ZAKON

O SUDBENOJ POLICIJI U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I. - OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

 

(Predmet zakona)

 

 

Ovim zakonom uređuje se ustrojstvo, upravljanje i rukovođenje, sredstva za rad, nadležnosti, ovlasti, radni odnosi, upošljavanje, obuka i stručno usavršavanje, plaće i naknade, disciplinska i materijalna odgovornost, kontrola rada, odbor sudbene policije i druga pitanja od značaja za ustrojstvo i rad Sudbene policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sudbena policija).

 

 

Članak 2.

 

 

(Značenje izraza)

 

 

(1) Pravosudne institucije u smislu ovog zakona su sudovi i tužiteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

(2) Nositelj pravosudne funkcije u smislu ovog zakona je sudac i tužitelj u pravosudnim institucijama u Federaciji.

(3) Službenik Sudbene policije u smislu ovog zakona je uposlenik Sudbene policije koji je ovlašten da primjenjuje ovlasti propisane ovim zakonom i postupa kao ovlaštena službena osoba prema Zakonu o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZKP) i

drugim zakonima.

(4) Izrazi koji se koriste u ovom zakonu, koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako i na muški i ženski rod, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije.

(5) Izrazi koji se koriste u ovom zakonu, koji su navedeni u jednini ili množini odnose se jednako i na jedninu i množinu, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije.

 

 

Članak 3.

 

 

(Definicija)

 

 

Sudbena policija je samostalni policijski organ, uspostavljena u okviru sustava sudbene vlasti u Federaciji, utemeljena radi poduzimanja radnji kojima se osigurava uspješno vođenje odgovarajućeg sudbenog postupka i stvaranja sigurnosnih uvjeta za rad pravosudnih institucija u Federaciji.

 

 

Članak 4.

 

 

(Pravni osnov za rad)

 

 

Sudbena policija poslove iz svoje nadležnosti utvrđene ovim zakonom vrši na način propisan ovim zakonom, zakonima o pravilima postupka i podzakonskim propisima donesenim na

temelju ovog zakona.

 

 

Članak 5.

 

 

(Izvješćivanje javnosti)

 

 

Sudbena policija izvješćuje javnost o aktivnostima iz djelokruga rada Sudbene policije, kada je to u interesu javnosti ili Sudbene policije.

 

 

Članak 6.

 

 

(Dostavljanje izvješća i podataka)

 

 

(1) Sudbena policija podnosi godišnje izvješće o radu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) i Federalnom ministarstvu pravde, najkasnije do kraja ožujka tekuće godine, za prethodnu godinu.

(2) Izvješće iz stavka (1) ovog članka dostavlja se u svrhu informiranja.

 

 

II. - USTROJSTVO, UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

 

 

Članak 7.

 

 

(Sjedište)

 

 

Sjedište Sudbene policije je u Sarajevu.

 

 

Članak 8.

 

 

(Upravljanje Sudbenom policijom)

 

 

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: predsjednik Vrhovnog suda), odgovoran je za upravljanje Sudbenom policijom.

 

 

Članak 9.

 

 

(Rukovođenje Sudbenom policijom)

 

 

(1) Sudbenom policijom rukovodi ravnatelj Sudbene policije (u daljnjem tekstu: ravnatelj), koji za svoj rad odgovara predsjedniku Vrhovnog suda.

(2) Ravnatelju u rukovođenju Sudbenom policijom pomažu pomoćnici ravnatelja, koji za svoj rad odgovaraju ravnatelju.

 

 

Članak 10.

 

 

(Dužnosti predsjednika Vrhovnog suda)

 

 

U upravljanju Sudbenom policijom predsjednik Vrhovnog suda ima sljedeće dužnosti:

a) nadzire rad Sudbene policije;

b) raspoređuje i razrješava ravnatelja i odlučuje o pravima i obvezama iz radnih odnosa za ravnatelja;

c) donosi pravilnike, uputstva, procedure, instrukcije i naredbe iz nadležnosti Sudbene policije;

d) donosi uputstva za pravosudne institucije i Sudbenu policiju u pitanjima iz nadležnosti Sudbene policije;

e) uspostavlja Odbor sudbene policije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Odbor sudbene policije);

f) daje suglasnost na proračunske zahtjeve Sudbene policije;

g) daje suglasnosti na odluke ravnatelja sukladno sa ovim zakonom;

h) vrši i druge poslove u cilju efikasnog rada Sudbene policije.

 

 

Članak 11.

 

 

(Dužnosti ravnatelja)

 

 

Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:

a) nadgleda, usmjerava i koordinira aktivnosti organizacijskih jedinica Sudbene policije;

b) priprema i predsjedniku Vrhovnog suda predlaže donošenje podzakonskih propisa vezanih za rad Sudbene policije;

c) odlučuje o popuni upražnjenih radnih mjesta, pravima, obvezama i odgovornostima službenika Sudbene policije, državnih službenika i namještenika, sukladno s ovim zakonom i drugim federalnim zakonima;

d) surađuje s pravosudnim institucijama i drugim organima i organizacijama u pitanjima iz nadležnosti Sudbene policije;

e) priprema prijedloge proračunskih zahtjeva za financijska i druga sredstva za rad Sudbene policije, donosi odluke za raspored odobrenih financijskih i materijalnih sredstava kojima se financira rad Sudbene policije i priprema izvješća i preporuke u svezi s proračunom;

f) planira i izvršava obveze u svezi s plaćama i naknadama uposlenih, doprinosima poslodavca i

ostalim doprinosima, troškovima za robe, usluge i nabave sredstava za redovan rad sukladno s odobrenim proračunskim sredstvima za Sudbenu policiju i računovodstvenim politikama korisnika proračuna i trezora Federacije i odobrava isplatu financijskih sredstava u okviru odobrenih sredstava dodijeljenih Sudbenoj policiji;

g) osigurava planiranje i realizaciju zajedničkih aktivnosti s drugim sigurnosnim agencijama i policijskim organima u Bosni i Hercegovini;

h) na zahtjev predsjednika Vrhovnog suda ili na vlastitu inicijativu priprema programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga Sudbene policije;

i) redovno izvješćuje predsjednika Vrhovnog suda o radu i poduzetim aktivnostima Sudbene policije;

j) sukladno s potrebama i zahtjevima informira javnost o radu i aktivnostima Sudbene policije;

k) vrši i druge poslove predviđene ovim zakonom i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu ili vrši druge poslove određene od strane predsjednika Vrhovnog suda.

 

 

Članak 12.

 

 

(Dužnosti pomoćnika ravnatelja)

 

 

(1) Pomoćnici ravnatelja obnaša dužnosti utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i koje im povjeri ravnatelj.

(2) Ravnatelj određuje jednog od pomoćnika ravnatelja koji ga zamjenjuje u njegovom odsustvu ili privremenoj spriječenosti da obnaša dužnosti ravnatelja.

 

 

Članak 13.

 

 

(Prava i obveze u upravljanju i rukovođenju)

 

 

Federalni propisi koji se odnose na prava i obveze u rukovođenju federalnim tijelom uprave, shodno se primjenjuju na prava i obveze predsjednika Vrhovnog suda i ravnatelja u pogledu

upravljanja i rukovođenja Sudbenom policijom.

 

 

Članak 14.

 

 

(Uređenje organizacijske strukture)

 

 

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu na prijedlog ravnatelja donosi predsjednik Vrhovnog suda uz suglasnost Vlade.

 

 

III. - SREDSTVA ZA RAD

 

 

Članak 15.

 

 

(Sredstva za rad)

 

 

(1) Sredstva za rad Sudbene policije osiguravaju se u Proračunu Federacije.

(2) Radi obnašanja poslova iz svoje nadležnosti, Sudbena policija upotrebljava objekte, vozila, naoružanje i drugu posebnu opremu.

 

 

Članak 16.

 

 

(Prostorije za smještaj)

 

 

(1) Prostorije za smještaj osnovnih i unutarnjih organizacijskih jedinica u sjedištu Sudbene policije osiguravaju pravosudne institucije na nivou Federacije u suradnji s Vladom Federacije.

(2) Prostorije za smještaj osnovnih i unutarnjih organizacijskih jedinica sa sjedištem u kantonu/županiji ili općini, kao i njihovo održavanje osiguravaju pravosudne institucije na

nivou kantona/županije odnosno općine u suradnji s vladom kantona/županije.

 

 

IV. - NADLEŽNOSTI I IZVRŠENJE POSLOVA

1. Nadležnosti

 

 

Članak 17.

 

 

(Nadležnosti Sudbene policije)

 

 

(1) Sudbena policija je nadležna za obavljanje sljedećih poslova:

a) prikupljanje informacija;

b) dovođenje osumnjičenih, optuženih osoba, svjedoka i vještaka;

c) lišenje slobode osuđenih osoba i osoba kojima je određena mjera pritvora;

d) sprovođenje osoba lišenih slobode;

e) zadržavanje osoba lišenih slobode;

f) provođenje sudbenih odluka;

g) tjelesna i tehnička zaštita objekata i imovine pravosudnih institucija i Sudbene policije;

h) održavanje reda u sudnicama i drugim prostorijama ili prostorima kojim se osigurava uspješnost vođenja odgovarajućeg postupka;

i) tjelesna i tehnička zaštita nositelja pravosudnih funkcija, njihove imovine i članova uže obitelji;

j) zaštita svjedoka;

k) izvršavanje drugih naloga pravosudnih institucija kojim se osigurava uspješno vođenje odgovarajućeg postupka.

(2) Sudbena policija poslove iz stavka (1) ovog članka obavlja na teritoriji Federacije.

(3) Izuzetno od stavka (2) ovog članka Sudbena policija poslove iz stavka (1) ovog članka može obavljati i na teritoriji Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u slučajevima kada je za okončanje započete aktivnosti neophodno postupanje izvan teritorije Federacije.

(4) Sudbena policija poslove iz stavka (1) ovog članka može obavljati i izvan teritorije Federacije u slučajevima kada Sudbena policija postupa po naredbama ili zamolnicama izdatim shodno odredbama zakona o međusobnom pružanju pravne pomoći u kaznenim stvarima i drugim pozitivnim propisima koji uređuju navedenu oblast.

 

 

2. Izvršenje poslova

 

 

Članak 18.

 

 

(Prikupljanje informacija)

 

 

(1) Sudbena policija sukladno s pismenom naredbompravosudne institucije za prikupljanje informacija može vršiti prikupljanje informacija potrebnih za uspješno vođenje odgovarajućeg postupka.

(2) Sudbena policija može vršiti prikupljanje informacija u cilju realizacije pismenih naredbi pravosudnih institucija.

(3) Sudbena policija može vršiti prikupljanje informacija i bez posebne pismene naredbe pravosudne institucije, ukoliko se radi o informacijama potrebnim za izvršenje poslova iz članka 17. stavak (1) toč. g), h) i i) ovog zakona.

 

 

Članak 19.

 

 

(Dovođenje)

 

 

(1) U cilju osiguranja nazočnosti i uspješnog vođenja odgovarajućeg postupka Sudbena policija postupa po pismenim naredbama pravosudnih institucija za dovođenje osumnjičenih i optuženih osoba, svjedoka i vještaka, sukladno s posebnim zakonom.

(2) Ukoliko osoba prema kojoj se izvršava dovođenje iz stavka (1) ovog članka pokazuje znakove teške bolesti ili oboljenja ili je visokog stadija trudnoće, a čijim bi se dovođenjem

životno ugrozila, Sudbena policija će bez odlaganja izvijestiti postupajućeg nositelja pravosudne funkcije i zatražiti uputu za izvršavanje naredbe.

 

 

Članak 20.

 

 

(Dovođenje maloljetnih osoba)

 

 

(1) Sudbena policija prilikom postupanja po naredbama za dovođenje maloljetnih osoba postupa sukladno s odredbama Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku.

(2) Dovođenje maloljetne osobe se vrši u pratnji roditelja ili staratelja.

(3) Izuzetno od stavka (2) ovog članka, ako roditelj ili staratelj odbija ili iz drugih razloga nije u mogućnosti da bude u pratnji maloljetne osobe ili je isti nepoznat, maloljetna osoba će se dovesti bez njihove nazočnosti, o čemu će se bez odlaganja izvijestiti postupajući nositelj pravosudne

funkcije.

 

 

Članak 21.

 

 

(Lišenje slobode)

 

 

(1) Sudbena policija sukladno s pismenom naredbom suda vrši poslove lišenja slobode osoba koje se nisu dragovoljno javile na izdržavanje kazne zatvora i osobe kojima je određena mjera pritvora.

(2) Osoba lišena slobode mora se na maternjem jeziku ili jeziku koji razumije odmah izvijestiti o razlozima lišenja slobode te ima pravo da njena obitelj, konzularni službenik strane države čiji je državljanin ili druga osoba koju ona odredi bude izviještena o njenom lišenju slobode.

(3) Ukoliko osoba prema kojoj se izvršava naredba za lišenje slobode iz stavka (1) ovog članka pokazuje znakove teške bolesti ili oboljenja ili je visokog stadija trudnoće, a čijim bi se lišenjem slobode životno ugrozila, Sudbena policija će bez odlaganja izvijestiti postupajućeg nositelja pravosudne funkcije i zatražiti uputu za izvršavanje naredbe.

 

 

Članak 22.

 

 

(Mjesto dovođenja i lišenja slobode)

 

 

Dovođenje i lišenje slobode osobe iz čl. 19., 20. i 21. Ovog zakona može se vršiti iz mjesta prebivališta ili boravišta osobe, iz ustanova ili drugog mjesta gdje se osoba nalazi.

 

 

Članak 23.

 

 

(Sprovođenje osoba lišenih slobode)

 

 

(1) Sudbena policija sprovođenje osoba lišenih slobode poduzima sukladno s pismenom naredbom suda.

(2) Pod sprovođenjem osoba lišenih slobode u smislu stavka (1) ovog članka se podrazumijeva premještanje pritvorene osobe iz jedne u drugu ustanovu, premještanje pritvorenika u ustanovu za izdržavanje kazne zatvora ili u ustanovu za izdržavanje mjere obveznog liječenja, sprovođenje osoba koje su sukladno s naredbama sudova o raspisanim potjernicama lišene slobode od strane drugih policijskih agencija i druga sprovođenja pritvorenih osoba koja su vezana za procesne radnje u odgovarajućem postupku.

 

 

Članak 24.

 

 

(Postupanje s osobama lišenim slobode i koja se dovode)

 

 

Službenici Sudbene policije su odgovorni za sigurnost osoba lišenih slobode i osoba koje se dovode te su dužni spriječiti eventualni pokušaj njihovog bjekstva, onemogućiti kontakt s

drugim osobama i onemogućiti druge radnje koje bi ugrozile sigurnost osoba ili prouzrokovale štetne posljedice za postupak.

 

 

Članak 25.

 

 

(Zadržavanje osoba lišenih slobode)

 

 

(1) Sudbena policija postupa po pismenim naredbama pravosudnih institucija za zadržavanje osoba lišenih slobode u smislu prava na zadržavanje koje je za pravosudne institucije utvrđeno odredbama ZKP-a.

(2) U provođenju poslova iz stavka (1) ovog članka Sudbena policija poduzima mjere tjelesnog i tehničkog osiguranja osobe lišene slobode kojoj je određena mjera zadržavanja, te osigurava njenu nazočnost tijekom saslušanja.

(3) Primopredaja osobe lišene slobode koja se zadržava će se, shodno pismenoj naredbi nositelja pravosudne funkcije, izvršiti između ovlaštenih službenih osoba koje su osobu lišile slobode i službenika Sudbene policije.

(4) Pravosudna institucija koja izdaje naredbu za zadržavanje je obvezna osigurati uvjete potrebne za provođenje mjere zadržavanja, što pored ostalog podrazumijeva prostorije za zadržavanje s drugom infrastrukturom, ishranu za zadržanu osobu u tijeku zadržavanja i druge potrebne uvjete.

(5) Izuzetno od stavka (1) ovog članka Sudbena policija može zadržati osobu koja se dovodi, a nije lišena slobode, u smislu odredbe čl. 19. i 20. ovog zakona i bez posebne naredbe pravosudne institucije za zadržavanje, s tim da zadržavanje ove osobe može trajati najduže 24 sata prije termina zakazanog saslušanja ili suđenja, odnosno prije predaje dovedene osobe nositelju pravosudne funkcije koji je izdao naredbu za dovođenje.

(6) Osoba koja se zadržava u smislu stavka (5) ovog članka ima pravo da njena obitelj, konzularni službenik strane države čiji je državljanin ili druga osoba koju ona odredi budu

izvješćeni o njenom zadržavanju.

 

 

Članak 26.

 

 

(Provođenje sudbenih odluka)

 

 

(1) Sudbena policija sukladno s pismenom naredbom suda pruža pomoć u provođenju sudbenih odluka, kojom prilikom stvara potrebne sigurnosne uvjete za nesmetano provođenje sudbene odluke i sigurnost učesnika u postupku izvršenja.

(2) U naredbi suda kojim se traži pomoć Sudbene policije za provođenje sudbenih odluka se obvezno navode sigurnosni i drugi razlozi zbog kojih se pomoć traži.

(3) Sigurnosnu procjenu i neophodne mjere i radnje potrebne za nesmetano provođenje sudbene odluke, odnosno svakog konkretnog zadatka provodi Sudbena policija.

(4) Sukladno sa sigurnosnom procjenom Sudbena policija može sudu predložiti i poduzimanje drugih mjera i radnji koje će na temelju naloga suda izvršiti nadležni organi.

(5) Izuzetno od stavka (1) ovog članka Sudbena policija će po nalogu suda neposredno provesti sudbenu odluku u postupku oduzimanja nezakonito stečene imovine kaznenim djelom.

 

 

Članak 27.

 

 

(Tjelesna i tehnička zaštita objekata i imovine)

 

 

(1) Sudbena policija vrši tjelesnu i tehničku zaštitu objekata i imovine koju koriste pravosudne institucije i Sudbena policija.

(2) Poslovi iz stavka (1) ovog članka podrazumijevaju obvezu Sudbene policije na poduzimanje potrebnih mjera za zaštitu i sigurnost objekata, osoba koje se nalaze u objektu, praćenje i kontrolu stanja ulaska, kretanja i izlaska iz zgrade, kontrolu rada portirsko-čuvarske službe posebice tijekom noći, te poduzimanje drugih potrebnih mjera za sigurnost objekata posebice u odnosu na sprječavanje eksplozije, napada na objekat i drugih vidova ugrožavanja sigurnosti.

(3) Sudbena policija u obavljanju poslova iz stavka (1) ovog članka može zabraniti unošenje predmeta pogodnih za ugrožavanje sigurnosti objekta kao i osoba koje se nalaze u objektu, te predmeta pogodnih za ometanje rada nositelja pravosudne funkcije i pravosudne institucije.

 

 

Članak 28.

 

 

(Stupanj i vrste zaštite)

 

 

Na temelju sigurnosne procjene Sudbena policija određuje stupanj i vrstu zaštite, sačinjava planove osiguranja, te poduzima neophodne mjere i radnje u cilju adekvatnog osiguranja objekata koji se osiguravaju ili poduzimanje potrebnih mjera i radnji predlaže rukovoditelju pravosudne institucije.

 

 

Članak 29.

 

 

(Sigurnost u sudnicama i drugim prostorijama ili prostorima)

 

 

(1) Sudbena policija brine o sigurnosti u sudnici i drugim prostorijama ili prostorima gdje se održavaju ročišta i saslušanja ili se osigurava uspješnost vođenja odgovarajućeg postupka, kojom prilikom poduzima preventivne i represivne mjere u cilju stvaranja sigurnog ambijenta za

održavanje suđenja, saslušanja ili druge radnje.

(2) Sudbena policija po odluci nositelja pravosudne funkcije ili sudbenog izvršitelja može odstraniti sve osobe koje ometaju rad suda ili provođenje procesne radnje.

(3) Sudbena policija u obavljanju poslova iz stavka (1) ovog članka može zabraniti unošenje predmeta pogodnih za ugrožavanje sigurnosti osoba koje se nalaze u sudnici i drugim prostorijama ili prostorima iz stavka (1) ovog članka, te predmeta pogodnih za ometanje rada nositelja pravosudne funkcije i pravosudne institucije.

 

 

Članak 30.

 

 

(Tjelesna i tehnička zaštita osoba)

 

 

(1) Sudbena policija pruža tjelesnu i tehničku zaštitu nositeljima pravosudnih funkcija ukoliko je njihova sigurnost ugrožena u svezi obnašanja njihove funkcije ili poslova.

(2) Kada to sigurnosni razlozi zahtijevaju Sudbena policija će pružiti tjelesnu i tehničku zaštitu članovima uže obitelji osoba iz stavka (1) ovog članka.

(3) Tjelesna i tehnička zaštita osoba iz st. (1) i (2) ovog članka može se odrediti tijekom 24 sata dnevno i može obuhvatati mjere zaštite po mjestu rada, mjestu stanovanja i u pokretu.

(4) Odluku o zaštiti, kao i stupnju i vrsti zaštite donosi ravnatelj, na temelju sigurnosne procjene Sudbene policije.

(5) U slučaju kada su odlukom iz stavka (4) ovog članka, mjere zaštite određene i po mjestu stanovanja, a štićena osoba stanuje izvan teritorija Federacije, Sudbena policija će se za pružanje mjera zaštite po mjestu stanovanja obratiti mjesno nadležnoj policijskoj agenciji.

(6) Izuzetno od stavka (4) ovog članka, kada to sigurnosni razlozi zahtijevaju ravnatelj može odrediti žurne mjere zaštite i bez sigurnosne procjene Sudbene policije.

(7) Mjere iz stavka (6) ovog članka mogu trajati dok to sigurnosni razlozi zahtijevaju a najkasnije do okončanja sigurnosne procjene.

(8) Ravnatelj kontinuirano provjerava postojanje sigurnosnih razloga za pružanje mjera zaštite, stupanj i vrstu zaštite utvrđene odlukom iz stavka (4) ovog članka.

(9) Osoba kojoj su određene mjere zaštite dužna je postupati po sigurnosnim uputama službenika Sudbene policije.

(10) Ukoliko osoba kojoj su određene mjere zaštite odbija mjere zaštite ili ne postupa po sigurnosnim uputama službenika Sudbene policije, ravnatelj može donijeti odluku o ukidanju

mjera zaštite.

 

 

Članak 31.

 

 

(Procjena sigurnosti i edukacija)

 

 

Sudbena policija kontinuirano provodi procjene sigurnosti i pruža stručnu edukaciju nositeljima pravosudnih funkcija i članovima njihove uže obitelji u svezi njihove sigurnosti.

 

 

Članak 32.

 

 

(Zaštita svjedoka)

 

 

(1) Sudbena policija sukladno s pismenom naredbom pravosudne institucije obavlja poslove zaštite svjedoka koji se u kaznenim postupcima tretiraju kao svjedoci pod prijetnjom, ugroženi svjedoci i zaštićeni odnosno anonimni svjedoci, uključujući članove obitelji i drugih osoba u bliskoj vezi sa svjedokom.

(2) Zaštita svjedoka iz stavka (1) ovog članka podrazumijeva mjere zaštite, odnosno sve pojedinačne mjere čija je svrha zaštita svjedoka i bliske osobe od zastrašivanja, napada ili bilo kakvih drugih posljedica zbog njegove odluke da svjedoči, odnosno surađuje s organima pravosuđa.

(3) Mjere kojima se osigurava zaštita svjedoka, odnosno bliske osobe su:

a) tjelesna i tehnička zaštita osobe, koja se sastoji u sprječavanju ugrožavanja života, zdravlja, tjelesnog integriteta, slobode ili imovine svjedoka odnosno njemu bliske osobe, uporabom tjelesno – tehničkih mjera;

b) premještanje, koje se sastoji u privremenom preseljenju svjedoka i bliske osobe iz mjesta njenog prebivališta ili boravišta u drugo mjesto u Federaciji koje odredi nadležna organizacijska jedinica Sudbene policije;

c) druge mjere predviđene zakonom o pravilima postupka i drugim propisima.

(4) Mjere iz stavka (3) toč. a) i b) ovog članka poduzimaju se na temelju pismene suglasnosti svjedoka i bliske osobe, a u slučajevima iz stavka (3) točka b) Sudbena policija sa svjedokom i bliskom osobom potpisuje sporazum.

(5) Sudbena policija će svjedoku odnosno njemu bliskoj osobi u tijeku primjene mjera zaštite pružiti ili organizirati pružanje potrebne pravne, medicinske i psihološke pomoći.

(6) Pomoć iz stavka (5) ovog članka ne može biti veća od iznosa koji je neophodan za pokrivanje životnih troškova i uključenja u novu društvenu sredinu.

(7) Sredstva za provođenje mjera zaštite svjedoka sukladno s ovim zakonom se planiraju i osiguravaju u Proračunu Federacije.

(8) Sva tijela uprave i javne ustanove u Federaciji dužna su postupiti po zahtjevima Sudbene policije, te u cilju provođenja mjera zaštite svjedoka Sudbenoj policiji pružiti pomoć iz svoje nadležnosti.

 

 

Članak 33.

 

 

(Izvršavanje drugih naredbi pravosudnih institucija)

 

 

Sudbena policija izvršava i druge naredbe izdate od strane nositelja pravosudnih funkcija kojim se osigurava uspješno vođenje odgovarajućeg postupka.

 

 

Članak 34.

 

 

(Propisi o vršenju poslova i primjeni ovlasti)

 

 

Način postupanja, taktika, metodika i druga pitanja od značaja za izvršenje poslova iz nadležnosti Sudbene policije uredit će se propisom o načinu vršenja poslova i primjeni ovlasti

Sudbene policije, koji na prijedlog ravnatelja donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

V. - OVLASTI I PRIMJENA OVLASTI

1. Ovlasti

 

 

Članak 35.

 

 

(Ovlasti službenika Sudbene policije)

 

 

(1) Pored dužnosti i ovlasti propisanih ZKP-om i drugim procesnim zakonima, radi izvršenja poslova iz članka 17. ovog zakona, službenik Sudbene policije ima sljedećae ovlasti:

a) provjera i utvrđivanje identiteta osoba;

b) obavljanje razgovora;

c) izdavanje upozorenja i naredbi;

d) privođenje;

e) privremeno ograničenje slobode kretanja;

f) potraga za osobama i stvarima;

g) privremeno oduzimanje predmeta;

h) privremeno korištenje tuđih vozila i komunikacijskih sredstava;

i) ulazak u tuđi stan i druge prostorije;

j) pretres osoba, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih sredstava;

k) pregled osoba, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih sredstava;

l) uporaba sredstava prinude;

m) audio i video snimanje na javnim mjestima;

n) obrada osobnih podataka i vođenje evidencija;

o) postupanje s tajnim podacima i vođenje evidencija.

(2) Ovlasti iz stavka (1) ovog članka službenik Sudbene policije vrši sukladno s odredbama od čl. 39. do 67. ovog zakona.

 

 

2. Osnovna načela

 

 

Članak 36.

 

 

(Obveza identifikacije)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije se pri izvršenju poslova iz nadležnosti Sudbene policije u svakoj komunikaciji s drugim osobama dužan predstaviti kao službenik Sudbene policije.

(2) U izuzetnim slučajevima, kada identifikacija iz stavka (1) ovog članka može ugroziti sigurnost službenika Sudbene policije ili druge osobe, ili dovesti u pitanje postizanje zakonitog cilja koji opravdava primjenu ovlasti, službenik Sudbene policije može se identificirati na drugi način ili odgoditi identifikaciju.

(3) Kada okolnosti iz stavka (2) ovog članka prestanu, službenik Sudbene policije identificira se na način iz stavka (1) ovog članka.

 

 

Članak 37.

 

 

(Prikladnost i proporcionalnost primjene ovlasti)

 

 

(1) Primjena ovlasti mora biti prikladna i proporcionalna potrebi radi koje se poduzima.

(2) Ovlasti se primjenjuju sredstvima kojima se može postići zakoniti cilj s najmanje štetnih posljedica i u najkraćem vremenu.

 

 

Članak 38.

 

 

(Odluke i naredbe za primjenu ovlasti)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije primjenjuje ovlasti prema vlastitoj odluci sukladno sa zakonom, kao i na temelju naredbe nadređenog službenika ili nadležnog organa.

(2) Službenik Sudbene policije neće izvršiti naredbu ukoliko bi time učinio krivično djelo propisano kaznenim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini.

(3) Službenik Sudbene policije će u slučaju iz stavka (2) ovog članka, odmah podnijeti izvješće o neizvršenju naredbe svom neposredno nadređenom službeniku, odnosno višem nadređenom službeniku ukoliko je naredba izdata od neposredno nadređenog službenika Sudbene policije.

(4) Ukoliko naredba bude ponovljena bez obzira na izvješće o neizvršenju, službenik Sudbene policije svoje izvješće dostavlja organizacijskoj jedinici nadležnoj za unutarnju kontrolu.

 

 

3. Primjena ovlasti

 

 

Članak 39.

 

 

(Utvrđivanje i provjera identiteta osoba)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije u obavljanju poslova iz članka 17. ovog zakona ovlašten je izvršiti provjeru i utvrđivanje identiteta osoba.

(2) Službenik Sudbene policije upoznat će osobu o razlozima zbog kojih je potrebno utvrđivanje ili provjera njenog identiteta.

 

 

Članak 40.

 

 

(Načini utvrđivanja i provjere identiteta)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije utvrđivanje identiteta osobe vrši uvidom u njenu osobnu kartu ili drugu javnu ispravu koja sadrži fotografiju.

(2) Utvrđivanje identiteta može se izvršiti i na temelju izjave druge osobe čiji je identitet utvrđen na način opisan u stavku (1) ovog članka ili putem raspoloživih evidencija ili kod nadležne institucije.

(3) Ukoliko službenik Sudbene policije nije u mogućnosti utvrditi identitet osobe na način iz st. (1) i (2) ovog članka ili ukoliko postoji sumnja u vjerodostojnost isprave, službenik Sudbene policije će utvrđivanje identiteta zahtijevati od nadležnog organa unutarnjih poslova.

 

 

Članak 41.

 

 

(Obavljanje razgovora)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije u obavljanju poslova iz članka 17. ovog zakona može obavljati razgovore s drugim osobama.

(2) Obavljanje razgovora iz stavka (1) ovog članka se može provoditi kroz aktivnosti Sudbene policije na terenu ili u prostorijama Sudbene policije u koje se može pozvati određena osoba.

(3) Ukoliko se obavljanje započetog razgovora na terenu ne može okončati na siguran i učinkovit način, službenik Sudbene policije je ovlašten osobu pozvati usmeno pri čemu joj je dužan priopćiti razlog pozivanja.

(4) Pozivanje iz stavka (2) ovog članka podrazumijeva pismeno pozivanje, a obavljanje razgovora se može vršiti u vremenu između 06,00 i 21,00 sat i ne može trajati duže od šest sati.

(5) Izuzetno, ukoliko postoji žurna potreba za obavljanje razgovora iz stavka (1) ovog članka, službenik Sudbene policije je ovlašten osobu pozvati usmeno pri čemu joj je dužan priopćiti razlog pozivanja.

 

 

Članak 42.

 

 

(Izdavanje upozorenja i naredbi)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije upozorit će osobu koja svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem može ugroziti izvršenje poslova iz članka 17. ovog zakona.

(2) Službenik Sudbene policije u obnašanju poslova iz članka 17. ovog zakona može izdavati naredbe pravnim i fizičkim osobama.

(3) Upozorenja i naredbe izdaju se usmenim ili pismenim putem ili na drugi odgovarajući način (optičkim ili zvučnim signalima, rukom itd.).

 

 

Članak 43.

 

 

(Privođenje)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije može u službene prostorije privesti:

a) Osobu koja narušava red i mir u zgradi pravosudne institucije ili u zoni objekta koji se osigurava;

b) osobu koja prijeti, napada ili ometa rad nositelja pravosudne funkcije, drugih uposlenika pravosudnih institucija ili službenika Sudbene policije u izvršenju konkretnih poslova i zadataka;

c) osobu čiji je identitet potrebno utvrditi kada nema drugog načina;

d) osobu koja se ne odazove na poziv iz članka 41. st. (4) i (5) ovog zakona.

(2) Sukladno s procjenom Sudbene policije, osobe iz stavka (1) toč. a), b) i c) ovog članka mogu se predati nadležnom organu, radi poduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti.

(3) Privođenje iz stavka (1) ovog članka može trajati onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje službenog zadatka, a najduže šest sati.

 

 

Članak 44.

 

 

(Privremeno ograničenje kretanja)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije može privremeno ograničiti kretanje osobe na određenom prostoru ili u određenom objektu kada je to potrebno kako bi se osiguralo izvršenje poslova iz članka 17. ovog zakona.

(2) Privremeno ograničenje kretanja iz stavka (1) ovog članka, može trajati onoliko dugo koliko je potrebno za realizaciju naredbe ili provođenje mjere osiguranja i zaštite i ne može se nastaviti nakon postizanja cilja zbog kojeg je bilo primijenjeno.

 

 

Članak 45.

 

 

(Potraga za osobama i stvarima)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije ovlašten je provoditi mjere potrage za osobama prilikom postupanja po naredbama iz čl. 19., 20. i 21. ovog zakona.

(2) Mjere potrage za stvarima službenik Sudbene policije poduzima sukladno s pismenom naredbom suda.

(3) Mjere potrage u smislu st. (1) i (2) ovog članka podrazumijevaju provođenje sigurnosno taktičkih radnji, kao što su pretraga, pregled određenih zgrada i prostorija, zasjeda, racija, djelomična ili potpuna blokada prometa i drugog prostora.

 

 

Članak 46.

 

 

(Privremeno oduzimanje predmeta)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije ovlašten je privremeno oduzeti predmete koji su u posjedu osobe prema kojoj se poduzimaju mjere i radnje u smislu odredbi ovog zakona, predmete koji su u posjedu drugih osoba koje ometaju ili mogu ometati izvršenje službene radnje, kao i predmete koje može uporabiti za samoozljeđivanje, bijeg, napad na osobe ili imovinu koja se osigurava ili napad na službenika Sudbene policije.

(2) Službenik Sudbene policije dužan je izdati potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta.

(3) Ovisno od konkretnih mjera poduzetih u provođenju poslova, predmeti iz stavka (1) ovog članka će se predati na daljnje postupanje nadležnoj pravosudnoj instituciji, nadležnom policijskom ili drugom organu, nadležnoj kaznenopopravnoj ustanovi ili će se po završetku službene radnje vratiti osobi od koje su oduzeti, ukoliko nije drugačije određeno zakonom ili odlukom pravosudne institucije.

 

 

Članak 47.

 

 

(Privremeno korištenje tuđih vozila ili komunikacijskih sredstava)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije ovlašten je privremeno koristiti tuđa vozila ili komunkacijska sredstva radi osiguranja izvršenja započetih poslova iz članka 17. ovog zakona čije je izvršenje neodloživo iz sigurnosnih razloga, a zbog nemogućnosti trenutnog korištenja raspoloživih sredstava Sudbene policije.

(2) Službenik Sudbene policije tuđa vozila i komunkacijska sredstva mogu koristiti do prestanka razloga iz stavka (1) ovog članka.

(3) O korištenju tuđeg vozila i komunkacijskih sredstava službenik Sudbene policije će odmah po stjecanju uvijeta izvijestiti neposrednog rukovoditelja, a vlasniku ili korisniku vozila ili komunikacijskog sredstva iz stavka (1) ovog članka izdati potvrdu.

(4) Vlasnik ili korisnik vozila ili komunikacijskog sredstva iz stavka (1) ovog članka ima pravo na naknadu troškova, odnosno štete pričinjene uporabom njegove imovine.

(5) Propis o postupku utvrđivanja i visini naknade troškova ili štete iz stavka (4) ovog članka donosi predsjednik Vrhovnog suda uz suglasnost Vlade Federacije.

 

 

Članak 48.

 

 

(Ulazak u stan i druge prostorije bez posebne naredbe)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije pri izvršenju poslova dovođenja ili lišenja slobode osumnjičene, optužene ili osuđene osobe može ući u stan ili druge prostorije bez posebne naredbe i bez svjedoka i pretražiti stan ili druge prostorije, ako je video ili dobio informaciju da se ta osoba nalazi u stanu ili drugim prostorijama.

(2) U slučaju iz stavka (1) ovog članka sačinit će se potvrda u kojoj će se naznačiti razlog i vrijeme ulaženja u stan ili drugu prostoriju.

(3) U slučaju kad se pri izvršenju poslova iz stavka (1) ovog članka u stanu ili drugim prostorijama ne zatekne vlasnik ili korisnik stana ili druge prostorije, službenik Sudbene policije je dužan sačiniti zapisnik te poduzeti mjere za osiguranje stana ili druge prostorije od neovlaštenog ulaska trećih osoba.

(4) O radnjama i postupcima iz stavka (1) ovog članka Sudbena policija će izvijestiti nositelja pravosudne funkcije koji je izdao naredbu za prinudno dovođenje ili lišenje slobode.

 

 

Članak 49.

 

 

 

(Pretres osoba, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih

sredstava)

 

 

(1) Sudbena policija sukladno s naredbom suda može vršiti pretresanje osoba, stana, drugih prostorija, prijevoznih sredstava i pokretnih stvari.

(2) Pretresanje iz stavka (1) ovog članka se provodi s ciljem sigurnog i nesmetanog izvršenja poslova iz članka 17. ovog zakona.

(3) Pretresanje iz st. (1) i (2) ovog članka se provodi na način propisan odredbama ZKP-a.

(4) Izuzetno od stavka (1) ovog članka Sudbena policija pretresanje osoba, stana, drugih prostorija, prijevoznih sredstava i pokretnih stvari može vršiti i bez naredbe suda, samo u slučajevima i na način propisan odredbama ZKP-a.

 

 

Članak 50.

 

 

(Pregled osoba, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih

sredstava)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije ovlašten je da izvrši pregled osoba, stvari koje osoba nosi sa sobom i prijevoznih sredstava kada je to neophodno radi izvršenja poslova iz članka 17. ovog zakona, s ciljem pronalaska predmeta koji bi mogli biti iskorišteni za samoozljeđivanje, bijeg, napad na osobe i imovinu koja se osigurava, napad na službenika Sudbene policije ili ometanje provođenja odgovarajućeg postupka.

(2) Pregled osoba u svrhu iz stavka (1) ovog članka obuhvata uvid u sadržaj njene odjeće i obuće.

(3) Pregled stvari koje osoba nosi sa sobom obuhvata pregled stvari koje su kod osobe ili u njenoj neposrednoj blizini.

(4) Pregled prijevoznih sredstava obuhvata pregled svih otvorenih i zatvorenih prostora prijevoznog sredstva i predmeta koji se u njima prevoze.

(5) Prilikom pregleda iz stavka (1) ovog članka službenik Sudbene policije ovlašten je koristiti tehnička pomagala i službene pse.

(6) Pregled osoba iz stavka (1) ovog članka obavlja osoba istog spola, izuzev u slučajevima kada je neophodan žuran pregled osobe kako bi joj se oduzelo oružje ili drugi predmet kojim se može izvesti napad na objekat, drugu osobu ili samopovrjeđivanje.

 

 

Članak 51.

 

 

(Vrsta sredstva prinude)

 

 

Službenik Sudbene policije u obnašanju poslova iz nadležnosti Sudbene policije može uporabiti sredstva prinude i to:

a) vatreno oružje;

b) tjelesnu snagu;

c) službenu palicu;

d) sredstva za vezivanje;

e) sredstva za privremeno onesposobljavanje;

f) kemijska sredstva za privremeno onesposobljavanje osoba;

g) službene pse;

h) sredstva za prisilno zaustavljanje vozila;

i) sredstva za prisilno zaustavljanje osoba i

j) eksplozivne naprave i druga sredstva za prinudno otvaranje prostorija.

 

 

Članak 52.

 

 

(Načela uporabe sredstava prinude)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije, prije uporabe sredstava prinude, dužan je izdati naređenje i upozorenje osobi prema kojoj rabi sredstva prinude, osim ako bi to ugrozilo sigurnost službenika Sudbene policije ili druge osobe, ili to ne bi bilo svrsishodno u konkretnim okolnostima.

(2) Pod naređenjem i upozorenjem za uporabu sredstava prinude iz stavka (1) ovog članka podrazumijeva se verbalno upozorenje (jasno i glasno izgovaranje naredbe i upozorenja), kao i vizualno upozorenje (stavljanje sredstva prinude u položaj za uporabu, vađenje oružja iz futrole,

repetiranje i sl.), odnosno poduzimanja radnji koje prethode uporabi sredstava prinude.

(3) Ako osoba ne postupi sukladno s naređenjem i upozorenjem iz stavka (1) ovog članka službenik Sudbene policije ako ocijeni svrsishodnim, može ispaliti hice upozorenja.

 

 

Članak 53.

 

 

(Uvjeti za uporabu vatrenog oružja)

 

 

U izvršavanju poslova iz članka 17. ovog zakona, službenik Sudbene policije može uporabiti vatreno oružje, ako drugim sredstvima prinude ne može:

a) zaštititi svoj ili život druge osobe, a trenutne okolnosti ukazuju na izravno prijeteću smrtnu opasnost ili nanošenje ozljede opasne po život ili zdravlje;

b) odbiti neposredni napad kojim se ugrožava njegov život ili život drugih osoba koje je dužan štititi;

c) odbiti neposredni napad na objekat koji je dužan štititi, ako se tim napadom ugrožava njegov ili život osoba koje je dužan štititi;

d) spriječiti bijeg osumnjičene, optužene ili osuđene, ako posebne okolnosti ukazuju da će ta osoba ugroziti živote drugih osoba.

 

 

Članak 54.

 

 

(Opasnost po život ili zdravlje)

 

 

Opasnost u smislu članka 53. točka a) ovog zakona postoji ukoliko okolnosti konkretnog slučaja ukazuju da osoba posjeduje vatreno oružje, imitaciju vatrenog oružja, eksplozivnu napravu ili

drugo oružje ili oruđe opasno po život ili zdravlje i da će ga uporabiti.

 

 

Članak 55.

 

 

(Neposredan napad)

 

 

Neposrednim napadom u smislu članka 53. toč. b) i c) ovog zakona smatra se istovremeni protupravni:

a) napad vatrenim oružjem potezanjem vatrenog oružja;

b) napad oruđem ili drugim opasnim predmetom;

c) napad koji istovremeno vrše dvije ili više osoba;

d) napad na mjestu i u vrijeme, kada se objektivno, ne može očekivati pomoć;

e) napad očigledno tjelesno snažnije osobe ili osobe koja se služi posebnim vještinama.

 

 

Članak 56.

 

 

(Uporaba vatrenog oružja pri sprečavanju bijega)

 

 

(1) Pri sprečavanju bijega iz članka 53. točka d) ovog zakona, službenik Sudbene policije će pokušati da zaustavi osobu koja bježi izdavanjem usmene naredbe: "Stoj, Sudbena policija!".

(2) Ako osoba ne postupi po naredbi iz stavka (1) ovog članka, službenik Sudbene policije će izdati usmeno upozorenje: "Stoj, pucat ću!", pa ako osoba ne postupi po upozorenju, službenik Sudbene policije će uporabiti vatreno oružje.

(3) Noću, u gustoj magli, na nepreglednom terenu ili u šumi, kao i kada osoba bježi prema šumi ili u pravcu objekta gdje se može sakriti, vatreno oružje može se uporabiti nakon što osoba nije postupila po usmenoj naredbi iz stavka (1) ovog članka.

(4) Službenik Sudbene policije će pri uporabi vatrenog oružja dati osobi dovoljno vremena da postupi po naredbi ili upozorenju.

(5) Ako osoba bježi prema okupljenim građanima, a postoji opasnost da bi netko od građana uporabom vatrenog oružja mogao biti smrtno ugrožen ili povrijeđen, službenik Sudbene policije ne smije uporabiti vatreno oružje.

 

 

Članak 57.

 

 

(Naredba za uporabu vatrenog oružja)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije može uporabiti vatreno oružje samoinicijativno ili po naredbi neposrednog rukovoditelja.

(2) Službenik Sudbene policije koji obavlja poslove i zadatke u sastavu tima ili grupe može da uporabi vatreno oružje samo po naredbi neposrednog rukovoditelja, izuzev, ako je uporaba vatrenog oružja jedino sredstvo za obranu od neposrednog napada i opasnosti, oružje može uporabiti i prije izdate naredbe.

(3) Naredbu za uporabu vatrenog oružja neposredni rukovoditelj može izdati samo na mjestu događaja i sukladno s člankom 53. ovog zakona.

 

 

Članak 58.

 

 

(Uporaba vatrenog oružja prema životinjama)

 

 

Vatreno oružje uporabljeno prema životinjama koje neposredno ugrožavaju živote službenika Sudbene policije ili osobe koja se štiti, ne smatra se uporabom vatrenog oružja u smislu ovog zakona.

 

 

Članak 59.

 

 

(Traženje pomoći)

 

 

Uporaba vatrenog oružja pucanjem u zrak radi signalizacije i traženja pomoći, ne smatra se uporabom vatrenog oružja u smislu ovog zakona.

 

 

Članak 60.

 

 

(Uvjeti za uporabu drugih sredstava prinude)

 

 

U izvršavanju poslova iz članka 17. ovog zakona, službenik Sudbene policije može uporabiti sredstva prinude iz članka 51. toč. b) do j) ako drugačije ne može:

a) da spriječi napad na službenika Sudbene policije;

b) da spriječi napad na osobu koju je dužan štititi;

c) da spriječi otpor osobe prema kojoj se izvršava nalog;

d) da spriječi otpor osobe koja ometa izvršenje službenog zadatka;

e) da spriječi bijeg osobe;

f) da spriječi samopovrjeđivanje osobe;

g) da spriječi prouzrokovanje materijalne štete na objektima i drugoj imovini koju osigurava.

 

 

Članak 61.

 

 

(Ograničenja uporabe sredstava prinude)

 

 

(1) Sredstva prinude se ne mogu uporabiti prema maloljetnicima, očigledno bolesnim, starim i iznemoglim osobama, teškim invalidima i ženama čija je trudnoća vidljiva.

(2) Izuzetno od odredbe stavka (1) ovog članka, službenik Sudbene policije može uporabiti sredstva prinude i prema tim osobama, ako netko od tih osoba vatrenim oružjem, oruđem ili drugim opasnim predmetima neposredno ugrožava život službenika Sudbene policije, život osobe koja se štiti ili život osobe prema kojoj se izvršava nalog.

(3) Uporaba vatrenog oružja nije dozvoljena ako bi ugrozila živote drugih ljudi, osim ako je to jedini način obrane sebe ili drugoga od izravnog napada ili opasnosti.

(4) Službenik Sudbene policije ne smije uporabiti vatreno oružje protiv vozila i plovila u pokretu, osim, ako se to vozilo i plovilo koristi kao sredstvo neposrednog napada prema službeniku Sudbene policije i osobi koja se štiti, ili ako je to neophodno radi sprečavanja neposrednog napada u slučaju pucanja iz oružja na službenika Sudbene policije, osobe koja

se štiti ili štićenog objekta pod uvjetima iz članka 53. točka c) ovog zakona.

 

 

Članak 62.

 

 

(Izvješće o uporabi sredstava prinude)

 

 

(1) O svakoj uporabi sredstava prinude, sukladno s ovim zakonom, službenik Sudbene policije koji je uporabio ili naredio uporabu sredstava prinude, dužan je podnijeti pisano izvješće.

(2) O uporabi sredstva za vezivanje osoba prethodno lišenih slobode, neće se sačinjavati izvješće iz stavka (1) ovog članka.

 

 

Članak 63.

 

(Ocjena zakonitosti i pravilnosti uporabe sredstava prinude)

 

 

O zakonitosti i pravilnosti uporabe sredstava prinude od strane službenika Sudbene policije, odlučuje organizacijska jedinica nadležna za unutarnju kontrolu.

 

 

Članak 64.

 

 

(Propis o uporabi sredstava prinude)

 

 

Propis o uporabi sredstava prinude, uvjetima i načinu uporabe sredstava prinude, izvješću, ocjeni zakonitosti i pravilnosti i posttraumatskom savjetovanju nakon uporabe sredstava prinude od strane službenika Sudbene policije na prijedlog ravnatelja, donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

Članak 65.

 

 

(Pomoć građana službeniku Sudbene policije)

 

 

(1) Osoba koja na zahtjev službenika Sudbene policije pruži pomoć ili samoinicijativno učestvuje u savladavanju osobe koja pruža otpor ili hvatanju osobe koje bježi i tom prilikom

bude ozlijeđena, razboli se ili trajnije bude spriječena za rad, ima prava iz socijalnog osiguranja, kao i osoba u stalnom radnom odnosu.

(2) Ako osoba iz stavka (1) ovog članka, prilikom pružanja pomoći službeniku Sudbene policije izgubi život, pokopat će se o trošku Sudbene policije, u mjestu koje odredi njena obitelj.

(3) U slučaju iz stavka (2) ovog članka, obitelji ili osobi koju je izdržavala poginula osoba pripada jednokratna novčana pomoć u visini posljednjih šest mjesečnih plaća poginule osobe ili šest prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih u Federaciji ako poginula osoba nije bila u radnom odnosu ili je to za njih povoljnije.

(4) Osoba iz st. (1) i (3) ovog članka ima pravo na naknadu štete ukoliko nisu obeštećena u smislu odredbe st. (1) do (3) ovog članka.

 

 

Članak 66.

 

 

(Audio i video snimanje na javnim mjestima)

 

 

Radi izvršenja poslova iz članka 17. ovog zakona službenik Sudbene policije može vršiti audio i video snimanje osobe ili grupe osoba, okruženja i svake druge okolnosti ili predmeta.

 

 

Članak 67.

 

 

(Obrada osobnih podataka i vođenje evidencija)

 

 

(1) Sudbena policija ovlaštena je obrađivati osobne podatke i voditi evidencije koje uključuju i osobne podatke u svezi s izvršenjem poslova iz članka 17. ovog zakona i primjeni ovlasti iz članka 35. ovog zakona.

(2) Pravo obrade osobnih podataka iz stavka (1) ovog članka ima samo službenik Sudbene policije koji je za to posebno ovlašten od strane ravnatelja.

(3) Službenik Sudbene policije ima pravo pristupa evidencijama iz stavka (1) ovog članka i ovlašten je koristiti osobne podatke u slučajevima kada je to neophodno za izvršenje poslova iz članka 17. ovog zakona i primjenu ovlasti iz članka 35. ovog zakona.

(4) Službenik Sudbene policije ne smije ustupati osobne podatke trećoj strani osim u slučajevima kada je to neophodno za izvršenje poslova iz članka 17. ovog zakona i primjenu ovlasti iz članka 35. ovog zakona.

(5) Propis o načinu obrade i korištenja osobnih podataka, vrsti, sadržaju i načinu vođenja evidencija na prijedlog ravnatelja donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

VI. – RADNI ODNOSI U SUDBENOJ POLICIJI

 

 

Članak 68.

 

 

(Uposleni u Sudbenoj policiji)

 

 

(1) Poslove u Sudbenoj policiji obavljaju službenici Sudbene policije, državni službenici i namještenici.

(2) Nacionalna zastupljenost uposlenih u Sudbenoj policiji odražava nacionalnu strukturu stanovništva Federacije, prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini.

 

 

Članak 69.

 

 

(Status službenika Sudbene policije)

 

 

Službenik Sudbene policije u pravima iz radnog odnosa, zdravstvenog, mirovinsko - invalidskog, kao i drugim pravima po osnovu rada, a koja nisu propisana ovim zakonom, se izjednačava

s pravima koja ima policijski službenik Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.

 

 

Članak 70.

 

 

(Državni službenik i namještenik)

 

 

Na radne odnose državnih službenika i namještenika uposlenih u Sudbenoj policiji primjenjuju se federalni propisi kojim se uređuje radni odnos državnih službenika i namještenika u Federaciji, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

 

 

VII. - DUŽNOSTI I PRAVA SLUŽBENIKA SUDBENE POLICIJE

1. Dužnosti

 

 

Članak 71.

 

 

(Dužnosti službenika Sudbene policije)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije dužan je poznavati zakone i druge propise na temelju kojih vrši službu i stručno se usavršavati.

(2) Službenik Sudbene policije dužan je postupiti po naređenju rukovoditelja.

(3) Službenik Sudbene policije pri obnašanju svojih dužnosti rukovodit će se općim interesom, te posebice služiti i pomagati javnosti.

(4) Službenik Sudbene policije bit će nepristran te izbjegavati aktivnosti ili propuste koji su nespojivi s dužnostima ili koji krše dužnosti propisane ovim zakonom.

(5) Službenik Sudbene policije će se suzdržavati od javnog promoviranja političkih i vjerskih uvjerenja.

(6) Službenik Sudbene policije neće tražiti niti prihvaćati za sebe ili svoje srodnike ili drugu osobu bilo kakvu dobit, korist, uslugu ili kakvu drugu naknadu.

(7) Službenik Sudbene policije je tijekom i izvan radnoga vremena dužan djelovati na način koji ne šteti interesu i ugledu Sudbene policije.

(8) Službenik Sudbene policije koji se zatekne na mjestu izvršenja krivičnog djela ili prekršaja dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti nadležni organ, a u slučajevima kada bi izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja mogle nastupiti posljedice opasne po život i zdravlje građana dužan je primijeniti ovlasti i sredstva prinude sukladno s odredbama ovog zakona, o čemu je odmah po stjecanju uvjeta dužan izvijestiti neposrednog rukovoditelja.

(9) Službenik Sudbene policije dužan je u svrhu provjere svoje posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti pristupiti sistematskom kontrolnom zdravstvenom pregledu, a na obrazloženi prijedlog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nadređenog rukovoditelja i vanrednom kontrolnom zdravstvenom pregledu.

(10) Službenik Sudbene policije je u slučaju da se protiv njega vodi kazneni ili prekršajni postupak isto dužan prijaviti neposrednom rukovoditelju, osim prekršaja iz oblasti sigurnosti prometa.

(11) Službenik Sudbene policije dužan je dati sva izvješća o dužnostima i djelatnostima koje obavlja on ili članovi njegove uže obitelji, kao i podatke o imovini kojom on ili članovi njegove uže obitelji raspolažu.

(12) Članovi uže obitelji, u smislu stavka (11) ovog članka, su bračni odnosno izvanbračni partner roditelji i djeca, posvoitelji i posvojenici koji žive u zajedničkom domaćinstvu.

(13) Podaci iz stavka (11) ovoga članka pohranjuju se u kadrovskoj evidenciji Sudbene policije i redovito se ažuriraju, sukladno s važećim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka.

(14) Službenik Sudbene policije pridržavat će se i svih drugih dužnosti propisanih ovim zakonom i podzakonskim propisima.

 

 

Članak 72.

 

 

(Posebna zdravstvena sposobnost)

 

 

Predsjednik Vrhovnog suda, na prijedlog ravnatelja, donosi propis kojim utvrđuje kriterije i način utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika Sudbene policije iz članka 71.

stavak (9) ovog zakona i kandidata iz članka 92. stavak (2) ovog zakona, kao i druga pitanja koja se odnose na zdravstveni i psihofizički pregled.

 

 

Članak 73.

 

 

(Posebni uvjeti rada)

 

 

(1) Poslovi službenika Sudbene policije smatraju se poslovima s posebnim uvjetima rada.

(2) Službenik Sudbene policije dužan je izvršavati i one poslove koji mogu dovesti u opasnost njega i njegov život.

 

 

Članak 74.

 

 

(Nespojivost)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije ne može obnašati dužnost ili obavljati djelatnosti koje su nespojive s njegovim službenim dužnostima, a posebice:

a) ne može biti nositelj javne dužnosti;

b) ne može obavljati dodatnu djelatnost uz naknadu, osim uz odobrenje ravnatelja;

c) ne može biti članom političke stranke niti slijediti upute političkih stranaka, niti u uniformi nazočiti skupovima političkih stranaka ili drugim političkim skupovima, osim ukoliko je na dužnosti;

d) ne može davati javne izjave niti na drugi način komentirati rad i aktivnosti pravosudnih institucija i Sudbene policije bez odobrenja ravnatelja.

(2) Službeniku Sudbene policije prestaje radni odnos kada je imenovan ili izabran na javnu dužnost bilo kojeg organa vlasti u Bosni i Hercegovini.

 

 

Članak 75.

 

 

(Obveza čuvanja informacija)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije je dužan čuvati podatke, informacije i isprave do kojih je došao u obavljanju poslova, čijim bi se odavanjem neovlaštenoj osobi moglo osujetiti ili ugroziti obavljanje poslova pravosudne institucije ili Sudbene policije.

(2) Obveze čuvanja podataka, informacija i isprava iz stavka (1) ovog članka se nastavlja i nakon prekida radnog odnose službenika Sudbene policije.

 

 

2. Prava

 

 

Članak 76.

 

 

(Prava službenika Sudbene policije)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije ima pravo:

a) na stalni radni odnos do trenutka dok se ne steknu zakonski uvjeti za prestanak radnog odnosa;

b) na odmor i odsustva, kako je određeno ovim zakonom i podzakonskim propisima;

c) biti nagrađen za dužnosti i obavljanje poslova, kako je određeno ovim zakonom i podzakonskim propisima;

d) na plaću, uvećanje plaće po osnovu posebnih uvjeta rada i naknade, sukladno sa zakonom i podzakonskim propisima;

e) na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja s uključenim rizikom od prirodne smrti;

f) na napredovanje u karijeri i profesionalni razvoj kroz obuku i na drugi način;

g) osnivati i učlanjivati se u sindikat ili udrugu, sukladno sa zakonom;

h) na štrajk sukladno s federalnim propisima kojima se uređuje ova oblast, pod uvjetom da se ne ugrozi izvršenje neodložnih poslova iz članka 17. ovog zakona;

i) na pošten i pravičan tretman, bez obzira na spol, rasu, nacionalno ili socijalno podrijetlo, vjeroispovijest ili drugu pripadnost;

j) da nadređeni i podređeni postupaju s njim uz poštivanje ljudskog dostojanstva.

(2) Predsjednik Vrhovnog suda i predstavnici sindikata zaključit će sporazum kojim će se utvrditi neodložni poslovi u smislu stavka (1) točke h) ovog članka.

(3) Sporazum iz stavka (2) ovog članka zaključit će se najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

 

Članak 77.

 

 

(Uniforma i službene oznake)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije ima pravo na uniformu sa službenim oznakama za obavljanje poslova.

(2) Službenik Sudbene policije zbog specifičnosti prirode određenih poslova i zadataka i sukladno s prihvaćenim policijskim standardima, određene poslove i zadatke može izvršavati u civilnoj odjeći ili posebnoj službenoj uniformi i s opremom.

(3) Predsjednik Vrhovnog suda, na prijedlog ravnatelja, donosi propis o izgledu i nošenju uniforme i službenim oznakama u Sudbenoj policiji.

 

 

Članak 78.

 

 

(Oprema i oružje)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije ima pravo na opremu i oružje za obavljanje poslova.

(2) Predsjednik Vrhovnog suda, na prijedlog ravnatelja, donosi propis o vrsti opreme, držanju i nošenju opreme, oružja i municije u Sudbenoj policiji.

 

 

Članak 79.

 

 

(Kodeks ponašanja službenika Sudbene policije)

 

 

(1) Pravila ponašanja, međusobni odnosi službenika Sudbene policije, odnosi prema građanima i osobni izgled službenika Sudbene policije propisuju se Kodeksom ponašanja službenika Sudbene policije, koji na prijedlog ravnatelja donosi predsjednik Vrhovnog suda.

(2) Propisom iz stavka (1) ovog članka uredit će se izgled, način i druga pitanja vezana za nošenje kose, brade, brkova, piercinga, tetovaža, nakita, kao i drugih stvari koje mogu ugroziti ili otežavati izvršenje službenih zadataka ili mogu imati štetan utjecaj na nesmetano obavljanje službenih zadataka ili po svom izgledu odstupaju od pravila nošenja uniforme.

 

 

Članak 80.

 

 

(Službena iskaznica i značka)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije svojstvo službenika Sudbene policije dokazuje iskaznicom i značkom Sudbene policije koja mora biti prepoznatljiva kao oznaka Sudbene policije.

(2) Službenu iskaznicu i značku Sudbene policije izdaje ravnatelj.

(3) Kandidati koji pohađaju obuku za rad u Sudbenoj policiji nemaju službenu iskaznicu i značku Sudbene policije, već tijekom obuke imaju iskaznicu kadeta.

(4) Izgled službene iskaznice i značke Sudbene policije, postupak izdavanja, oduzimanja kao i druga pitanja, na prijedlog ravnatelja propisuje predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

Članak 81.

 

 

(Trajna nesposobnost)

 

 

(1) Službeniku Sudbene policije ne može prestati radni odnos na temelju njegove trajne nesposobnosti za rad, proistekle usljed profesionalne bolesti ili povrede na radu, osim u

slučajevima predviđenim ovim zakonom.

(2) Povreda iz stavka (1) ovog članka koja nastane na putu prema poslu ili s posla smatra se povredom na radu.

(3) Na ostvarivanje prava službenika Sudbene policije neće utjecati trajna nesposobnost za rad usljed profesionalne bolesti ili povrede na radu.

 

 

Članak 82.

 

 

(Pravo na pravnu i financijsku pomoć)

 

 

(1) Ako se protiv službenika Sudbene policije pokrene sudski postupak zbog uporabe sredstava prinude ili drugih radnji tijekom izvršenja zadataka, Sudbena policija će službeniku Sudbene policije osigurati stručnu pravnu i financijsku pomoć, s ciljem angažiranja branitelja i pokrivanja ostalih financijskih troškova, kojima službenik Sudbene policije bude izložen u svezi s postupkom.

(2) Pravna i financijska pomoć također će se osigurati službeniku Sudbene policije kao oštećeniku u postupku za naknadu štete, odnosno njegovoj obitelji, ukoliko je šteta nanesena u izvršenju ili u svezi s izvršenjem zadataka Sudbene policije.

(3) U slučajevima iz st. (1) i (2) ovoga članka Sudbena policija će osigurati pravnu i financijsku pomoć službeniku Sudbene policije i nakon prestanka radnoga odnosa, izuzev u slučaju da ima pravo na istu pravnu pomoć po nekom drugom osnovu.

(4) Sudbena policija će pravnu i financijsku pomoć osigurati i građaninu koji je pomogao službeniku Sudbene policije ako je protiv građanina pokrenut kazneni postupak zbog djelovanja koje je u svezi s pruženom pomoći.

(5) Izuzetno od st. (1) do (4) ovog članka službenik Sudbene policije nema pravo na pravnu i financijsku pomoć ukoliko Sudbena policija utvrdi da je djelovao izvan okvira svojih ovlasti ili ih je zlouporabio.

 

 

VIII. - UPRAŽNJENA RADNA MJESTA I UVJETI ZA UPOŠLJAVANJE

1. Upražnjena radna mjesta

 

 

Članak 83.

 

 

(Utvrđivanje radnih mjesta i osnov za upošljavanje)

 

 

(1) Ravnatelj periodično utvrđuje upražnjena radna mjesta za upošljavanje.

(2) Upražnjena radna mjesta utvrđuju se radi periodičnog upošljavanja novih službenika Sudbene policije kako bi se održao propisani optimum radnih mjesta i održavala operativnost Sudbene policije.

(3) Upošljavanje službenika Sudbene policije temelji se na sljedećim načelima:

a) raspoloživosti radnih mjesta;

b) javnom natječaju;

c) prethodnom utvrđivanju uvjeta;

d) transparentnom postupku odabira.

