4. UREDBA o izmjeni Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 22. stav (2) Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13 i 5/14), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 310. sjednici, održanoj 07.04.2022. godine, donosi


UREDBU


O IZMJENI UREDBE O PODSTICANJU PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EFIKASNE KOGENERACIJE I ODREĐIVANJU NAKNADA ZA PODSTICANJE


Član 1.


U Uredbi o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za podsticanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14), u članu 30. stav (1) tačka (c) mijenja se i glasi:

"c) najviše 5 godina za vjetroelektranu,".

Član 2.


Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 453/2022
07. aprila 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.