Dnevni red 20. sjednice Vlade FBiH

 • 08.08.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 19. sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Prijedlog odluke o utrošku sredstava prikupljenih po osnovu putničke taksenaknade za razvoj i unapređenje avioprometa u Federaciji BiH za 2007.godine;
  3. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007.godinu Federalnom ministarstvu finansija za manifestaciju "Dani berbe grožđa Brotnjo”;
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, za održavanje Sportskih igara Saveza RVI BiH;
  5. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, za održavanje Sportskih igara Saveza HVIDR-a;
  6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita njemačke banke KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (KfW) Frankfurt na Majni za Projekat "Obnova sistema vodosnabdijevanja i otpadnih voda u gradskim područjima Bosne i Hercegovine"
  7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje supsidijarnog kreditnog sporazuma između Federacije BiH i Bosne i Hercegovine za kredit njemačke banke KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (KfW) Frankfurt na Majni za ProjekatObnova sistema vodosnabdijevanja i otpadnih voda u gradskim područjima Bosne i Hercegovine";
  8. Informacija o kreditu njemačke banke KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (KfW) iz Frankfurta na Majni za Projekat "Obnova sistema vodosnabdijevanja i otpadnih voda u gradskim područjima Bosne i Hercegovine";
  9. Prijedlog odluke o razvrstavanju javne ceste Ustikolina- Trnovo u magistralnu cestu oznake M 18.1;
  10. Prijedlog odluke o razvrstavanju javne ceste ceste R 442 Kaonik Blažuj;
  11. Informacija o realizaciji preuzetih i ugovorenih obaveza u postupku privatizacije Željezare Zenica (Mittal Steel)sa Prijedlogom zaključaka;
  12. Informacija o trenutnom statusu realizacije strategije upravljanja zračnim prometom Bosne i Hercegovine (ATM strategije BiH) sa Prijedlogom zaključaka;
  13. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije - davanje saglasnosti;
  14. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar - davanje saglasnosti;
  15. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za saradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine - davanje saglasnosti;
  16. Informacija o poduzetim radnjama za prijem novih službenika u Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem sudskih policajaca u Sudsku policiju u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  17. Godišnji izvještaj o radu Fondacije za održivi razvoj OdRaz u 2006. godini, sa Prijedlogom zaključka;
  18. Informacija o implementaciji projekata putem Fondacije za održivi razvoj OdRaz;
  19. Prijedlog odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju brze ceste Lašva-Vitez-Gornji Vakuf;
  20. Prijedlog odluke o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju autoceste Tuzla-Orašje (rijeka Sava);
  21. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o prebacivanju i programu utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija za 2006. godinu za rekonstrukciju Međunarodne zračne luke – aerodroma Mostar d.o.o.
  22. Prijedlog uredbe o određivanju ličnosti i objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se posebno osiguravaju i način njihovog osiguranja;
  23. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Federalnoj direkciji za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta;
  24. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunju upražnjenog radnog mjesta u Federalnom ministarstva prometa i komunikacija;
  25. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu radnih mjesta u Federalnom agromedinteranskom zavodu Mostar;
  26. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.