13. sjednica Vlade FBiH (HITNA)

  • 11.09.2023.
  • 13. sjednica Vlade FBiH (HITNA)

    Vlada Federcije BiH je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj, sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojila Informaciju o aktivnostima u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „EPHZHB 1“ privrednog društva JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar. Data je i prethodna saglasnost ovom ministarstvu u postupku izdavanja energetske dozvole za izgradnju fotonaponske elektrane „EPHZHB 1“, odobrene snage priključenja 150 MW, planirane godišnje proizvodnje električne energije od 263 GWh, koja se planira graditi na lokaciji Privredno-poslovna zona Hodovo u općini Stolac. Informacija sa zaključkom bit će upućena Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje, kako bi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije moglo pristupiti aktivnostima propisanim Uredbom o postupku, kriterijima, formi i sadržaju zahtjeva za izdavanja energetske dozvole za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih proizvodnih postrojenja, na izdavanju ove energetske dozvole.

     

    Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, donesena je Odluka kojom se odobrava izdvajanje sredstava iz „Tekuća rezerva - Vlade Federacije“ Budžeta FBiH za 2023. godinu Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH u iznosu od 15.000 KM. Sredstva se odobravaju u svrhu finansijske pomoći za organizaciju 12. Međunarodnog simpozija o sportu - SIMPOSAR SARAJEVO 2023.