2. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi člana 252. stav (3) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15 i 75/21) i člana 11. alineja 5. Zakona o privrednim komorama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 301. sjednici, održanoj 03.02.2022. godine i 307. sjednici, održanoj 10.03.2022. godine, donosi


UREDBU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USAVRŠAVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNIH ODBORA I UPRAVA PRIVREDNIH DRUŠTAVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA


Član 1.


U Uredbi o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", br. 71/09, 33/10, 23/11, 83/11, 2/13, 80/13, 48/15, 60/16 i 88/17), u članu 2. stav (1) riječi: "ovlaštenog lica Vlade Federacije Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se riječima: "federalnog ministra energije, rudarstva i industrije", a u stavu (2) riječi: "ovlašteno lice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se riječima: "federalni ministar energije, rudarstva i industrije".

Član 2.


Član 3. mijenja se i glasi:

"Član 3.

Predsjednici i članovi nadzornih odbora i članovi uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala i predsjednici i članovi nadzornih odbora privrednih društava u kojima učešće državnog kapitala nije većinsko, a koji su u nadzorni odbor kandidovani ispred državnog kapitala, dužni su proći stručno usavršavanje koje organizuje Privredna-Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 2. stav (1) ove uredbe i posjedovati certifikat o završenom usavršavanju iz člana 7. stav (2) ove uredbe.

Nadležni organ prilikom utvrđivanja standarda i kriterija za popunu upražnjenih pozicija iz stava (1) ovog člana, koji se objavljuju u javnom oglasu u skladu sa čl. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), dužni su kao poseban uslov predvidjeti završeno usavršavanje iz stava (1) ovog člana.

Članovi organa upravljanja iz stava (1) ovog člana čiji mandat je u toku, uključujući i vršioce dužnosti članova uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala i kandidati koji se prijavljuju na javni oglas iz stava (2) ovog člana, a koji ne posjeduju certifikat, mogu se izjavom ovjerenom kod nadležnog organa obavezati da će u roku od šest mjeseci proći stručno usavršavanje iz stava (1) ovog člana i steći certifikat o završenom usavršavanju, odnosno dostaviti važeće uvjerenje o statusu kandidata u postupku usavršavanja iz člana 7a. ove uredbe.

Članovi organa upravljanja iz stava (1) ovog člana čiji mandat je u toku, uključujući i vršioce dužnosti članova uprava privrednih društava sa većinskim učešćem državnog kapitala, ukoliko ne završe usavršavanje u roku iz stava (3) ovog člana, dužni su podnijeti ostavku na dužnost koju obavljaju, a u protivnom, nadležni organ koji u tom privrednom društvu vrši ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala dužan je pokrenuti postupak za razrješenje sa dužnosti.

Usavršavanju može pristupiti i svako drugo lice koje ispunjava uslove iz člana 248. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 81/15 i 75/21)."

Član 3.


U članu 5. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"Uz saglasnost federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, predavanja u sklopu usavršavanja mogu se realizovati online, uz korištenje odgovarajuće platforme za online nastavu, ako to nalažu epidemiološke ili druge mjere zaštite."

Član 4.


U članu 6. stav (1) riječ "Visinu" zamjenjuje se riječju "Visina", a riječi: "odlukom predsjednik Privredne-Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se riječima: "se Programom usavršavanja iz člana 7. stav (8) ove Uredbe."

U stavu (2) riječi: "iz stava (1) ovog člana" zamjenjuju se riječima: "predsjednika Privredne-Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, koju donosi na osnovu Programa usavršavanja,".

Član 5.


U članu 7. stav (2) iza riječi "usavršavanju" dodaju se riječi: "i duplikat certifikata", a riječi: "ovlašteno lice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine" zamjenjuju se riječima: "federalni ministar energije, rudarstva i industrije".

Stav (3) briše se.

Iza stava (2) dodaju se novi st. (3), (4), (5) i (6) koji glase:

"Privredna-Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev polaznika usavršavanja, može izdati duplikat certifikata o završenom usavršavanju.

Podnosilac zahtjeva iz stava (1) ovog člana dužan je uz zahtjev priložiti dokaz o uplati naknade za izdavanje duplikata certifikata i potvrdu da je originalni certifikat o završenom usavršavanju oglašen nevažećim u službenom glasilu.

Rok za izdavanje duplikata certifikata je 30 dana od dana prijema zahtjeva.

Predsjednik Privredne-Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine odlukom utvrđuje iznos naknade za izdavanje duplikata certifikata."

U stavu (4) koji postaje stav (7) na kraju rečenice tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "kojim se pored organizacionih i proceduralnih pitanja uređuje i obaveznost kontinuirane edukacije certificiranih polaznika usavršavanja."

Član 6.


Iza člana 7. dodaje se novi član 7a. koji glasi:

"Član 7a.

Privredna-Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev kandidata, izdaje potvrde vezano za status kandidata u postupku usavršavanja, uključujući:

- uvjerenje o podnesenoj prijavi za usavršavanje, čiji je rok važenja najviše 90 dana,

- uvjerenje o učešću u ciklusu usavršavanja, čiji je rok važenja najviše 90 dana, i

- uvjerenje o završenom usavršavanju, koje mijenja certifikat o završenom usavršavanju do njegovog izdavanja, a čiji je rok važenja najviše 30 dana."

Član 7.


Član 9. briše se.


Član 8.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 309/2022
10. marta 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.