267. sjednica Vlade FBiH

 • 27.05.2021.

 • 267. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:
   
  PRIVATNIM PREDUZEĆIMA I PODUZETNICIMA
  ZA SUBVENCIONIRANJE KAMATA 6.000.000 KM
   
  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila 6.000.000 KM vrijedan program namijenjen za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima na ime regresiranja kamata.
   
  Osnovni cilj ovog programa je omogućiti korisnicima koji su kreditno zaduženi po greditno-garantnim programima za velika preduzeća i za izvoznike, kao i za kreditno-garantne programe koji će biti objavljeni u 2021. godini, da dobiju grant sredstva na ime subvencionisanja dijela troškova kamate. Subvencionisati će se dio kamata na kredite, na tromjesečnom nivou, u visini do 2,5 posto.
   
  Pravo na dodjelu grant sredstava ostvaruju privredna društva koja su kreditno zadužena po postojećim programima za velika preduzeća i izvoznike ili će biti zadužena u narednom periodu u okviru Kreditno-garantnog programa za velika preduzeća i Kreditno-garantnog programa za izvoznike u 2021. godini.
   
  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije neće raspisivati javni poziv po ovom programu, s obzirom na to da će korisnici sredstava garancijskog fonda po automatizmu dobiti mogućnost koriğtenja sredstva za regresiranje kamata. Na osnovu Programa, korisnici kredita stiču pravo na regresiranje kamata za drugi, treći i četvrti kvartal 2021. godine, ukoliko su uredno izmirili dosadašnje krditne obaveze.
   
  Subvencije će biti odobravane do kraja fiskalne godine, odnosno do 31.12.2021. godine.
   
  ZA DVA KREDITNO-GARANTNA PROGRAMA 200 MILIONA KM
   
  Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila dva kreditno-garantna programa: jedan za izvoznike, a drugi za velika preduzeća.
   
  Za svaki program ukupan iznos garancija koje će na teret Garancijskog fonda izdavati Razvojna banka FBiH iznosi 100.000.000 KM, umanjen za iznos garancija izdanih do 31.5.2021. godine po osnovu ovog kreditno-garantnog programa. Ukupan iznos garantovanih obaveza Fonda prema jednom poduzetniku ili grupi povezanih poduzetnika ne može biti veći od 5.000.000 KM, a garancija Fonda za pojedinačni kredit iznosi 50 posto iznosa glavnice kredita, ali ne više od 3.000.000 KM
   
  Osnovni cilj programa je obezbjeđenje podrške privrednim subjektima u uslovima otežanog poslovanja kroz jačanje njihovog kreditnog potencijala.
   
  Garancije Fonda u skladu sa ovim programima mogu se izdavati za kredite s namjenom finansiranja tekućih sredstava (rok otplate kredita je do 60 mjeseci, uključujući grace period do 12 mjeseci) i/ili za finansiranje stalnih sredstava (rok otplate do 120 mjeseci, uključujući grace period do 24 mjeseca, a u strukturi dobrenog kredita se do 30 posto se može odnositi na finansiranje tekućih sredstava).
   
  Pod tekućim sredstvima podrazumijeva se finansiranje tekuće likvidnosti (isplate plata, plaćanje poreza i doprinosa i sl.) i finansiranje obrtnih sredstava (plaćanje obaveza prema dobavljačima, nabavka repromaterijala, zaliha, sirovina i sl.). Pod stalnim sredstvima podrazumijeva se dugoročno finansiranje nabavke opreme, te izgradnje i renoviranja objekata, a s ciljem pokretanja novih poslovnih aktivnosti i rast i razvoj postojećih, povećanja konkurentnosti, razvoja i uvođenja inovacija, te novog zapošljavanja (ukoliko je vezano za novu investiciju).
   
  Kreditno-garantni programi za izvoznike i velika preduzeća će biti primjenjivani od 1.6.2021. godine.
   
  DOBRI REZULTATI MJERA NA UBLAŽAVANJU EKONOMSKIH POSLJEDICA PANDEMIJE
   
  Vlada Federacije BiH je razmatrala analizu mjera koje je poduzela na ublažavanju ekonomskih posljedica pandemije COVID-19.
   
  Radi ublažavanja ekonomskih posljedica pandemije, Vlada je donijela niz mjera koje su, najvećim dijelom, propisane Zakonom o ublažavanju negativnih posljedica pandemije, Programom ekonomske stabilizacije i oporavka FBiH 2020-2021. i Uredbom o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede FBiH.
   
  Među devet mjera na koje se analiza odnosi su subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja, obustave obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit i akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, kao i prekid obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko ­ povjerilačkim odnosima.
   
  Jedna od mjera koju je Vlada donijela je subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja. Za period april-juni 2020. godine ukupno je odobreno 58.470 zahtjeva u ukupnom iznosu od gotovo 91 milion KM.
   
  Do danas su 69 preduzeća iskoristila pogodnosti Garancijskog fonda i osiguralo kreditna sredstva u iznosu od 77,4 miliona KM, zahvaljujući odobrenim garancijama Razvojne banke od 38,7 miliona KM.
   
  Na osnovu Uredbe o interventnim mjerama osigurano je 90 miliona KM za 938 privrednih subjekata iz turističko-ugositetljskog sektora, prometa i komunikacija, sektora poljoprivrede i prehrambene industrije i izvozna privredna društva.
   
  Poduzete su i mjere prekida prinudne naplate, uzdržavanje od prinudne stabilnosti pojedinih isplata, odgode primjene propisa za vrijeme trajanja stanja nesreće u FBiH, te je uspostavljen Garancijski fond.
   
  Zahvaljujući mjerama Vlade FBiH, zaustavljeno je produbljivanje negativnih ekonomskih posljedica pandemije, uz vidljiv trend oporavka ekonomije. U drugoj polovini 2020. i prvom kvartalu 2021. godine zabilježen je rast svih bitnih makroekonomskih pokazatelja: BDP-a, industrijske proizvodnje, zaposlenosti, izvoza, pokrivenosti uvoza izvozom i javnih prihoda.
   
  I pored pada BDP-a FBiH u 2020. godini za 3,8 posto, evidentan je njegov rast u trećem kvartalu 2020. u odnosu na drugi za 5,6 posto i u četvrtom u odnosu na treći za 2,8 posto. Da nije bilo ovog rasta, pad BDP-a u 2020. godini bi bio znatno veći. Prognoze DEP-a i MMF-a predviđaju rast BDP-a FBiH u 2021. godini za 2,8 posto - 3,5 posto.
   
  Rast obima industrijske proizvodnje FBiH u prvom kvartalu 2021. u odnosu na isti period prethodne godine iznosi šest posto, pri čemu je najveći zabilježen u metalnoj, elektro i autoindustriji za 42,9 posto, papirnoj i grafičkoj za 10 posto, prerađivačkoj za 6,9 posto u hemijskoj, farmaceutskoj i industriji gume i plastike za 5,4 posto.
   
  Najniži broj zaposlenih u FBiH zabilježen je na vrhuncu pandemije u maju 2020. godine - 507.617. Od tada broj zaposlenih raste zahvaljujući mjerama Vlade i u aprilu ove godine je dostigao 522.251, što znači rast za gotovo 15.000 radnika.
   
  U trećem kvartalu 2020. izvoz FBiH je porastao za 12,8 posto u odnosu na prethodni kvartal, a u četvrtom za 11,4 posto u odnosu na treći. U četvrtom kvartalu 2020. izvoz je porastao za 2,5 posto u odnosu na isti period prethodne godine kada nije bilo pandemije. U prvom kvartalu 2021. zabilježen je drugi najbolji rezultat kad je izvoz FBiH u pitanju, s nikad većom pokrivenošću uvoza izvozom u procentu od 66 posto.
   
  I pored značajnog pada javnih prihoda zbog pandemije do jula 2020. godine, mjerama Vlade je ostvaren neznatan pad prihoda od poreza na dohodak u cijeloj 2020. godini za 0,61 posto i prihoda fondova socijalnog osiguranja za 0,7 posto, što je omogućilo održiv rast penzija za 2,8 posto i bolju finansijsku situaciju u zdravstvenom sektoru. U prvom kvartalu 2021. prihodi od direktnih poreza u FBiH su porasli za 3,4 posto u odnosu na isti period prethodne godine.
   
  U periodu nakon izbijanja pandemije (tri posljednja kvartala 2020. i prvi kvartal 2021.) prihodi od direktnih poreza u FBiH za koje je Vlada direktno nadležna su pali za neznatnih 0,9 posto u odnosu na isti period prethodne godine, a prihodi od indirektnih poreza su zabilježili značajan pad od 21 posto, na šta Vlada nije mogla direktno uticati jer nema neposrednu nadležnost.
   
  Ukupan javni dug FBiH je daleko ispod granične vrijednosti kriterija iz Mastrihta od 60 posto i na mnogo nižem nivou nego u Republici Srpskoj (52,8 posto) i svih zemalja okruženja i EU27 (prosječna zaduženost zemalja EU27 iznosi 91,7 posto).
   
  POMOĆ ORGANIZACIJI OBILJEŽAVANJA 26. GODIŠNJICE SREBRENIČKOG GENOCIDA
   
  Federalna vlada je usvojila izvještaj Organizacionog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a" Srebrenica o poduzetim aktivnostima i finansijskoj podršci pruženoj od strane institucija iz Federacije BiH tokom 2020. godine.
   
  Federalnu upravu civilne zaštite Vlada je zadužila da se stavi na raspolaganje svojim ljudstvom, opremom i materijalno tehničkim sredstvima za organizovanje i obilježavanje 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima i realizaciju „Marša mira" u 2021. godini.
   
  Zadužen je Organizacioni odbor da, po završetku obilježavanja 26. godišnjice genocida u Srebrenici, dostavi objedinjeni izvještaj koji će sadržavati poduzete aktivnosti i finansijsku podršku pruženu od strane institucija iz Federacije BiH.
   
  Uz danas prihvaćeni izvještaj Organizacionog odbora, Vladi su dostavljeni i izvještaji o podršci Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica i Federalne uprave civilne zaštite pruženoj povodom obílježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici.
   
  U PRVA TRI MJESECA OSTVAREN POZITIVAN FINANCIJSKI REZULTAT
   
  U prva tri mjeseca 2021. godine su sve razine vlasti u FBiH ostvarile pozitivan financijski rezultat od 228,3 milijuna KM. On je u istom razdoblju prošle godine također bio pozitivan i iznosio je 296,5 milijuna KM. Ukupan financijski rezultat na razini proračuna FBiH iznosi 72,1 milijun KM, kantona 89,2 milijuna KM, a općina 89,3 milijuna KM. Ovo je navedeno u konsolidiranom izvješću o izvršenju proračuna FBiH, kantona, općina i financijskih planova vanproračunskih fondova za razdoblje siječanj-ožujak 2021. godine., s kojim se danas upoznala Vlada FBiH.
   
  Ukupni konsolidirani prihodi za ovo razdoblje ostvareni su u iznosu od 2.193 milijuna KM što je za 1, 7 posto manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 23,5 posto. Ukupni konsolidirani rashodi iznosili su 1.843,8 milijuna KM što je za 0,5 posto veće u odnosu na prva tri prošlogodišnja mjeseca.
   
  Tekući transferi i drugi tekući rashodi prije izvršene konsolidacije iznosili su 880,8 milijuna KM, a nakon toga 848,7 milijuna KM. U ovom razdoblju su tekući transferi pojedincima iznosili 781,8 milijuna KM, a neprofitnim organizacijama 24,9 milijuna KM. Subvencije javnim poduzećima iznosile su 26,2 milijuna KM, a privatnim preduzećima i poduzetnicima 9,6 milijuna KM.
   
  Konsolidirani kapitalni transferi za tri mjeseca 2021. godine iznose 7,8 milijuna KM.
   
  ZA NACIONALNI PARK "UNA" 500.000 KM
   
  Federalna vlada je usvojila Program utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH, a namijenjenih JP Nacionalni park „Una", u ukupnom iznosu od 500.000 KM za finansiranje troškova rada i funkcionisanja
   
  Federalno ministarstvo okoliša i turizma sklopit će ugovor o namjenskom prijenosu ovih sredstava na transakcijski račun Nacionalnog parka, koje je dužno utrošiti ih u skladu s Planom i programom koji je usvojilo Federalno ministarstvo.

  DOPUNA UREDBE O ORGANIZOVANJU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
   
  Vlada FBiH je dopunila Uredbu o organizovanju službi zaštite i spašavanja FBiH, čime je omogućeno formiranje Službe za veterinarske poslove u Veterinarskom institutu pri Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.
   
  Ova služba vrši poslove koji se odnose na terensku i laboratorijsku dijagnostiku zaraznih, parazitnih i drugih oboljenja životinja, praćenje istraživanje, unapređenje i primjenjivanje metode otkrivanja, suzbijanja i prevencije zaraznih, parazitnih i drugih oboljenja životinja.
   
  Pored ostalog, također planira i predlaže dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju radi sprečavanja širenja i suzbijanja zaraznih oboljenja životinja. Provodi i brojne druge aktivnosti, među njima i one koje se odnose na zdravstvenu i higijensku ispravnost hrane životinjskog porijekla i hrane za životinje, te obavlja i ostale poslove na zaštiti i spašavanju iz oblasti veterinarstva na području FBiH.
   
  IZVJEŠĆE O AUKCIJI OBVEZNICA
   
  Vlada FBiH je prihvatila i izvješće o zaduženju Federacije BiH po osnovu emisije obveznica na dan 27.4.2021. godine, o čemu će izvijestiti Parlament FBiH.
   
  Na ovoj aukciji je Federacija BiH ponudila 30.000 obveznica nominalne pojedinačne vrijednosti od 1.000 KM (ukupno 30.000.000 KM), s rokom dospijeća od sedam godina. Stigle su 34, a prihvaćeno je devet ponuda za kupovinu putem kojih je prodano 30.000 obveznica ukupne nominalne vrijednosti 30.000.000 KM.
   
  Obveznice su prodate po prosječnoj ponderisanoj prihvaćenoj cijeni od 99,8921, odnosno prosječno ponderisanoj kamatnoj stopi od jedan posto na godišnjem nivou.
   
  O PRITUŽBAMA NA RAD I DISCIPLINSKIM PRIJAVAMA
   
  Vlada FBiH je usvojila informaciju Federalnog ministarstva pravde o pritužbama na rad i disciplinskim prijavama protiv direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Sarajevo.
   
  Kako je zaključeno, u roku od 15 dana bit će formirana stručna komisija Vlade FBiH za postupanje po predstavkama na rad i disciplinskim prijavama podnesenim protiv rukovodilaca samostalnih federalnih uprava i samostalnih federalnih upravnih organizacija iz čl. 39. i 40. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH.
   
  Federalno ministarstvo pravde zaduženo je da pripremi Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o pravilima disciplinske odgovornosti kojim će disciplinska odgovornost rukovodilaca samostalnih federalnih uprava i upravnih organizacija biti uređena kao posebno poglavlje.
   
  Zadatak ovog radnog tijela je razmatranje predstavki na rad i disciplinskih prijava protiv ovih osoba, provođenje procedure za utvrđivanje eventualne odgovornosti i pripremenja nacrta odluka za Vladu Federacije BiH na osnovu predstavki i prijava.
   
  USKLAĐENE PROPISE UNIJETI U INFORMACIONI SISTEM
   
  Federalna vlada se upoznala sa informacijom o trenutnom stanju izrade Programa integrisanja BiH u Evropsku uniju, te zadužila sve federalne organe uprave, federalne upravne organizacije i druge federalne institucije, koje to još nisu učinile, da bez odlaganja i najkasnije do 4.6.2021. godine unesu u informacioni sistem ISEI sve svoje propise koje su usklađivali sa evropskom pravnom stečevinom.
   
  U slučaju da su usklađivali svoje propise, a nemaju predstavnike u radnim grupama za evropske integracije, potrebno je da svoje propise s dodatnim prilozima dostave Uredu Vlade FBiH za europske integracije koji će ih unijeti u informacioni sistem
   
  USPOSTAVA REVOLVING FONDA
   
  Vlada FBiH je donijela Odluku o uspostavljanju, u okviru Federalnog ministarstva prostornog uređenja, putem Implementacione jedinice (PIU), kod Union banke d.d. Sarajevo, revolving fonda kao financijskog mehanizma s ciljem prikupljanja i upravljanja finansijskim sredstvima. Ovo omogućava provođenje mjera energijske efikasnosti u javnim objektima u FBiH putem dodjele bespovratnih sredstava i beskamatnih zajmova.
   
  Sredstva revolving fonda predstavljaju kreditna i bespovratna sredstva domaćih i/ili međunarodnih financijskih institucija, budžeta kao i druga doznačena sukladno odlukama, sporazumima ili drugim aktima donesenim od strane nadležnih organa.
   
  Sredstva ovog fonda se koriste za dodjelu zajmova organima uprave sa područja FBiH (federalnim, kantonalnim i gradskim/općinskim organima i javnim ustanovama), u skladu sa odobrenim programom utroška kojeg će, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, jednom godišnje donijeti Vlada FBiH.
   
  OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI
   
  Vlada FBiH je na današnjoj sjednici usvojila godišnji izvještaj o poslovanju JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2019. godinu, s pratećim dokumentima.
   
  Usvojivši analizu stanja i prijedlog Federalne uprave za inspekcijske poslove da se izvrši kadrovsko jačanje poljoprivrednog inspektorata i poboljša funkcionalnost organizacionih jedinica nadležnih za nadzore u oblasti zaštite zdravlja bilja, Vlada FBiH danas je utvrdila potrebu za dodatnom kadrovskom popunjenošću ove uprave s federalnim inspektorima u poljoprivrednoj oblasti u periodu od 2022. do 2024. godine.
   
  Federalna vlada je, na inicijativu Ministarstva privrede - Sektora prometa i veza Zapadnohercegovačkog kantona, donijela Odluku o razvrstavanju lokalnih u regionalne ceste na ovom području. Riječ je o osam lokalnih cesta ukupne dužine 86,95 kilometara, a razvrstavanje je urađeno na osnovu Uredbe o mjerilima i kriterijima za razvrstavanje javnih cesta, po kojoj se u regionalne ceste razvrstavaju i one koje povezuju sjedišta kantona s gradovima i općinskim sjedištima.
   
  Vlada je usvojila informaciju o nedovoljnom i neadekvatnom smještajnom kapacitetu Federalne uprave policije i zadužila je da, zajedno sa nadležnim organima, iznađu objekte, koji su vlasništvo Vlade FBiH, a u kojima bi se smjestile organizacione jedinice FUP-a.
   
  Također, usvojen je i kvartalni izvještaj o provedbi Projekta „Energetska efikasnost u BiH“ za Federaciju BiH (AF - dodatno finansiranje) za period januar-mart 2021. godine. 
   
  KADROVSKA RJEŠENJA
   
  Nakon što je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Binasa d.d. Bugojno za razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave - direktora i izvršnih direktora ovog privrednog društva, zbog isteka perioda na koji su imenovani, Vlada FBiH je dala i prethodnu saglasnost za imenovanje vršilaca ovih dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci. Tako je Enes Memić imenovan za v.d. direktora, Jasmina Hadžiavdić za v.d. izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove, te Nefija Malkić za v.d. izvršnog direktora proizvodnje.
   
  Federalna vlada imenovala je Irmu Borovac za vršioca dužnosti direktora Finansijsko-informatičke agencije, na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.
   
  Vlada FBiH danas je ovlastila Jasminu Pašić da je zastupa na Skupštini privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići, a Amadea Mandića na Skupštini JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo.
   
  Vršioci dužnosti članova Upravnog odbora Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije uime Federacije BiH razriješeni su dužnosti zbog isteka mandata. Za vršioce dužnosti članova ovog upravnog odbora danas su imenovani Dijana Tomić i Sead Omerašević.