27. sjednica Vlade FBiH

 • 08.02.2024.
 • 27. sjednica Vlade FBiH

  Utvrđen novi Nacrt zakona o likvidacijskom postupku

  Vlada Federacije BiH utvrdila je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, na prijedlog Federalnog ministarstva pravde Nacrt zakona o likvidacijskom postupku i uputila ga u parlamentarnu proceduru. Predlagač je u razlozima za donošenje potpuno novog teksta zakona, između ostalog, naveo da se izradi pristupilo uzevši u obzir sve činjenice koje ukazuju na praznine i nedorečenosti u postojećem zakonu, kao i preporuke proizašle iz konkretnih slučajeva u sudskoj praksi.

  Predlagač pojašnjava da novi nacrt zakona o likvidacijskom postupku prepoznaje četiri vrste likvidacije, prinudnu i dobrovoljnu, te likvidaciju po službenoj dužnosti i druge slučajeve utvrđene zakonom. Novim zakonskim rješenjima nastoje se urediti svi oblici likvidacije pravnih osoba, te ubrzati i skratiti postupak u svim segmentima u kojima je to moguće, a da se pri tome izbjegnu zakonske nedorečenosti. Također, novim zakonskim rješenjem želi se zaokružiti sistem procesnih normi koje se primjenjuju prilikom provedbi likvidacionog postupka i otkloniti svaka dilema oko primjene drugih procesnih zakona u ovom postupku.

  U razlozima za donošenje ovog akta je navedeno i da su analize o stanju sudskih registara poslovnih subjekata pokazale da u Federaciji BiH postoji znatan broj poslovnih subjekata u formalnom smislu, ali da odavno ne obavljaju bilo kakve poslovne aktivnosti, a pokazalo se da čak ni podaci o zakonskim zastupnicima i drugim odgovornim osobama nisu validni. Postojanje takvih subjekata nema nikakav značaj za privredni razvoj i nepotrebno se vode u sudskim evidencijama, te da upravo radi brisanja ovakvih poslovnih subjekta novi zakonski tekst prepoznaje i (takozvanu) likvidaciju po službenoj dužnosti.

  Novi nacrt zakona o likvidacionom postupku, obrazloženo je, propisuju osnovne odredbe, organe likvidacionog postupka, zatim opće procesne odredbe, te tok likvidacionog postupka - dobrovoljna likvidacija, kao i skraćeni likvidacioni postupak, te likvidaciju po službenoj dužnosti.

  Predlagač naglašava da potreba za postizanjem sadržajnog i praktičnog zakonskog rješenja u ovoj oblasti predstavlja korak ka ispunjenju ciljeva u otklanjanju pravnih i drugih prepreka za investiciona ulaganja u FBiH, te da je ovaj zakonski tekst dio prioritetne reforme koja se provodi radi otklanjanja ključnih prepreka za investiciona ulaganja u FBiH, a koja bi u Federaciju BiH donijela znatna sredstva, kao i nova radna mjesta.

  Dodatnih 1,1 milion KM za finansiranje energetske efikasnosti

  Vlada Federacije BiH je danas na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Odluku o odobravanju korištenja sredstava u iznosu od 1.102.642,60 KM za nastavak implementacije mjera energetske efikasnosti u objektima javnog sektora u Federaciji BiH, u okviru projekta „Dodatno finansiranje energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini“.

  Ovom odlukom Vlada FBiH odobrava navedena sredstva Federalnom ministarstvu prostornog uređenja putem Implementacione jedinice projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH, a radi provođenja daljih aktivnosti u okviru ovog projekta i implementaciju drugih međunarodnih projekata koji imaju za cilj poboljšanje energetske efikasnosti, a implementiraju se u okviru Ministarstva.

  Odobrena sredstva koristit će se s ciljem implementacije dodatnih aktivnosti, radova na objektima od značaja za Federaciju BiH, radova na objektima od značaja za kantone, zatim za usluge i robe. Ova sredstva od povrata PDV-a ostvarena su po osnovu povrata PDV-a saglasno Zakonu o porezu na dodatnu vrijednost, te su doznačena na račun kod Union banke d.d.

  Federalno ministarstvo prostornog uređenja će, putem Implementacione jedinice projekta, o utrošku sredstava izvještavati Upravni odbor Projekta.

  Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaduženo je za realizaciju ove odluke koja stupa na snagu dan nakon objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

  U razlozima za donošenje ove odluke predlagač je, između ostalog, naveo da Projekat „Dodatno finansiranje Energetske efikasnosti u BiH“ u periodu implementacije provodi i aktivnosti ulaganja u energijsku efikasnost podprojektima u školama, bolnicama i drugim javnim objektima, kao i povezane konsultantske usluge, a kao jedne od bitnih mjera Vlade Federacije BiH.

  Aktivnosti u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju dvije fotonaponske elektrane 

  Vlada Federacije BiH usvojila je informacije Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o aktivnostima u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju fotonaponskih elektrana „Lena 1” i „Lena 2” privrednog društva Solar Lena d.o.o. Grude. Data je i prethodna saglasnost ovom ministarstvu u postupku izdavanja energetskih dozvola za izgradnju ovih fotonaponskih elektrana instalisane nazivne snage po 75 MW i odobrene snage priključenja po 75 MW, koje se planiraju graditi u Mostaru.

  Za FNE „Lena 1” planirana godišnja proizvodnja električne energije je od 101.731 MWh, a planira se graditi na lokalitetu Miljkovići. Planirana godišnja proizvodnja električne energije za FNE „Lena 2” je od 104.256 MWh, a planira se graditi na lokalitetu Pologa.

  Premijer Federacije BiH zadužen je da ove informacije sa zaključcima uputi Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje, kako bi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije moglo pristupiti aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijumu, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanje energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ovih energetskih dozvola.

  U informacijama je, između ostalog, navedeno da će razvoj fotonaponskih elektrana na lokaciji Grada Mostara biti od općeg značaja za lokalnu i regionalnu zajednicu u smislu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora uz smanjenu emisiju stakleničkih plinova. Također, pored prihoda koje će ostvarivati FNE, ostvarilo bi se i smanjenje emisija CO. Ovim konceptom ostvarile bi se i uštede na emisijama polutanata SO, NOx i čvrstih čestica.

  U informacijama su navedene i realizovane i aktivnosti koje su u toku, kao i planovi za naredni period. 

  Podržana inicijativa za realizaciju Projekta geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva finansija podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta geoprostorne infrastrukture i procjene vrijednosti nekretnina (Geospatial infrastructure and valuation enhancement project - GIVE) u iznosu do 31.840.000 eura.

  Također, prihvaćena je informacija o kreditu IBRD-a za realizaciju Projekta GIVE, kao osnova za vođenje pregovora.

  Federalno ministarstvo finansija i Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove zaduženi su da u Tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike. Konačna odluka o zaduženju bit će donijeta po završetku pregovora sa IBRD-om sa kojom će se utvrditi uslovi ovog zaduženja.

  Federalno ministarstvo finansija će Vladi Federacije BiH podnijeti informaciju o pregovorima, kao i tekst usaglašenog Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i IBRD-a. Također, Ministarstvo je zaduženo da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure. 

  Odluke i zaključci

  Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja donijela Odluku o prenosu izvršenih građevinskih radova u okviru projekta „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini - dodatno finansiranje“, krajnjim korisnicima.

  Vlada FBiH utvrdila je, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja,  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Autocesta na koridoru Vc“ za period od 20 godina, koja će biti upućena u Parlament FBiH na usvajanje. Predložena izmjena prethodne odluke se odnosi na tekstualni dio Prostornog plana, odnosno odjeljak 4. Odluke o provođenju plana, kojim se mijenja i propisuje da se obuhvat plana dijeli u četiri prostorne cjeline.

  Doneseni su i neophodni akti za raspisivanje javnih konkursa za izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije BiH, za izbor i nominovanje za imenovanje članova Nadzornog odbora u Javnom preduzeću Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, kao i za izbor i nominovanje četiri člana Nadzornog odbora Privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo uime državnog kapitala, te za izbor i nominovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park Una d.o.o. Bihać.

  Danas su usvojeni izvještaji Federalnog ministarstva finansija o odobravanju izdvajanja finansijskih sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2023. godinu, po odlukama Vlade FBiH, rješenjima premijera i zamjenika premijera za period od 1.1. do 31.12.2023. godine, kao i o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije trezorskih zapisa na dan 12.12.2023. godine. 

  Vlada Federacije BiH je usvojila izvještaje o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za period januar - decembar 2023. godine, te Komisije za Program javnih investicija Federacije BiH za period juli-decembar 2023. godine.

  Usvojen je i Izvještaj o inspekcijskim nadzorima iz oblasti zaštite od požara iz nadležnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova za 2023. godinu.

  Danas je usvojen i Izvještaj o radu Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije za 2023. godinu, te prihvaćen Izvještaj ovog ureda o provedbi Uredbe o procjeni utjecaja propisa za 2023. godinu.

  Također, na današnjoj sjednica usvojen je i Izvještaj o radu Generalnog sekretarijata Vlade Federacije BiH za 2023. godinu.

  Vlada Federacije BiH prihvatila je i dvanaesti tromjesečni Izvještaj o implementaciji projekta Dodatno finansiranje za Projekat registracije nekretnina u FBiH, za period 1.10. - 31.12.2023. godine.

  Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija prihvaćena je inicijativa za izradu i praćenje kreditnog rejtinga Federacije BiH. Ministarstvo je zaduženo da nastavi aktivnosti na njegovoj izradi, te o tome informiše Federalnu vladu. 

  Vlada Federacije BiH je primila na znanje Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o vođenju pregovora za potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora elektroprivredne djelatnosti u FBiH. 

  Danas je data i saglasnost na Plan poslovanja JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar za period 2024 - 2026. godina, te primljena na znanje Informacija o realizaciji zaključaka Vlade Federacije BiH za 2023. godinu.

  Kadrovska rješenja

  Data je prethodna saglasnost Skupštini Privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar za imenovanje Bože Perića, Zorana Buntića, Karmele Miletić, Jugoslava Brdara, Ivice Krivića i Ružice Mikulić za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednog društva uime državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca. Prije toga data je prethodna saglasnost Skupštini za razrješenje članova Nadzornog odbora uime državnog kapitala, radi isteka mandata. Utvrđen je i tekst zahtjeva za sazivanje (vanredne) Skupštine Privrednog društva JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

  Vlada Federacije BiH dala je prethodnu suglasnost za imenovanje članova Nadzornog odbora JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo uime državnog kapitala, na period do četiri godine, i to Benjamina Meška, Vlade Džoića, Adila Halilovića, Adnana Mahmutovića i Žana Matića. Prije toga data je prethodna saglasnost za razrješenje vršitelja dužnosti članova ovog nadzornog odbora, radi isteka mandata.

  Vlada Federacije BiH odlukom je dala saglasnost Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike na Rješenje o formiranju Komisije za davanje stručnog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata, u sastavu Saliha Đuderija (predsjednik), Esma Palić, Željko Škarica, Mirela Hadžić i Fehma Kovač (članovi). 

  Danas je izmijenjeno i Rješenje o imenovanju Vijeća za infrastrukturu prostornih podataka Federacije BiH, te je u ovo vijeće imenovan Rifet Mezić.

  Dopunom Rješenja u Radnu grupu za izradu strategije demografskog razvoja i oporavka Federacije BiH imenovan je član Dželal Ibraković.

  Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Renato Škrobo (JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar) i Sanela Milavić-Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo).