ZAKON

O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE

 

 

Članak 1.

 

 

(Predmet Zakona)

 

 

Ovim zakonom propisuje se visina stope i način obračuna zatezne kamate za dužničko-vjerovničke odnose u slučaju kada dužnik kasni s ispunjenjem novčane obveze.

 

 

Članak 2.

 

 

(Primjena Zakona)

 

 

Odredbe ovog Zakona primjenjuju se na sve slučajeve u kojima zatezna kamata nije propisana posebnim zakonom.

 

 

Članak 3.

 

 

(Visina stope zatezne kamate)

 

 

(1) Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obveze duguje, osim glavnice, i zateznu kamatu na iznos duga do trenutka isplate po stopi od 10% godišnje.

(2) Za razdoblje kraće od godine dana primjenjuje se konformni način obračuna zatezne kamate.

(3) Zatezne kamate po pravomoćnim sudskim rješenjima obračunavaju komercijalne banke kod kojih dužnik ima otvorene transakcijske račune, uz naplatu provizije.

 

 

Članak 4.

 

 

(Iznos zatezne kamate)

 

Iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga.

 

 

 

Članak 5.

 

 

(Primjena odredbi ovog Zakona)

 

 

(1) Na zakašnjenje nastalo do dana stupanja na snagu ovog Zakona zatezna kamata će se obračunati na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate ("Službene novine

Federacije BiH", br. 27/98, 51/01, 101/16 i 89/18-O.U.S).

(2) Na zakašnjenje koje nastane poslije stupanja na snagu ovoga Zakona zatezna kamata se obračunava sukladno ovom Zakonu.

(3) Zatezna kamata na neizmirena dugovanja sukladno Zakonu o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 56/04, 68/04 - ispr., 29/05 i 48/11 i "Službeni glasnik BiH", br. 73/19-O.U.S.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona obračunava se po odredbama Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 56/04, 68/04 - Ispr., 29/05 i 48/11 i "Službeni glasnik BiH", br. 73/19-O.U.S.), a nakon stupanja na snagu ovoga Zakona zatezna kamata se obračunava sukladno ovom Zakonu.

 

 

Članak 6.

 

 

(Prestanak primjene)

 

 

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o visini stope zatezne kamate ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/98, 51/01, 101/16 i 89/18-O.U.S.) i Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 56/04, 68/04 - Ispr., 29/05 i 48/11 i "Službeni glasnik BiH", br. 73/19-O.U.S.).

 

 

Članak 7.

 

(Stupanje na snagu)

 

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović

 

 

Predsjedatelj

Zastupničkoga doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović