ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O UTVRĐIVANJU I

OSTVARIVANJU POTRAŽIVANJA GRAĐANA U

POSTUPKU PRIVATIZACIJE

 

 

Član 1.

 

 

U Zakonu o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 45/00, 54/00, 32/01, 27/02, 57/03, 44/04, 79/07, 65/09, 48/11, 111/12, 86/15 i 13/18), u članu 18. stav (1) alineja 2. riječi: "do 30. juna 2019. godine" zamjenjuju se riječima: "do 30. juna 2021. godine".

 

 

Član 2.

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović

 

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović