ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. GODINU

 


Član 1.

 


U Zakonu o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 99/19), u članu 11. u stavu (2) broj "75.000" zamjenjuje se brojem "37.500", a u stavu (3) broj "40.000" zamjenjuje se brojem "20.000".

 


Član 2.

 


U članu 14. riječ "broj" zamjenjuje se riječju "br.", a iza broja "26/16" dodaju se riječi: "i 3/20".

 


Član 3.

 


U članu 16. riječ "broj" zamjenjuje se riječju "br.", a iza broja "20/18" dodaju se riječi: "i 16/20".

 


Član 4.

 


U članu 22. u stavu (1) procenat "0,08%", zamjenjuje se procentom "0,05%".

 


Član 5.

 


U članu 23. iza stava (3) dodaju se novi st. (4), (5) i (6) koji glase:
"(4) Sredstva utvrđena na razdjelu 16. Budžeta, ekonomski kod "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Fond za stabilizaciju privrede", koristit će se za implementaciju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.
(5) Sredstva utvrđena na razdjelu 16. Budžeta, ekonomski kod "Kapitalni transferi finansijskim institucijama - Garancijski fond pri Razvojnoj banci F BiH", koristit će se na osnovu Odluke koju donosi Vlada.
(6) Sredstva utvrđena na razdjelu 16. Budžeta, ekonomski kod "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Sredstva iz RFI aranžmana sa MMF-om", koristit će se na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija i raspodjele sredstava koju donosi Vlada."

 


Član. 6.

 


U članu 24. riječi: "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - za uvezivanje radnog staža" i riječi: "Ostala domaća pozajmljivanja - Trajni revolving fond", brišu se.

 


Član 7.

 


U članu 25. u stavu (1) riječi: "Kapitalni transferi javnim preduzećima" i riječi: "Kapitalni transferi javnim preduzećima - za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture", brišu se.

 


Član 8.

 


U članu 26. u stavu (1) iza riječi: "Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Zdravstvena zaštita Roma u FBiH", dodaju se riječi: "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za troškove karantena u FBiH (COVID-19)" i riječi: "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer nižim nivoima vlasti za nabavku opreme (COVID-19)", a riječi: "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Podizanje svijesti javnosti o značaju doniranja organa", brišu se.

 


Član 9.

 


Član 31. briše se.

 


Član 10.

 


U članu 33. riječi: "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Udruženjima građana i organizacija iz oblasti kulture", brišu se.


Član 11.

 


U članu 35. riječi: "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za Implementaciju Bolonjskog procesa" i riječi: "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za Fond za studentske zajmove", brišu se.

 


Član 12.

 


U članu 36. riječi: "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", brišu se.

 


Član 13.

 


U članu 42. u stavu (1) u osmom redu riječ "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "41/19" dodaje se zarez i riječi: "i 98/19".

 


Član 14.

 


U članu 44. iza stava (4) dodaju se novi st. (5) i (6) koji glase:
"(5) Iznos zaduživanja po osnovu dugoročnog vanjskog duga i zaduživanje na domaćem tržištu će se vršiti do visine iznosa planiranog na ekonomskom kodu 814 "Dugoročni krediti i zajmovi".
(6) U slučaju da se primici od dugoročnog zaduživanja ne ostvare u planiranom iznosu, Vlada može izvršiti prijevremenu naplatu ili prodaju nedospjelih potraživanja iz osnova odobrenih kredita krajnjim korisnicima i iznad planiranih iznosa primitaka a maksimum do iznosa neostvarenih planiranih primitaka od dugoročnog zaduživanja."

 


Član 15.

 


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH


Mirsad Zaimović

 


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 


Tomislav Martinović