18. sjednica Vlade FBiH

 • 18.07.2007.
 • UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PROIZVODNJI I PROMETU NAORUŽANJA I VOJNE OPREME U FBiH

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme. Ovim zakonskim aktom regulišu se obaveze nadležnih institucija i privrednih subjekata Federacije u provođenju državnih zakona (o proizvodnji naoružanja i vojne opreme i o njihovom uvozu i izvozu) u oblasti kapaciteta za proizvodnju, proizvodnji, prometu naoružanja i vojne opreme, bezbjednosti, zaštite i nadzora u ovim oblastima.

  Proizvodnja i promet NVO definirani su kao djelatnost od posebne federalne važnosti i propisano da se njima mogu baviti pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove definirane državnim zakonima i Zakonom o privrednim društvima, registrirana kod Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH. Stručne i druge poslove, kao i s njima povezane upravne poslove u vezi sa ovim privrednim društvima vrši Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije putem Federalne direkcije za namjensku proizvodnju koje, inače, ima i ovlaštenja po osnovu državnog kapitala u ovim preduzećima.
  Proizvodnja sredstava NVO zasniva se na planovima snabdijevanja vojnih i policijskih snaga u BiH i na potrebama tržišta, s čime su usklađeni i planovi izgradnje, modernizacije, rekonstrukcije i korištenja kapaciteta namijenjenih proizvodnji i prometu NVO.
  Uvozom, izvozom, tranzitom, posredovanjem i prometom usluga u ovoj oblasti mogu se baviti pravna i fizička lica registrirana pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, uz prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

  UTVRÐEN PRIJEDLOG ZAKONA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJEŠTAÈENJE

  Vlada je na današnjoj sjednici utvrdila Prijedlog zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje i uputila ga Domu naroda Parlamenta FBiH koji je, izjašnjavajući se prvi put o Prijedlogu ovog zakona po hitnom postupku, zaključio da se isti u formi Nacrta razmatra u redovnoj proceduri. U danas utvrđeni Prijedlog zakona ugrađeni su amandmani ovog parlamentarnog doma.
  Cilj je da se predloženim rješenjima osigura, pored jedistvenog pristupa u postupku medicinskog vještačenja, i jedinstveni kriteriji za ocjenu-medicinsko vještačenje u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, socijalne zaštite, dječije i invalidske zaštite, boračko-invalidske zaštite, odbrane i u drugim oblastima.
  Institut ima svojstvo pravnog lica sa sjedištem u Sarajevu, a za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja ima odjeljenja u Bihaću, Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Zenici, Travniku, Ljubuškom i Livnu. Institut može imati i druga odjeljenja, s tim da se drugostepeni postupak obavlja u odjeljenju sa sjedištem u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Bihaću.
  Budući da je Presuda Ustavnog suda FBiH omogućavala da se u prijelaznom periodu, s krajnjim rokom od 29. maja ove godine, pitanja regulisana Uredbom o postupku medicinskog vještačenja i osnivanju Instituta za ovo vještačenje, urede zakonom, njegovim nedonošenjem nastala je pravna praznina. U cilju njenog prevazilaženja, u Prijedlog zakona ugrađen je amandman Vlade FBiH čiji je cilj učiniti pravno valjanim medicinska vještačenja koja je u periodu od 30. maja ove godine do donošenja Zakona izvršio Institut za medicinska vještačenja. Ovo je predloženo s namjerom da se izbjegnu štetne posljedice u pogledu ostvarivanja prava osiguranika/građana Federacije BiH koja se zasnivaju na nalazu, ocjeni i mišljenju organa koji vrši medicinsko vještačenje.
  RASPRAVA O ZAKONSKIM RJEŠENJIMA O POREZU NA DOBIT, O POREZU NA DOHODAK I O DOPRINOSIMA
  U skladu sa raspravom na posljednjoj sjednici Vlade, Federalno ministarstvo finansija je za današnju sjednicu pripremilo prednacrte tri sistemska zakona iz oblasti fiskalne politike: o porezu na dobit, o porezu na dohodak i o doprinosima.
  Rješenja predložena u ova tri zakona odražavaju programska opredjeljenja Vlade FBiH o osiguranju ekonomske i fiskalne stabilnosti u okvirima jedinstvenog ekonomskog prostora u Bosni i Hercegovini, sa posebnim akcentom na stimuliranje kompanija sa izvoznom orijentacijom i onih koje supstituišu uvoz.
  Pored toga, ovim zakonskim rješenjima želi se izbjeći diskriminacija među pravnim osobama, obezbijediti usuglašavanje rješenja na entitetskim razinama, te obezbijediti obavezna primjena međunarodnih računovodstvenih i standarda financijskog izvješćivanja.
  Budući da se radi o izuzetno značajnim izmjenama dosadašnjih rješenja koja se odnose na visinu stopa poreza i doprinosa, zaključeno je da se, sukladno mišljenjima iz današnje rasprave, prednacrti zakona dorade i dostave na razmatranje za slijedeću sjednicu Vlade FBiH.
  MIŠLJENJE O PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
  Izjašnjavajući se danas o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, poslanika u Predstavničkomm domu Parlamenta FBiH Džemaila Silajdžića, Vlada je razmotrila i istovjetnu inicijativu Zeničko-dobojskog kantona ( općinskih vijeća Visoko, Vareš, Breza i Olovo) koja se odnosi na izmjenu člana 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju.
  Polazeći od obrazloženja Federalnog ministarstva zdravstva,Vlada je ocijenila da se ne mogu prihvatiti predložene izmjene i dopune Zakona, ali da ove inicijative treba uzeti u obzir prilikom izrade potpuno nove legislative u oblasti zdravstva koja bi bila rađena na temelju iskustava u implementaciji Projekta «Tehnička pomoć za socijalno osiguranje» ( SITAP), čija jedna od komponenti ima zadatak osigurati prenosivost prava na zdravstveno osiguranje, odnosno upravo tretira postojeće probleme na koje ukazuju i pomenute inicijative, s ciljem olakšanog međukantonalnog protoka pacijenata.
  Vlada je zadužila Federalno ministarstvo zdravstva da, na ovim osnovama, pristupi pripremama Akcionog plana, sa operacionalizacijom zadataka u okviru reforme zdravstva u Federaciji BiH.
  PLAN I PROGRAM INVESTICIJSKE BANKE FBiH ZA 2007. GODINU
  Poticaj razvitku domaćeg gospodarstva, potpora strategijskim investicijskim programima, ravnomjerniji regionalni razvitak, financijska potpora izvoznim programima, razvitak infrastrukture i snaženje tržišta kapitala ključni su ciljevi Investicijske banke FBiH d.d. Sarajevo naznačeni u Planu i programu poslovanja za 2007. godinu, što ga je današnjom Odlukom usvojila Federalna vlada.
  Međutim, jedna od ključnih aktivnosti planiranih za ovu godinu jeste priprema i stvaranje kadrovskih i sustavno-zakonskih uvjeta za transformaciju Investicijske u Razvojnu banku Federacije BiH. Banka, također, treba povećati depozitna sredstva i širiti ponudu kroz nove kreditne linije i snaženje kreditno-garancijskih sredstava.
  Među zadatcima je učinkovito servisiranje revolving kreditne linije Federalnog zavoda za zapošljavanje i proširenje takve aktivnosti i na kantonalne zavode.
  Na temelju planirane visine i strukture depozita i kredita, naplate kredita, te angažiranja najvećeg dijela slobodnih novčanih sredstava, Investicijska banka bi trebala u 2007. godini plasirati 90.000.000 konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 76,5 milijuna KM namijenjeno je krajnim korisnicima izravno ili kroz sufinanciranje s komercijalnim bankama, a 13,5 milijuna KM putem komercijalnih banaka.
  Prema projekcijama, Banka bi 2007. poslovnu godinu trebala okončati s ukupnim prihodom od 15.740.000 KM, odnosno 6,3 posto većim nego u 2006. godini, što se čini izvjesnim na osnovu podataka o rezultatima ostvarenim u prvom polugodištu ove godine, jer je po svim stavkama zabilježen rast od 20 do 27 posto u odnosu na isti prošlogodišnji period.
  Vlada je zaključila neophodnim da se već u septembru na sjednici Vlade nađu smjernice poslovne politike ove banke za slijedeću godinu, kako bi se na vrijeme obezbijedile pretpostavke za sprovođenje politike Vlade u odnosu na uspostavu i razvitak ove razvojne banke.
  O PROVEDBI BOLONJSKOG PROCESA U FBiH
  Vlada je, nakon razmatranja, prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke o provođenju Bolonjskog procesa i uputila je u Parlament FBiH na dalju proceduru.
  Vlada smatra da je neophodno donijeti zakonsku regulativu iz oblasti visokog obrazovanja tamo gdje je nema i harmonizirati postojeću na nivou kantona. Federalna ministarstva obrazovanja i nauke, kao i pravde će, do kraja godine, zajedno izraditi standarde i normative za visoko obrazovanje koji će se primjenjivati na sve javne i privatne visokoškolske ustanove u FBiH. Do tada, kako je zaključeno ne treba izdavati nova rješenja. Vlada će, također, u okviru svoje nadležnosti pokrenuti pitanje revizije diploma u ovim ustanovama.
  Kantonalnim ministrima obrazovanja se preporučuje da u budžetima za narednu godinu predvide dodatna sredstva za podršku implementaciji Bolonjskog procesa. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke će, u saradnji sa Federalnim zavodom za statistiku i univerzitetima u FBiH, pristupiti izradi uporedivih pokazatelja i podataka o visokom obrazovanju u skladu sa potrebama i zahtjevima Bolonjskog procesa.
  Posebno stručno tijelo sastavljeno od predstavnika federalnih ministarstava obrazovanja i nauke, rada i socijalne politike, Federalnog zavoda za zapošljavanje, predstavnika kantonalnih ministarstava obrazovanja, predstavnika univerziteta i studenata u FBiH i poslodavaca će izvršiti analizu potreba tržišta rada i dostaviti prijedloge mjera za prilagođavanje visokoškolskih ustanova potrebama tržišta. Rok za obavljanje ovog posla je kraj akademske 2007/2008. godine.
  Inspektori Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke će, u saradnji sa kantonalnim inspektorima, izršiti provjeru privatnih viskoškolskih ustanova do 1. oktobra ove godine i o rezultatima upoznati Vladu FBiH putem Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.
  STATUT AGENCIJE ZA KVALITET I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FBiH
  Vlada je razmatrala i podržala Statut Agenije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji BiH koji je, uz korekciju broja članova Upravnog vijeća ove agencije ( umjesto sedam, predloćeno pet članova), uputila u Parlament FBiH radi davanja saglasnosti.
  Agencija je osnovana Zakonom o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciju u zdravstvu a federalni ministar zdravstva imenovao je njeno privremeno Savjetodavno vijeće i privremeni Upravni odbor, kao i vršioca dužnosti direktora na period do 60 dana.U skladu sa Zakonom, pripremljen je Statut ove agencije koja se naročito bavi usklađivanjem, prikupljanjem i razvijanjem organizacijskih i kliničkih standarda prema prioritetima usaglašenim sa Federalnim ministarstvom zdravstva.
  Agencija razvija sistem akreditiranja usaglašen sa evropskom i međunarodnom praksom iz ove oblasti, te utvrđuje popis ovlaštenih ocjenjivača vanjske provjere kvaliteta. U njenoj su nadležnosti akreditacija zdravstvenih ustanova, programi trajne edukacije i obrazovanja zdravstvenih radnika, kao i saradnja sa nadležnim organima i institucijama u FBiH, kantonima i međunarodnim institucijama i organizacijama iz oblasti poboljšanja kvaliteta i akreditacije u zdravstvu.
  O PROVOÐENJU ZAKONA O LIJEKOVIMA
  Razmatrajući danas Informaciju Federalnog ministarstva zdravstva o provođenju Zakona o lijekovima u kantonima, sa posebnim osvrtom na osiguranje dostupnosti esencijalnih lijekova stanovništvu Federacije BiH, Vlada je konstatovala da se, i pored određenih pomaka u ovom domenu, zakonska obaveza prema kojoj esencijalni lijekovi ( koji se izdaju na recept) obavezno ulaze u pozitivnu listu lijekova kantona nejednako izvršava po kantonima, što znači da građani Federacije na cijeloj teritoriji nemaju jednaka prava u pogledu osiguranja osnovnih lijekova. Posebno se ukazuje na činjenicu da je to samo djelimično posljedica nedostatka sredstava a češće pojave da se na pozitivne liste lijekova kantona, bez stručnog i farmakoekonomskog opravdanja, umjesto esencijalnih, uključuju veoma skupi lijekovi, što uveliko ugrožava stabilnost zdravstvenih fondova. Mada se ovi nedostaci djelomično ublažavaju aktivnostima Fonda solidarnosti iz kojeg se jednakomjerno za cjelokupno stanovništvo FBiH finansiraju lijekovi za najteža oboljenja, Vlada je zaključila da je obaveza svih dosljedno provođenje zakonskih i drugih propisa koji se odnose na lijekove, na šta treba upozoriti kantone.
  Ukupni troškovi za zdravstvenu zaštitu u prošloj godini iznosili su oko 642 miliona konvertibilnih maraka ( bez troškova Fonda solidarnosti FBiH). Pri tome su troškovi kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja za lijekove na recept iznosili oko 105 miliona KM, odnosno oko 16 posto od ukupnih troškova za zdravstvenu zaštitu što se cijeni zadovoljavajućim. Međutim,još uvijek je neujednačen raspored po kantonima, tako da se kreće od 21,6 u Sarajevskom do 6,35 posto u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
  Jedan od zaključaka današnje sjednice Vlade obvezuje Federalno ministarstvo zdravstva da osigura da sva kantonalna ministarstva zdravstva i kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja poduzmu mjere na provođenju člana 83. Zakona o lijekovima, te da pozitivne liste lijekova kantona i liste bolničkih lijekova, u skladu sa kriterijima Svjetske zdravstvene organizacije, kreiraju u tu svrhu oformljene komisije u čijem bi radu participirali i stručnjaci različitih profila. Od kantona treba tražiti mišljenje prilikom svake izmjene i dopune Liste esencijalnih lijekova za šta treba brinuti Federalno ministarstvo zdravstva.
  IZMIJENJENA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE FEDERACIJE BIH
  Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Fonda za studentske zajmove Federacije BiH.
  Izmjenama se utvrđuje da Upravni odbor čine predsjednik i četiri člana koje imenuje Vlada FBiH, od kojih je najmanje jedan iz reda predstavnika studenata.
  STATUT ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO FBIH
  Vlada je dala saglasnost na prijedlog novog Statuta Zavoda za javno zdravstvo FBiH i uputila ga u Parlament FBiH. U ranijoj raspravi o ovom dokumentu, preporučeno je da se briše odredba koja se odnosi na zamjenika direktora, čime je Statut usklađen sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.
  Zavod se bavi statističkim istraživanjima u zdravstvu, planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje zdravlja, prati i analizira epidemiološko stanje i provodi protivepidemijske mjere. Planira i nadzire mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te planira i vrši distribuciju vakcina i nadzire provedbe obaveznih imunizacija.Obavlja i javno-zdravstvene mikrobiološke aktivnosti od interesa za FBiH i tako dalje.
  Prema Statutu, sjedište Zavoda je u Mostaru, a privremeno, do ispunjenja prostornih uslova, u Sarajevu.
  Predstavlja ga i zastupa direktor, a njime upravlja Upravno vijeće.
  O REALIZACIJI AKCIONOG PLANA ZA PRESTRUKTURIRANJE ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA BiH/ FBiH
  Vlada je razmatrala i prihvatila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za prestrukturiranje elektroenergetskog sektora BiH/FBiH koji je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije za tematsku sjednicu Parlamenta FBiH posvećenu aktuelnom stanju i budućem razvoju energetskog sektora u BiH/FBiH.
  U zaključcima ovog materijala se, između ostalog, naglašava da je najznačajnija aktivnost u narednom periodu, kako za elektrprivredna preduzeća i rudnike uglja, tako i za energetski sektor BiH u cjelini, prestrukturiranje i pripajanje rudnika uglja Elektroprivredi BiH, a da bi taj proces tekao dinamikom predviđenom Akcionim planom neophodno je izmijeniti zakonsku regulativu, o čemu treba da se izjasni Parlament FBiH.
  O EVIDENCIJI NEZAPOSLENIH OSOBA U FBiH
  Vlada se upoznala s Informacijom o evidenciji nezaposlenioh osoba u Federaciji BiH koju je, prema ranijem Zaključku, pripremio Federalni zavod za zapošljavanje.
  Prema dostavljenim podacima, u toku 2006. godine prosječno je bilo zaposleno 389.601 radnik ili samo 1.183 radnika više nego prethodne godine. Broj nezaposlenih radnika iznosi 355.102 i veći je odnosu na prethodnu godinu za 16.831 radnika.
  Ovaj nepovoljni trend objašnjava se nedovoljnim investiranjem u nova radna mjesta, otpuštanjem radnika s posla i nemogućnošću ostvarivanja socijalnih prava za nezaposlene, kao što su zdravstvena zaštita i druge subvencije. Tako je prosječna stopa nezaposlenosti prošle godine u FBiH iznosila 47,6 odsto i ima tendenciju rasta prema prethodnim godinama. Pravo stanje, ipak, je teško utvrditi zbog rada na crno i rada u međunarodnim organizacijama.
  I u ovoj se godini povećava broj nezaposlenih čemu doprinose i prava demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojih je sada na evidencijama zavoda 21.396.
  Istina, u zadnja tri ovogodišnja mjeseca uočava se blagi pad nezaposlenosti za 423 osobe ( mart, april i maj ). Od ukupno 36.498 lica brisanih sa evidencije nezaposlenih u prvih pet ovogodišnjih mjeseci zaposlilo se njih 19.428. U ovom je periodu na evidenciju prijavljeno novih 44.868 lica od kojih je 5.498 prekinulo radni odnos zbog otkaza.
  Među nezaposlenim su najbrojniji radnici bez zanimanja ( 38 % ), a od radnika sa trećim i četvrtim stepenom obrazovanja prednjače prodavači, automehaničari, bravari, konobari, odnosno ekonomski tehničari, maturanti gimnazije, mašinski tehničari i medicinske sestre. Od lica sa šestim stepenom najviše je ekonomista, pravnika i nastavnika raznih smjerova, a od fakultetski obrazovanih prednjače diplomirani ekonomisti i pravnici.
  Vlada je zadužila resorna federalna ministarstva da zajednički sa Federalnim zavodom za zapošljavanje pripreme prijedlog uspostave centralizirane evidencije nezaposlenih i dostave Vladi na razmatranje.
  FINANSIJSKE ODLUKE
  U cilju nastavka aktivnosti na nabavci opreme i izvođenju radova u okviru Projekta «Sjednice bez papira» Vlada je danas donijela Odluku kojom se iz Budžeta u ove svrhe odobrava 250.000 konvertibilnih maraka.
  KADROVSKA PITANJA
  Vlada je danas donijela Rješenje kojim je imenovala Komisiju za izradu Uredbe o prijenosu prava vlasništva nad imovinom preduzeća koja nije iskazana u pasivnom podbilansu i/ili koja je prodata od strane preduzeća po izvršnosti Programa privatizacije u korist Federacije BiH i kantona.
  U Komisiju su imenovani: Tidža Dimač (predsjednik), Asim Pandžić, Anto Èavar, Muhibija Delić, Aida Handžić, Brigita Pervan i Milenko Lepušina (članovi). Zadatak je Komisije da navedenu uredbu uradi u roku od 90 dana.
  Druga danas oformljena Komisija, koju čine Danica Gogalija ( predsjednik), Vera Letica i Alma Gašević-Muslić (članovi) ima zadatak da predloži raspodjelu sredstava sa budžetske pozicije «Transfer udruženjima građana».
  Sjednica Vlade FBiH je završena u 16,40 sati.