ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O NAPLATI I DJELOMIČNOM

OTPISU DUGOVANJA SPORTSKIM KOLEKTIVIMA

 

 

Članak 1.

 

 

U Zakonu o naplati i djelomičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima ("Službene novine Federacije BiH", br. 37/14 i 12/17) u članku 1. riječi: "nastalog do 31.12.2016. godine," zamjenjuju se riječima: "nastalog do 1.11.2020. godine,".

 

 

Članak 2.

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović

 

 

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović