Dnevni red 17. sjednice Vlade FBiH

 • 12.07.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 16.  sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  3. Prednacrt zakona o porezu na dobit;
  4. Prednacrt zakona o porezu na dohodak;
  5. Prednacrt zakona o premjeru i katastru nekretnina;
  6. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata prostornog uređenja;
  7. Prijedlog odluke o davanju na korištenje dijela bivše kasarne „Nedžarići“ Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine – Direkciji za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine;
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova/Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova;
  9. a) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine za I i II kvartal;
   b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu za finansiranje kulturnih društava za I i II kvartal;
  10. Prijedlog odluke o imenovanju komisija za verifikaciju računa stare devizne štednje;
  11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju područja sliva rijeke Une područjem od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine;
  12. Prijedlog odluke o usvajanju plana i programa poslovanja za 2007. godinu Investicijske banke Federacije BiH;
  13. Podaci o izvršenju Budžeta/Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine;
  14. Prijedlog kriterija za korištenje sredstava tekuće rezerve Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
  15. Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u 2006. godini i Informacija o poslovanju društava za osiguranje u 2006. godini;
  16. Analiza troškova života u Federaciji BiH za period maj 2006. - maj 2007. godine;
  17. Informacija o isplatama sredstava po Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, i zaštite porodice sa djecom u periodu januar-juni 2007. godine sa procjenom potrebnih sredstava u 2007. godini;
  18. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva rada i socijalne politike – davanje saglasnosti;
  19. Zahtjev za davanje saglasnosti za objavu javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u Federalnom zavodu za poljoprivredu Sarajevo;
  20. Zahtjev za davanje saglasnosti za objavu javnog konkursa za prijem pripravnika u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
  21. Saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta;
  22. Operativni plan rada za izgradnju srednje škole u Travniku sa Prijedlogom zaključka;
  23. Prijedlog Uredbe o prestanku važenja Uredbe o Uredu Vlade FBiH za poslove upravljanja nekretninama FBiH;
  24. Prijedlog Odluke o usvajanju plana utroška sredstava za prostorno planiranje za 2007. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja;
  25. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta FBiH za 2007.godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike;
  26. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje Sporazuma o osnovnim principima za rješavanje pitanja nepokretne i pokretne imovine koja će i dalje služiti za potrebe odbrane;
  27. Nacrt zakona o Javnom servisu Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine;