34. sjednica Vlade FBiH

 • 14.05.2024.
 • 34. sjednica Vlade FBiH

  Donesena Uredba o isplati 1.000 KM novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete u FBiH

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela je Uredbu o isplati novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete u FBiH. Ovom uredbom uređuje se postupak isplate novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete, korisnici i uslovi pod kojima se pomoć ostvaruje, zatim postupak za odobrenje pomoći, kao i druga pitanja od značaja za odobrenje novčane pomoći porodiljama za novorođeno dijete u Federaciji.

  Podsjetimo, riječ je o jednokratnoj pomoći za novorođeno dijete u visini od 1.000 KM po djetetu. Federalna vlada je ovaj model pronatalitetne politike usmjerila ka osiguranju dugoročnog socio-ekonomskog osnaživanja porodica s djecom, a samim tim, kako je obrazloženo iz resornog ministarstva, i na povećanje šansi za ublažavanje posljedica negativnih demografskih trendova. Procijenjeni broj korisnika je 16.000, a iznos od 16 miliona KM za isplatu pomoći za novorođeno dijete osiguran je u Budžetu FBiH za 2024. godinu, na poziciji Tekućeg transfera pojedincima - Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete.

  Pod uslovima utvrđenim danas donesenom uredbom, ovu novčanu pomoć može ostvariti porodilja koja je ostvarila potomstvo u periodu od 1. januara do 31. decembra u kalendarskoj godini u kojoj se iz budžeta Federacije za tu godinu vrši isplata na osnovu ove uredbe. Precizirano je da novčanu pomoć za novorođeno dijete može ostvariti porodilja i u slučaju mrtvorođenog djeteta ili ukoliko dijete umre tokom trajanja perioda unutar kojega se podnose zahtjevi za novčanu pomoć na osnovu ove uredbe. U slučaju smrti majke djeteta ili privremene spriječenosti majke da zbog bolesti ili izdržavanja kazne zatvora brine o djetetu, ili u slučaju da je majci oduzeto roditeljsko pravo, ovu pomoć može ostvariti otac djeteta rođenog u pomenutom periodu.

  Kako se navodi u Uredbi, ovu pomoć ne mogu ostvariti roditelji djeteta kojima je oduzeto roditeljsko pravo ili djeteta koje je odlukom nadležnog centra za socijalni rad ili općinske službe socijalne zaštite smješteno u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite tokom trajanja perioda unutar kojeg se podnose zahtjevi za odobrenje novčane pomoći na osnovu ove uredbe. U tom pogledu, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će kroz službene evidencije nadležnih centara i općinskih službi provjeriti činjenice. Ukoliko se utvrdi da je tokom trajanja perioda unutar kojeg se podnose zahtjevi za odobrenje novčane pomoći na osnovu ove uredbe roditeljima oduzeto roditeljsko pravo ili da je došlo do smještaja djeteta u hraniteljsku porodicu ili ustanovu socijalne zaštite, roditelj djeteta kojem je isplaćena novčana pomoć za novorođeno dijete dužan je izvršiti povrat sredstava.

  U uslovima za odobrenje novčane pomoći za novorođeno dijete istaknuto je da majka mora biti  državljanka BiH i FBiH s prijavljenim prebivalištem na teritoriji Federacije u trajanju od najmanje devet mjeseci prije dana rođenja djeteta. Dijete mora biti rođeno u BiH u periodu od 1. januara do 31. decembra u kalendarskoj godini u kojoj se iz federalnog budžeta za tu godinu vrši isplata na osnovu ove uredbe. Ukoliko je otac djeteta državljanin BiH i FBiH s prijavljenim prebivalištem na teritoriji Federacije u trajanju od najmanje devet mjeseci prije dana rođenja djeteta, onda se majci koja nije državljanka BiH može odobriti ova pomoć. Također, majci djeteta koje nije rođeno u BiH može se odobriti ova pomoć ukoliko je zbog zdravstvenih razloga u vrijeme porođaja boravila u drugoj zemlji.

  Uredbom je utvrđeno da se zahtjev za odobrenje pomoći podnosi putem elektronske aplikacije koja će biti dostupna na službenoj web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Nakon okončanog postupka registracije i podnošenja zahtjeva za novčanu pomoć kroz elektronsku aplikaciju, Ministarstvo će izvršiti provjere unesenih podataka putem službene baze Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

  Period za podnošenje zahtjeva za odobrenje novčane pomoći za novorođeno dijete, uključujući i njegovu eventualnu dopunu, teče od 1. januara kalendarske godine u kojoj se iz budžeta Federacije za tu godinu vrši isplata na osnovu ove uredbe pa do 15. januara naredne kalendarske godine.

  Pokrenuta izrada Strategije razvoja drvne industrije FBiH za period 2026-2035. godina

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela Odluku kojom se pokreće proces izrade Strategije razvoja drvne industrije FBiH za period 2026-2035. godina.

  U procesu izrade Strategije, u skladu sa odredbama Uredbe o izradi strateških dokumenata u FBiH, primjenjivat će se ključni principi izrade strateških dokumenta u Federaciji BiH otvoreni model koordinacije, ravnopravnost spolova, horizontalna i vertikalna koordinacija svih nivoa vlasti u FBiH, partnerstvo, javnost i transparentnost.

  Strategijom će se definisati pravci, ciljevi i resursi daljeg razvoja drvne industrije u FBiH, te obezbijediti usklađenost razvojnih pravaca i strateških ciljeva sa strateškim ciljevima iz Strategije razvoja Federacije BiH 2021-2027. godina, kao i sa dokumentima relevantnim za proces integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i drugim međunarodno priznatim obavezama BiH.

  Nosilac izrade Strategije je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije u saradnji sa UNDP, a na osnovu Sporazuma o finansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Ministarstva, potpisanog 28.12.2023. godine.

  Ministarstvo će u procesu izrade Strategije osigurati učešće zainteresovanih strana, kroz učešće nadležnih federalnih i kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija, jedinica lokalne samouprave, UNDP-a, Privredne komore FBiH, privrednih društava iz oblasti drvne industrije, predstavnika udruženja/grupacija i klastera drvne industrije u Federaciji BiH.

  Projektni zadatak za izradu Strategije donosi federalni ministar energije, rudarstva i industrije, a Vlada Federacije BiH će posebnim rješenjem formirati Radnu grupu za izradu Strategije.

  Rok za dostavljanje prijedloga Strategije na razmatranje i usvajanje Vladi Federacije BiH, uz prethodnu provedbu procesa konsultacija, je 12 mjeseci.

  Kako je obrazloženo, razlog za donošenje ove strategije je sadržan u odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvoja u FBiH. Izrada ove sektorske Strategije će predstavljati podlogu za izradu trogodišnjeg i godišnjeg plana rada Ministarstva, kao i podlogu za dokumente okvirnog budžeta mjera ekonomske politike u drvnom sektoru FBiH i u programu Javnih investicija.

  Usvojena Informacija o poduzimanju mjera na aktivnostima pravedne tranzicije u FBiH

  Vlada Federacije BiH danas je zaključkom usvojila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o poduzimanju mjera na aktivnostima pravedne tranzicije u FBiH na područjima gdje se ostvaruje aktivna proizvodnja uglja.

  U zaključku je navedeno da Vlada izražava punu posvećenost procesu pravedne tranzicije u Federaciji, u skladu s preuzetim međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine, planovima i potrebama za obezbjeđenje količina energije za potrebe Federacije. Ured federalnog premijera, te federalna ministarstva finansija, zatim okoliša i turizma, prostornog uređenja, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, rada i socijalne politike, te prometa i komunikacija, zaduženi su da dostave Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije prijedlog člana koji će biti u sastavu Interresorne ministarske komisije - Upravljačkog odbora FBiH za aktivnosti na izradi Strategije pravedne tranzicije energetskog sektora Federacije BiH do 2030. godine sa projekcijom do 2050. godine i podršku projektima pravedne tranzicije u FBiH. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da pripremi prijedlog rješenja o imenovanju Interresorne ministarske komisije - Upravljačkog odbora FBiH za podršku projektima pravedne tranzicije u FBiH i dostavi Vladi na razmatranje i usvajanje.

  U skladu sa ovim zaključkom, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, te rudnici uglja Zenica, Kreka, Kakanj i Banovići imaju zaduženje da putem svojih interno imenovanih radnih tijela pruže punu podršku i ostvare koordinaciju sa Svjetskom bankom s ciljem dostavljanja podataka neophodnih za identifikaciju prioritetnih investicija kao procjenu indikatora za praćenje napretka/ostvarivanja projekta.

  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je i da nastavi aktivnosti na procesu pravedne tranzicije energetskog sektora u FBiH i pripremi strateške dokumente vezano uz proces pravedne tranzicije.

  U Informaciji Ministarstva je navedeno da je strateški cilj Vlade FBiH, vlada kantona i skupština lokalnih zajednica uspostavljanje transparentnog pravednog procesa tranzicije energetskog sektora, uz istovremeni strateški privredni razvoj lokalnih zajednica, kantona i širih dijelova Federacije BiH, gdje se desetljećima eksploatirao ugalj. S obzirom na to da je zelena tranzicija ili dekarbonizacija energetskog sektora dugoročan proces, iz resornog federalnog ministarstva je istaknuto i da proces tranzicije energetskog sektora zahtjeva izradu strateških dokumenata koji imaju zacrtane ciljeve za razvoj energetskog sektora Federacije u ovom dugogodišnjem prelazu, među kojima je i planski razvoj kapaciteta obnovljivih izvora energije.

  Podsjeća se i da je, s obzirom da se na nivou BiH ne vode aktivnosti na izradi Strategije pravedne tranzicije energetskog sektora, Vlada FBiH na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na sjednici 30. aprila ove godine donijela Odluku o izradi Strategije pravedne tranzicije energetskog sektora Federacije BiH do 2030. godine sa projekcijom do 2050. godine.

  Pokrenuta izrada Zakona o elektronskoj trgovini

  Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila Rješenje kojim je imenovana Radna grupa za izradu zakona o elektronskoj trgovini.

  Ovu radnu grupu čine predstavnici Federalnog ministarstva trgovine, Federalnog ministarstva saobraćaja i komunikacija, Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, zatim Federalne uprave za inspekcijske poslove, Porezne uprave FBiH, Privredne komora FBiH, te predstavnici kompanija Bazerdžan, DM i PennyPlus, kao i predstavnci eComm Asocijacije u BiH.

  Zadatak ove radne grupe je priprema teksta zakona i njegovo dostavljanje zainteresovanim stranama zbog provođenja konsultacija i analiziranja pismenih komentara.

  Radna grupa će nakon konsultacija analizirati pismene komentare i konačan tekst prednacrta zakona, u roku od 60 dana počev od isteka posljednjeg dana roka za dostavu pismenih komentara, dostaviti federalnom ministru trgovine zbog daljnjeg postupka.

  Tokom izrade teksta zakona, Radna grupa će obuhvatiti i pitanja koja se odnose na usklađenost sa propisima Evropske unije, te preuzeti odgovarajuće propise iz ove oblasti.

  Utvrđen Nacrt zakona o socijalnim uslugama u FBiH

  Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike utvrdila je Nacrt zakona o socijalnim uslugama u FBiH, te ga uputila u daljnju parlamentarnu proceduru. Ovim zakonom uređuju se pojam i sadržaj socijalnih usluga, značenje pojedinih izraza, korisnici socijalnih usluga, te načela socijalne zaštite pri pružanju i korištenju socijalnih usluga, kao i socijalne usluge. Uređuju se i mreža socijalnih usluga, kao i osiguranje ovih usluga i metodologija za utvrđivanje cijena usluga, zatim nadležnosti i postupak za ostvarivanje prava na socijalne usluge, pružaoci, te uslovi za pružanje socijalnih usluga i licenciranje pružaoca socijalnih usluga, povjerljive informacije i registri, finansiranje, nadzor i druga pitanja od značaja za pružanje i ostvarivanje prava na socijalne usluge u FBiH.

  U osnovnim načelima na kojima počiva pružanje socijalnih usluga, ovim nacrtom zakona, ističu se načela humanizma i poštivanja osnovnih ljudskih prava i sloboda, zatim uključivanja korisnika socijalnih usluga, te najboljeg interesa korisnika socijalnih usluga. Precizira se da su korisnici socijalnih usluga djeca i odrasla lica u stanju socijalne potrebe, koji su državljani BiH s prebivalištem na teritoriju Federacije, kao i strani državljani koji socijalne usluge, utvrđene odredbama ovoga zakona, koriste u skladu s važećim propisima u našoj zemlji, međunarodnim ugovorima i konvencijama. Predviđeno je da se propisima kantona ili jedinica lokalne samouprave može proširiti krug korisnika socijalnih usluga u skladu s njihovim specifičnim potrebama i programima razvoja socijalne zaštite na području njihove mjesne nadležnosti.

  Između ostalog, u skladu s odredbama ovog nacrta zakona, precizirano je da se socijalne usluge pružaju prema hitnosti intervencije, stanju socijalne potrebe, prioritetu usluga i mjerama utvrđenim individualnim planom. S ciljem poboljšanja kvaliteta njegova života i uključenosti u zajednicu, socijalne usluge se korisniku primarno pružaju u njegovom domu ili u lokalnoj zajednici kroz vaninstitucionalno socijalno zbrinjavanje i socijalnu podršku.

  Obrazloženo je da Nacrt ovog zakona predstavlja kvalitetan pravni okvir za harmonizaciju postojećih i razvoj novih socijalnih usluga, ujednačavanje uslova za pružanje socijalnih usluga, licenciranje pružaoca socijalnih usluga, te stvara pravne pretpostavke za sistemsko korištenje postojećih potencijala pružaoca socijalnih usluga koji djeluju u nevladinom sektoru. Pojašnjeno je i da predviđena zakonska rješenja otklanjaju najveći dio uočenih problema u pogledu uspostavljanja i sprovođenja minimalnih standarda stručnog rada i ispunjavanja neophodnih infrastrukturnih preduslova od pružaoca socijalnih usluga za kvalitetno pružanje usluga njihovim korisnicima. Nadalje, značajno se profesionalizira stručni rad, uvodi se interni, te poboljšava stručni i inspekcijski nadzor, dok se u odnosu na postojeći obezbjeđuje dodatni modalitet finansiranja socijalnih usluga kroz osmišljavanje i razvijanje posebnih programa za pružanje određenih socijalnih usluga, posebno u onim sredinama u kojima one nisu uspostavljene ili razvijene u odgovarajućoj mjeri. Naglašeno je i da je u proteklom periodu o ovom zakonu u formi prednacrta realiziran proces javnih konsultacija sa zainteresiranim pravnim i fizičkim licima.

  Predlagač zaključuje da je relevantnost i opravdanost donošenja ovog zakona neupitna, budući da trenutna zakonska rješenja ne prate osnovna načela procesa socijalnog uključivanja posebno ranjivih grupa i pojedinaca i deinstitucionalizacije utemeljene na zaštiti osnovnih ljudskih prava i najboljeg interesa lica kojima je potrebno socijalno zbrinjavanje i podrška. Takoder, naglašeno je da se postojeći pravni okviri ne podudaraju sa strateškim opredjeljenjem zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji da nastavi sa javnim angažmanom na povećanju kvalitete života djece, lica s invaliditetom i starih lica, te da kroz dosljedno sprovođenje reformskih procesa u oblasti socijalne i dječje zaštite obezbijedi uslove za pružanje podrške licima kojima je ista neophodna, te implementira međunarodno utemeljeno pravo prema kojem svako lice ima pravo na život dostojan čovjeka.

  Osim toga, ovaj zakon predstavlja i odgovor na potrebu za sistemskim promjenama koje je neophodno provesti u oblasti tradicionalnog načina brige o korisnicima i zadovoljavanja njihovih potreba. Na kraju je istaknuto i da ovaj zakon predstavlja odgovarajući pravni instrument pomoću kojeg će se stvoriti ključne pravne pretpostavke za razvijanje efikasnog i održivog sistema socijalnog zbrinjavanja i podrške grupa i pojedinaca u stanju socijalne potrebe, kao i za ostvarenje osnovnih ciljeva u izgradnji društva osjetljivog na potrebe svojih najranjivijih članova.

  Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH

  Vlada Federacije BiH utvrdila je danas na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u FBiH koji će biti upućen u parlamentarnu proceuduru po skraćenom postupku.

  Prijedlog zakona sadrži deset članova čijim se odredbama nastoje unaprijediti postojeća zakonska rješenja i otkloniti uočeni problemi u implementaciji ovoga propisa. Ovim izmjenama i dopunama se, između ostalog, produžava trajanje prava na dječiji dodatak do navršene 18. godine djeteta, a pravo na dodatak se priznaje i djeci oboljeloj od malignih bolesti bez obzira na prihode njihovih porodica. Izmjenama i dopunama se redefiniše pojam porodice kao zajednice djece i njihovih roditelja ili posvojitelja, odnosno djece i njihovih srodnika koji su ih zakonski dužni izdržavati. Također, definiše se i pojam prihoda.

  Uvodi se unapređenje i u pogledu obračuna prihoda, kojim se propisuje da se prilikom obračuna prihoda u obzir ne uzimaju prihodi ostvareni tokom mjeseca koji je neposredno prethodio mjesecu u kojemu je podnesen zahtjev za ostvarivanje prava. Time je prevaziđen problem nemogućnosti nadležnih poreznih institucija da dostave ažurne podatke što značajno utiče na vremensku dinamiku rješavanja podnesenih zahtjeva za ostvarivanje. Između ostalih, jednim od novih stavova utvrđeni su prihodi koji se uzimaju u obzir prilikom obračuna, pri čemu su iz istih isključena primanja po osnovu propisa o zaštiti lica s invaliditetom čime je ova odredba učinjena socijalno pravičnijom u odnosu na postojeću.

  Predloženo je i dodavanje odredbe prema kojoj dijete starije od 16 godina može ostvariti pravo na dječiji dodatak ukoliko nije sklopilo brak ili steklo vlastito potomstvo. Također, umjesto dosadašnjeg vremenskog ograničenja od 12 mjeseci i obaveze obnavljanja zahtjeva nakon isteka toga perioda, utvrđuje se obaveza provstepenih organa da najmanje jednom godišnje, po službenoj dužnosti, izvrše provjeru ispunjenosti uslova za nastavak ostvarivanja prava na dječiji dodatak. Precizirano je da pravo na dječiji dodatak traje dok postoje uslovi za ostvarivanje prava, a najduže do navršene 18. godine djeteta.

  Više od 11,1 miliona KM za programe obrazovanja i nauke

  Vlada Federacije BiH danas je na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke donijela Odluku o usvajanju Programa utroška i kriterija raspodjele tekućih transfera u ukupnom iznosu od 11.135.000 KM, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2024. godinu.

  Program utroška sredstava obuhvata deset tekućih transfera. Za finansiranje studentskog standarda predviđeno je 1.185.000 KM, za finansiranje obrazovanja 2.600.000 KM, te za implementaciju Bolonjskog procesa 300.000 KM. Za oblast nauke od značaja za FBiH biće izdvojeno 1.800.000 KM, za razvoj institucija nauke i podsticaj NiR od značaja za FBiH 2.600.000 KM, kao i za institucije nauke i kulture od značaja za BiH 1.000.000 KM. Po 500.000 KM biće raspoređeno institucijama nauke i kulture od značaja za Federaciju BiH - Hrvatska akademija za znanost i umjetnost BiH, Akademija nauka i umjetnosti BiH i Bošnjačka akademija nauka i umjetnosti BiH. Za Internacionalnu akademiju nauka i umjetnosti u BiH biće izdvojeno 150.000 KM.

  Sredstva utvrđena u Programu raspoređivat će se prema kriterijima za raspodjelu sredstava po tekućim transferima utvrđenim za svaki program posebno.

  Sa korisnicima sredstava, zavisno od karaktera programa ili projekta, federalna ministrica  obrazovanja i nauke će potpisati posebne ugovore o realizaciji dodijeljenih sredstava, kojim će se regulirati način i rokovi utroška sredstava i izvještavanje. U slučaju da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, na osnovu opravdanog zahtjeva korisnika, produži rok realizacije jednog ili više projekata, sa korisnikom sredstava biće sklopljen aneks na ugovor.

  Korisnik sredstava obavezan je dodijeljena sredstva utrošiti namjenski i u roku propisanom ugovorom, te podnijeti izvještaj o utrošku i ostvarenim efektima ulaganja u roku od 15 dana od dana realizacije sredstava.

  Nadzor nad utroškom sredstava dodijeljenih za finansiranje i sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata vršit će Savjet za nauku i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Finansijski izvještaj o realizaciji naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog projekta sa računovodstveno-finansijskog aspekta pripremit će Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Izvještaj o realizaciji programa istraživanja i postizanju utvrđenih ciljeva, odnosno ocjena naučnog sadržaja izvršenog istraživanja u pogledu originalnosti, aktuelnosti, kvalitet istraživanja, vrijednosti dobivenih rezultata naučno-istraživačkog i istraživačko-razvojnog projekta pripremit će Savjet za nauku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

  Kadrovska rješenja

  Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost za imenovanje članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo uime državnog kapitala, na period do četiri godine, u sastavu Sedad Avdić, Samir Čorbo, Ela Halilhodžić, Alma Ustavdić, Faruk Hadžić, Zoran Marijanović i Hasan Hasić. Prije toga data je prethodna saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora ovog dioničkog društva, radi okončanja konkursne procedure.

  Data je i prethodna saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti članova Uprave Društva do okončanja konkursne procedure, a najduže do šest mjeseca u sastavu Denis Lasić za v.d. direktora, Kristijan Milas za v.d. izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove, Asmir Dževlan za v.d. izvršnog direktora za projektovanje i građenje, Mirko Rogić za v.d. izvršnog direktora za upravljanje i održavanje, Mirnesa Agić za v.d. izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove. Prije toga data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru ovog javnog poduzeća za donošenje odluke o razrješenju vršioca dužnosti članova Uprave, radi isteka mandata.

  Data je i prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za imenovanje Amela Kosovca, Vedrana Kasera, Milenka Obada, Edina Hamzića, Damira Kurjakovića i Eldara Aganovića za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva, uime državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prije toga data je prethodna saglasnost Skupštini ovog privrednog društva za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi isteka perioda na koji su imenovani.

  Vlada Federacije dala je prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Privrednog društva JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave ovog privrednog društva, na mandatni period od četiri godine i to Sanela Buljubašića za generalnog direktora, Fahrudina Tanovića za izvršnog direktora za proizvodnju, Amre Ohranović za izvršnog direktora za pravne poslove i ljudske resurse, Haruna Gadže za izvršnog direktora za kapitalne investicije, Ediseja Sjerotanovića za izvršnog direktora za distribuciju, Nevada Ikanovića za izvršnog direktora za snabdijevanje i trgovinu, te Sanele Jurišić za izvršnog direktora za ekonomske poslove.

  Danas je doneseno i Rješenje kojim se privremeno imenuje Upravni odbora Fondacije za sport u sastavu Adnan Džindo za predsjednika, te Damir Šapina i Jasenko Elezović za članove. Privremeni Upravni odbor imenuju se na period najduže do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbor Fondacije za sport u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH.

  Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećoj Skupštini Privrednog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar danas je opunomoćen Jadranko Puljić.