ZAKON

O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE

 

 

Član 1.

 

 

(Predmet Zakona)

 

 

Ovim zakonom propisuje se visina stope i način obračuna zatezne kamate za dužničko-povjerilačke odnose u slučaju kada dužnik kasni s ispunjenjem novčane obveze.

 

 

Član 2.

 

 

(Primjena Zakona)

 

 

Odredbe ovog Zakona primjenjuju se na sve slučajeve u kojima zatezna kamata nije propisana posebnim zakonom.

 

 

Član 3.

 

 

(Visina stope zatezne kamate)

 

 

(1) Dužnik koji zakasni s ispunjenjem novčane obaveze duguje osim glavnice, i zateznu kamatu na iznos duga do trenutka isplate po stopi od 10% godišnje.

(2) Za period kraći od godine dana primjenjuje se konformni način obračuna zatezne kamate.

(3) Zatezne kamate prema pravomoćnim sudskim rješenjima vrše komercijalne banke kod kojih dužnik ima otvorene transakcijske račune, uz naplatu provizije.

 

 

Član 4.

 

 

(Iznos zatezne kamate)

 

Iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od glavnog duga.

 

 

 

Član 5.

 

 

(Primjena odredbi ovog Zakona)

 

 

(1) Na zakašnjenje nastalo do dana stupanja na snagu ovog Zakona zatezna kamata će se obračunati na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate ("Službene novine

Federacije BiH", br. 27/98, 51/01, 101/16 i 89/18-O.U.S).

(2) Na zakašnjenje koje nastane poslije stupanja na snagu ovoga Zakona zatezna kamata se obračunava u skladu sa ovom Zakonu.

(3) Zatezna kamata na neizmirena dugovanja u skladu sa  Zakonom o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 56/04, 68/04 - ispr., 29/05 i 48/11 i "Službeni glasnik BiH", br. 73/19-O.U.S.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona obračunava se po odredbama Zakona o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 56/04, 68/04 - Ispr., 29/05 i 48/11 i "Službeni glasnik BiH", br. 73/19-O.U.S.), a nakon stupanja na snagu ovoga Zakona zatezna kamata se obračunava u skladu sa ovim Zakonom.

 

 

Član 6.

 

 

(Prestanak primjene)

 

 

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o visini stope zatezne kamate ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/98, 51/01, 101/16 i 89/18-O.U.S.) i Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 56/04, 68/04 - Ispr., 29/05 i 48/11 i "Službeni glasnik BiH", br. 73/19-O.U.S.).

 

 

Član 7.

 

(Stupanje na snagu)

 

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović

 

 

Predsjedavajući

Zastupničkoga doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović