325. tematska sjednica Vlade FBiH

 • 28.07.2022.
 • 325. tematska sjednica Vlade FBiH

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj tematskoj sjednici u Sarajevu, razmatrala i usvojila informaciju u vezi sa analizom tržišta rada koju je, u skladu sa zaključcima od 23.6.2022. godine, pripremio i dostavio Federalni zavod za zapošljavanje.

  Kako je zaključeno, Vlada FBiH pozdravlja sistem online prijave na programe sufinansiranja zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke koji garantira transparentnost, dostupnost, efikasnost i kojim se sprečavaju eventualne zloupotrebe. Uzimajući u obzir činjenicu da online prijave još uvijek čine tek polovinu ukupnih prijava na ove programe, Vlada je zadužila Federalni zavod za zapošljavanje da učini dodatne napore pri promoviranju ove mogućnosti kako bi se broj korisnika kontinuirano povećavao, te da se sistem modernizira.

  Vlada se upoznala s dokumentom „Analiza strukture nezaposlenih u FBiH“ i informacijom da je u 2021. godini došlo do stabilizacije prilika na tržištu rada. Uzimajući u obzir znatno višu stopu nezaposlenosti žena u odnosu na muškarce, činjenice da je najveća stopa nezaposlenosti zabilježena kod osoba dobi između 30 i 49 godina, te da skoro trećinu nezaposlenih čine nekvalifikovani radnici, zadužila je Federalni zavod za zapošljavanje da uskladi svoje programe kako bi se ovim kategorijama pružile što bolje prilike na tržištu rada.

  Vlada se upoznala i s prikupljenim podacima anketiranih poslodavaca. Uzimajući u obzir iskazanu potrebu poslodavaca za novim zapošljavanjem, te činjenicu da su identificirani problemi prilikom zapošljavanja u smislu nedostatka radne snage poput građevinara, ugostitelja i informatičara, zadužen je Federalni zavod za zapošljavanje da nastavi sa modificiranjem i unapređenjem programa „Obuka i rad“ kako bi se zadovoljile potrebe tržišta rada u smislu prekvalifikacije, dokvalifikacije i obuke.

  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike zaduženo je da u roku od 90 dana Vladi dostavi spisak potrebnih izmjena zakona iz ove oblasti, te u roku od 60 dana izmjene pravilnika i drugih pravnih propisa. Između ostalog, cilj je razdvajanje evidencije nezaposlenih osoba koje aktivno traže posao i evidencije aktivnih osoba koje privemeno ne traže posao. Također, utvrđivanje jasne definicije pojma „odgovarajući posao“; olakšanje razmjene podataka između Porezne uprave Federacije BiH i javnih služni za zapošljavanje radi efikasnije evidencije nezaposlenih i njihove prijave u radni odnos, te omogućavanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa osoba koje nisu završile školovanje za određeno zanimanje, a kako bi kroz obuku mogli da obavljaju određene poslove. 

  Nakon toga, Vlada Federacije BiH će usvojiti dinamiku i rok usvajanja potrebnih izmjena.

  Inače, u informaciji je navedeno da je u 2021. godini došlo do stabilizacije prilika na tržištu rada i zaustavljanja smanjenja broja zaposlenih i povećanja broja nezaposlenih osoba. Lani je, u odnosu na 2020. godinu, broj zaposlenih povećan za 5.235, a nezaposlenih smanjen za 9.902.

  Trend smanjenja broja nezaposlenih osoba u FBiH nastavljen je i u 2022. godini. Tako su 31.5.2022. godine na evidencijama službi za zapošljavanje bile registrirane 286.644 osobe, što je u odnosu na prosjek iz 2021. godine smanjenje za čak 25.035. Kada je riječ o strukturi nezaposlenih, među njima su gotovo 30 posto nekvalifikovani radnici. Također, 36 posto nezaposlenih imaju više od 50 godina, što je povećanje za tri posto u odnosu na prosjek iz 2021. godine. Udio ženske populacije u broju nezaposlenih iznosi 169.242, odnosno 59,04 posto.

  Potrebu za zapošljavanjem u 2022. godini je iskazalo 726 poslodavaca od 1.288 anketiranih, odnosno 56,4 posto od ukupno anketiranih, i to za zapošljavanjem 6.349 radnika.

  Kada je riječ o 2021. godini, prosječan broj nezaposlenih bio je 311.679 i u odnosu na prosjek 2020. manji je za 9.902, odnosno 3,1 posto. Stopa registrirane nezaposlenosti u FBiH u 2021. godini iznosila je 37,2 posto i manja je za jedan posto u odnosu na prethodnu godinu.