ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 


Član 1.

 


U Zakonu o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/06 i 2/10) vrše se sljedeće dopune:
U članu 19. dodaje se stav 3. koji glasi:
"Izuzetno u slučajevima kada se taksi vozilom planiraju prevoziti osobe sa invaliditetom vozilo može biti prilagođeno za prijevoz osoba sa invaliditetom suprotno odredbama stava 2. ovog člana.".

 


Član 2.

 


U članu 40. u stavu 1. dodaje se nova rečenica koji glasi:
" Izuzetno u slučajevima kada se taksi vozilom planiraju prevoziti osobe sa invaliditetom vozilo može biti prilagođeno za prijevoz osoba sa invaliditetom.

 


Član 3.

 


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 


Mirsad Zaimović

 


Predsjedavajući
Doma naorda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović