ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU

NA DOBIT

 

 

Članak 1.

 

 

U Zakonu o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16) u članku 16. st. (1) i (2) mijenjaju se i glase:

"(1) Financijskim institucijama priznaju se rashodi po osnovu ispravki vrijednosti potraživanja bilančne aktive i rezervisanja za pokriće očekivanih kreditnih gubitaka za izvanbilančne aktive koje se knjigovodstveno evidentiraju kroz račun dobiti i gubitka, a koje su financijske institucije izvršile sukladno računovodstvenim propisima, i rasporedile prema propisima nadzornih organa na razinu kreditnog rizika 3.

Prihodi po osnovu umanjenja ispravke vrijednosti i rezervisanja uključuju se u poreznu osnovicu.

(2) Rashodi po osnovu ispravki vrijednosti potraživanja bilančne aktive kod kojih je niska razina kreditnog rizika (razina kreditnog rizika 1 i 2) nisu porezno priznat rashod. Prihodi po osnovu umanjenja isključuju se iz porezne osnovice.".

 

 

Članak 2.

 

U članku 18. stavak (4) iza riječi "banke" dodaje se zarez i riječi: "lizing društva".

 

 

Članak 3.

 

 

U članku 19. stavak (1) iza riječi "imovinu" dodaju se riječi: "i imovinu s pravom korištenja".

Iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

"(3) Imovina s pravom korištenja se amortizuje kod najmoprimca od prvog dana trajanja najma do kraja njenog korisnog vijeka odnosno do isteka radoblja trajanja najma.".

Dosadašnji st. (3), (4), (5) i (6) postaju st. (4), (5), (6) i (7).

U dosadašnjem stavku (3) koji postaje stavak (4) iza riječi "imovina" dodaju se riječi: "i imovina s pravom korištenja".

U dosadašnjem stavku (5) koji postaje stavak (6) riječi:

"Dugotrajna imovina" zamjenjuju se riječima: "Imovina iz stavka (1) ovog članka".

U dosadašnjem stavku (6) koji postaje stavak (7) riječi: "dugotrajne imovine" zamjenjuju se riječima: "imovine iz stavka (1) ovog članka,".

 

 

Članak 4.

 

 

U članku 49. stavak (3) briše se.

Dosadašnji st. (4) i (5) postaju st. (3) i (4).

 

 

Članak 5.

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović

 

 

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović