10. UREDBA o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 315. sjednici, održanoj 19.05.2022. godine, donosi


UREDBU


O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA, NAČINU KORIŠTENJA I NABAVCI SLUŽBENIH PUTNIČKIH AUTOMOBILA U ORGANIMA UPRAVE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.


U Uredbi o uslovima, načinu korištenja i nabavci službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/13), u članu 2. iza tačke 4) dodaje se nova tačka 5) koja glasi:

"5) zamjenici rukovodilaca federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija;".

Dosadašnja tačka 5) postaje tačka 6).

Član 2.


U članu 3. u tački 1) iznos "110.000,00 KM", zamjenjuje se iznosom "150.000,00 KM".

U tački 2) iznos "90.000,00 KM", zamjenjuje se iznosom "120.000,00 KM".

U tački 3) iznos "70.000,00 KM", zamjenjuje se iznosom "90.000,00 KM".

U tački 4) iznos "60.000,00 KM", zamjenjuje se iznosom "80.000,00 KM".

U tački 5) iznos "30.000,00 KM", zamjenjuje se iznosom "50.000,00 KM".

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"Federalni organi iz člana 1. ove uredbe mogu kao donaciju primiti putnički automobil nezavisno o njegovoj vrijednosti i klasi".

Član 3.


U članu 4. iza tačke 4) dodaje se nova tačka 5) koja glasi:

"5) Zamjenici rukovodilaca federalnih uprava i federalnih upravnih organizacija iz člana 3. tačka 5) ove uredbe, 24 sata dnevno sa vozačem;".

Dosadašnja tačka 5) postaje tačka 6).

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"Savjetnici ministara i pomoćnici ministara nemaju pravno na korištenje službenih putničkih automobila 24 sata dnevno".

Član 4.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 734/2022
19. maja 2022. godine
Sarajevo


Premijer
Fadil Novalić, s. r.