ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU

NA DOBIT

 

 

Član 1.

 

 

U Zakonu o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16) u članu 16. st. (1) i (2) mijenjaju se i glase:

"(1) Finansijskim institucijama priznaju se rashodi po osnovu ispravki vrijednosti potraživanja bilansne aktive i rezervisanja za pokriće očekivanih kreditnih gubitaka za vanbilansne aktive koje se knjigovodstveno evidentiraju kroz bilans uspjeha, a koje su finansijske institucije izvršile u skladu sa računovodstvenim propisima, i rasporedile prema propisima nadzornih organa na nivo kreditnog rizika 3.

Prihodi po osnovu umanjenja ispravke vrijednosti i rezervisanja uključuju se u poreznu osnovicu.

(2) Rashodi po osnovu ispravki vrijednosti potraživanja bilansne aktive kod kojih je nizak nivo kreditnog rizika (nivo kreditnog rizika 1 i 2) nisu porezno priznat rashod. Prihodi po osnovu umanjenja isključuju se iz porezne osnovice.".

 

 

Član 2.

 

 

U članu 18. stav (4) iza riječi "banke" dodaje se zarez i riječi: "lizing društva".

 

 

Član 3.

 

 

U članu 19. stav (1) iza riječi "imovinu" dodaju se riječi:

"i imovinu s pravom korištenja".

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Imovina s pravom korištenja amortizuje se kod najmoprimca od prvog dana trajanja najma do kraja njenog korisnog vijeka odnosno do isteka perioda trajanja najma.".

Dosadašnji st. (3), (4), (5) i (6) postaju st. (4), (5), (6) i (7).

U dosadašnjem stavu (3) koji postaje stav (4) iza riječi "imovina" dodaju se riječi: "i imovina s pravom korištenja".

U dosadašnjem stavu (5) koji postaje stav (6) riječi:

"Dugotrajna imovina" zamjenjuju se riječima: "Imovina iz stava (1) ovog člana".

U dosadašnjem stavu (6) koji postaje stav (7) riječi: "dugotrajne imovine" zamjenjuju se riječima: "imovine iz stave (1) ovog člana,".

 

 

 

 

Član 4.

 

 

U članu 49. stav (3) briše se.

Dosadašnji st. (4) i (5) postaju st. (3) i (4).

 

 

Član 5.

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović

 

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović