Dnevni red 15. sjednice Vlade FBiH

 • 27.06.2007.
  1. Verifikacija Zapisnika 14. sjednice i 4. vanredne sjednice Vlade Federacije BiH;
  2. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije;
  3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama;
  4. Prijedlog odluke o odobravanju izrade Strategije ekonomskog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine;
  5. Informacija o finansiranju Projekta “Rekonstrukcija puteva” iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj;
  6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Subsidijarnog ugovora o zajmu između BiH i FBiH za kredit EBRDa za Projekat “Rekonstrukcija puteva”;
  7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje zajma EBRDa za finansiranje Projekta “Rekonstrukcija puteva”, sa obrazloženjem;
  8. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa;
  9. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta – Federalnom ministarstvu kulture i športa;
  10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JP „Željeznice Federacije BiH“, d.o.o. Sarajevo o usvajanju Rebalansa Srednjoročnog plana razvoja 2007.-2009. sa dopunom za 2010. godinu;
  11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „COMUNIDAD MAGNIFICAT“, Panama, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „MARIA PORTA DEL CIELO“, VIA CLIVO RUTARIO br. 47 T.5896780 Rim, Italija, za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji „OPUS MARIE“, Italija, Torino, Via Giachino br. 62., za osnivanje predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  14. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2007. godinu Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, sa nazivima i sadržajem projekata koji bi se finansirali iz odobrenog granta;
  15. Davanje saglasnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Statut Zavoda za transfuzijsku medicinu Federaije BiH;
  16. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog plana podjele preduzeća IP “Krivaja” d.o.o. Zavidovići na tehnoekonomske cjeline u svrhu privatizacije i utvrđivanja metoda privatizacije;
  17. Stav Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi Zahtjeva Fondacije “Arheološki park Bosanska piramida Sunca” za sufinansiranje arheoloških i pratećih istraživanja, van zaštićenih zona u Bosanskoj dolini piramida, Visoko;
  18. Urgencija za finansiranje emitovanja promotivnih spotova o Bosni i Hercegovini „ENJOY LIFE BiH“ na CNN-u – druga promotivna kampanja;
  19. Izvještaj o radu Investicijske banke Federacije Bosne i Hercegovine;
  20. Informacija o poslovanju Investicijske banke d.d. Sarajevo sa Prijedlogom zaključaka;
  21. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine i rasporedu dobiti Investicijske banke Federacije BiH d.d. Sarajevo ostvarene za 2006. godinu;
  22. Informacija o problematici i dinamici u realizaciji novih investicionih projekata u elektroenergetskom sektoru Federacije Bosne i Hercegovine;
  23. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta – davanje saglasnosti;
  24. Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora KCU Sarajevo ispred Zeničko-dobojskog kantona;
  25. Lista uspješnih kandidata na javnom konkursu za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove - prijedlog za imenovanje direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove.