86. sjednica Vlade FBiH

 • 21.01.2009.
 • UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMIRENJU OBAVEZA
  PO OSNOVU RAÈUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U FBiH

  Prijedlog zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH koji je Vlada Federacije BiH utvrdila i, sa današnje sjednice u Sarajevu, uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, rezultat je potrebe da se u Federaciji BiH regulišu postupak, načini i rokovi izmirenja ovih obaveza, budući da nisu u utvrđenom roku emitirane obveznice kako je to bilo predviđeno državnim zakonom i odgovarajućom Odlukom Vijeća ministara BiH.

  Izmirenje obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, prema Prijedlogu zakona, zasniva se na lokaciji svakog depozita u banci ili njenim filijalama ili najnižim operativnim jedinicama koje su poslovale na teritoriju FBiH.

  Pod računima stare devizne štednje podrazumijevaju se devizna sredstva kod banaka na teritoriji Federacije sa stanjem 31.12.1991. godine, uključujući kamatu obračunatu do tog datuma, a umanjenu za direktne isplate banke nakon tog datuma, za prenesena i iskorištena sredstva s Jedinstvenog računa u Federaciji i jedinstvenog privatizacijskog računa u RS i Brčko Distriktu i za eventualne isplate poslije 31.12.1991.godine po bilo kojem drugom osnovu. Pod ovim se ne podrazumijeva stara devizna štednja u filijalama Ljubljanske, Invest banke i drugih stranih banaka na teritoriji FBiH.

  Ranije obračunata a neisplaćena kamata nakon 1.1.1992. godine se stornira i od istog datuma, pa do stupanja na snagu ovog novopredloženog zakona, obračunava se po godišnjoj stopi od 0,5 posto, što je Ustavni sud BiH ocijenio sukladnim Ustavu BiH.

  Postupak verifikacije potraživanja, kako je predviđeno, završiće se najkasnije do 31.8.2009. godine, a obaveze koje nisu verifikovane mogu se dokazivati i ostvarivati samo u sudskim postupcima.

  Obaveze po osnovu računa stare devizne štednje koje nisu izvršene isplatom u gotovini izmiruju se putem obveznica, izuzev za iznose koje ne prelaze 100 KM. Za račune koji su verifikovani do 31.12.2008. godine obevznice će se emitovati do 31.3.2009. godine. Nominalna vrijednost jedne obveznice je jedna konvertibilna marka, sa rokom dospijeća do sedam godina od dana emisije i fiksnom kamatnom stopom od 2,5 posto godišnje.

  Sukladno izmjenama rokova predloženih u ovom zakonu, danas je izmijenjena i Uredba o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH. Naime, kao novi rok za podnošenje zahtjeva za verificiranje računa ove štednje predviđen je 1. juni.2009. godine, počevši od 1.aprila ove godine, s tim da je Agencija dužna završiti postupak verifikacije do 31. augusta 2009. godine.

  IZJAŠNJENJE O INICIJATIVI ZA IZMJENE I DOPUNE
  ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

  Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Vlada FBiH nije prihvatila Inicijativu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova o izmjenama i dopunama Zakona o PiO.

  Ovo stoga što je krajem prošle godine Parlament FBiH donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju koji sadrži i izmjene na koje se odnosi ova inicijativa. Riječ je o dopuni postojećeg člana 96. Zakona kojom je nadležnom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite data mogućnost pokretanja postupka za ocjenu radne sposobnosti na temelju invalidnosti, sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju.

  Ovo rješenje odnosi se na sve osiguranike iz penzijskog i invalidskog osiguranja, pa tako i na policijske službenike, što je praktično traženo inicijativom FMUP-a.

  UREDBA O PRIMJENI ODGOJNIH PREPORUKA PREMA MALOLJETNICIMA

  Ova uredba uspostavlja jasne procedure, uvjete i nadležnosti pri izricanju i primjeni odgojnih preporuka, što će omogućiti njihovo češće izricanje od strane tužitelja i sudaca, u skladu sa Krivičnim zakonom FBiH, kao i efikasniju primarnu, sekundarnu i tercijarnu prevenciju krivičnih djela počinjenih od strane maloljetnika.

  Kada je u pitanju provođenje odgojnih preporuka u FBiH, neka istraživanja su pokazala da se suci i tužioci vrlo rijetko odlučuju na izricanje odgojnih preporuka.

  Razlozi neizricanja ovih preporuka mogu se naći u nedefiniranim procedurama njihovog izricanja, neodređenim institucijama nadležnim za nadzor nad njihovim provođenjem, te u neodređenosti postupaka u slučaju da odgojna preporuka nije efikasna ili da maloljetnik ne postupa po uputama, a što je sada riješeno ovom uredbom.

  Kao odgojne preporuke Uredba predviđa osobno izvinjenje i naknadu oštećenom, redovno pohađanje škole, posjećivanje odgojnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta, rad u korist humanitarne organizacije, prihvatanje odgovarajućeg zaposlenja, smještaj u drugu obitelj, dom ili ustanovu i liječenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.

  Usvojena Uredba je rezultat rada afirmiranih stručnjaka iz oblasti krivičnog prava, odgovarajućih državnih oragana i javnih ustanova okupljenih u stratešku grupu, i jedan je od konkretnih rezultata Akcionog plana za implementaciju „Strategije protiv maloljetničkog prijestupništva u BiH“ i predstavlja Vladin doprinos stvaranju preduvjeta za realizaciju Akcionog plana prevencije i suzbijanja maloljetničke delinkvencije u FBiH.

  UREDBA O POLAGANJU STRUÈNOG ISPITA

  Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova upravnog rješavanja u pravnim osobama koje imaju javna ovlaštenja, pošto ovo pitanje do sada nije regulisano niti Zakonom, niti drugim propisom.

  Praksa ukazuje na slučajeve gdje zaposlenici sa prenesenim javnim ovlaštenjima obavljaju poslove upravnog rješavanja iz oblasti prava obaveznog zdravstvenog osguranja, PiO/MiO, poslove zaštite i pomoći porodici, poslove zaštite civilnih žrtava rata i slično, a nemaju položen stručni ispit.

  Upravo iz tih razloga su ovom Uredbom uređena pitanja koja se odnose na uvjete, program i način polaganja stručnog ispita, kako za zaposlenike koji već rade na takvim poslovima, tako i za one koji tek zasnivaju radni odnos u tim oblastima.

  JEDANAESTOMJESEÈNO IZVRŠENJE PRORAÈUNA

  Federalni proračun je u razdoblju siječanj/januar-studeni/novembar 2008. godine ostvario ukupne prihode, primitke i financiranja od 1.237.100.000 konvertibilnih maraka, što je 67,5 posto u odnosu na rebalansirani proračun. Ukupno ostvareni prihodi su 26,3 posto, odnosno 443,7 milijuna KM manji od jedanaestomjesečnog plana.

  U usporedbi s 2007. godinom, prihodi su veći četiri posto, odnosno 47,4 milijuna KM.

  U razdoblju od jedanaest mjeseci 2008. godine prihodi od poreza iznosili su 1.042.300.000 KM, što je 5,4 posto više nego predhodne godine.

  Pri tome prihodi od neizravnih poreza iznose 1,009 milijardi KM, a odnose se na prihode koji pripadaju federalnom proračunu (852,1 milijun KM), prihode namijenjene servisiranju duga FBiH (126 milijuna KM) i one namijenjene financiranju prava neuposlenih razvojačenih branitelja (30,9 milijuna KM).

  Ukupni rashodi u razdoblju siječanj/januar-studeni/novembar iznosili su 1.323.000.000 KM i 20,8 posto veći su nego u jedanaest mjeseci 2007. godine.

  Kroz tekuće transfere realizirano je 801,5 milijuna KM, a najveće stavke predstavljaju invalidnine (282,5 milijuna KM), neratne invalidnine (145,3 milijuna KM), mirovine vojnika (59,9 milijuna KM) i poticaji za poljoprivredu i veterinarstvo (40,8 milijuna KM).

