8. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informa

Na osnovu člana 40. stav (7) Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21 i 92/21), na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 313. sjednici, održanoj 28.04.2022. godine, donosi


UREDBU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ODREĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU I GRAĐEVINA ZA KOJE FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA IZDAJE URBANISTIČKU SAGLASNOST I/ILI LOKACIJSKU INFORMACIJU


Član 1.


U Uredbi o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Federalno ministarstvo prostornog uređenja izdaje urbanističku saglasnost i/ili lokacijsku informaciju ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/14) u članu 2. tačka 1) alineja 3. iza zareza, dodaju se riječi: "osim rekonstrukcije postojećih magistralnih cesta uz uslov da se ne mijenja trasa ceste".

U tački 3) alineja 1. riječi: "I (prvog) reda" zamjenjuju se riječima: "1. (prve) kategorije", a iza zareza dodaje novi tekst koji glasi: "koja se prostire na području dva ili više kantona". U alineji 2. riječ: "velikih" zamjenjuje se riječju: "visokih".

Član 2.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 599/2022
28. aprila 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.