ZAKON
O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA

 


DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

 


Članak 1.

 


(Predmet)

 


Ovim Zakonom propisuju se: subvencioniranja doprinosa za obvezna osiguranja, obustava obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode, ukidanje obveza plaćanja akontacije poreza na dobit, ukidanje obveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, prekid obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-vjerovničkim odnosima, prekid prinudne naplate, održavanje stabilnosti pojedinih isplata, odgoda primjene propisa za vrijeme trajanja stanja nepogode u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), te uspostava Garancijskog fonda.

 


Članak 2.

 


(Značenje pojedinih pojmova)

 


Pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:
a) poslovnim subjektima smatraju se: pravne osobe, odnosno gospodarska društva, izuzev javnih poduzeća, bаnaka i drugih finаnciјskih оrgаnizаciјa, udruga, javnih institucija, organa uprave, organa i jedinica lokalne samouprave, te fizičke osobe koje sаmоstаlnо оbаvlјајu rеgistriranu pоslоvnu dјеlаtnоst isključujući one koji sukladno s propisima o porezu na dohodak, porez na dohodak s tog osnova plaćaju prema paušalno utvrđenom iznosu;
b) zatezna kamata na zakašnjela plaćanja javnih prihoda je kamata u smislu odredbi propisa kojim je regulirana visina stope zatezne kamate na javne prihode;
c) zatezna kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-vjerovničkim odnosima je kamata u smislu propisa kojim je regulirana visina stope zatezne kamate;
d) doprinosi su doprinosi za obvezna osiguranja u smislu propisa o doprinosima;
e) moratorij je vremensko razdoblje u kojem se odgađa i/ili obustavlja izvršavanje dugova određene vrste i postupci prinudne naplate;
f) stanje nepogode je utvrđeno Odlukom o proglašenju stanja nepogode uzročenog pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/20);
g) akontacija poreza na dobit smatra se akontacijom poreza na dobit uređena propisom o porezu na dobit u Federaciji;
h) akontacija poreza na dohodak od samostalne djelatnosti smatra se akontacijom poreza na dohodak od samostalne djelatnosti uređena propisom o porezu na dohodak u Federaciji;
i) rok zastare uključuje:
1) rokove zastare razreza, naplate i povrata poreznih obveza uređeni propisom o Poreznoj upravi Federacije i
2) rokove zastare uređeni propisom o porezu na dobit u Federaciji.

 


Članak 3.

 


(Primjena zakona)

 


(1) Odredbe ovoga Zakona odnose se na sve poslovne subjekte koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom.
(2) Ukoliko su drugi zakoni u mjerodavnosti Federacije u suprotnosti s ovim zakonom, primjenjivat će se ovaj Zakon.

 


DIO DRUGI - MJERE ZA UBLAŽAVANJE NEGATIVNIH POSLJEDICA

 


Članak 4.

 


(Subvencioniranje)

 


(1) Subvencioniranja doprinosa za obvezna osiguranja iz propisa o doprinosima vrše se sukladno odredbama ovoga Zakona iz sredstava Proračuna Federacije.
(2) Poslovni subjekti iz članka 2. točka a) ovoga Zakona imaju pravo na subvencioniranje doprinosa u skladu sa ovim Zakonom u iznosu 244,85 KM mjesečno po svakom zaposlenom počevši od obračuna i isplate bruto plaće za travanj 2020. godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i isplatu plaća i za mjesec nakon prestanka stanja nepogode. Subvencioniranje doprinosa za svakog zaposlenog vrši se na način da se za mirovinsko-invalidsko osiguranje usmjerava 135,70 KM, za zdravstveno osiguranje 97,35 KM i za nezaposlenost 11,80 KM, ukoliko u mjesecu za koji se vrši obračun plaće imaju pad ostvarenog prometa 20% i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine.
(3) Isplata najniže neto plaće zaposlenim iz stavka (2) ovog članka nije uvjetovana istodobnim plaćanjem subvencioniranih doprinosa.
(4) Ostvareni promet iz stavka (2) ovog članka utvrđuje Federalno ministarstvo financija - Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Porezna uprava) na osnovu podataka o evidentiranom prometu putem fiskalnih sustava na serveru Porezne uprave.
(5) Pravo na subvencioniranje doprinosa sukladno odredbama ovoga Zakona imaju i poslovni subjekti koji shodno propisima o fiskalnim sustavima nisu u sustavu fiskalizacije.
(6) Za samostalne poduzetnike i poslovne subjekte u niskoakumulativnim djelatnostima za koje su propisane osnovice manje od najniže bruto plaće subvencioniranje doprinosa za travanj tekuće godine i svaki naredni mjesec, uključujući i obračun i plaćanje doprinosa i za mjesec nakon prestanka stanja nepogode vrši se u visini iznosa doprinosa utvrđenih na propisane mjesečne osnovice za tekuću godinu.
(7) Pravo na subvencioniranje doprinosa imaju poslovni subjekti i poduzetnici iz st. (2), (5) i (6) ovog članka uz uvjet da su izmirene obveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno sa veljačom 2020. godine.
(8) Poslovni subjekti i samostalni poduzetnici iz st. (2), (5) i (6) ovog članka dužni su dostaviti Poreznoj upravi zahtjev za subvencioniranje i porezne prijave iz propisa o doprinosima i propisa o porezu na dohodak do desetog u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.
(9) Porezna uprava daje pisane naputke o načinu podnošenja zahtjeva i o potrebnoj dokumentaciji iz stavka (8) ovog članka.

 


Članak 5.

 


(Obveze poslovnih subjekata)

 


(1) Ukoliko poslovni subjekti (poslodavci) za bilo koji mjesec u okviru razdoblja iz članka 4. stavak (2) ovoga Zakona obračunaju i isplate iznos plaće zaposlenima koji je viši od najniže bruto plaće dužni su obračunati i uplatiti iznos doprinosa utvrđen kao razliku iznosa obveze za doprinose u skladu sa propisima o doprinosima i iznosa iz članka 4. stavak (2) ovoga Zakona i to istodobno sa isplatom neto plaće i uplate poreza na dohodak.
(2) Samostalni poduzetnici čija je propisana mjesečna osnovica viša od osnovice na koju će biti subvencionirani doprinosi, dužni su razliku doprinosa do iznosa utvrđenog na propisanu osnovicu u skladu sa propisima o doprinosima uplatiti do desetog tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.
(3) Porezna uprava daje pisane upute o načinu podnošenja poreznih prijava iz st. (1) i (2) ovog članka.

 


Članak 6.

 


(Obustava obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode)

 


(1) Zatezna kamata na javne prihode neće se obračunavati i plaćati za dane trajanja stanja nepogode.
(2) Zatezna kamata na javne prihode neće se obračunavati i plaćati i 60 dana od dana prestanka proglašenja stanja nepogode.
(3) Zatezna kamata na javne prihode neće se obračunavati i plaćati za dane trajanja prinudne naplate javnih prihoda.
(4) Odredbe čl. 68. i 69. Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15) neće se primjenjivati tijekom proglašenog stanja nepogode i 60 dana od dana prestanka proglašenog stanja nepogode.

 


Članak 7.

 


(Ukidanje obveze plaćanja akontacije poreza na dobit)

 

 


Ukida se obveza plaćanja akontacije poreza na dobit za poslovne subjekte koji koriste subvencije iz članka 4. ovoga Zakona.

 


Članak 8.

 


(Ukidanje obveze plaćanja akontacija poreza na dohodak)

 


Ukida se obveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu koji koriste subvencije iz članka 4. ovoga Zakona.

 


Članak 9.

 


(Prekid rokova zastare)

 


Rok zastare iz članka 2. točka i) ovoga Zakona se prekida od dana proglašenja stanja nepogode, a počinje teći od tridesetog dana od dana prestanka proglašenog stanja nepogode.

 


Članak 10.

 


(Moratorij)

 


(1) Prekida se obračun zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-vjerovničkim odnosima u razdoblju od 01.03.2020. godine do isteka tridesetog dana od dana prestanka nepogode.
(2) Prekida se prinudna naplata shodno odredbama propisa o unutarnjem platnom prometu i propisa o Poreznoj upravi do narednog dana od dana prestanka stanja nepogode, odnosno do isteka 30 dana od dana prestanka stanja nepogode.

 


Članak 11.

 


(Održavanje stabilnosti pojedinih isplata)

 


(1) U cilju održavanja stabilnosti i pravovremenih isplata mirovina i invalidnina i drugih socijalnih davanja na dostignutoj razini, a imajući u vidu posljedice pada prihoda izazvanih stanjem nepogode, nedostajuća sredstva će se osigurati uštedama u okviru Proračuna Federacije za 2020. godinu.
(2) Obveza usklađivanja mirovina i vrijednost općeg boda, invalidnina, drugih socijalnih davanja i plaća neće se vršiti u 2020. godini.

 


Članak 12.

 


(Odgoda primjene propisa)

 


(1) U razdoblju dok traje stanje nepogode i 60 dana po prestanku nepogode, propisi donešeni na razini Federacije kojima je uređeno namjensko korištenje sredstava neće se primjenjivati.
(2) Odluke o prenamjeni sredstava iz stavka (1) ovog članka donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), vlade kantona, gradonačelnici i načelnici općina.
(3) Sredstva iz stavka (2) ovog članka mogu se koristiti isključivo za namjene saniranja zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja nepogode.

 


Članak 13.

 


(Uspostava Garancijskog fonda)

 


(1) Ovim Zakonom uspostavlja se Garancijski fond (u daljnjem tekstu: Fond) na temelju kojeg će, u ime i za račun Federacije garancije izdavati Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Razvojna banka).
(2) Inicijalna sredstva za osnivanje Fonda u iznosu do 80.000.000 KM osigurat će se preusmjeravanjem raspoloživih sredstava Vlade Federacije iz komisionih poslova i raspoloživih sredstava namjenskih depozita Vlade Federacije koja se vode kod Razvojne banke. Dodatne izvore za povećanje ukupnih sredstava Fonda utvrdit će Vlada Federacije aktom iz stavka (4) ovog članka.
(3) Razvojna banka dužna je kvartalno izvješćivati Vladu Federacije o upravljanju Fondom, a Vlada Federacije u roku 15 dana po završetku kvartala dostavlja isto izvješće Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
(4) Vlada Federacije će na prijedlog Federalnog ministarstva financija propisati način financiranja, održavanja i upravljanja Fondom, ograničenja i uvjete izdavanja garancija, te druge pojedinosti od značaja za funkcioniranje Fonda.

 


DIO TREĆI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 


Članak 14.

 


(Rokovi za donošenje naputaka)

 


(1) Porezna uprava će u roku deset dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti naputke iz članka 4. stavak (9) i članka 5. stavak (3) ovoga Zakona.
(2) Vlada Federacije će donijeti provedbeni akt iz članka 13. stavak (4) ovoga Zakona u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

 


Članak 15.

 


(Obvezno zdravstveno osiguranje)

 


Propisuje se obvezno zdravstveno osiguranje svim građanima Federacije za vrijeme trajanja stanja nepogode, odnosno istekom tridesetog dana poslije proglašenja prestanka stanja nepogode.

 


Članak 16.

 


(Stupanje na snagu i prestanak važenja)

 


Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH" i prestaje važiti istekom 60 dana od dana proglašenja prestanka stanja nepogode.

 

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 


Mirsad Zaimović

 

 

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović