25. sjednica Vlade FBiH

 • 19.09.2007.
 • POLITIKA PRIVATIZACIJE U FEDERACIJI BiH

  Polazeći od opredjeljenja iskazanih u Politici djelovanja i osnovnim strategijama u mandatnom razdoblju od 2007. do 2010. godine, Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Nacrt politike privatizacije u FBiH, koji je pripremila Agencija za privatizaciju u FBiH.

  U ovom dokumentu opisan je projekt politike privatizacije državnog kapitala u Federaciji BiH, te definisani ciljevi koji se žele postići tako da se ostvari maksimalna korist za državu i njene građane iz procesa privatizacije.

  Među glavnim ciljevima privatizacije je ostvarivanje znatnih prihoda od prodaje dijela državnog kapitala i usmjeravanje tih sredstava u strategijske i razvojne programe prema zasebnom programu Federalne vlade. Ovaj proces, također, treba doprinijeti liberalizaciji ekonomskog prostora u FBiH.

  Razmatrani dokument bit će dopunjen sugestijama iz današnje rasprave, te programima pojedinih federalnih ministarstava o tome na koje bi projekte trebalo utrošiti sredstva dobijena privatizacijom. O tom će se cjelovitom dokumentu, prije upućivanja u Parlament FBiH, Vlada izjasniti na jednoj od sljedećih sjednica.

  FEDERALNI PROGRAM UPRAVLJANJA MINERALNIM SIROVINAMA

  Vlada FBiH donijela je Odluku kojom daje saglasnost na Federalni program upravljanja mineralnim sirovinama, kojeg je izradio Federalni zavod za geologiju. Prema toj odluci, upravlajnje minealnim sirovinama određuje se strategijom koju priprema Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, a za njeno provođenje Vlada FBiH donosi poseban plan.

  Inače, u ovom detaljnom i obimnom dokumentu dat je pregled rezervi minelarnih nalazišta u Federaciji BiH. Tako je, na primjer, konstatirano da u FBiH eksploatacione rezerve lignita iznose 715.795 tona, a mrkog uglja 613.027 tona. Èitav segment posvećen je termalnim, mineralnim i termomineralnim vodama. U 163 evidentirana ležišta ukupna izdašnost bušotina i izvora je 5.230 litara u sekundi.

  POLUGODIŠNJA REALIZACIJA BILANSA ENERGETSKIH POTREBA FBiH

  Federalna vlada je upoznata je s Izvještajem o realizaciji bilansa energetskih potreba Federacije BiH za prvih šest mjeseci ove godine. Dokument se odnosi na snabdjevenost Federacije BiH ugljem, električnom energijom, derivatima nafte i prirodnim gasom.

  U ovom periodu proizvedeno je 2,88 miliona tona uglja, što je bilo dovoljno za sve potrebe, izvoz od 20 hiljada tona i povećanje zaliha na depoima rudnika od 18,5 hiljada tona. Termoelektrane, kao glavni potrošači, u ovom periodu su imale manju potrošnju od planirane za 3,5 posto, a proizvodnju manju za jedan posto. Ukupna snabdjevenost tržišta je bila bez poremećaja.

  U proizvodnji električne energije ostvareno je 3.628 gigawata u prvih šest ovogodišnjih mjeseci, što je za 42 gigawat-sata manje od planiranog. Uzrok tome je podbačaj proizvodnja u hidroelektranama zbog vremenskih neprilika. Osim iz domaće proizvodnje, za zadovoljenje potreba tržišta bilo je neophodno u ovom periodu uvesti 118 gigawat-sata. Elektroenergetski sistem je radio stabilno i bez poremećaja.

  Od planiranih 800 hiljada tona derivata nafte za ovu godinu, u prvom je polugodištu uvezeno 372,7 hiljada tona, a potrošeno 385,5 hiljada tona. Uvoz je u ovom periodu za 6,2 posto manji od planiranog, a u odnosu na isti prošlogodišnji period veći za 4,5 posto. Ovakva kretanja diktiralo je tržište koje je bilo uredno snabdjeveno ovim energentom.

  Kada se radi o prirodnom gasu, zbog izuzetno visokih temperatura i klimatskih prilika potrošnja ovog energenta je bila za 20 posto manja od plana, pa se nastavlja diskonuitet u uvozu i potrošnji prirodnog gasa u periodu ljeto-zima.U prvom ovogodišnjem polugodištu je uveženo 100,7 hiljada kubnih metara gasa, a snabdjevenost tržišta je bila stabilna.

  UTVRÐENE OTKUPNE CIJENE ZA ŽITARICE IZ RODA 2008. GODINE

  Kilogram pšenice svih klasa i raži svih klasa iz roda za sljedeću godinu bit će otkupljivan po 0,32 konvertibilne marke, a za ječam po 0,20 KM, po kilogramu, kaže se u danas donesenoj Odluci o zajamčenim cijenama pojedinih poljoprivrednih proizvoda roda 2008. godine.

  Vlada FBiH ovakvu odluku donijela je uvažavajući činjenicu da su žitarice (pšenica, raž, ječam) poljoprivredni proizvodi od posebnog značaja za Federaciju BiH, a nakon analize sjetve i žetve iz proteklih godina. Stoga je, osim minimalnih otkupnih cijena koje su već utvrđene u 2007. godini, donesena i odluka kojom će unaprijed biti određena garantirana cijena za pojedine poljoprivredne proizvode koji se siju u 2007. a žanju u 2008. godini.

  Na ovaj način poljoprivrednici unaprijed imaju utvrđenu cijenu pšenice, raži i ječma, odnosno garanciju Federacije BiH da će im po tim cijenama otkupiti sve tržne viškove ovih proizvoda.

  Očekuje se da će ovakva mjera utjecati i na smanjenje neobrađenih povvršina u koje se u FBiH procjenjuju na oko 200.000 hektara, te stvoriti sigurnost poljoprivrednih proizvođača.

  O IZRADI ZAKONA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I

  MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREÆA BiH

  Po nalogu premijera FBiH, a u povodu pisma savjetnika za politička pitanja pri Štabu NATO-a u Sarajevu državnim i entitetskim čelnicima, Federalna uprava civilne zaštite dostavila je Vladi FBiH Informaciju o dosadašnjim aktivnostima na izradi Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Bosne i Hercegovine.

  Kako se u ovoj informaciji kaže, započete aktivnosti državnih i entitetskih institucija, uz pomoć međunarodne zajednice, na donošenju ovog zakona, značajno su dovedene u pitanje zbog odbijanja predstavnika Republike Srpske da na nivou BiH potpiše minimum racionalnih, logičnih, uobičajenih i prijeko potrebnih zakonskih rješenja u ovoj oblasti. Ta rješenja bi omogućila uspostavu organa i tijela koja bi, na nivou Bosne i Hercegovine, vršila poslove zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

  Predstavnici FBiH u Radnoj grupi za pripremu Zakona značajno su doprinijeli naporima Vijeća ministara BiH, Ministarstva sigurnosti BiH i međunarodnih institucija da BiH konačno uspostavi ovaj pravni akt kojim bi se osiguralo izvršavanja ne samo međunarodnih obaveza BiH, posebno nakon prijema u Partnerstvo za mir, već i utvrdila rješenja kojima bi unutar države bio uspostavljen sistem zaštite i spašavanja.

  Vlada FBiH će istrajati, u daljoj proceduri donošenja Zakona, na minimumu funkcija i nadležnosti u oblasti zaštite i spašavanja bude koje su već usaglašene i potpisane u Radnoj grupi. S tim u vezi, Vlada zadužuje Federalnu upravu civilne zaštite da, u saradnji s Ministarstvom sigurnosti, nastavi djelovanje u Radnoj grupi.

  POTICAJI PROIZVODNJI I OBRAZOVANJU

  Danas je Vlada FBiH dala saglasnost na Odluku Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o raspodjeli sredstava namijenjenih poticaju proizvodnje i prestrukturiranju industrije i rudarstva. Riječ je o ukupno 9.885.000 konvertibilnih koje se raspoređuju na 77 korisnika u Federaciji BiH. Od tog broja, 44 se odnosi na oblast industrije, četiri su iz namjenske industrije, devet iz oblasti rudarstva i 16 iz oblasti obrazovanja.

  Obrazovanju i udruženjima raspoređeno je 400.000 KM, rudnicima 3.080.000 KM, namjenskoj proizvodnji 950.000 KM, industriji 5.445.000 KM, dok je 10.000 KM ostalo neraspoređeno.

  IZDVAJANJA ZA TURISTIÈKE AKTIVNOSTI

  Danas je odobreno izdvajanje proračunskih sredstava za dva projekta iz oblasti turizma. Kao potporu zajedničkom predstavljanju Bosne i Hercegovine na Svjetskom turističkom sajmu u Londonu, odobreno je 30.000 konvertibilnih maraka.

  Za “Zlatnu turističku ružu”, kao završnu manifestaciju obilježavanja Svjetskog dana turizma u BiH, izdvojeno je 10.000 KM.

  SUGLASNOST UNION BANCI D.D. SARAJEVO NA PRODAJU DIONICA

  Vlada FBiH dala je danas suglasnost Union banci d.d. Sarajevo na prodaju dionica Jubmes banke iz Beograda, koja je u njezinu vlasništvu. Riječ je o dionicama iskazanim u pasivnom podbilancu Union banke, a sredstva od njihove prodaje bila bi upotrijebljena za mirno rješavanje spora između Jugobanke a.d. Beograd u stečaju, kao tužitelja, i Union banke d.d. Sarajevo, kao tužene strane u sporu pred Općinskim sudom u Sarajevu.

  Dug Union banke prema Jugobanci u stečaju, na temelju Zapisnika o usuglašavanju međusobnih obveza i potraživanja od 30.9.2005. godine, što ga je sačinilo Povjerenstvo Federalnog ministarstva financija pripremajući Union banku za privatizaciju, iznosi 1.334.796,71 euro. Ukoliko bi dugovanje bilo riješeno na temelju sudske presude, izmirenje bi išlo na teret aktivne bilance Union banke d.d Sarajevo, što bi dovelo do negativnih rezultata poslovanja i umanjenja bančinog kapitala.

  KADROVSKA RJEŠENJA

  Prema danas donesenoj izmjeni Odluke o broju zamjenika federalnog pravobranitelja, ovu će dužnost, umjesto deset, izvršavati jedanaest pravobranitelja. U tom okviru, broj zamjenika iz reda Bošnjaka povećava se s pet na šest.

  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH donijela je Odluku o uvjetima i kriterijima za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove FBiH. Osim općih, kandidati iz reda studenata moraju zadovoljavati i posebne uvjete - da su redoviti studenti na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u FBiH, da imaju prosječnu ocjenu najmanje devet, te da su u akademskoj 2007/2008. upisali određenu godinu studija. Kandidati izvan redova studenata moraju, uz ostalo, imati sveučilišnu diplomu VII. stupnja i najmanje tri godine radnog iskustva.

  Na njegov osobni zatjev, radi odlaska u mirovinu, Vlada FBiH razliješila je danas dužnosti direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja dr. Nešeta Muminovića, te donijela rješenje po kojem će ovu dužnost, na razdoblje od 60 dana, privremeno obnašati Mirsad Hromić.

  * * *

  Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.50 sati.