7. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš

Na osnovu člana 68. stav (1) Zakona o zaštiti okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 312. sjednici, održanoj 21.04.2022. godine, donosi


UREDBA


O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PROJEKTIMA ZA KOJE JE OBAVEZNA PROCJENA UTICAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTIMA ZA KOJE SE ODLUČUJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA OKOLIŠ


Član 1.


U Uredbi o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj 51/21) (u daljem tekstu Uredba) u članu 7. iza stava (4) dodaju se novi st. (5) i (6) koji glase":

(5) Pravomoćno rješenje da ne postoji potreba provođenja procjene uticaja na okoliš (izrada studije) iz tačke a) stava (1) ovog člana i pravomoćno rješenje o odobrenju studije uticaja na okoliš koje se donosi u skladu sa članom 79. stav (1) Zakona, dostavlja se nadležnom organu kod podnošenja zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti u skladu sa posebnim propisom iz oblasti građenja.

(6) Jedan primjerak Rješenja da ne postoji potreba provođenja procjene uticaja na okoliš (izrada studije) i rješenja o odobrenju studije uticaja na okoliš obavezno se dostavljaju Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Član 2.


"Prilog II. Uredbe mijenja se i glasi":

PRILOG II.


PROJEKTI ZA KOJE FEDERALNO MINISTARSTVO U POSTUPKU PRETHODNE PROCJENE UTICAJA NA OKOLIŠ ODLUČUJE O POTREBI PROCJENE UTICAJA NA OKOLIŠ IZRADOM STUDIJE

1. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I AKVAKULTURA

(a) Projekti restrukturiranja$$$stvaranje preduslova za primjenu savremenih metoda obrade poljoprivrednog zemljišta, izgradnje i jačanja infrastrukture (kao što je izgradnja poljskih puteva ili kanala), omogućavanje veće produktivnosti, podizanje konkurentnosti i ponude poljoprivrednih proizvoda;$$$ poljoprivrednog zemljišta i farmi;

(b) Projekti iskorištavanja neobrađene zemlje ili poluobrađenih područja u intenzivne poljoprivredne svrhe površine 10 ha i veće;

(c) Projekti upravljanja vodom za poljoprivredu, uključujući projekte navodnjavanja i odvodnje tla, pri čemu je površina navodnjavanja 2.000 ha i veća, a u slivu Jadranskog mora u području 300 ha i veća;

(d) Početno pošumljavanje u svrhu prenamjene zemljišta površine 50 ha i više i sječa/krčenje šuma radi prenamjene zemljišta na površini većoj od 5 ha;

(e) Projekti intenzivnog$$$specijaliziran sistem uzgoja životinja u kojem se stoka drži u zatvorenom prostoru i hrani koncentratima, uz čestu upotrebu lijekova za suzbijanje bolesti koje su stalan rizik u takvim uslovima;$$$ uzgoja životinja i to:

od 20.000 do 85.000 mjesta za piliće i od 15.000 do 60.000 mjesta za kokoške u proizvodnom ciklusu,

od 1000 do 3000 mjesta za svinje (preko 30 kg),

od 500 do 900 mjesta za krmače,

300 mjesta za krupnu stoku i više,

500 mjesta sitnu stoku (ovce, koze) i više.

(f) Projekti intenzivnog uzgoja ribe u ribnjacima površine 1,5 ha i veće,

(g) Isušivanje tla za povrat zemlje od mora.

2. EKSTRAKTIVNA INDUSTRIJA

(a) Kamenolomi i površinski kopovi površine, te vađenje treseta (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe);

(b) Podzemno vađenje ruda;

(c) Dobijanje minerala jaružanjem$$$jaružanje je naziv za vađenje nataloženog pijeska, šljunka i mulja sa dna neke rijeke, jezera ili plićeg morskog zaljeva pomoću posebnih bagera - jaružala u cilju produbljenje korita vodotoka/morskog dna;$$$ rijeka ili mora;

(d) Dubinski kopovi, posebno:

i. geotermalni iskopi;

ii. iskopi za skladištenje nuklearnog otpadnog materijala;

iii. iskopi za snabdijevanje vodom, osim iskopa koji služe istraživanju stabilnosti tla;

(e) Površinska industrijska postrojenja za vađenje uglja, nafte, prirodnog gasa i željezne rude, te bituminoznog škriljevca (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe).

3. ENERGETSKA INDUSTRIJA

(a) Industrijska postrojenja za proizvodnju električne energije, vodene pare, tehnološke pare, tople vode i zagrijanih gasova uključujući i parne kotlove uz korištenje svih vrsta goriva$$$materija koja prilikom sagorijevanja (oksidacije) razvijaju velike količine toplotne energije koja se iskorištava u različite svrhe;$$$ snage veće od 10 MWth,

(b) Industrijska postrojenja za prenos gasa, pare i tople vode; prenos električne energije nadzemnim vodovima napona 110 kV i više koji su u sklopu prijenosne mreže i dužine 15 km i više

(c) Površinsko skladištenje prirodnog gasa kapaciteta 10.000 m3 i više.

(d) Podzemno skladištenje zapaljivih gasova kapaciteta 10.000 m3 i više.

(e) Površinsko skladištenje fosilnih goriva kapaciteta 10.000 m3 i više

(f) Industrijsko briketiranje uglja i lignita;

(g) Postrojenja za preradu i skladištenje radioaktivnog otpada (osim onih uključenih u Prilog I. ove uredbe);

(h) Postrojenja koja koriste snagu vjetra za proizvodnju električne energije sa više od 4 vjetroagregata;

(i) Postrojenja za hvatanje tokova CO2 radi geološkog skladištenja iz postrojenja koja nisu obuhvaćena Prilogom I. ove uredbe.

(j) Proizvodnja biogoriva kapaciteta 20.000 t/godišnje i više.

4. PROIZVODNJA I PRERADA METALA

(a) Postrojenja za proizvodnju sirovog željeza ili čelika (primarna ili sekundarna fuzija) uključujući kontinuirano lijevanje;

(b) Postrojenja za preradu neobojenih metala:

valjaonice;

kovačnice sa čekićima;

primjena zaštitnih navlaka od fuzioniranog metala;

(c) Ljevaonice neobojenih metala;

(d) Postrojenja za topljenje, uključujući i legiranje, obojenih metala, osim plemenitih metala, uključujući proizvode dobivene revitalizacijom (rafiniranje, lijevanje u ljevaonicama itd.);

(e) Postrojenja za površinsku obradu metala i plastičnih materijala elektroničkim ili hemijskim postupkom

(f) Proizvodnja i sastavljanje cestovnih motornih vozila i proizvodnja motora za putna motorna vozila;

(g) Brodogradilišta;

(h) Postrojenja za izgradnju i popravak aviona;

(i) Proizvodnja željezničke opreme;

(j) Lijevanje metala i postrojenja za oblikovanje metala eksplozivom,

(k) Postrojenja za pečenje i pročišćavanje metalne željezne rude.

5. MINERALNA INDUSTRIJA

(a) Koksare (destiliranje suhog uglja);

(b) Postrojenja za proizvodnju cementa, cementnog klinkera i kreča (vapna)

(c) Postrojenja za proizvodnju azbesta i azbestnih proizvoda (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe);

(d) Postrojenja za proizvodnju stakla, uključujući i staklena vlakna;

(e) Postrojenja za topljenje mineralnih materija, uključujući i proizvodnju prirodnih mineralnih vlakana;

(f) Proizvodnja keramičkih proizvoda pečenjem, posebno krovnih crijepova, cigle, vatrostalne cigle, keramičkih pločica, kamenog ocakljenog posuđa i porculana

6. HEMIJSKA INDUSTRIJA

(a) Obrada hemijskih poluproizvoda$$$proizvod koji je rezultat proizvodnoga procesa, ali se taj proizvod mora podvrgnuti daljnjoj preradi, kako bi bio pogodan za finalnu upotrebi; od finalnog proizvoda razlikuje se po tome što je njegov stepen obrade takav da se može uskladištiti, držati kao zaliha ili dati na doradu drugim proizvodnim pogonima ili poduzećima;$$$ godišnjeg kapaciteta 10.000 t i više;

(b) Proizvodnja boja i lakova, gume i peroksida

(c) Objekti za skladištenje nafte, petrohemijskih i hemijskih proizvoda skladišnog kapaciteta od 10.000 t do 200.000 t.

d) Ostali projekti hemijske industrije koji nisu navedeni u Prilogu I. Uredbe.

7. PREHRAMBENA INDUSTRIJA

(a) Proizvodnja biljnih i životinjskih ulja i masti dnevnog kapaciteta 10 t i više;

(b) Proizvodnja, pakovanje i konzerviranje proizvoda biljnog i životinjskog porijekla dnevnog kapaciteta 10 t i više;

(c) Proizvodnja mliječnih proizvoda godišnjeg kapaciteta 10.000 t i više;

(d) Varenje piva vrenjem slada godišnjeg kapaciteta 250.000 hl i više;

(e) Proizvodnja alkoholnih pića, bezalkoholnih pića i sirćeta dnevnog kapaciteta 10.000 t i više;

(f) Proizvodnja slatkiša i sirupa godišnjeg kapaciteta 5.000 t i više;

(g) Klaonice godišnjim kapaciteta 10.000 t i više.

(h) Proizvodnja ili rafinisanje šećera ili proizvodnja industrijskog škroba godišnjeg kapaciteta 10.000 t i više;

(i) Tvornice ribljeg brašna i ribljeg ulja;

(j) Postrojenje za preradu ribe dnevnog kapaciteta 1 t i više;

8. TEKSTILNA, KOŽNA, DRVNA I PAPIRNA INDUSTRIJA

(a) Industrijska postrojenja za proizvodnju papira i kartona (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe);

(b) Postrojenja za predobradu (npr. pranje, izbjeljivanje ili merceriziranje$$$postupak oplemenjivanja pamučnih tkanina, pletiva ili konaca namakanjem, najčešće u koncentriranoj natrijevoj bazi ili dr. uz istovremeno istezanje tkanine;$$$) ili bojenje tekstilnih vlakana ili tkanina dnevnog kapaciteta 10 t i više;

(c) Postrojenja za preradu pulpe iz drveta (celuloze).

(d) Industrija tekstila i kože dnevnog kapaciteta 10 t i više;

9. INDUSTRIJA GUME

Proizvodnja i obrada proizvoda na bazi gume i prerade kaučuka.

10. INFRASTRUKTURNI PROJEKTI

(a) Izgradnja industrijskih kompleksa površine 5 ha i više;

(b) Projekti urbanog razvoja uključujući izgradnju trgovačkih, poslovnih i prodajnih centara ukupne površina je 6 ha i više;

(c) Nadzemna ili podzemna parkirališta za automobile sa 1000 mjesta i više;

(d) Stadioni i rekreacijski centri sa pratećim objektima 25.000 posjetilaca i više;

(e) Izgradnja željeznica (osim gradskih i prigradskih) i intermodalnih$$$robno-transportni objekti:$$$/željezničkih objekata za i intermodalnih/željezničkih terminala za kombinovani utovar i istovar (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe);

(f) Izgradnja aerodroma (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe);

(g) Izgradnja magistralnih i regionalnih cesta dužine 10 km i više;

(h) Izgradnja luka i lučkih postrojenja, uključujući i ribarske luke s više od 100 vezova;

(i) Izgradnja unutrašnjih plovnih puteva koji nisu uključeni u Prilog I. i izgradnja kanala i objekata za odbranu od poplava;

(j) Brane i ostala postrojenja za zadržavanje ili dugoročno skladištenje/akumuliranje vode (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove Uredbe)

(k) Tramvajske pruge, nadzemne i podzemne željeznice, viseće ili slične linije posebne vrste koje se isključivo ili uglavnom koriste za gradski prijevoz putnika dužine 15 km i više;

(l) Cjevovodi za prenos plina, nafte, hemikalija prečnika od 200 mm do 800 mm i dužine 20 km do 40 km;

(m) Gradnja dugih vodovoda (akvadukta$$$vještački kanal čija je osnovna uloga prenos vode sa jedne lokacije na drugu;$$$);

(n) Radovi u obalnom području za suzbijanje erozije i pomorski objekti koji mogu izmijeniti izgled obale, na primjer gatovi, molovi, lukobrani i ostali slični objekti za obranu od mora, isključujući aktivnosti na održavanju i rekonstrukciji takvih objekata;

(o) Vađenje podzemne vode ili sistem vještačkog ubrizgavanja/dopunjavanja podzemne vode koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe;

(p) Radovi/objekti za prebacivanje vodnih resursa iz jednog u drugi riječni sliv (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe).

11. OSTALI PROJEKTI

(a) Trajne trkačke staze i staze za testne trke za motorna vozila na području 10 ha i više

(b) Prečistači otpadnih voda (projekti koji nisu uključeni u Prilog I. ove uredbe);

(c) Postrojenja za testiranje mašina, turbina ili reaktora sa 20 testnih mjesta i više

(d) Postrojenja za proizvodnju vještačkih mineralnih vlakana;

(e) Postrojenja za reciklažu, revitalizaciju i uništavanje eksplozivnih supstanci;

(f) Projekti upravljanja otpadom:

odlagališta/lokacije za trajno odlaganje mulja kapaciteta 10.000 t i više;

skladištenje željeznog otpada uključujući stara vozila sa godišnjim kapacitetom 10.000 t i više;

stovarišta/skladišta opasnog otpada dnevnog kapaciteta 10 t i više i neopasnog otpada dnevnog kapaciteta 50 t i više;

postrojenja za zbrinjavanje$$$svaki postupak kojim zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebali upotrijebiti ili pripremiti za određenu svrhu (prema Prilogu I. Direktive 2008/98/EZ o otpadu;$$$ opasnog otpada nekim od postupaka za tretman$$$tretman znači fizičke, termalne, hemijske ili biološke procese, uključujući sortiranje, koji mjenjaju karakteristike otpada u cilju smanjivanja količine ili opasnih osobina, olakšavaju rukovanje ili povećavaju povrat komponenti otpada; $$$ opasnog otpada (projekti koji nisu uključeni u Prilog I ove uredbe);

postrojenja za spaljivanje neopasnog otpada dnevnog kapaciteta 10 t do 100 t;

postrojenja u kojima se vrši hemijska obrada neopasnog otpada dnevnog kapaciteta 10 t do 100 t;

trajno odlaganje neopasnog otpada dnevnog kapaciteta 10 t do 100 t;

postrojenja za trajno odlaganje, preradu ili uništavanje životinjskih leševa ili otpadaka životinjskog porijekla;

postrojenja za suspaljivanje otpada.

12. TURIZAM I RAZONODA

(a) Skijaške staze, skijaški liftovi, žičare i srodni razvojni projekti izvan urbanih područja površine 5 ha i veće;

(b) Marine$$$pristanište za manje turističke brodove, jedrilice i motorne jahte, a mogu se nalaziti na obali mora, rijeka, jezera ili kanala;$$$;

(c) Turistička naselja i hotelski kompleksi izvan urbanih sredina i srodni razvojni projekti površine 5 ha i više;

(d) Stalni kampovi i tereni za smještaj kamp-kućica površine 5 ha i više;

(e) Tematski parkovi$$$tematski park je zabavni park na određenu (atraktivnu) temu; veliki park na periferiji koji svojom arhitekturom, instaliranim atraktivnim mašinerijama, držanjem životinja i dr. služi za zabavu i razonodu širokom krugu posjetilaca;$$$ površine 5 ha i veće;

13.

(a) Svaka izmjena ili proširenje projekta iz Priloga I. Uredbe ili ovog Priloga II. koji je već odobren, izvršen ili u postupku izvršenja, kao i za projekat kada ta izmjena/proširenje prelazi neki od pragova navedenih u Prilogu I. Uredbe ili ovom Prilogu II.;

(b) Projekti iz Priloga I. Uredbe, namijenjeni isključivo ili uglavnom razvoju ili ispitivanju novih metoda ili proizvoda koji se ne koriste duže od dvije godine.

Član 3.
(Okončanje postupaka započetih prije stupanja na snagu ove uredbe)

Postupci koji su započeti u skladu sa Uredbom o projektima za koje je obavezna procjena uticaja na okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", broj 51/21) ili nisu pravomoćno okončani prije stupanja na snagu ove uredbe, biće okončani u skladu sa Uredbom na osnovu koje je postupak i započet.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 592/2022
21. aprila 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.