ZAKON
O ROKOVIMA I POSTUPANJU U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VRIJEME STANJA NEPOGODE NA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 


Članak 1.

 


(Predmet Zakona)

 


Ovim zakonom propisuje se postupanje u svezi sa primjenom rokova u svim sudskim postupcima u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog proglašenja stanja nepogode.

 


Članak 2.

 


(Rokovi i hitni građanski postupci)

 


(1) Rokovi za podnošenje priziva u parničnom postupku, prijedloga za pokretanje izvanparničnog postupka ili postupka izvršenja isprava, kao i drugih podnesaka koji su vezani rokom prestaju teći za vrijeme stanja nepogode.
(2) Iznimno od stavka (1) ovog članka, rokovi ne prestaju teći u žurnim postupcima propisanim ovim zakonom.
(3) Žurnim postupcima glede ovog zakona u parničnoj materiji, izvanparničnoj materiji i izvršnoj materiji smatraju se:
a) postupci iz obiteljsko-pravnih odnosa roditelja i djece, vršenja roditeljskog prava i dužnosti, odnosno oduzimanja roditeljskog staranja i obveza izdržavanja,
b) postupci za zaštitu od diskriminacije i uznemiravanja i nasilja na radu,
c) postupci zadržavanja duševno bolesnih osoba u zdravstvenoj ustanovi,
d) statusni postupci u svezi sa primjenom Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15),
e) postupci upisa poslovnih subjekata u Registar poslovnih subjekata,
f) postupci u kojima se odlučuje o prijedlozima za određivanje privremenih i sudskih mjera osiguranja,
g) postupci izvršenja izvršnih isprava u svezi sa obiteljsko-pravnim odnosima,
h) postupci za odlaganje i obustave zapljene novčanih potraživanja na računima izvršenika kod banke.

 


Članak 3.

 


(Rokovi i žurni kazneni i prekršajni postupci)


(1) U kaznenom i prekršajnom postupku rokovi za izjavljivanje priziva na odluke kojima se postupak okončava, za izjavljivanje izvanrednih pravnih lijekova, kao i za poduzimanje drugih procesnih radnji prestaju teći za vrijeme stanja nepogode.
(2) Iznimno od stavka (1) ovog članka, rokovi ne prestaju teći u žurnim postupcima propisanim ovim zakonom.
(3) Žurnim postupcima u kaznenoj materiji smatraju se:
a) postupci u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora,
b) postupci koji se vode za kaznena djela iz čl. 222., 225., 226. i 240. Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17),
c) postupci koji se vode za kaznena djela učinjena za vrijeme stanja nepogode i u svezi sa stanjem nepogode,
d) postupci u kojima postoji opasnost od zastarjelosti kaznenog gonjenja.
(4) Žurnim postupcima u prekršajnoj materiji smatraju se postupci pokrenuti za prekršaje koji se izvrše za vrijeme stanja nepogode i u svezi sa stanjem nepogode, kao i postupci gdje je neophodno primijeniti odredbu članka 17. Zakona o prekršajima ("Službene novine Federacije BiH", broj 63/14).
(5) U prekršajnoj materiji ne prestaju teći rokovi predviđeni za postupanje glede odredbi čl. 57., 58., 59., 60. i 61. Zakona o prekršajima.

 


Članak 4.

 


(Rokovi i hitni upravni sporovi)

 


(1) Rokovi u upravnim sporovima koji se odnose na poduzimanje procesnih radnji i ispunjenje njihovih materijalnih obveza prestaju teći za vrijeme stanja nepogode.
(2) Iznimno od stavka (1) ovog članka, rokovi ne prestaju teći u žurnim postupcima propisanim ovim zakonom.
(3) U upravnim sporovima usmena rasprava se neće provoditi osim u žurnim postupcima propisanim ovim zakonom.
(4) Žurnim postupcima u upravnim sporovima smatraju se:
a) postupci u kojima postoji opasnost po život i zdravlje ljudi, javni red i mir i javnu sigurnost,
b) postupci u kojima je potrebno zaštititi imovinu veće vrijednosti,
c) postupci koji se provode radi žurnog i učinkovitog funkcioniranja federalnih i kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i organa jedinica lokalne samouprave u općini ili gradu.

 


Članak 5.

 


(Rokovi za izjavljivanje redovitih i izvanrednih pravnih lijekova)


Rokovi za izjavljivanje redovitih i izvanrednih pravnih lijekova, prijedloga za vraćanje u pređašnje stanje ili za poduzimanje drugih procesnih radnji u parničnim, izvanparničnim i izvršnim postupcima i upravnim sporovima iz ovog zakona prestaju teći za vrijeme stanja nepogode.

 


Članak 6.

 


(Rokovi zastarjelosti)

 


Rokovi zastarjelosti, propisani zakonima iz građanskopravne oblasti, ne teku za vrijeme stanja nepogode.

 


Članak 7.

 


(Dostavljanje)

 


Dostavljanje podnesaka i pismena vrši se isključivo putem pošte, osim u žurnim postupcima propisanim ovim zakonom kada se dostava može vršiti i na drugi zakonom propisan način.

 


Članak 8.

 


(Ograničenje ili isključenje javnosti)

 


Sudac ili vijeće može iz razloga zaštite zdravlja na ročištu ograničiti ili privremeno, djelimično ili u cijelosti isključiti prisustvo javnosti.

 


Članak 9.

 


(Nastavak računanja rokova)

 


Prestankom važenja ovog zakona nastavljaju da teku svi rokovi koji su prestali teći stupanjem na snagu ovog zakona, i u njih se uračunava vrijeme koje je proteklo prije stupanja na snagu ovog zakona.


Članak 10.

 


(Stupanje na snagu)

 


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivat će se do prestanka stanja nepogode u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 


Mirsad Zaimović

 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović