ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O UTVRĐIVANJU I

OSTVARIVANJU TRAŽBINA GRAĐANA U POSTUPKU

PRIVATIZACIJE

 

 

Članak 1.

 

 

U Zakonu o utvrđivanju i ostvarivanju tražbina građana u postupku privatizacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 45/00, 54/00, 32/01, 27/02, 57/03, 44/04, 79/07,

65/09, 48/11, 111/12, 86/15 i 13/18), u članku 18. stavak (1) alineja 2. riječi: "do 30. lipnja 2019. godine" zamjenjuju se riječima: "do 30. lipnja 2021. godine".

 

 

Članak 2.

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović

 

 

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović