14. sjednica Vlade FBiH

 • 20.06.2007.
 • GEODETSKI ZAVOD FBiH NA LISTI PRIVREDNIH DRUŠTAVA U KOJIMA OVLAŠTENJA PO OSNOVU DRŽAVNOG KAPITALA VRŠE ORGANI FBiH

  Na današnjoj sjednici u Sarajevu Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o vršenju ovlašćenja organa FBiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala.

  Dopunom se JP Geodetski zavod Federacije BiH d.o.o. koji je osnovan Odlukom Vlade, uvrštava na Listu privrednih društava prema kojima ovlašćenja i obaveze po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije BiH, u ovom slučaju Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

  FINANSIJSKE ODLUKE

  Vlada FBiH je donijela više odluka finansijske prirode kojima se odobrava izdvajanje sredstava iz Budžeta FBiH za ovu godinu sa namjenski utvrđenih pozicija.

  Na ime pomoći za obilježavanje 12. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, odobreno je 250.000 KM.

  Odlukom o usvajanju kriterija raspodjele sredstava “Transfera udruženjima građana i drugim organizacijama” raspodjeljuje se 320.000 konvertibilnih maraka za udruženja i druge neprofitne organizacije koja su upisana u registar udruženja na području FBiH i koje zadovoljavaju propisane kriterije. Sredstva se dodjeljuju na osnovu javnog poziva objavljenog u najmanje dva dnevna lista dostupna na cijelom području FBiH.

  Posebnom Odlukom usvojen je Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sa “Transfera za zdravstvene ustanove”. Riječ je o 2.350.000 KM namijenjenih realizaciji tri programa: nabavka medicinske opreme (1.500.000 KM), sanacija objekata (600.000 KM) i izgradnja objekata u zdravstvu (250.000 KM).

  Federalni ministar zdravstva će za svaki izdatak sa transfera donijeti posebnu odluku, a imenovaće i komisiju koja će pratiti namjensko trošenje sredstava kod svih zdravstvenih ustanova.

  Tri odluke se odnose na odobravanje sredstava Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i to za slijedeće namjene: 120.000 KM namijenjeno je podmirenju troškova ovogodišnjeg rada Tijela za vezu koje brine o provedbi Ugovora o saradnji između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske na planu ostvarivanja prava stradalnika u domovinskom ratu koji su bili pripadnici HVO, 20.000 KM za potporu Organizacijskom odboru u održavanju petnaeste manifestacije “Lipanjske zore 1992-2007.”, i po 10.000 KM manifestaciji “Putevima pobjede 2007” (u organizaciji mostarskog JOB-a), za sufinansiranje tradicionalne manifestacije “Odbrana Bosne i Hercegovine IGMAN 2007.” i kao pomoć asocijaciji košarkaša u kolicima za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj.

  SUGLASNOST NA ANEX UGOVORA

  Federalna vlada dala je, današnjom Odlukom, suglasnost na potpisivanje Anexa partnertskog ugovora između Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar i Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

  Riječ je o aktu kojim je dogovoren nastavak izgradnje, odnosno druga faza izgradnje objekta za potrebe Federalnog agromediteranskog zavoda i Agronomskog fakulteta.

  UKUPAN DUG FEDERACIJE BiH 4,584 MILIJARDI KM

  Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici usvojila Informaciju o ukupnom javnom dugu Federacije BiH. Ukupan vanjski i unutarnji dug Federacije Bosne i Hercegovine, iznosi nominalno 4,584 milijardi KM. Vanjski dug iznosi 2,553 milijardi KM i odnosi se na stanje vanjskog duga po osnovi kredita u iznosu od 2.489.508.800 KM koje je ugovorila Bosna i Hercegovina i kredita u iznosu od 63.764.038 KM koje je izravno, u skladu sa Zakonom o vanjskom dugu, ugovorila Federacija BiH. Od ukupnog duga, na stari se odnosi 43,58 posto ili 1.112.533.138 KM. Strukturu starog duga čine obaveze prema Pariškom i Londonskom klubu, Svjetskoj banci - IBRD i EUROFIMI. Novi dug Federacije BiH iznosi 1.437.402.959 KM ili 56,32 posto ukupnog vanjskog duga. Po osnovi inostranih kredita, nove obaveze Federacije BiH se procjenjuju na 815 miliona KM. Otplata glavnice po ovom osnovu bi trebala početi 2009. godine i iznosit će 7,8 miliona KM ili 9,8 posto u odnosu na nove kreditne obaveze. Procjenjuje se da će ostatak duga nakon 2015. godine biti 604,9 miliona KM.

  Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda i Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine propisan je način osiguranja sredstava za servisiranje vanjskog duga. U skladu s tim, Federacija BiH mora za sve te svoje obaveze samostalno osigurati sredstva.

  Unutarnji dug Federacije BiH na kraju marta 2007. godine procjenjuje se na 2,031 milijardi KM, a tačan iznos će biti poznat na kraju godine kada će biti završena verifikacija cjelokupnih potraživanja.

  U ovoj i u slijedećim godinama, u cilju fiskalne održivosti, poseban akcenat Federacija BiH će dati poboljšanju načina upravljanja dugom.

  Nakon razmatranja Informacije, Vlada Federacije BiH je zaključila da je Komisija za pojedinačno verificiranje obaveza prema dobavljačima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane stvorenih u periodu od 1. aprila 1996. godine do 31. decembra 2002. godine, dužna pristupiti pojedinačnom i konačnom verificiranju obaveza prema dobavljačima bivšeg ministarstva. Neophodno je, također, da se po okončanju verifikacije dostavi izvještaj Vladi Federacije BiH. Potrebno je pokrenuti postupak donošenja odgovarajućih izmjena i dopuna Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obaveza Federacije BiH, kako bi se mogao realno iskazati dug po ovoj osnovi. Federalno ministarstvo finansija je dužno da sagleda i procijeni potencijalne rizike po Proračun Federacije BiH kod izvršenja sudskih rješenja o izvršenju po osnovi unutarnjeg duga i da iste planira za izvršenja.

  O STANJU ELEKTROENERGETSKOG SEKTORA U FBiH

  U Federaciji BiH prošle godine proizvedeno je 8.247,9 GWh električne energije, odnosno 36 posto više od plana, a 9,5 posto više nego u 2005. godini, kaže se u danas usvojenoj Informaciji o stanju energetskog sektora FBiH. Pri tome su najviše struje isporučile termoelektrane (58,3 posto), dok su hidroelektrane sudjelovale s 40,9, a male hidroelektrane s 0,8 posto. Tijekom 2007. godine trebale bi biti okončane aktivnosti na povezivanju elektroprivreda i rudnika. Uz to, hidroelektrane bi trebale biti prestrukturirane u četiri supsidijarna društva: HE Rama, HE Mostar, HE Peć-Mlini, zatim HE Èapljina, te HE Jajce 1 i HE Jajce 2 kao supsidijarna društva Elektroprivrede HZ HB, a HE Jablanica, HE Grabovica i HE Salakovac kao supsidijarno društvo Elektroprivrede BiH. Prestrukturiranje očekuje i distributivna poduzeća.

  Lani je Elektroprivreda BiH ostvarila dobit od 5,4 milijuna, a Elektroprivreda HZ HB od oko jednog milijuna konvertibilnih maraka. Inače, obje elektroprivrede od potrošača su na kraju 2006. godine potraživale ukupno više od 227 milijuna KM.

  Sve izraženija tendencija u korištenju prirodnog gasa dovela je do prošlogodišnje potrošnje u Federaciji BiH od 223.000.000 m3, pri čemu je ostvarena visoka razina naplate od 95 posto, kaže se u Informaciji. Razvojni planovi usmjereni su ka plinovodu Visoko-Brnjaci, kao i gradnju mreža u Srednjebosanskom kantonu i Gornjem Podrinju.

  Maloprodajnu mrežu u oblasti naftnog gospodarstva u Federaciji BiH čini 535 benzinskih crpki. Istodobno, U FBiH je registrirano 360 dobavljača naftnih goriva, što govori o usitnjenosti tržišta. Iako, sa stajališta konkurentnosti, to može biti pozitivno stanje, s aspekta ekonomičnosti može se govoriti o neracionalnom ponašanju.

  Posljednjih godina intenzivirana su istraživanja o mogućnosti korištenja vjetra za proizvodnju električne energije. Osobito se to odnosi na plato Podveležja, a Vlada FBiH je 2005. godine prihvatila projekt “Analiza mogućnosti korištenja vjetra u proizvodnji električne energije na teritoriju BiH, te donaciju Vlade Kraljevine Španjolske za njegovu realizaciju.

  TRAŽENJE STRATEŠKOG PARTNERA ZA “B&H AIRLINES”

  Prihvatajući danas Informaciju o realizaciji Odluke za iznalaženje strateškog partnera za JP “B&H Airlines” d.o.o Sarajevo, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Agenciju za privatizaciju u FBiH, kao i tijela uprave zrakoplovne kompanije, da provedu aktivnosti s ciljem iznalaženja strateškog partnera za dokapitalizaciju, sukladno Zakonu o gospodarskim društvima, te uz uvažavanje uvjeta Federalne vlade.

  Vlada FBiH danas je donijela i Rješenje o imenovanju osmočlanog Povjerenstva za realizaciju ovih aktivnosti, sastavljeno od predstavnika Agencije za privatizaciju u FBiH, Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i “B&H Airlinesa”.

  Povjerenstvo ima zadatak da, uz suglasnosti i smjernice Federalne vlade, pozove potencijalne partnere i investitore i izabere strateškog investitora. Ono će provesti i ostale aktivnosti koje prethode zaključenju i realizaciji ugovora o dokapitalizaciji.

  INICIJATIVE ZA BOLJI TRETMAN PORODICE I MLADIH

  Vlada FBiH prihvatila je inicijativu premijera Federacije BiH za uključivanje tri projekta u programske aktivnosti Vlade i federalnih ministarstava. Riječ je o pitanjima tretmana porodice kao osnovne ćelije društva, zatim problematici mladih, te, s početkom od sljedeće godine i u dogovoru s kantonalnim vladama, osiguranju besplatnih udžbenika za obavezno osnovno obrazovanje.

  S tim u vezi, nadležna federalna ministarstva zadužena su da što prije za Vladu pripreme model realizacije ovih inicijativa s precizno utvrđenom dinamikom, te predlože odgovarajuća zakonska rješenja koja se odnose na nadležnost ministarstava i u ove tri oblasti.

  KADROVSKA PITANJA

  Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata da za slijedeću sjednic pripremi prijedlog za formiranje Projektnog tima “Jedan zakon-jedan fond, koji bi imao zadatak da do kraja sedmog mjeseca Vladi dostavi tekstove jedinstvenog zakona o boračkoj populaciji i o jedinstvenom fondu ove populacije.

  Na današnjoj sjednici Vlada je Spomenku Pavlović, na vlastiti zahtjev, razriješila dužnosti člana Odbora državne službe za žalbe. Istovremeno, odlučeno je da se raspiše javni konkurs za popunu ovog mjesta, te su doneseni Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje člana Odbora državne službe za žalbe, kao i imenovana Komisija za izbor i imenovanje.

  * * * Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.50 sati.