26. sjednica Vlade FBiH

 • 27.09.2007.
 • UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDI

  Vlada Federacije BiH utvrdila je na današnjoj sjednici u Sarajevu Prijedlog zakona o poljoprivredi i uputila ga u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku. Naime, Nacrt ovog zakona je Federalna vlada Parlamentu FBiH dostavila još 2005. godine, ali je on, na traženje Ureda visokog predstavnika i Europske unije, povučen iz procedure uz obrazloženje kako je u pripremi odgovarajući zakon na razini BiH.

  Budući da državni zakon još nije donesen, a da je i Republika Srpska u međuvremenu donijela entitetski zakon iz ove oblasti, Vlada FBiH odlučila je ponovo pokrenuti parlamentarnu proceduru donošenja Zakona o poljoprivredi FBiH.

  Kao općem poljoprivrednom zakonu, zadaća mu je definirati temeljne pojmove koji se odnose na poljoprivredu i odrediti bitne sadržaje i dijelove agrarne politike, kao i institucije u poljoprivredi.

  Ovaj zakon, koji se sastoji se od 73članka, velikim dijelom je usuglašen s pripremljenim, ali još neusvojenim tekstom Zakona o poljoprivredi, preradi i ruralnom razvoju BiH. Također je harmoniziran i sa odredbama Zakona o poljoprivredi Republike Srpske. Poglavlje o registrima poljoprivrednih gospodarstava i registrima klijenata je usuglašeno s Odlukom o registrima poljoprivrednih gospodarstava i klijenata koja je donesena na državnoj razini.

  Zakon utvrđuje okvir i mehanizme za jačanje konkurentnosti i kvalitete poljoprivredno - prehrambenih proizvoda, te primjenu standarda za ostvarivanje dinamičnijeg razvitka u sektoru poljoprivrede, te regulira okvir i mehanizme za pripremu pridruživanja Europskoj uniji.

  Prije svega, namjera mu je odrediti status poljoprivrednika kao nositelja domaćinstva u poljoprivrednom gospodarstvu, odnosno ozakonjenje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

  Bitna novina je i osnivanje dva vijeća (za istraživanje u poljoprivredi i za poljoprivredu i ruralna područja) kao stručnih i savjetodavnih tijela Federalnog ministarstva poljoprivrede, odnosno Vlade FBiH. Ne manje bitan cilj Zakona jest omogućiti uspostavu sustava praćenja i izvješćivanja u poljoprivredi, što će biti osigurano osnivanjem Poljoprivrednog informacijskog centra, kao i poljoprivrednog knjigovodstva, zatim uspostava registara i upisnika i evidencija potrebnih za provođenje mjera poljoprivredne politike.

  Posebno mjesto u Zakonu, a veliki značaj u praksi će imati priprema godišnjeg izvješća o stanju poljoprivrede (tzv. zeleno izvješće) koje nadležno ministarstvo podnosi Vladi odnosno Parlamentu FBiH na prihvaćanje.

  IZMJENE I DOPUNE UREDBE O UTVRÐIVANJU VLASTITIH PRIHODA I NAÈINA I ROKOVA RASPODJELE

  Vlada Federacije BiH donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele.Prema ovom dokumentu, kao jedini mogući način utvrđivanja vrste vlastitih prihoda, načina i rokova raspodjele korisnika proračuna kantona, kao i mogućnosti prijenosa trošenja ovih sredstava u narednu fiskalnu godinu, jeste reguliranje ove oblasti kantonalnim propisima.

  Povod za donošenje ove Uredbe proizlazi iz inicijative Ministarstva finansija Kantona Sarajevo i za njeno provođenje nije potrebno osigurati dodatna finansijska sredstva.

  RASPRAVA O PROJEKTU “JEDAN ZAKON - JEDAN FOND”

  U cilju realzacije jednog od ključnih programskih zadataka i opredjeljenja iz svog Mandatnog programa za period 2007-2010. godina, Vlada FBiH je danas razmatrala projekat “Jedan zakon - jedan fond”.

  Kako su u Federaciji BiH na snazi tri zakona koji regulišu prava populacija proisteklih iz odbrambeno-oslobodilačkog rata (Zakon o pravima branilaca i članova njihovih porodica, Zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, Zakon o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica), nametnula se potreba izrade jedinstvenog zakona kojim će biti uređen obim prava, uslovi, način i postupak za njihovo ostvarivanje.

  Time bi se, ujedno, stvorio pravni okvir koji će omogućiti lakše upravljanje ovom oblasti, te osigurava pravednija distribucija prava koja proističu iz odbrambeno-oslobodilačkog rata.

  Jedinstveni Zakon o pravima branilaca odnosio bi se na branioce, dobrovoljce i organizatore otpora, veterane i učesnike odbrambeno-oslobodilačkog rata, ratne vojne i mirnodopske vojne invalide i članove njihovih porodica, članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca, demibilizirane branioce, dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja Armije RBiH, Hrvatskog vijeća obrane i Ministarstva unutrašnjih poslova, te na osobe zaslužne u odbrambeno-oslobodilačkom, odnosno domovinskom ratu.

  Svrha Zakona o fondu branilaca jeste osiguranje uslova za ostvarivanje prava proisteklih iz Zakona o pravima branilaca.

  NASTAVAK AKCIJE KONTROLE RADA NA CRNO

  Akcija kontrola rada na crno bit će nastavljena do kraja ove godine, odlučila je danas Vlada FBiH nakon što se upoznata s dobrim rezultatima ove akcije provedene tijekom sedmog mjeseca.

  Tada je, prema danas razmatranoj informaciji, 155 inspektora obavilo 12.358 kontrola. Pri tome je od 65.381 uposlenog njih 2.907 zatečeno u radu na crno. Izdata su 3.233 prekršajna naloga s ukupnom financijskom realizacijom od 1.902.531 konvertibilne marke.

  Inspektori su izdali 208 rješenja o privremenoj zabrani rada, a po njihovim nalozima otklonjeni su nedostatci kod 1.609 subjekata, te prijavljena 852 uposlena. Pri kontrolama je zatečeno 14 inozemnih državljana bez radne dozvole, te 15 radno angažiranih maloljetnika. Sveukupno, akcija je rezultirala evidentiranjem 41.971 osobe prijavljene u evidenciju zaposlenih.

  Vlada FBiH danas je zaključila kako je nužno ubrzati donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, koji je već upućen u parlamentarnu proceduru. Izmjenama i dopunama je, između ostalog, predviđeno da osobe koje se zateknu bez reguliranog radno-pravnog statusa gube pravo na prinadležnosti koje im se isplaćuju iz proračuna (osim invalidnine).

  Treba inicirati i izmjene Zakona o prekršajima i Zakona o doprinosima kako bi inspektori mogli poduzimati učinkovitije mjere, a u okviru Projekta pokretljivosti tržišta rada (ELMO), čija je provedba u tijeku, uspostaviti jedinstvenu bazu podataka u Poreznoj upravi.

  Federalna vlada će, zaključeno je, poduzeti sve mjere radi uvezivanja Federalne uprave za inspekcijske poslove u sustav CIPS, te osigurati materijalno-tehničke uvjete kako bi akcija kontrole rada na crno mogla biti provedena i u onim kantonima, gradovima i općinama koje predhodnom akcijom nisu bili detaljno obrađeni. Ona će stoga osigurati aktivnije međuresorno sudjelovanje svih federalnih i kantonalnih ministarstava i zavoda za zdravstveno osiguranje i za zapošljavanje kako bi pružili svu materijalno-tehničku potporu akciji.

  SAGLASNOST ZA FINANSIRANJE I IZGRADNJU REGIONALNE CESTE KAKANJ - TERMOELEKTRANA ÆATIÆI

  Vlada FBiH je dala saglasnost za finansiranje i izgradnju regionalne ceste R-445.1 na dionici Kakanj-Termoelektrana Æatići, kao alternativne, paralelne ceste sa savremenim kolovoznim zastorom, u svrhu uvođenja sistema naplate takse na korištenje izgrađenih dionica autoceste.

  Izgradnja ove regionalne ceste izvršiti će se u sklopu realizacije projekta izgradnje autoceste Zenica-Sarajevo, dionica Kakanj-Visoko, poddionica I Kakanj-Dobrinje, a finansiraće se iz Budžeta FBiH za 2008. godinu.

  Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta će u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove odluke sa općinom Kakanj zaključiti protokol o rješavanju alternativnog prometa na dionici Kakanj-Termoelektrana Æatići, kojim će se definisati obaveze potpisnika.

  U ime Vlade FBiH potpisnik ugovora je Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta.

  PROGRAM ZA ISKORJENJIVANJE BRUCELOZE

  Vlada FBiH donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Program iskorjenjivanja bruceloze ovaca i koza u FBiH za period od 2007. do 2010. godine. Ovaj dokument je, prema zaduženju Vlade, sačinilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

  Za njegovu je realizaciju u 2008. godini potrebno u Budžetu FBiH osigurati 2,79 miliona KM. Kako je iz rezervi ovogodišnjeg budžeta već izdvojeno 800 hiljada KM, Program se jednim dijelom već provodi na terenu.

  Visina neophodnih sredstava za 2009. i 2010. godinu zavisiće od rezultata koji se na suzbijanju ove bolesti postignu u ovoj i idućoj godini.

  Program predviđa monitoring nad cijelom populacijom ovaca i koza u Federaciji BiH uz neškodljivo uklanjanje bolesnih životinja, a cilj mu je da se kroz tri godine njegovog provođenja postigne najmanje 90 posto stada slobodnih od bruceloze.

  Vođenje ovog programa će biti povjereno radnoj grupi koju će formirati Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a u koju će još ući i predstavnici Federalnog ministarstava zdravstva i federalnih uprava civilne zaštite i inspekcijskih poslova.

  Cio projekat radit će se u saradnji s Uredom za veterinarstvo BiH

  USVOJENA STRATEGIJA KOMUNIKACIJA VLADE FBiH

  Na današnjoj sjednici usvojeni su Strategija komunikacija Vlade Federacije BiH i Program zadataka sa standardnim procedurama u ostvarivanju odnosa Vlade Federacije BiH s javnošću, koje je pripremio Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

  Prema današnjim zaključcima Federalne vlade, Strategiju komunikacija i Program zadataka obavezna su primjenjivati sva federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave.

  U skladu sa ova dva dokumenta, sva federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave dužna su ovlastiti službenika za odnose s javnošću. U cilju planiranja medijskih istupa dužnosnika Vlade Federacije BiH, kao i njenih aktivnosti, ti službenici dužni su svoje aktivnosti svakodnevno koordinirati sa Uredom Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

  Sva federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave koji imaju svoje web-stranice Vlada FBiH je, također, zadužila da njihov grafički izgled usklade sa web-stranicom Vlade Federacije BiH, te da o svim promjenama sadržaja blagovremeno obavještavaju Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

  Donošenjem Strategije komunikacija Vlade Federacije BiH realizirana je obaveza iz Akcionog plana u okviru Projekta “Reforme javne uprave na državnom i entitetskom nivou u BiH”, s namjerom da se prvi put na jednom mjestu identificiraju strateški ciljevi i zadaci na jačanju uloge i funkcije odnosa Vlade FBiH s javnošću, s jedne, i unutarnjih komunikacija, s druge strane.

  Dugoročna strategija za odnose s javnošću podrazumijeva obavezu Vlade da sistematski objašnjava javnosti šta radi, zašto poduzima određene poteze i kako to namjerava postići.

  Ključni element u obezbjeđivanju kontinuiranog dijaloga između Vlade i javnosti jeste uvođenje glasa javnosti u centar donošenja odluka i osiguranje kontakata Vlade sa svima koji su pod uticajem njenih politika, što pretpostavlja dobro organiziranu stručnu službu Vlade za odnose s javnošću, te njenu povezanost i koordinaciju sa svim službenicima koji su u ministarstvima i drugim vladinim ustanovama zaduženi za odnose s javnošću.

  Program zadataka sa standardnim procedurama u ostvarivanju odnosa Vlade FBiH sa javnošću precizira ulogu i aktivnosti, način i oblike ostvarivanja javnosti rada Vlade FBiH, njenih organa i tijela, zadatke drugih vladinih službenika na ovim poslovima, te njihove međusobne, kao i odnose prema drugim subjektima u lancu ostvarivanja odnosa s javnošću.

  INFORMACIJA O CEEPUS PROGRAMU

  Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o CEEPUS programu kojem treba da pristupi i Bosna i Hercegovina. Radi se o srednjoevropskom programu za razmjenu studenata i profesora sa studijskim boravkom na univerzitetima članicama ovog programa. CEEPUS trenutno obuhvaća 13 država članica, a primjenjuje se od 1. januara 2005. godine.

  Program omogućava mobilnost studenata i profesora, kurseve jezika, studijska putovanja, te uspostavu univerzitetske mreže zemalja srednjoevropskog i južnoevropskog regiona koja se zasniva na saradnji između najmanje tri univerziteta, pod uslovom da su bar dva iz različitih zemalja članica CEEPUS-a.

  Unutar BiH je već postignuta saglasnost o pristupanju ovom programu, pa će Sporazum u ime BiH potpisati ministar civilnih poslova. Za troškove ovog programa FBiH bi trebala izdvojiti 86.320, a RS i Distrikt Brčko zajedno 46.480 konvertibilnih maraka.

  O “SKICI RAZVITKA SREDIŠNJIH TIJELA VLADA U BiH”

  Vlada FBiH danas se pozitivno izjasnila o prijedlogu projekta “Skica razvitka središnjih tijela vlada u Bosni i Hercegovini”, dokumentu što ga je dostavilo Vijeće ministara BiH, s odnosi se na realiziranje zadataka proisteklih iz Strategije reforme javne uprave i Akcijskog plana za njezinu provedbu. Cilj je razvitak središnjih kapaciteta za formuliranje i koordiniranje politika kako bi bila osiguranja njihova koherentnost i konzistentnost radi omgućavanja meritornog odlučivanja. To zahtijeva nove organizacijske aramžmane i procedure.

  Istodobno, treba uspostaviti suradnju tajništva svih vlada, te poboljšati rad ministarstava, te potaknuti njihovu suradnju. Cio projekt porovodit će SIGMA (zajednička inicijativa Europske unije i OECD-a), dok će koordinaciju između domaćih vlasti koordinirati Ured za reformu javne uprave.

  OBNOVA STAMBENIH ZGRADA U MOSTARU

  Vlada FBiH je dala Saglasnost na Prijedlog sporazuma o sufinansiranju obnove devastiranih stambenih zgrada na području grada Mostara.

  Za njegovu realizaciju Vlada FBiH će izdvojiti ukupno 5,7 miliona KM u naredne tri godine i to 1,5 miliona KM u ovoj, 2,3 miliona KM u narednoj i 1,9 miliona KM u 2009. godini.

  Odluku će provesti Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, a Sporazum će potpisati federalni ministar Edin Mušić.

  O RADU UREDA ZA SARADNJU I ZASTUPANJE PRED USTAVNIM SUDOM BiH

  Federalna vlada je, nakon razmatranja, usvojila Informaciju o radu Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH u prvom polugodištu ove godine. U ovom je periodu zaprimljeno i obrađeno ukupno 50 predmeta, od kojih sedam još čeka odluku Ustavnog suda, a u 33 slučaja je Ustavni sud donio povoljne odluke za Federaciju BiH. U preostalih deset predmeta su donešene odluke u meritumu.

  Ured je, uz predmete iz ranijih perioda, imao za obradu ove godine ukupno 368 predmeta, od kojih je 178 apelacija protiv Federacije BiH oglašeno neprihvatljivim ili je brisano po prijedlogu Ureda. Ustavni sud je u 51 slučaju presudio u meritumu i trenutno je ostalo još 139 neriješenih predmeta. U najvećem broju slučajeva ovi se predmeti odnose na radne odnose, te povrat stanova, vojnih stanova, uknjižbe, naknade štete, eksproprijacije, nasljeđivanja i nestale osobe.

  Ured se bavi i izvršenjem odluka Doma za ljudska prava Ustavnog suda BiH. U radu se ukupno nalazi 97 odluka od ukupno 248 predmeta. Među njima je 46 neizvršenih finansijskih kompenzacija, 22 odluke o vraćanju na posao uz naknadu plaća i plaćanje doprinosa, jedanaest predmeta se odnosi na uvođenje u posjed stana, i tako dalje. Dio se predmeta odnosi i na staru deviznu štednju gdje se na izvršenju nalazi 16 odluka Ustavnog suda koje obuhvataju ukupno 1.165 pojedinačnih predmeta.

  NAPLAÆENI I RASPOREÐENI JAVNI PRIHODI ZA SEDAM MJESECI

  Ukupno naplaćeni i raspoređeni javni prihodi po osnovi poreza, taksi, posebnih naknada, doprinosa i ostalih prihoda za sedam mjeseci iznose 3,2 milijarde konvertibilnih maraka, što je za 16 posto ili za 450,7 miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine, kaže se u danas usvojenoj Informaciji o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima za period januar/siječanj – juli/srpanj 2007. godine.

  Od ukupno naplaćenih javnih prihoda najveći dio, 41 posto, pripao je kantonalnim i općinskim proračunima, vanproračunskim fondovima (PIO/MIO, zavodima zdravstvenog osiguranja i upošljavanja) pripalo je 35 posto, federalnom proračunu 21 posto, dok je na ostale korisnike raspoređeno tri posto.

  Ostvareni prihodi općinskih, kantonalnih i federalnog proračuna iznose dvije milijarde KM što je za 259 miliona KM ili za 15 posto više nego u istom periodu 2006. godine.

  U ovom periodu zabilježen je i pozitivan trend u prikupljanju prihoda u fondovima PIO/MIO, doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti. Ukupni prihodi po ovom osnovu iznose 1,1 milijardu KM i veći su za 167,1 miliona KM ili za 18 posto.

  Ukupno ostvareni prihodi federalnog proračuna, bez prihoda od indirektnih poreza na ime finansiranja spoljnog duga i bez sredstava financiranja proračuna, iznose 670,3 miliona KM, što je za 17 posto više u odnosu na isti period prethodne godine.

  U strukturi ostvarenja ukupnih prihoda federalnog proračuna, porezni prihodi iznose 528,9 milion KM, a od toga na ime neizravnih poreza ostvareno je 502,6 miliona KM i odnose se na prihode dodijeljene federalnom proračunu raspodjelom sa Posebnog računa za raspodjelu prihoda korisnicima i 0,2 miliona KM uplaćenih direktno na proračun Federacije, što predstavlja 28 posto veće ostvarenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

  Sagledavajući ostvarenje prihoda federalnog proračuna u odnosu na plan prihoda Proračuna Federacije BiH za 2007. godinu vidljivo je da su ukupni prihodi Federalnog proračuna izvršeni sa 61 posto, što je rezultat povećanja prihoda od indirektnih poreza, sa procentualnim izvršenjem od 64 posto i povećanja neporeznih prihoda sa izvršenjem od 58 posto.

  Posmatrano po kantonima, ukupno ostvareni i rasporeðeni javni prihodi od poreza, naknada, taksa, novčanih kazni i ostalih neporeznih prihoda iznose 1.359,3 miliona KM i viši su za 14 posto ili u apsolutnom iznosu za 166,8 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine.

  Prikupljanje prihoda je sveukupno bilo pozitivno u svim kantonima. Dobri rezultati u naplati kantonalnih prihoda su odraz prije svega daljeg pozitivnog trenda u prikupljanju prihoda od neizravnih poreza koji su u ovom periodu ostvareni u iznosu od 856,4 miliona KM i odnose se na prihode sa Jedinstvenog računa, dodijeljene kantonalnim i općinskim proračunima, (831,3 miliona KM) i na prihode uplaćene direktno na proraćune kantona i općina po osnovi zaostalog poreza na promet iz 2005. godine u iznosu od 25,1 miliona KM, što predstavlja 12 posto veće ostvarenje ili u apsolutnom iznosu 88,8 miliona KM u odnosu na isti period 2006. godine.

  U ovom periodu postignuti su dobri rezultati u ostvarenju prihoda vanproračunskih fondova (PIO/MIO), doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti.

  Ukupno ostvareni prihodi po ovom osnovu iznose 1.116,8 miliona KM, što je za 18 posto ili za 167,1 miliona KM više i od toga je doprinos za PIO/MIO ostvaren u iznosu od 622 miliona KM, što je za 19 posto više u odnosu na isti period 2006. godine ili više za 99,8 milion KM, doprinosi za zdravstveno osiguranje ostvareni su u iznosu od 435,5 miliona KM što za 58,7 miliona KM više nego u prethodnom posmatranom periodu.

  Ostali javni prihodi koji se ostvaruju po osnovu naknada za vodoprivredu, naknada za upotrebu puteva, naknada za puteve iz cijene naftnih derivata sa Jedinstvenog računa i ostali javni prihodi bilježe povećanje od 33 posto i naplaćeni su u iznosu od 143,4 miliona KM.

  Prema načinu funkcionisanja Jedinstvenog računa prikupljeni prihodi na Jedinstveni račun nakon raspodjele, shodno Odluci Upravnog odbora UIO o privremenoj raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa Jedinstvenog računa sredstava korisnicima, po utvrđenoj formuli Federaciji BiH je pripalo 1.467.952.152 KM. Po odbitku vanjskog duga u iznosu od 80.030.000 KM raspoloživa sredstva Federacije BiH sa Jedinsvenog računa iznosila su 1.387.922.152

  Prema Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine za finansiranje funkcija,Federaciji pripada 36,2 posto kantonima pripada 51,48 posto, Direkcijama cesta 3,9 posto i jedinicama lokalne samouprave 8,42 posto.

  PRIPREMITI IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI OBITELJI S DJECOM

  Vlada FBiH današnjim je zaključcima zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da pripremi izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žratva rata i zaštiti obitelji s djecom, s ciljem preciznijeg definiranja kruga korisnika prava iz ove oblasti.

  Ovo, te Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata će predložiti model uspostave jedinstvene elektronske baze podataka svih osoba s invaliditetom u FBiH, bez obzira na uzrok invaliditeta.

  Do donošenja izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žratva rata i zaštiti obitelji s djecom, federalni ministar rada i socijalne politike će, uz suglasnost Vlade FBiH, suspendirati “Instrukcija broj III” o primjeni Zakona izdanu 21.2.2007. godine.

  Informacija će, zajedno sa zaključcima, biti upućena Parlamentu FBiH sa zahtjevom da razmotri stanje u socijalnom sektoru i sugerira Vladi FBiH u kojem će smjeru ići u reformu sektora.

  Usvajanju ovih zaključaka danas je predhodila rasprava o Informaciji o dosadašnjoj primjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žratva rata i zaštiti obitelji s djecom u dijelu koji se odnosi na neratne invalide i civilne žrtve rata.

  Zakonom, odnosno njegovim izmjenama i dopunama iz 2004. godine, ustanovljena su prava prava osoba s urođenim i stečenim invaliditetom kod kojih je došlo do oštećenja najmanje 60 posto organizma. Riječ je o pravima na osobnu invalidninu, na dodatak za pomoć i njegu od druge osobe, te na ortopedski dodatak, za što se sredstva osiguravaju iz federalnog proračuna. Ovaj Zakon, usvojen na prijedog zstupnika Federalnog parlamenta, bez suglasnosti Vlade FBiH i nadležnog ministarstva, stupio je na snagu 1.1.2005. godine. No, kako tad u proračunu nisu bila planirana sredstva za ove potrebe, praktična primjena počela je 2006. godine. Zbog toga su mnogi korisnici prava tužili Federaiju BiH, tražeći retroaktivnu isplatu prinadležnosti. Upravo ovih dana sudovi su počeli donositi ptresude, što bi Federaciju BiH moglo stajati dodatnih 16.000.000 konvertibilnih maraka.

  Uz to, u praksi su se pokazale brojne manjkavosti aktualnog zakonskog rješenja, osobito zbog nepostojanja mehanizma za sprječavanje višestrukog korištenja istih prava na temelju više propisa.

  Od početka primjene Zakona, pa do 15.7.2007. godine, centrima za socijalni rad podneseno je 105.842 predmeta koji se odnose na neratne invalide, a lani je za ostvarivanje prava po ovoj osnovi utrošeno 30.000.000 KM. Planiranih 50.000.000 KM iz ovogodišnjeg proračuna bilo je dovoljno samo za prvi kvartal, te se pribjeglo smanjenju koeficijenta. Rebalansom proračuna planirana su dodatna 74 milijuna KM. Ako u 2008. godini proces uvođenja u prava neratnih invalida ostane na stopi od 3.000 mjesečno, do kraja te godine radit će se o 75.000 do 80.000 novih korisnika (trenutačno je na isplati njih 24.300). Uzmu li se u obzir zaostatci iz ranijih godina, te novonastale obveze, samo za neratne invalide bi u 2008. trebalo osigurati 270 milijuna KM.

  U prvom polovici 2007. godine status civilnih žratva rata priznat je za 8.490 osoba, a do kraja godine očekuje se se još oko 10.000 novih korisnika. Kako će u 2008. godini krug korisnika prinadležnosti biti proširen (žene žrtve rata, logoraši, civilne osobe i pripadnici vojske “AP Zapadna Bosna”), procjenjena sredstva nužna za izmirenje prava su oko 78.000.000 KM.

  OBJEDINJAVANJE BAZE PODATAKA ZA SVE KORISNIKE SOCIJALNIH PRINADLEŽNOSTI IZ BUDŽETA FBiH

  Današnjim zaključcima Vlade FBiH je Elektronski računski centar zdravstva i penzijskog osiguranja d.o.o. Sarajevo (ERC ZIPO) stavljenu poziciju centralnog informatičkog servisa za uspostavu baze podataka u FBiH za sve osobe koje ostvaruju zakonska prava iz budžetskih sredstava. Informacioni sistem će biti uspostavljen za potrebe boračke zaštite, neratnih invalida, civilnih žrtava rata, dječije zaštite i zapošljavanja, a radi uvida u sva novčana i socijalna prava građana Federacije BiH.

  ERC ZIPO će nastavaiti s održavanjem i razvojem već izgrađenih informacionih sistema centrlizovanjem baze podataka za potrebe penzionog i invalidskog, te zdravstvenog osiguranja. S tim u vezi, svi nadležni obavezni su ERC ZIPO-u prenijeti postojeće baze podataka. S druge strane, ERC ZIPO obevezan je nadležnim organima i ustanovama omogućiti nesmetan pristup bazi podataka.

  Za realizaciju zaključaka Vlada FBiH danas je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje i Federalni zavod za zapošljavanje.

  Ovi zaključci utemeljeni su na danas prihvaćenom konceptu informacionog sistema u oblasti socijalnog osiguranja za potrebe Vlade FBiH. Tehnološki, stvaranje jedinstvene baze podataka relativno je jednostavan zadatak. Sredstva za ove namjene su minimalna u poređenju s očekivanim efektima.

  USVOJEN PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD GSM LICENCE ZA 2007. GODINU

  Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu za Federciju BiH. Ukupno 25.600.000 konvertibilnih maraka bit će usmjereno na projekte cestovne infrastrukture. Riječ je o projektima magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta čije će financiranje ići preko JP Direkcije cesta FBiH.

  Kada su magistralni pravci u pitanju, riječ je o deset projekata, među kojima su financijski najveći izgradnja južne obilaznice Mostar (2.800.000 KM), te sanacija i rekonstrukcija ceste Blažuj - Kaonik (2.000.000) KM.

  Sredstvima od GSM licence financirat će se i projekti koje su kandidirali kantoni, a za čije je raliziranje suglasnost dalo Federalno ministarstvo prometa i komunukacija.

  Na današnjoj sjednici Federalna vlada prihvatila je i izmjenu Programa utroška sredstava naplaćenih izdvajanjem iz GSM licence za 2005. i 2006. godinu.

  Na ovaj način omogućeno je preusmjeravanje 800.000 konvertibilnih maraka preostalih iz projekta petlje Tasovčići na rekonstrukciju reginonalne ceste Posušje - Blidinje.

  Također će biti preusmjeren i iznos preostao s pozicije Mostar - Most Vojno. Od ukupnog iznosa će na rasvjetu ceste M17 na području Mostara biti preusmjereno 350.000 KM, a 150.000 KM za rekonstrukciju regionalne ceste Donji Vakuf - Prusac - Porić.

  SREDSTVA ZA PROJEKT PRISTANIŠTA I MARINE U NEUMU

  Odlukom Vlade FBiH usvojen je Program utroška 500 hiljada KM iz Budžeta Federacije za realizaciju izrade projektne dokumentacije i pripremnih radova za izradu pristaništa i marine u Neumu. Ovim projektom, čijom se realizacijom omogućuje pristajanje manjih plovila, unapređuju se turističke prednosti Neuma.

  Ovu će odluku realizirati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija koje će o tome izvještavati Vladu FBiH svakih šest mjeseci.

  Već naredne sedmice Federalno ministarstvo će pripremiti projektni zadatak.

  KOEFICIJENT ZA SEPTEMBAR / RUJAN

  Federalna vlada donijela je Odluku kojom utvrđuje koeficijent za usklađivanje mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite za septembar/rujan 2007. godine. Prema Odluci, taj kooeficijent iznosi 1,00 (jedan).

  KADROVSKA RJEŠENJA

  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH donijela je dva rješenja. Prvim je Osmana Æehajića razriješila dužnosti člana i šefa delegacije Bosne i Hercegovine u Domu regija Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope iz Federacije BiH. Drugim rješenjem je na ove dužnosti imenovala dopredsjednika Federacije BiH Mirsada Kebu.

  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.30 sati.