ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU

 


Članak 1.

 


U Zakonu o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/19), u članku 11. u stavku (2) broj "75.000" zamjenjuje se brojem "37.500", a u stavku (3) broj "40.000" zamjenjuje se brojem "20.000".

 


Članak 2.

 


U članku 14. riječ "broj" zamjenjuje se riječju "br.", a iza broja "26/16" dodaju se riječi: "i 3/20".

 


Članak 3.

 


U članku 16. riječ "broj" zamjenjuje se riječju "br.", a iza broja "20/18" dodaju se riječi: "i 16/20".

 


Članak 4.

 


U članku 22. u stavku (1) procenat "0,08%", zamjenjuje se procentom "0,05%".

 


Članak 5.

 


U članku 23. iza stavka (3) dodaju se novi st. (4), (5) i (6) koji glase:
"(4) Sredstva utvrđena na razdjelu 16. Proračuna, ekonomski kod "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Fond za stabilizaciju privrede", koristit će se za implementaciju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.
(5) Sredstva utvrđena na razdjelu 16. Proračuna, ekonomski kod "Kapitalni transferi financijskim institucijama - Garancijski fond pri Razvojnoj banci F BiH", koristit će se na temelju Odluke koju donosi Vlada.
(6) Sredstva utvrđena na razdjelu 16. Proračuna, ekonomski kod "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Sredstva iz RFI aranžmana sa MMF-om", koristit će se na temelju Odluke o utvrđivanju kriterija i raspodjele sredstava koju donosi Vlada."


Članak. 6.

 


U članku 24. riječi: "Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima - za uvezivanje radnog staža" i riječi: "Ostala domaća pozajmljivanja - Trajni revolving fond", brišu se.

 


Članak 7.

 


U članku 25. u stavku (1) riječi: "Kapitalni transferi javnim poduzećima" i riječi: "Kapitalni transferi javnim poduzećima - za sufinanciranje izgradnje željezničke infrastrukture", brišu se.

 


Članak 8.

 


U članku 26. u stavku (1) iza riječi: "Tekući transfer drugim razinama vlasti i fondovima - Zdravstvena zaštita Roma u FBiH", dodaju se riječi: "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za troškove karantena u FBiH (COVID-19)" i riječi: "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer nižim razinama vlasti za nabavku opreme (COVID-19)", a riječi: "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Podizanje svijesti javnosti o značaju doniranja organa", brišu se.

 


Članak 9.

 


Članak 31. briše se.

 


Članak 10.


U članku 33. riječi: "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Udrugama građana i organizacija iz oblasti kulture", brišu se.

 


Članak 11.


U članku 35. riječi: "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za Implementaciju Bolonjskog procesa" i riječi: "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za Fond za studentske zajmove", brišu se.

 


Članak 12.


U članku 36. riječi: "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", brišu se.

 


Članak 13.

 


U članku 42. u stavku (1) u osmom retku riječ: "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "41/19" dodaje se zarez i riječi: "i 98/19".

 


Članak 14.

 


U članku 44. iza stavka (4) dodaju se novi st. (5) i (6) koji glase:
"(5) Iznos zaduživanja po osnovu dugoročnog vanjskog duga i zaduživanje na domaćem tržištu će se vršiti do visine iznosa planiranog na ekonomskom kodu 814 "Dugoročni krediti i zajmovi".
(6) U slučaju da se primici od dugoročnog zaduživanja ne ostvare u planiranom iznosu, Vlada može izvršiti prijevremenu naplatu ili prodaju nedospjelih potraživanja iz osnova odobrenih kredita krajnjim korisnicima i iznad planiranih iznosa primitaka a maksimum do iznosa neostvarenih planiranih primitaka od dugoročnog zaduživanja."

 


Članak 15.

 


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 


Mirsad Zaimović

 

 


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović