19. sjednica Vlade FBiH

 • 27.07.2007.
 • UTVRÐEN NACRT ZAKONA O POREZU NA DOBIT

  Nakon svestrane rasprave, vođene u više navrata, o konceptu jednog od tri sistemska zakona iz oblasti fiskalne politike, Vlada je na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o porezu na dobit. Njime se propisuje niža stopa poreza na dobit u odnosu na postojeću, priznaje porezni kredit u svrhu izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, priznaje porezni gubitak, te propisuju porezne olakšice za izvozno orijentirane kompanije, velike investitore i nerezidentne poslovne jedinice iz RS i Brčko Distrikta. Cilj je da se ujednačavanjem rješenja u entitetima, provođenjem ovog, kao i drugim zakonima iz oblasti poreske politike, utiče na stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora u BiH, što je jedno od temeljnih opredjeljenja Vlade Federacije BiH.

  Budući da se predložena rješenja razlikuju od dosadašnjih u više od 50 posto postojećeg zakona, odlučeno je kako treba izraditi potpuno novi zakonski akt.

  U skladu sa definiranjem poreskih obveznika u savremenim fiskalnim sistemima, Nacrt zakona ustanovljava razliku između poreznog obveznika- rezidenta Federacije BiH koji podliježe neograničenoj poreznoj obvezi i nerezidentnog obveznika koji porez plaća samo na dobit ostvarenu na teritoriju Federacije BiH.

  Novi zakon nudi veoma široku poreznu bazu (bez olakšica i oslobađanja, ali uz poticaj za ubrzanu amortizaciju i to isključivo za osnovna sredstva u funkciji znanstveno-istraživačkog rada, obuke kadrova i zaštite okoliša), te niske stope poreza na dobit i poreza po odbitku, izuzimajući iz oporezivanja samo Centralnu banku BiH i tijela svih razina vlasti.

  Predloženi porez na dobit plaća se po stopi od deset posto, umjesto dosadašnjih 30 posto, na utvrđenu poreznu osnovicu u poreznoj bilanci. Radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, rezidentnom obvezniku umanjuje se obračunati i plaćeni porez na dobit koje je njegova nerezidentna poslovna jedinica platila na dobit ostvarenu izvan Federacije BiH, a unutar Bosne i Hercegovine.

  I pored smanjenja stope ovog poreza, bitno izmijenjenom politikom podsticaja u ovoj oblasti, računa se na uvećanje prihoda po ovom osnovu.

  Vlada je zaključila da se poreske olakšice uvedu i za preduzeća koja zapošljavaju invalidna lica.

  UTVRÐEN NACRT ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

  Zakonom o porezu na dohodak, što ga je, u formi Nacrta, Vlada FBiH utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru sa današnje sjednice, propisuje se način utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak fizičkih lica u Federaciji BiH.

  Ovim zakonom želi se prevazići raznolikost i neujednačenost sadašnje porezne regulative u FBiH, kao i izbjeći višestruko oporezivanje istih prihoda, što je trenutno posljedica Ustavom propisane nadležnosti po kojoj fiskalnu politiku kreiraju i provode Federacija BiH i kantonalne vlasti. Sada se na identičan način uređuje oporezivanje dohotka fizičkih osoba u cijeloj Federaciji BiH, te rješava problem dvostrukog oporezivanja prihoda koje rezidenti Federacije BiH ostvaruju u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH.

  Osim oporezivanja fizičkih osoba, prihoda temeljem imovine i imovinskih prava, autorskih prava, patenata i tehničkih unaprjeđenja, obavljanja poljoprivredne djelatnosti, kao i ukupnog prihoda građana, koje se vrši po kantonalnim propisima, uređuje se i oporezivanje prihoda na temelju stalnog i privremenog radnog odnosa u vidu plaća, dodatnih primanja, ugovora o djelu i slično.

  Uvode se progresivne porezne stope – od deset posto koja se primjenjuje na godišnju poreznu osnovicu do 7.200 KM i 15 posto koja se primjenjuje na dio godišnje porezne osnovice koji prelazi iznos od 7.200 KM.

  Novopredloženi zakon nudi pravednije oporezivanje dohotka prema ekonomskoj snazi obveznika uvažavajući njegove lične okolnosti i porodično stanje. Tako se udio srednjeg sloja primalaca plaća ( od 750 do 1.200 KM) povećava na način da prosječan porez primatelja plaća raste za 22 posto, a za primaoce plaća od 950 do 1.200 KM za 53 posto. Udio sloja sa najvišim plaćama ( preko 2.000 KM) se povećava na način da prosječan porez primalaca plaća od 2.000 do 2.500 KM raste za 136 posto, a za one koji primaju plaću preko 2.500 prosječan porez raste za 65 posto.

  Prosječna stopa poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti iznosi 5,6 posto što je rezultat uvođenja poreznih odbitaka koji neutraliziraju efekat progresivnih poreznih stopa u odnosu na sadašnju linearnu stopu od pet posto prema Zakonu o porezu na plaću.

  Prihodi koji se, u smislu ovog zakona, ne smatraju dohotkom su oni prihodi na koje je već plaćen porez, kao naprimjer, dividende, mirovine, socijalne pomoći, dječiji dodatak i sl. Za dividende koje se transferišu u inostranstvo stopa poreza iznosi pet posto.

  Među prihodima na koje se ne plaća porez su prihodi ostvareni za vrijeme nezaposlenosti, invalidnine, naknade za tjelesna oštećenja, prihodi po osnovu naknada šteta zaposlenicima po osnovu posljedica nesreće na radu, prihodi po osnovu nagrada članovima Akademije nauka i umjetnosti i nagrada za tehničko-tehnološke inovacije, naknade osuđenim licima za vrijeme odsluženja kazne, prihodi po osnovu stipendija učenika i studenata na redovnom školovanju, kao i njihovi prihodi ostvareni preko učeničkih i studenstkih zadruga u toku jedne kalendarske godine do iznosa četiri prosječne plaće zaposlenih u FBiH i nagrade osvojene na takmičenjima u okviru obrazovnog sistema, te naknade plaća isplaćene licima za vrijeme trajanja prekida posla za koji zaposlenik nije kriv i prihodi po osnovu kamate na štednju i na državne obveznice.

  PREDNACRT ZAKONA O DOPRINOSIMA

  Treći, iz paketa zakona iz oblasti fiskalne politike, jeste Prednacrt zakona o doprinosima o kojem je na današnjoj sjednici Vlade obavljena rasprava, čiji će stavovi poslužiti u daljnjoj konkretizaciji njegovih rješenja. Generalno je opredjeljenje da se ide na rasterećenje privrede, odnosno da se sadašnje kumulativno opterećenje po osnovu doprinosa koje iznosi 32 posto ( za PiO/MiO, za zdravstveno osiguranje i za osiguranje od nezaposlenosti) smanji.

  Najveći dio rasprave odnosio se na potrebu i mogućnost smanjenja doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, budući da je ocijenjeno da ova sredstva nisu do sada usmjeravana na podsticaje većem zapošljavanju, pa su i efekti na tom planu nezadovoljavajući. Cijeni se da bi sredstva dobivena smanjenjem stope ovog doprinosa trebalo direktno usmjeriti preduzećima za stimuliranje zapošljavanja.
  O stavovima iz Prednacrta zakona izjasniće se i Ekonomsko-socijalno vijeće, na osnovu čega bi Vlada FBiH ponovo razmatrala i na osnovu rasprave utvrdila Nacrt ovog zakona.

  O PRIJEDLOGU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI BiH USKLADITI STAVOVE SA RS


  Razmatrajući Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odbrani BiH koji je, radi davanja mišljenja, dostavilo Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, Vlada je prihvatila obrazloženje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da se konačan stav zauzme, nakon što se sagledaju stvarni podaci o broju ovakvih službenika i da se sve aktivnosti na tom planu rade zajednički sa resornim minstarstvom u Vladi Republike Srpske.

  DOKUMENT OKVIRNOG PRORAÈUNA ZA RAZDOBLJE 2008.-2010.

  Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je razmatrala Dokument okvirnog proračuna (DOP) 2008.-2010. godina koji predstavlja dio Srednjoročnog okvira rashoda za ovaj period, a rađen je u skladu sa Zakonom o proračunima u FBiH. Ovaj dokumenat, kao i slični doneseni prethodnih godina, imaju za cilj utvrđivanje strateške osnove za raspodjelu proračunskih sredstava, na principima određivanja ekonomskih i društvenih prioriteta.

  Procjene govore da bi realan rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u 2007. godini mogao iznositi sedam posto, a takav trend se očekuje i u sljedeće dvije godine, a očekuje se i ostvarenje ekonomskog rasta, temeljeno na povećanju izvoza, industrijske proizvodnje i investicija.

  Kao osnovni zahtjev koji se mora ispoštovati Vlada FBiH naglašava potrebu predupređenja povećanja potrošnje van dogovorenih okvira.

  Budući da se radi o konsolidovanoj projekciji rashoda na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH i vanproračunskim fondovima u izradi ovog dokumenta, o kojem će biti još riječi tokom ove godine, učestvovali su svi ovi subjekti, u saradnji sa predstavnicima međunarodne zajednice.

  Zaključeno je da se u daljnjem radu ovaj dokumenat uskladi i prilagodi Vladinim politikama u pojedinim segmentima razvoja, kako je to učinjeno u Programu Vlade za ovaj mandatni period, kako bi uistinu predstavljao matematičku sliku aktivnosti i zadataka Vlade FBiH.

  OVLAŠTENJE ZA POSLOVE EKSPROPRIJACIJE ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU AUTOCESTE NA PODDIONICI I KAKANJ – DOBRINJE

  Javno preduzeće Direkcija cesta Federacije BiH ovlaštena je danas da, u ime Vlade FBiH, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, izvrši poslove ekproprijacije zemljišta za koje je utvrđen opći interes u cilju izgradnje autoceste Zenica – Sarajevo, poddionica I Kakanj- Dobrinje.

  Sredstva za realizaciju ove odluke osigurana su u Budžetu FBiH za ovu godinu i isplatiti će se na poseban račun JP Direkckcije cesta FBiH. Odluka je donesena zbog toga što se prema zakonu potpuna eksproprijacija nepokretnosti može vršiti isključivo za potrebe pravnih lica i da to ne može biti organ uprave kao što je Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta. Zbog toga je ovlaštenje dato Javnom preduzeću Direkcija cesta koje može provesti postupak eksproprijacije kao samostalni subjekt.
  Uknjižba ekspropisanog zemljišta vrši se u korist Federacije BiH, a uplaćeni iznosi su ekvivalentni odlukama opštinskih skupština o vrijednosti kvadrata zemljišta. Direkcija cesta je i ranije vrlo uspješno zastupala Federaciju u više ovakvih predmeta.

  O PETOMJESEÈNOM OSTVARENJU JAVNIH PRIHODA

  Za prvih pet ovogodišnjih mjeseci u Federaciji BiH je, po osnovu poreza, taksi, naknada i doprinosa i ostalih prihoda ukupno ostvareno dvije milijarde i 132,3 milijuna konvertibilnih maraka javnih prihoda, što je 16 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

  Od ukupne sume, kako se kaže u danas razmatranoj Informaciji o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima u razdoblju siječanj/januar-maj/svibanj 2007. godine, najveći dio od 42 posto pripao je kantonalnim oćinskim proračunima, 36 posto vanproračunskim fondovima
  ( PiO/MiO i zavodima zdravstvenog osiguranja i upošljavanja), 19 posto federalnom proračunu i tri posto ostalim korisnicima.

  Ostvareni prihodi općinskih, kantonalnih i federalnog proračuna iznose 1.306 milijuna KM što je za 187,1 milijun KM ili 16 posto više nego u istom prošlogodišnjem periodu.

  U posmatranom periodu zabilježen je pozitivan trend i u prikupljanju prihoda u fondovima
  ( PiO/MiO), doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, tako da ukupni prihodi po ovim osnovama iznose 763,1 milijun KM i veći su za 96,4 milijuna KM ili 14 posto.

  Ostali javni prihodi po osnovu vodnih naknada, cestovnih i ostalih naknada bilježe povećanje od 27 posto i naplaćeni su u iznosu od 92,6 milijuna KM.

  O REALIZACIJI BILANSA ENERGETSKIH POTREBA FBiH U 2006. GODINI

  Vlada je, nakon razmatranja, usvojila Izvještaj o realizaciji energetskih potreba Federacije BiH u 2006. godini.

  Radi se o finalnom izvještaju o realizaciji bilansiranih potreba za energentima u 2006. godini sa uporednim pokazateljima ostvarenja u prethodnoj godini.

  Izvještaj je sačinjen na osnovu podataka rudnika uglja, JP Elektroprivreda BiH i JP EP HZ HB, BH Gasa, uvoznika naftnih derivata, kao i analize podataka i energetskih pokazatelja i procjena Sektora energije.

  Ukupna proizvodnja uglja u 2006. godini iznosila je 5,87 miliona tona što predstavlja ostvarenje plana od 94,49%. U istom je periodu potrošeno 5,79 miliona tona ( 99,61 % plana) uz izvoz od 114,8 hiljada tona, što je manje od trećine planiranih veličina. Snabdjevenost tržišta je bila uredna, a na depoima rudnika je na kraju godine ostalo 25,38 hiljada tona.

  U toku prošle godine ostvarena je proizvodnja električne energije u iznosu od 8.246 gigawata što je za 11 % više od plana, a u odnosu na prethodnu godinu to povećanje iznosi 9,47 %. Ukupna bruto potrošnja iznosila je 7.837 gigawata što je nešto manje od plana (96,9 % ) ali je za 2,3 % više od potrošnje u 2005. godini.

  Prema izvještajima 34 uvoznika derivata nafte u 2006. godini je na područje Federacije BiH uvezeno 786,5 hiljada tona ovog energenta što je za 21 % više od planiranog, a za 23 % više od uvoza iz prethodne godine. Ovakva kretanja su odraz povećanja zaliha, kao i prilagođavanja tržišta na nove cijene ovog energenta.

  Od uvezenih količina najveći dio ( 68,18 % ) otpada na Hrvatsku, a zatim slijede Rumunija i Madžarska.

  Uvoz prirodnog gasa tekao je uz manje oscilacije pa je ukupna potrošnja bila manja od planirane za 7 % . Tome je najviše doprinijelo stanje od 18. januara do 7. februara 2006. kada je redukcija isporuka od ruskog isporučioca iznosila 25 % . Ukupno je uvezeno 208,196 miliona kubnih metara prirodnog gasa, a potrošeno ukupno 208,399 miliona kubnih metara ovog energenta.

  O NAPLATI POTRAŽIVANJA IZ PASIVNOG PODBILANSA PRED SUDOVIMA U EX SFRJ

  Vlada je nakon razmatranja prihvatila Izvještaj Agencije za privatizaciju FBiH o podnesenim tužbama radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa pred sudovima u bivšoj SFRJ.

  Agencija je formiranjem Sektora za pasivni podbilans (2004. godine) uspjela sačuvati od zastare potraživanja naših kompanija nastala do 31.3 1992. prema pravnim licima iz država sa prostora bivše SFRJ.

  Za njihovu naplatu blagovremeno su uložene tužbe nadležnim sudovima i to u Republici Srbiji 22 tužbe ukupne vrijednosti spora od 62,8 miliona USA dolara, Republici Makedoniji jedna tužba vrijednosti spora 157,6 hiljada USA dolara, Republici Crnoj Gori tri tužbe ukupne vrijednosti spora 67,7 hiljada EURA i Republici Hrvatskoj tri tužbe ukupne vrijednosti spora od 12,9 miliona USA dolara. Ukupna vrijednost 29 utuženih sporova je 76 miliona USA dolara.

  Vlada je Zaključkom zadužila Agenciju za privatizaciju FBiH da od Kantona Sarajevo na ime plaćenih troškova spora po tužbi Famosa u Srbiji i Hrvatskoj traži refundaciju troškova, kao i od Srednjebosanskog kantona za tužbu BNT Holdinga u Srbiji i Hrvatskoj.

  Agencija je zadužena da do kraja jula pripremi plan aktivnosti Sektora za pasivni podbilans sa akcentom na zadatke i daljnje korake u rješavanju pitanja koja su danas razmatrana.

  O PROŠLOGODIŠNJEM RADU FEDERALNOG PRAVOBRANILAŠTVA

  Vlada je nakon razmatranja prihvatila Izvještaj o radu Federalnog pravobranilaštva u 2006.godini. U toku prošle godine ova je institucija imala ukupno 5.695 predmeta od kojih je 2.926 preneseno iz prethodne godine. Nezavršeni predmeti se uglavnom odnose na predmete u izvršnom i parničnom postupku i vezani su za ažurnost sudova.

  Predmeti u isključivoj nadležnosti ove institucije su završeni u planiranim i zakonskim rokovima. Od ukupno 11 hiljada predmeta bivšeg FMO, ovo je pravobranilaštvo preuzelo tri hiljade, dok preuzimanje preostalih predmeta ovisi o rješavanju prostornih i smještajnih kapaciteta ove institucije. Iz istih razloga nisu preuzeti ni uposlenici bivšeg FMO što stvara probleme u radu ove institucije.

  U programu rada predviđeno je i angažiranje Pravobranilaštva u rješavanju spornih odnosa, davanje pravnih mišljenja o ugovorima i drugim pitanjima, te uključivanje u rad komisija kada se radi o izradi zakona i drugih propisa.
  Pravobranilaštvo je zaduženo da pripremi konkretan Program mjera sa dinamikom poslova i njihovim izvršiocima.

  O POJAVI VRAÆANJA STANOVA BIVŠEG MINISTARSTVA ODBRANE FBiH

  Nakon razmatranja dopunjene Informacije o pojavi vraćanja stanova bivšeg Federalnog ministarstva odbrane koju je pripremilo Federalno pravobranilaštvo, Vlada je donijela odluku da se hitno uputi inicijativa Parlamentu FBiH da posebnom odlukom obustavi od izvršenja sve odluke Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica, dok se ne omogući njihovo preispitivanje u sudskom postupku pred Sudom BiH.

  U Informaciji Federalno pravobranilaštvo ukazuje da je Komisija, odlučujući o zahtjevima za povrat vojnih stanova, izašla iz okvira svog mandata pošto je donosila odluke o osobama koje nemaju status izbjeglica i raseljenih osoba.

  Odlučeno je da se od ove komisije zatraži izvještaj o podacima i broju odluka kojima se vraćaju stanovi predratnim korisnicima i njihovom statusu. Također je zaključeno da se imenuje Komisija za razmjenu podataka sa Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom i da se ovim državama ustupe podaci o pripadnicima njihovih oružanih snaga koji još potražuju stanove u BiH, te podaci o onima kojima su stanovi već vraćeni.

  Treba imenovati i radnu grupu koja će izvršiti analizu odluka sudova i drugih organa u kojima je odlučivano o vraćanju vojnih stanova sa zadatkom da se hitno pripremi prijedlog mjera za efikasnu zaštitu interesa FBiH u ovoj oblasti.

  Federalno pravobranilaštvo je zaduženo da, u saradnji sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova, izvrši uvid u kompletnu dokumentaciju ovih predmeta i dogovore mjere koje treba poduzeti.

  Pošto je Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica imenovana od strane Predsjedništva BiH sa ovim problemom treba upoznati i Predsjedništvo BiH, zaključeno je na današnjoj sjednici.

  O FINANSIRANJU I NAÈINU RASPOLAGANJA SREDSTVIMA NO AGENCIJE ZA PRIVATIZACJU FBIH

  Vlada je razmatrala Informaciju u vezi sa načinom i raspolaganjem sredstvima Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju koja je dopunjena u skladu sa zaključkom Vlade sa sjednice od 6. juna ove godine, a sačinjena je na traženje Odbora za denacionalizaciju i privatizaciju Doma naroda parlamenta FBiH.

  Riječ je o zahtjevu Nadzornog odbora Agencije da se utvrdi novi iznos naknada za njegove članove i to u visini jedne polovine naknada članovima Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.

  Upravni odbor Agencije je, pozivajući se na zaključak Parlamenta FBiH da finansiranje i način raspolaganja sredstvima NO Agencije utvrđuje Parlament FBiH, odbio zahtjev NO za povećanjem naknada njegovim članovima, što je u skladu sa stavom Vlade FBiH da se u ovoj godini ne planira bilo kakvo povećanje plaća i naknada.

  Sa ciljem rješavanja ovog pitanja, 28. juna je održan zajednički sastanak predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora sa predsjednikom Nadzornog odbora i direktorom Agencije za privatizaciju u FBiH na kojem je dogovoreno da se pronađe rješenje koje će UO omogućiti izmjenu Odluke o naknadama za Nadzorni odbor, dok bi Agencija za privatizaciju ovo riješila kroz rebalans Finansijskog plana za 2007. godinu.

  Vlada FBiH je naložila Agenciji za privatizaciju u FBiH da svoja akta u dijelu koji se odnosi na naknade članovima UO promijeni, s ciljem da se ona umanje, te da na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva finansija, na toj osnovi uskladi i primanja članova Nadzornog odbora u skladu sa opredjeljenjem Agencije.

  O STANJU U ŠIPAD EXPORT – IMPORT D.D. SARAJEVO

  Vlada je razmatrala Informaciju o stanju u preduzeću Šipad Export-Import d.d. Sarajevo u kojem je 67 odsto kapitala u vlasništvu države. U dokumentu se ukazuje na složeno stanje u ovom kolektivu koje se u posljednje vrijeme pogoršalo, pristizanjem na izvršenje sudskih presuda po tužbama bivših i sadašnjih radnika za neisplaćene plaće u ukupnoj visini od 2,5 miliona KM. Zbog ovoga je došlo do blokade računa firme koja nije u stanju da izvršava svoje obaveze prema povjeriocima.

  Izlaz iz ove složene situacije menadžment i Federalno ministarstvo trgovine vide u njegovoj prodaji u postupku velike privatizacije, a u protivnom će doći do njegovog stečaja. Kako bi se mogla realizirati njegova prodaja u velikoj privatizaciji neophodno je da se angažira neovisna revizorska kuća koja će napraviti detaljan finansijski izvještaj i sagledati pravo stanje poslovanja Šipada u proteklom periodu.

  Od Agencije za istrage i zaštitu treba zatražiti da pokrenuti postupak istrage o poslovanju Šipada dovede do kraja. Vlada FBiH će na osnovu revizorskog izvještaja utvrditi metodologiju izrade programa privatizacije i početnog bilansa. Ako se utvrdi vlasništvo Šipada na poslovnim prostorima u Beogradu i Neumu Federalna agencija za privatizaciju treba da utvrdi metodologiju njihove prodaje malom privatizacijom.

  JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA DOKAPITALIZACIJU JP „BH AIRLINES“ D.O.O SARAJEVO

  Vlada kao većinski vlasnik poziva zainteresirane kompanije da iskažu interes za ulaganje u JP „BiH Airlines“ d.o.o. Sarajevo uz sticanje određenog procenta vlasništva. Kriteriji su nabavka mlaznog aviona kapaciteta 120-140 mjesta, investicije i razvoj što uključuje implementaciju elektronskog ticketinga i kupovinu softvera „Monaliza“ za praćenje rezervacije karata, prodaje, naplate i obračuna prihoda, audit i izdavanje cetifikata, efikasan marketinški pristup i otvaranje novih linija, kredibilitet i reference ponuđača s dokazima o iskustvu u avio saobraćaju, program zapošljavanja i edukacije, te cijenu za preuzimanje društva.

  Ovaj će se javni poziv objaviti u dnevnim i novinama sa međunarodnim opticajem, kao i na web stranama Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Agencije za privatizaciju u FBiH i JP „BIH Airlines d.o.o. Sarajevo, a rok za dostavljanje pisma namjere je 15.9.2007. godine.

  O NEUMSKOJ DEPONIJI OTPADA


  Federalno ministarstvo unutarnjih poslova informiralo je Vladu FBiH o poduzetim aktivnostima u svezi deponije komunalnog otpada iz općina Ston i Orebić u Republici Hrvatskoj na teritoriji općine Neum u Bosni i Hercegovini.

  Sva saznanja i dokumentacija do kojih je došla Federalna uprava policije proslijeđeni su Tužiteljstvu BiH i Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

  Utvrđeno je kako se otpad s teritorija poluotoka Pelješac na neumsku deponiju “Klepovica” odlaže još od prije rata. Tijekom rata (1994. godine) sačinjen je ugovor s općinom Ston, a poslije rata (1999. godine) i s općinom Orebić.

  U cilju rješavanja ovih pitanja potrebno je mišljenje ekološke inspekcije, kako bi se sve radnje i aktivnosti u vezi sa ovim pitanjem uskladile sa Zakonom.

  INFORMACIJA O POŽARIMA NA PODRUÈJU FEDERACIJE BIH

  Vlada je razmatrala Informaciju o požarima na području FBiH koju je pripremila Federalna uprava civilne zaštite.Veliki broj požara uzrokovanih izuzetno visokim temperaturama zahvatio je u periodu od 16. do 26 jula. ove godine šume i nisko rastinje. Registrovan je ukupno 271 požar, od čega 266 požara na otvorenom prostoru sa ukupno 2.853,6 ha opožarene površine.

  Najteža je situacija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a požarima su zahvaćena i područja Zapadno-hercegovačkog, Unsko-sanskog i Tuzlanskog kantona, dok je sporadičnih manjih požara bilo i u Zeničko-dobojskom i Kantonu 10.

  U općinama Èitluk i Neum je proglašeno stanje prirodne nepogode. Na području općine Èapljina iz pravca Metkovića prema graničnom prijelazu Doljani zaprijetio je veći požar koji je intervencijom kanadera iz Republike Hrvatske lokaliziran. Inače, svi požari su lokalizirani, osim što su još uvijek aktivna dva požara u Stocu.

  Ovo stanje je razmatrano na sjednici Federalnog štaba civilne zaštite na kojoj je zaključeno da se pojača koordinacija svih struktura u sistemu zaštite i spašavanja, a svim tijelima vlasti, javnim ustanovama i preduzećima, kao i građanima preporučeno je da se angažiraju na prevenciji i u slučaju potrebe operativno djeluju u cilju zaštite i spašavanja na nivou općina, kantona i Federacije.

  Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da prati izvršavanje obaveza kantonalnih uprava i općinskih službi civilne zaštite u skladu sa naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 19. aprila ove godine koja je sadržavala preventivne mjere na zaštiti od požara.

  KOEFICIJENT ZA BORAÈKA PRIMANJA U JULU I AUGUSTU JEDAN (1,00)


  Vlada je danas donijela Odluku kojom je za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja boračko-invalidske zaštite za mjesece juli i august ove godine utvrđen koeficijent jedan ( 1,00).

  Na osnovu ove odluke federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata izdaće Naredbu o visini mjesečnih novčanih iznosa za sve korisnike boračko-ivalidske zaštite za sedmi i osmi mjesec 2007. godine.

  UTVRÐEN KOEFICIJENT ZA MJESEÈNA NOVÈANA PRIMANJA LICA SA INVALIDITETOM ZA JULI 2007. GODINE

  Odlukom Vlade utvrđuje se koefeicijent 0,80 za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja lica sa invaliditetom za mjesec juli 2007. godine.

  Ova je odluka donesena zbog nedovoljnih sredstava u Budžetu za ovu namjenu i povećanog broja korisnika ove naknade.

  Vlada je zadužila Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da sačini poseban materijal sa uvidom o broju lica koja su uvedena u ovo pravo, kao i onim koji su na čekanju za ostvarivanje prava na invalidninu i da u redoslijedu uvođenja u ovo pravo prvenstvo imaju najteži invalidi.

  FINANSIJSKE ODLUKE

  Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada je donijela Zaključak kojim se zadužuje Agencija za privatizaciju u FBiH da odobri kratkoročnu pozajmicu od 200 hiljada KM preduzeću „Krivaja“ iz Zavidovića, zbog teške ekonomske situacije u ovom kolektivu.

  Sredstva će se Agenciji vratiti od prodaje ekonomskih cjelina „Krivaje“ u procesu privatizacije o čemu će se sačiniti poseban ugovor.

  Danas je donesena i Odluka kojom je sa Transfera za Savez logoraša BiH utvrđenog u Budžetu Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata odobrila utrošak od 600.000 KM. Ova sredstva koristit će se za finansiranje Projekta «Provedba presude Međunarodnog suda pravde» Saveza logoraša BiH.

  Savez logoraša BiH je dužan da najkasnije do 31.12.2007. godine resornom federalnom ministarstvu dostavi finansijski izvještaj o utrošku ovih sredstava.

  KADROVSKAPITANJA

  Budući da Ðulizari Hadžimustafić koja je Odlukom Parlamenta FBiH imenovana za člana Regulatorne komisije za električnu energiju u Federaciji BiH iz reda bošnjačkog naroda, ističe trogodišnji mandat, Vlada je danas donijela Odluku o raspisivanju javnog oglasa za utvrđivanje prijedloga kandidata na ovu poziciju, utvrdila kriterije za utvrđivanje prijedloga kandidata i imenovala Komisiju koja će obaviti posao po proceduri javnog oglasa.

  U Komisiju su imenovani Stipo Buljan (predsjednik), Muhibija Delić, Tarik Begić, Jasmina Pašić i Darko Pranjić ( članovi).

  ***
  Sjednica Vlade FBiH je završena u 13,30 sati.