Dnevni red 19. sjednice Vlade FBiH

 • 27.07.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 18. sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Prednacrt zakona o porezu na dobit;
  3. Prednacrt zakona o porezu na dohodak;
  4. Prednacrt zakona o doprinosima;
  5. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine;
  6. Dokument okvirnog budžeta za period 2008. – 2010. godine;
  7. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Javnom preduzeću Direkcija cesta Federacije BiH za vršenje poslova eksproprijacije na zemljištu za koje je utvrđen opći interes za izgradnju autoceste Zenica-Sarajevo, dionica Kakanj-Visoko, poddionica I, Kakanj-Dobrinje, na trasi koridora 5c;
  8. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata iz reda bošnjačkog naroda za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine i prijedlog rješenja o imenovanju komisije o utvrđivanja prijedloga kandidata iz reda bošnjačkog naroda za imenovanje jednog člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  9. Informacija o ostvarenim raspoređenim javnim prihodima sa uvodnim napomenama za period januar-siječanj/maj-svibanj 2007. godine;
  10. Finalni izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije BiH za 2006. godinu sa Prijedlogom odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije BiH za 2006. godinu;
  11. Izvještaj o usaglašavanju komercijalnih potraživanja i obaveza sa J.P. «Jugoimport - SDPR» na osnovu poslova sa Irakom;
  12. Izvještaj o podnesenim tužbama radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa pred sudovima u EX SFRJ;
  13. Preporuka ombudsmena po prigovorima na Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine;
  14. Dopuna Informacije o pojavi vraćanja stanova kojima je raspolagalo bivše Federalno ministarstvo odbrane;
  15. Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva/pravobraniteljstva u 2006. godini;
  16. Informacija u vezi sa finansiranjem i načinom raspolaganja sredstvima Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa prijedlogom zaključka;
  17. Informacija o stanju u preduzeću «Šipad Export-Import» d.d. Sarajevo, sa prijedlogom mjera;
  18. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog hidrometeorološkog zavoda – davanje saglasnosti;
  19. Saglasnost za novo zapošljavanje državnih službenika i pripravnika sa VSS u Federalnom hidrometeorološkom zavodu;
  20. Saglasnost z a popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom ministarstu pravde;
  21. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem pripravnika uFederalnom ministarstvu obrazovanja i nauke;
  22. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika u Ured Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije;
  23. Zahtjev za davanje saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa za prijem dva državna službenika u Federalnom ministarstvu finansija;
  24. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom zavodu za statistiku;
  25. Zahtjev za davanje saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine;
  26. Prijedlog za imenovanje jednog člana Tima za implementaciju Sporazuma po osnovnim principima za rješeavanje pitanja nepokretne i pokretne imovine koja će i dalje služiti za potrebe odbrane;
  27. Prijedlog rješenja o imenovanju članova nadzornih timova za implementaciju Akcionog plana i Strategije reforme javne uprave ispred Federacije Bosne i Hercegovine;
  28. Prijedlog odluke o određivanju ličnosti i objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine koji se posebno osiguravaju i način njihovog osiguranja;
  29. Informacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o aktivnostima poduzetim u vezi sa deponijom smeća na lokalitetu Neum;
  30. Prijedlog zaključaka o rješavanju pravne stvari «Jelić auto» d.o.o. Mostar;
  31. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Savezu logoraša BiH;
  32. Informacija o požarima na području Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
  33. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sticanju prava na starosnu penziju pod povoljnijim uvjetima pripadnika bivše Vojske FBiH i državnih službenika i namještenika bivšeg FMO;
  34. Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec juli 2007.
  35. Informacija o provođenju vanrednih mjera u uvjetima ekstremno visokih temperatura sa prijedlogom zaključaka;
  36. Prijedlog odluke o prihvatanju amandmana o prihvatanju amandmana na Kreditni sporazum br. 535 Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj;
  37. Prijedlog Zaključka povodom Odluke o utvrđivanju omjera za otkup domaće primarne proizvodnje za koje se veže korištenje tarifnih kvota;
  38. Prijedlog Odluke o utvrđivanju koeficijenta za utvrđivanje visine mjesečnih novčanih primanja lica sa invaliditetom za mjesec juli 2007.;
  39. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o odobravanju izrade Strategije ekonomskog razvoja FBiH;
  40. Prijedlog Javnog poziva za iskazivanje interesa za dokapitalizaciju JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo;
  41. Prijedlog zaključka o odobravanju kratkoročne novčane pozajmice IP „Krivaja“ Zavidovići.