  STRATEGIJA I AKCIONI PLAN RAZVOJA
  MREŽE AUTOCESTA I BRZIH CESTA U FBiH

  Federalna vlada je danas donijela Odluku o usvajanju Strategije i Akcionog plana razvoja mreže autocesta i brzih cesta na području Federacije BiH koji je pripremila Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta pri Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

  Stoga je Vlada ovo i Federalno ministarstvo finansija zadužila za pripremu prijedloga načina finansiranja idejnih rješenja i projekata, studije izvodljivosti i zaštite okoliša za cestovne pravce iz Strategije, a Federalno ministarstvo prostornog uređenja da, pri izradi prostornog plana FBiH, osigura prostor za cestovne pravce iz Strategije.

  Strategija se temelji na potrebi unutrašnjeg povezivanja FBiH i BiH u cjelini, povezivanja sa susjednim zemljama, dimenzioniranja gustine mreže autocesta i brzih cesta. Tu je i makroekonomski okvir za ulaganje u mrežu autocesta i brzih cesta, kao i uticaj ove izgradnje na razvoj pojedinih regija.

  Strategija definiše način upravljanja mrežom autocesta i brzih cesta, jedinstvenost i cjelovitost pristupa cestovnoj mreži i njenu usklađenost sa okolišem.

  U cilju boljeg unutrašnjeg povezivanja centara u FBiH definisani su cestovni pravci Sarajevo-Zenica i Sarajevo-Mostar na Koridoru Vc, autoceste Sarajevo-Zenica-Tuzla, Tuzla-Brčko-Orašje, te brze ceste Sarajevo-Goražde, Lašva-Travnik-Jajce-RS-Bihać, Mostar-Široki Brijeg-Grude i Travnik-Donji Vakuf, Bugojno-Kupres-Livno.

  O RADU FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH

  Vlada Federacije BiH usvojila je danas više dokumenata koji se odnose na rad i poslovanje Fonda za zaštitu okoliša FBiH: Izvještaj o radu Upravnog odobora i v.d. direktora, Finansijski izvještaj za 2007. godinu i Izvještaj o rezultatima nadzora nad radom Fonda.

  Istaknuto je da su organi uprave Fonda u proteklom periodu donijeli Statut i druge opće akte o funkcioniranju ove institucije, čime je stvoren realan pravni okvir za uspostavljanje funckionalnih i operativnih funkcija Fonda. Sredstvima ovog fonda prvenstveno se finansiraju planovi, programi, projekti i slične aktivnosti, sukladno Strategiji zaštite okoliša i drugim dokumentima u području zaštite okoliša.

  O STANJU U SREDNJEM OBRAZOVANU U FBiH

  U danas usvojenoj Informaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke navodi se da je u školskoj 2007/08. godini u FBiH djelovalo 209 srednjih škola sa ukupno 104.980 učenika. Od toga, na tehničke i srodne škole otpada 45,76 posto, gimnazije 26,36 posto, strukovne/stručne škole III stepena 24,83 posto i umjetničke škole 0,97 posto učenika.

  Za period 2003.-2008.godina zabilježen je pad ukupnog broja učenika srednjih škola za 8,26 posto, dok je prosječan broj učenika u odjeljenjima u školskoj 2007./08 godini iznosio 26,03 što predstavlja pozitivan pomak i približavanje standardima EU u pogledu broja učenika u odjeljenju. Broj nastavnog osoblja u srednjim školama za period 2003.-2008.godina porastao je 4,95 posto, uprkos padu broja učenika i odjeljenja. Sedamdeset posto učenika tehničkih i srodnih škola obrazuje se za ekonomsku, zdravstvenu, elektro i mašinsku struku. što zajedno čini oko 70 posto ukupnog broja učenika tehničkih i srodnih škola.

  U strukovnim/stručnim školama III stepena najveći broj je zastupljen u strukama kao što su mašinska, trgovinska, uslužna djelatnost, elektro, ugostiteljska/hotelijerska i turistička, te drumska, što zajedno čini 76,5 posto učenika strukovnih/stručnih škola. To ukazuje na potrebu većeg povezivanja obrazovnog sistema sa udruženjima poslodavaca, privrednim komorama, zavodima za zapošljavanje i drugim subjektima u cilju jačanja sprege obrazovanja i tržišta rada.

  Vlada je povodom ove informacije usvojila određene preporuke usmjerene na ujednačen i kvalitetniji pristup reformskim procesima na čitavom teritoriju FBiH.

  Zaduženo je resorno ministarstvo da ovu informaciju dostavi resornim kantonalnim ministarstvima i da im, u skladu sa svojim nadležnostima, pomogne i koordinira aktivnosti u realizaciji danas usvojenih preporuka.

  PROSTORNO UREÐENJE

  Vlada Federacije BiH usvojila je danas Informaciju o aktivnostima na pripremi i izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostar, te zadužila Federalno ministarstvo prostornog uređenja da nastavi započete aktivnosti na njegovoj realizaciji.

  U Informaciji se navodi da je ovo ministarstvo zaključilo ugovor sa kompanijom BIMTAS za izradu plana, te su formirani Komsija za nadzor nad izvršenjem Ugovora kao i Savjet u svrhu stručnog praćenja i usmjeravanja pripreme i izrade Regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostar za svaku fazu Regulacionog plana.

  U toku je izrada osnovne koncepcije zaštite i uređenja prostorne cjeline, a nositelj izrade kontinuirano radi na formiranju GIS baze podataka za historijsko gradsko područje Mostar.

  Vlada je danas usvojila i Informaciju o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Sliv rijeke Une“, kao i Informaciju o aktivnostima na pripremi i izradi planskih dokumenata iz nadležnosti FBiH, te zadužila resorno ministarstvo da nastavi započete aktivnosti.

  O PROSTORNOM PLANU „AUTOCESTA NA KORIDORU Vc“

  Federalna vlada je usvojila Informaciju o pripremi i izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc“ koju je pripremilo Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

  U Informaciji se navodi da je nakon provedene procedure javnih nabavki za najpovoljnijeg ponuđača za pripremu i izradu ovog prostornog plana izabran Konzorcij koji sačinjavaju IPSA–Institut i Urbanistički zavod iz Sarajeva, te EKO-Plan iz Mostara.

  Vlada je zadužila Federalno ministarstvo prostornog uređenja da nastavi aktivnosti na realizaciji potpisanog ugovora.

  O IZRADI STRATEGIJE UPRAVLJANJA VODAMA U FBiH

  Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o aktivnostima na izradi Strategije upravljanja vodama u FBiH. Obaveza donošenja ove strategije utvrđena je Zakonom o vodama, a treba da utvrdi politiku upravljanja vodama, odnosno pravce zaštite voda, zaštite od njihovog štetnog djelovanja i održivog korištenja voda. U izradi dokumenta kojeg donosi Parlament FBiH na prijedlog Vlade FBiH učestvovaće Međuresorski koordinacioni odbor čiji je zadatak da Strategiju o upravljanju vodama harmonizira sa politikama i strategijama drugih resora.

  O AKTIVNOSTIMA FEDERALNOG MINISTARSTVA PROSTORNOG UREÐENJA

  Usvojivši danas Informaciju o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana FBiH za razdoblje od 2008. do 2028. godine, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo prostornog uređenja na nastavak započetih aktivnosti.Nakon što je Parlament FBiH donio odluke nužne za izradu Prostornog plana, s najpovoljnijim ponuđačem - Konzorcijem na čelu s Urbanističkim zavodom BiH - je 1.4.2008. godine potpisan Ugovor za pripremu i izradu ovog plana, s rokom od 16 mjeseci. Od ugovornih obveza, Konzorcij je predao dokumentaciju prikupljenu od nadležnih federalnih i kantonalnih tijela, Studiju ranjivosti teritorija FBiH, te digitalnu topografsku kartu, aerofotogrametrijske i satelitske snimke FBiH, kao i digitalni orto-foto mozaik. Još nije predan konačni fotogrametrijski snimak FBiH.

  Federalno ministarstvo prostornog uređenja upoznalo je danas Vladu FBiH i s aktivnostima u svezi pripreme i izrade dva prostorna plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH.

  Kada je riječ o planu za područje Igman, Bjelašnica, Treskavica, kanjoj Rakitnice (Visočica), Odluku o pristupanju izradi ovog plana usvojio je Zastupnički dom Parlamenta FBiH, ali ovaj dokument još nije razmatran u Domu naroda.

  Prijedlog odluka koje se odnose na prostorni plan za Prenj, Èvrsnicu Èabulju i Vran Federalno ministarstvo je povuklo iz parlamentarne procedure nakon što su na granice obuhvata plana stigle primjedbe iz Hercegovačko-neretvanskog kantona.

  O OSIGURANJU ZAMJENSKIH STANOVA

  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH usvojila je Informaciju o provedbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, te zadužila Federalno ministarstvo prostornog uređenja da nastavi realiziranje obveza Vlade FBiH o izgradnji zamjenskih stanova.

  Naime, kako je Vlada FBiH vlasnik građevinskog zemljišta na kojem je bila vojarna u Nedžarićima (Sarajevo), a na kojem je regulacionim planom predviđena izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa, bit će raspisan javni poziv kojim će ova lokacija biti ponuđena zainteresiranim investitorima. Za uzvrat, investitori će određeni broj novosagrađenih stanova staviti na raspolaganje Federalnoj vladi, kako bi ona ispunila svoje obveze spram vlasnika nacionaliziranih stanova.

  AMANDMANI BEZ PODRŠKE

  Vlada Federacije BiH danas nije podržala amandmane na Zakon o javnom RTV servisu Federacije BiH, a koji se odnose na izbor i imenovanje članova Upravnog odbora u Javnom RTV servisu Federacije BiH. Amandmane je predložio predsjednik Komisije za izbor i imenovanja Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Ismet Osmanović.

  Vlada FBiH smatra da je reguliranje pitanja izbora i imenovanja članova upravnih odbora javnih emitera, tačnije uloga nezavisnog regulatora u tom procesu, bila jedan od uvjeta za okončanje Feasibility studije EU koja je prethodila potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i, u tom smislu, predložena izmjena predstavlja korak unazad u procesu EU integracija.

  U mišljenju se kaže da je iz predložene izmjene jasno da se iz procesa imenovanja članova Upravnog odobra RTVFBiH nastoji u potpunosti, suprotno zakonskim odredbama, izbaciti uloga Regulatorne agencije za komunikacije.

  KADROVSKA PITANJA

  Vlada FBiH danas je donijela nekoliko rješenja o privremenim imenovanjima.

  Tako je Zijada Babić imenovana za direktoricu JP Vazduhoplovni zavod “Orao” d.o.o. Rajlovac.

  Za članove Nadzornog odbora JP Zavoda za saobraćaj d.o.o. Sarajevo nominirani su Esad Osmanbegović (predsjednik), Alija Tirić, Mensur Hadžimusić, Branko Vučijak i Marko Matić, dok je Ibrahim Ibrahimpašić nominiran za direktora-predsjednika uprave ovog zavoda, sa zadatkom da izvrši registraciju i usklađivanje akata preduzeća sa odlukom o preuzimanju osnivačkih prava i usklađivanje statusa i poslovanja ovog zavoda sa drugim propisima.

  Za članove Upravnog odbora Federalnog zavoda PiO/MiO imenovani su Amela Toromanović ispred Unsko-sanskog i Hamed Topuz ispred Bosansko-podrinjskog kantona.

  Za Nadzorni odbor JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo nominirani su Mihad Hajro (predsjednik), Muamer Karajica i Sandra Soče-Kraljević (članovi).

  * * *
   

  Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.30 sati.