ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RIZNICI U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Članak 1.

 

 

U Zakonu o riznici u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 26/16), u članku 2. točka g) u desetom redu iza zareza dodaju se riječi: "računa u Centralnoj banci".

U točki s) u petom redu, riječi: "mirovinsko-invalidski fond," brišu se.

 

 

Članak 2.

 

 

U članku 11. u stavku (1) iza broja "91/15" riječ "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "102/15" dodaje se zarez i riječi: "104/16, 5/18, 11/19 i 99/19".

 

 

Članak 3.

 

 

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović

 

 

Predsjedatelj

Zastupničkoga doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović