17. UREDBA o izmjenama i dopuni Uredbe o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra unutrašnjih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 326. sjednici, održanoj 28.07.2022. godine, donosi


UREDBU


O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU KOORDINACIONOG TIMA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Uredbi o osnivanju Koordinacionog tima za borbu protiv trgovine ljudima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/21 i 49/21) u članu 7. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Koordinacioni tim čine predstavnici sljedećih nadležnih institucija i organizacija civilnog društva:

a) Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova;

b) Federalne uprave policije (u daljnjem tekstu: Uprava policije);

c) Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federalno tužilaštvo);

d) Federalnog ministarstva pravde;

e) Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;

f) Federalnog ministarstva zdravstva;

g) Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;

h) Federalne uprave za inspekcijske poslove;

i) JU "Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine" - (CEST FBiH);

j) Nevladine organizacije "Međunarodni forum solidarnosti EMMAUS" (u daljnjem tekstu: NVO MFS EMMAUS) i

k) Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine - Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine.".

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Stručnu i administrativnu podršku Koordinacionom timu iz stava (2) ovog člana pruža Uprava policije.".

Dosadašnji stav (3) postaje stav (4).

Član 2.


U članu 13. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Članovi Koordinacionog tima i državni službenik, odnosno policijski službenik koji pruža podršku u skladu sa članom 7. stav (3) ove uredbe imaju pravo na naknadu za svoj rad, što će se utvrditi posebnim rješenjem.".

Član 3.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1151/2022
28. jula 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.