16. sjednica Vlade FBiH

 • 04.07.2007.
 • O ZAKONU O JAVNOM SERVISU RTV FEDERACIJE BiH

  Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, raspravljala o tekstu Zakona o javnom servisu Radio-televizije Federacije BiH, čije je donošenje jedan od uslova za potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji.

  Zaključeno je da Komisija za izradu ovog zakona, a na temelju današnje rasprave, pripremi tekst zakona o kojem će se Vlada FBiH izjasniti na sljedećoj sjednici.

  RAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O PREMJERU I KATASTRU NEKRETNINA

  Vlada FBiH danas je razmatrala Prednacrt zakona o premjeru i katastru nekretnina koji je pripremila Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove kao izraz potrebe da se ova oblast uskladi s novim rješenjima o podjeli zadataka između katastra i gruntovnice, te promjenama u vlasničko-pravnim odnosima.

  Cilj novog zakona je uvođenje novih tehnologija za efektivnije i brže provođenje katastarske izmjere, kao i upravljanje podacima i njihovim prikazom u svrhu izrade i održavanja geodetskog informacijskog sistema – GIS, GSP-mjerenja, digitalnih geodetskih instrumenata i slično.

  Vlada je zadužila Federalnu upravu da, u saradnji s nadležnim federalnim ministarstvima, u skladu s današnjom raspravom, pripremi prečišćeni tekst Prednacrta zakona.

  PLAN PREMJERA I USPOSTAVE KATASTRA NEKRETNINA

  Vlada FBiH usvojila je danas Plan poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2007. godinu u 46 općina Federacije BiH. Sukladno ovogodišnjem federalnom proračunu, za ove poslove planirano je 915.000 konvertibilnih maraka, a u financiranju će sudjelovati kantoni i općine.

  Ukoliko neka općina ne osigura svoj dio sredstava, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove ovlaštena je sredstva planirana federalnim proračunom za tu općinu realizirati u nekon drugoj općini.

  Danas je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove zadužena da, u suradnji s federalnim ministarstvima prostornog uređenja i okoliša i turizma, napravi prijedlog kriterija po kojima će biti pravljeni budući planovi premjera i uspostave katastra nekretnina.

  PUNOMOÆJE ZA ZASTUPANJE FBiH

  Vlada FBiH je donijela Odluku kojom ovlašćuje premijera Federacije BiH dr Nedžada Brankovića za punomoćnika Federacije BiH u Skupštini dioničara/akcionara Kompanije “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine” d.d. Banja Luka, a u slučaju njegove spriječenosti federalnog ministra energije, rudarstva i industrije mr Vahida Heću.

  Kako je navedeno u pismu predsjednika Upravnog odbora “Elektroprijenos BiH”, konstituirajuća sjednica Skupštine kompanije biće održana uskoro.

  IZMIJENJENA ODLUKA O INTERNOJ REVIZIJI

  Vlada FBiH danas je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju korisnika proračuna FBiH za koje će internu reviziju vršiti Federalno ministarstvo financija.

  Kako je pri kraju izrada teksta Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH, kojim su predviđeni bitno visočiji kriteriji za uspostavu interne revizije, to je nova rješenja trebalo ugraditi i u dosadašnju Odluku.

  Prema izmjenama i dopunama Odluke, svaki proračunski korisnik dužan je uspostaviti jedinicu interne revizije ako ispunjava jedan od tri kriterija: ima operativan proračun veći od 10.000.000 konvertibilnih maraka godišnje, ima više od 200 uposlenih, ili prima i izvršava transakcije koje u totalu premašuju 15.000.000 KM godišnje.

  Federalno ministarstvo financija će internu reviziju vršiti za 44 federalne institucije, uključujući oba doma Parlamenta FBiH.

  PRIPREME ZA UTEMELJENJE OBRTNIÈKE KOMORE FBiH

  Radi stvaranja svih preduvjeta za Utemeljiteljsku skupštinu Obrtničke komore Federacije BiH, zakazanu za 23. srpnja/jula 2007. godine u mostarskom hotelu “Ero”, Vlada FBiH danas je donijela Odluku o načinu izbora članova ove skupštine.

  Sukladno Odluci, svaka kantonalna obrtnička komora daje po četiri člana, a isti broj članova predstavljat će Inicijativni odbor za utemljenje Obrtničke komore Posavskog kantona.

  Na Utemeljiteljskoj skupštini će, između ostalog, biti usvojen Program rada Obrtničke komore FBiH, a skupu će se obratiti i federalni ministar razvitka, poduzetništva i obrta.

  PRODUŽEN ROK ZA RAD KOMISIJE ZA
  VERIFICIRANJE OBAVEZA PREMA DOBAVLJAÈIMA BIVŠEG FMO

  Federalna vlada je danas donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Komisije za pojedinačno i konačno verificiranje obaveza prema dobavljačima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane kojom je produžen rok za rad ovog tijela do okončanja svih poslova iz ovog domena. Naime, prema Zakonu o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije BiH regulisano je da će Federacija izmiriti obaveze prema dobavljačima do kraja ove godine, pa je neophodno da Komisija blagovremeno obavi svoje poslove. Istovremeno su, kao stručna i tehnička pomoć u radu ovog tijela, imenovana još dva predstavnika Ministarstva odbrane BiH (Jadranka Korman i Fazila Muratović) koji su ove poslove obavljali u bivšem FMO.

  ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA ZA EKSHUMACIJE

  Vlada FBiH je donijela Odluku da se iz proračuna FBiH u 2007. godini sa transfera za ekshumacije izdvoji milion KM.

  Najveći iznos od 640 hiljada KM odobren je Kantonalnom tužiteljstvu u Tuzli, a zatim slijede kantonalna tužiteljstva u Sarajevu (140 hiljada), te Zenici i Bihaću sa po 110 hiljada odobrenih sredstava.

  Sredstva će se koristiti za prikupljanje dokaza o učinjenim kaznenim djelima protiv čovječnosti i međunarodnog prava i kaznenim djelima definiranim Statutom međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu provođenjem ekskhumacija.

  Dio odobrenih sredstava će se utrošiti i za troškove sahrane žrtava, provjeru i deminiranje terena, kao i za probna iskopavanja.

  POSEBAN DODATAK ZAPOSLENIM U FEDERALNOJ KOMISIJI ZA NESTALE OSOBE

  Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se utvrđuje pravo na poseban dodatak zaposlenim u Federalnoj komisiji za nestale osobe.

  Taj dodatak iznosi 20 posto od osnovne plaće i isplaćuje se zbog posebnih uvjeta rada u ovoj Komisiji od 1. januara do 31. decembra 2007. godine.

  Vlada je i ranijih godina svim zaposlenim u ovoj komisiji odobravala poseban dodatak od 20 posto na plaće zbog rada u uvjetima koji su opasni po zdravlje i život.

  U radu su članovi Komisije u stalnom kontaktu sa obiteljima nestalih, preživjelim svjedocima, kao i posmrtnim ostacima ekshumiranih žrtava što izaziva stalne stresne situacije opasne po mentalno zdravlje.

  Uz ovo, zaposleni u Komisiji su zbog rada na teškom i nepristupačnom terenu, spuštanja u jame, rada na smetljištima, ulazaka u minska polja i druga opasna područja izloženi i posebnim naporima.

  USVOJENI GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI SA PREPORUKAMA REVIZORA

  Vlada FBiH je razmatrala i Odlukom usvojila godišnje finansijske izvještaje federalnih ministarstava i drugih federalnih organa i tijela sa Izvještajem vanjskog revizora sa stanjem na dan 31.12.2006. godine.

  Izvještaj Ureda za reviziju institucija u FBiH, koji je obavio reviziju finansijskih izvještaja za prošlu godinu, ukazuje posebno na aspekte primjene zakona i propisa, način korištenja sredstava za odgovarajuće namjene, daje ocjenu finansijskog upravljanja i izvršenja funkcija interne revizije i interne kontrole, kao i ocjenu primjene preporuka prethodnih revizija, sa analizom mjera preduzetih u cilju realizacije datih preporuka.

  Prihvatajući nalaze i preporuke date u revizorskom izvještaju, Vlada je zadužila sva federalna ministarstva i druge federalne organe i tijela da, u roku od sedam dana, preduzmu mjere iz svoje nadležnosti na što hitnijem otklanjanju uočenih nedostataka, o čemu treba reviziju obavijestiti do 10.8.2007. godine.

  Vlada je posebno ukazala na potrebu jačanja upravnog i finansijskog nadzora, kao i uvođenje organa interne kontrole tamo gdje to nije do sada urađeno, u cilju transparentnog i pravilnog trošenja sredstava i osiguranja zakonitosti u radu. Posebno je ukazano na obavezu dosljednog provođenja zakonskih i podzakonskih propisa u dijelu izvršavanja Budžeta u iznosima i za namjene utvrđene Budžetom.

  Danas je ukazano na potrebu održavanja okruglog stola Vlade FBiH i Ureda za reviziju na kojem bi bilo razmatrano kako revizorske nalaze pretočiti u aktivnosti na jačanju efikasnosti državne uprave. Također, zaključak je Vlade, da treba naći mehanizme kojima bi rezultati revizije bili pretvoreni u ocjenjivanje uspješnosti rada organa državne uprave i njihovih službenika i namještenika.

  Federalno ministarstvo finansija dužno je ostvariti trajni kontakt s Uredom za reviziju.

  IZVJEŠÆE O PRVOM EKO KAMPU

  Federalna vlada danas je prihvatila Izvješće o realizaciji Programa prvog Eko kampa Federacije BiH, održanog od 17. do 23. lipnja/juna 2007. godine, za čiju je realizaciju bilo zaduženo Federalno ministarstvo okoliša i turizma uz potporu Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja. Ujedno, Vlada izražava zahvalnost svima koji su na bilo koji način pomogli realizaciju ovog projekta.

  Podupirući potrebu sustavnog rada na podizanju razine ekološke osviješćenosti i osjetljivosti na pitanja zaštite prirode i okoliša, Vlada je zaključila da se u Budžetu za slijedeću godinu planiraju sredstva u ove svrhe na posebnoj budžetskoj stavci, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma zadužila da Program Eko kampa uvrsti u svoj program rada za 2008. godinu, kako bi bile stvorene pretpostavke da manifestacija postane tradicionalna.

  Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja Vlada je zadužila da pokrene aktivnosti u svezi povećanja broja nastavnih sadržaja iz oblasti okoliša u osnovnim i srednjim školama u Federaciji BiH.

  Programom ovogodišnjeg Eko kampa bili su obuhvaćeni učenici iz pet osnovnih i 15 srednjih škola iz 17 različitih lokalnih sredina u FBiH.

  O “BOSANSKOJ PIRAMIDI SUNCA”

  Federalna vlada, danas donesenim zaključcima, podupire opredjeljenje da istraživanje, zaštita, konzerviranje i obnova Starog grada Visoki, sukladno Odluci Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika o proglašenju Starog grada Visoki nacionalnim spomenikom, realizira putem nadležnih resora Vlade FBiH, odnosno Federalnog ministarstva kulture i sporta i Federalnog ministarstva prostornog uređenja u saradnji sa lokalnom zajednicom.

  Vladino opredjeljenje je, također, da se istraživanja što ih izvan zaštićene zone Starog grada Visoki provodi Fondacija Arheološki park “Bosanska piramida sunca” podupru i financijski iz transfera federalnih ministarstava, sukladno njihovim zakonskim nadležnostima i mogućnostima, kao i iz drugih izvora Vlade FBiH.

  Izaslanstvo Federalne vlade, u kojem će biti predstavnici ministarstava iz oblasti prostornog uređenja, zaštite okoliša, energije, industrije i rudarstva, te kulture i sporta, će u ponedjeljak, 9.7.2007. godine, posjetiti lokalitet istraživanja Fondacije Arheološki park “Bosanska piramida sunca”, zaključeno je na današnjoj sjednici.

  O ISPLATAMA SREDSTAVA PO ZAKONU O PRAVIMA BRANILACA U PERIODU JANUAR-MAJ 2007. GODINE SA PROGRAMOM UTROŠKA DO KRAJA GODINE

  Vlada FBiH primila je na znanje Informaciju o isplatama sredstava po Zakonu o pravima branilaca za period januar-maj ove godine sa programom utroška sredstava do kraja ove godine.

  Iz priloženih podataka je uočljivo da je u periodu januar-mart za ove naknade isplaćeno za 1,59 miliona više u odnosu na raspoloživa budžetska sredstva uz primjenu koeficijenta 0,96. Za april i maj taj je koeficijent iznosio 1,00 pa je probijanje planiranih budžetskih sredstava za ova dva mjeseca iznosilo dodatnih 3,69 miliona KM.

  Osnovni razlog za ovo stanje je u povećanju broja korisnika naknada i povećanju procenta invalidnosti u procesima revizije. U odnosu na kraj prošle godine broj korisnika je u maju ove godine veći za 3.558 korisnika, odnosno 3,67 posto.

  Prema danas donesenim zaključcima, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata će izvršiti uvid i kontrolu svih predmeta u kojima je pravo priznato prvi put i preduzeti mjere u cilju obezbjeđenja potpune zakonitosti, te o tome Vladi podnijeti informaciju.

  Vlada će uložiti maksimalne napore da za ove namjene obezbijedi potrebna dodatna sredstva, a danas je donesena Odluka da koeficijent za obračun boračkih naknada za juni mjesec bude 1, 00, umjesto ranije utvrđenog 0,94.

  Također je zaključeno da se, u skladu sa zahtjevima boračkih udruženja, objavi kompletan spisak od 100.488 korisnika iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koliko ih je bilo zaključno sa krajem maja ove godine.

  O IZRADI PROSTORNOG PLANA FBiH OD 2002. DO 2022. GODINE

  Vlada FBiH je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva prostornog uređenja o aktivnostima na izradi Prostornog plana Federacije BiH za period od 2002. do 2022. godine.

  Federalno ministarstvo će kao nosilac posla u toku izrade Plana osigurati saradnju sa svim organima i organizacijama koji učestvuju u kreiranju ovog dokumenta.

  Za 2007. godinu Budžetom FBiH je za izradu Prostornog plana predviđeno 2 miliona KM, pa je Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaduženo da za Vladu pripremi Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava ovog transfera.

  RAZVITAK DRŽAVNE SLUŽBE

  Javna uprava kao servis građana i poduzeća, njezina usmjerenost k strankama, jedan je od prioriteta Agencije za državnu službu FBiH, navedeno je u Informaciji o reformskim aktivnostima i viziji budućeg razvitka tijela uprave državne službe Federacije BiH. U ovom dokumentu, što ga je danas razmatrala i usvojila Vlada FBiH, uz smanjenje uposlenika državne uprave i povećanje štedljivosti, ukazano je na potrebu uspostave suvremene informatičke tehnologije u ovoj oblasti, koja bi i tijelima uprave, a osobito građanima, umnogome olakšala administrativne poslove. Kada je riječ o trenutnim reformskim aktivnostima, u Informaciji se ukazuje na poteškoće pri praktičnoj primjeni Zakona o državnoj službi. Naime, pojedine njegove odredbe su nejasne, kontradiktorne i teško provedive, zbog čega je Agencija predlagala njegove izmjene i dopune. Uz to, razlog za imjene zakonske regulative je i njezino usuglašavanje sa Strategijom reforme javne uprave koje su usvojili Vijeće ministara BiH i obje entitetske vlade.

  Inače, od 2005. godine, kada je počela s radom, Agencija za državnu službu FBiH izvršila je reviziju 3.957 radnih mjesta, odnosno 75,6 posto ukupno uposlenih državnih službenika u FBiH. Kontrolom je obuhvaćeno 318 tijela državne službe, odnosno 69,9 posto. Uručeno je 308 rješenja o prestanku radnog odnosa za radna mjesta za koja postoji obveza raspisivanja javnog natječaja.

  Vlada je danas izrazila puno opredjeljenje za reformu državne uprave, u cilju postizanja veće učinkovitosti, uz poštivanje principa nacionalne, starosne i spolne izbalansiranosti. Informacija, dopunjena sugestijama iznijetim u današnjoj raspravi, bit će podloga Federalnom ministarstvu pravde u pripremi prijedloga za izmjene i dopune Zakona o državnoj službi.

  SAZVATI NOVU SKUPŠTINU “ELEKTROPRIVREDE BiH

  Vlada FBiH danas je prihvatila izvješće Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Šestoj skupštini JP “Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, održanoj 30.6.2007. godine.

  Vlada konstatira da predstavnici državnog kapitala u Nadzornom odboru “Elektroprivrede BiH” ne provode politiku i instrukcije vlasnika kapitala i nesavjesno se odnose prema svojim obvezama.

  Zaključcima je zadužila ovo ministarstvo, koje u “Elektroprivredi BiH” vrši ovlasti temeljem državnog kapitala sukladno Uredbi o vršenju ovlasti tijela FBiH u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala, da poduzme aktivnosti na sazivanju nove skupštine ovog dioničkog društva. Na njoj će, između ostalog, biti razmatrano razrješenje predsjednika i članova Nadzornog odbora i imenovani predsjednik i članovi privremenog Nadzornog odbora na razodblje do 60 dana O svim poduzetim aktivnostima Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije izvijestit će Vladu FBiH.

  O STANJU U “KRIVAJI

  Vlada FBiH je razmatrala Informaciju o poslovnom stanju privrednog društva “Krivaja” d.o.o. Zavidovići, u kojoj je osvrt dat na osnovne uzroke pokretanja stečajnog postupka.

  I pored svih dosad poduzetih mjera, kaže se u Informaciji, ostao je neriješen problem tužbenih zahtjeva 2.229 radnika “Krivaje” za neisplaćene plaće (riječ je o 44 miliona konvertibilnih maraka). Kao posljedica toga u potpunosti su blokirane bilo kakve poslovne aktivnosti, a u posljednjih desetak dana, po osnovu izvršnih sudskih rješenja (vrijednost 10.000.000 KM) počela je pljenidba raspoložive imovine ovog kombinata.

  Zbog svega je generalni direktor “Krivaje” premijeru FBiH i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije uputio zahtjev za stečaj, kako bi bila zaštićena imovina kombinata.

  Nakon razmatranja Informacije, Vlada FBiH zaključila je da je potrebno formirati interresornu komisiju od predstavnika Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva trgovine i Agencije za privatizaciju u FBiH. Njen zadatak je da izvrši sektorski uvid u stanje u “Krivaji” i Vladi predloži rješenje o pokrenutom stečajnom postupku ili njegovom odgađanju, uz poduzimanje adekvatnih mjera.

  Generalni direktor “Krivaje” dužan je u periodu do konačne odluke o pokrenutom stečajnom postupku da osigura efikasan stalni nadzor nad ukupnom imovinom preduzeća i blagovremeno o tome dostavlja informacije.

  KADROVSKA PITANJA

  Federalna vlada je danas formirala Komisiju za pripremu Prednacrta zakona o finansijskoj konsolidaciji JP “Željeznice FBiH” d.o.o. Sarajevo, čija je izrada predviđena Programom rada Vlade.

  Komisija je interresornog karaktera, a čine je Izet Mehinagić (predsjednik), Mira Bradara, Tihomir Æurak, Mensur Hadžimusić i Sejo Ramić (članovi). Njihov je zadatak da sagledaju finansijsko stanje, izvrše odgovarajuće analize i procjene, te na osnovu toga predlože odgovarajuća zakonska rješenja, a po potrebi i druge mjere koje bi trebalo poduzeti.

  Druga danas oformljena Komisija će se baviti konačnim verificiranjem ratnih tražbina, a čine je Hatidža Dimač (predsjednik), Edin Špago, Filip Šarić, Anto Èavar, Azra Hasković, Milenko Lepušina i Vahid Dupovac (članovi). Zadatak je Komisije da okonča sve aktivnosti koje se odnose na, u roku prijavljene ratne tražbine fizičkih i pravnih lica, da izvrši verificiranje prijavljenih ratnih tražbina koje ispunjavaju uslove za verificiranje, te da utvrdi konačan iznos ovih tražbina po vrstama, odnosno konačan iznos obaveza Federacije BiH koje će se realizirati sukladno Zakonu o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza FBiH.

  Danas je imenovano Savjetodavno tijelo za socijalnu politiku (SPAG), sastavljeno od 31 člana, a predsjedavjući ovog tijela je Dobrica Jonjić.

  * * *
  Sjednica Vlade FBiH završena je u 16.00 sati.