(4) Pri utvrđivanju načela iz stavka (3) ovog članka, u svakom konkretnom postupku upošljavanja uzimaju se u obzir i odredbe članka 68. stavak (2) ovog zakona.

 

 

Članak 84.

 

 

(Nivoi pristupa)

 

 

Nivoi pristupa Sudbenoj policiji mogu biti:

a) u činu sudbenog policajca - kao prvi nivo pristupanja za kandidata s najmanje završenom SSS -IV stupnja;

b) u činu mlađeg inspektora Sudbene policije - kao drugi nivo pristupa za kandidata s najmanje završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja sa ostvarenih 180 ECTS bodova ili VŠS - VI stupnjem školske spreme.

 

 

2. Uvjeti za upošljavanje u početne činove

 

 

Članak 85.

 

 

(Opći uvjeti)

 

 

Da bi bila uposlena kao službenik Sudbene policije, osoba mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

a) državljanstvo Bosne i Hercegovine;

b) životna dob između 18 i 27 godina života za početni čin sudbeni policajac, a između 20 i 35 godina života za početni čin mlađi inspektor Sudbene policije;

c) SSS - IV stupanj za čin sudbeni policajac, a najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja, 180 ECTS bodova ili VŠS - VI stupanj školske spreme za čin mlađeg inspektora Sudbene policije;

d) da je tjelesno i psihički sposobna za obavljanje poslova službenika Sudbene policije;

e) da nije otpuštena s bilo koje pozicije u organima državne uprave, institucije s javnim ovlastima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini ili vojne službe u Bosni i Hercegovine kao rezultat disciplinske sankcije;

f) da protiv nje nije pokrenut kazneni postupak ili da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa, sukladno s kaznenim zakonodavstvom.

 

 

Članak 86.

 

 

(Posebni uvjeti)

 

 

Pored općih uvjeta propisanih člankom 85. ovog zakona, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu, koji se odnose na konkretno radno mjesto.

 

 

3. Postupak selekcije i izbora kandidata

 

 

Članak 87.

 

 

(Javni natječaj)

 

 

(1) Javni natječaj za prijem službenika Sudbene policije u radni odnos raspisuje ravnatelj.

(2) Javni natječaj za prijem službenika Sudbene policije provodi Povjerenstvo za izbor koje imenuje ravnatelj.

 

 

Članak 88.

 

 

(Objavljivanje i sadržaj javnog natječaja)

 

 

(1) Javni natječaj iz članka 87. ovog zakona se objavljuje u najmanje dvije dnevne novine koje se distribuiraju na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(2) Javni natječaj iz stavka (1) ovog članka ostaje otvoren najmanje 15 dana od dana zadnje objave u dnevnim novinama.

(3) Javni natječaj iz stavka (1) ovog članka sadrži:

a) naziv radnog mjesta i broj izvršitelja;

b) opće i posebne uvjete za upošljavanje;

c) dokumentaciju koju kandidati moraju podnijeti;

d) rok, način i mjesto dostavljanja prijava;

e) vrste i sadržaj testiranja;

f) obavijest o trajanju obuke u statusu kadeta;

g) obavijest o trajanju probnog rada;

h) obavijesti i o drugim pitanjima vezanim za javni natječaj.

 

 

Članak 89.

 

 

(Povjerenstvo za izbor)

 

 

(1) Povjerenstvo za izbor vrši sljedeće poslove:

a) sačinjava listu prijavljenih kandidata;

b) utvrđuje i objavljuje liste kandidata koji ispunjavaju i ne ispunjavaju opće i posebne uvjete utvrđene javnim natječajem;

c) utvrđuje sadržaj testova i provodi postupak testiranja iz članka 90. st. (2) i (3) ovog zakona uz odobrenje ravnatelja;

d) utvrđuje i objavljuje bodovne liste kandidata koji su pristupili testiranjima;

e) utvrđuje i objavljuje listu uspješnih kandidata s rezultatima ostvarenim na testovima iz članka 90. st. (2) i (3) i intervjua iz članka 90. stavak (5) ovog zakona i istu dostavlja ravnatelju.

(2) Povjerenstvo za izbor se sastoji od pet članova, odabranih iz reda službenika Sudbene policije, s najmanjim činom mlađi inspektor Sudbene policije.

(3) Povjerenstvo za izbor može, a u ovisnosti od svakog konkretnog postupka selekcije, ravnatelju predložiti formiranje podpovjerenstva za sprovođenje pojedinih konkretnih radnji u postupku selekcije kandidata, koja će radnje u postupku provoditi po nalogu Povjerenstva za izbor.

 

 

Članak 90.

 

 

(Pravila postupka izbora)

 

 

(1) Kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz članka 85. ovog zakona i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju predviđenu javnim natječajem, imaju pravo pristupa testiranju.

(2) Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz stavka (1) ovog članka testiraju se po sljedećem redoslijedu:

a) Test općeg znanja, uključujući pismeni rad (esej);

b) Provjera morfoloških karakteristika;

c) Test fizičke sposobnosti.

(3) Izuzetno od stavka (2) ovog članka u slučajevima kada to zahtijeva priroda radnog mjesta kandidati se mogu podvrgnuti i dodatnim testiranjima.

(4) Prilikom utvrđivanja sadržaja testa tjelesne sposobnosti iz stavka (2) točka c) ovog članka, Povjerenstvo za izbor void računa da test uvažava biološke razlike muškaraca i žena i razlike u pogledu godina života.

(5) Kandidat koji ne zadovolji utvrđene kriterije na jednom od testova iz st. (2) i (3) ovog članka isključuje se iz daljnjeg procesa odabira.

(6) Kandidat koji zadovolji na testiranjima iz st. (2) i (3) ovog članka poziva se na intervju.

(7) Program, kriterije i sadržaj testiranja iz st. (2) i (3) ovog članka i intervjua iz stavka (6) ovog članka utvrdit će se posebnim propisom koji donosi ravnatelj.

 

 

Članak 91.

 

 

(Objavljivanje liste u postupku selekcije i izbora)

 

 

(1) Povjerenstvo za izbor na oglasnoj ploči Sudbene policije u sjedištu i njenim organizacijskim jedinicama ili službenoj web stranici Sudbene policije objavljuje liste kandidata iz članka 89. stavak (1) toč. b), d) i e) ovog zakona najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja liste.

(2) Kandidat koji je učestvovao u postupku selekcije i izbora ima nesmetan pristup rezultatima svojih testova.

(3) Protiv liste iz članka 89. stavak (1) točka b) ovog zakona, kandidat koji je isključen iz postupka ima pravo prigovora ravnatelju u roku od pet dana od dana objave liste.

(4) Kandidat koji je pristupio testiranju iz članka 90. st. (2) i (3) ovog zakona ima pravo prigovora protiv liste s rezultatima svakog pojedinačnog testa u roku od pet dana od dana

objave liste.

(5) Odluku po prigovoru iz st. (3) i (4) ovog člana ravnatelj je dužan donijeti u roku od osam dana od dana prijema prigovora.

 

 

Članak 92.

 

 

(Sigurnosne provjere kandidata i ljekarski pregled)

 

 

(1) Ravnatelj s liste iz članka 89. stavak (1) točka e) ovog zakona vrši izbor kandidata za koje pokreće postupak sigurnosne provjere sukladno sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka.

(2) Kandidati iz stavka (1) ovog članka za koje se izvršenom sigurnosnom provjerom utvrdi da nemaju sigurnosne smetnje, upućuju se na provjeru posebnih zdravstvenih sposobnosti utvrđenih u Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i propisu iz članka 72. ovog zakona.

(3) Nakon izvršenih provjera posebnih zdravstvenih sposobnosti iz stavka (2) ovog članka, ravnatelj utvrđuje listu kandidata koji se upućuju na obuku za obavljanje poslova službenika

Sudbene policije.

(4) Lista iz stavka (3) ovog članka se objavljuje na oglasnoj ploči Sudbene policije u sjedištu i njenim organizacijskim jedinicama ili službenoj web stranici Sudbene policije, najkasnije u roku od pet dana od dana utvrđivanja liste.

 

 

Članak 93.

 

 

(Priziv)

 

 

(1) U roku od osam dana od dana objavljivanja liste iz članka 92. stavak (4) ovog zakona, kandidat s liste uspješnih kandidata može izjaviti priziv Odboru sudbene policije.

(2) Razlozi za podnošenje priziva iz stavka (1) ovog članka ne mogu biti radnje i postupci koji su mogli biti razlog za podnošenje prigovora iz članka 91. st. (3) i (4) ovog zakona.

(3) Kada je priziv iz stavka (1) ovog članka izjavljen, process izbora se prekida.

(4) Odbor sudbene policije će o prizivu iz stavka (1) ovog članka odlučiti u roku od 15 dana od dana prijema priziva.

 

 

Članak 94.

 

 

(Odluka o izboru)

 

 

(1) Nakon isteka roka iz članka 93. stavak (1) ovog zakona ili prijema odluke po prizivu Odbora sudbene policije iz članka 93. stavak (4) ovog zakona, ravnatelj odlučuje o izboru kandidata koji se upućuju na osnovnu obuku za kadete.

(2) Sa svakim kandidatom iz stavka (1) ovog članka ravnatelj zaključuje ugovor o pravima i obvezama u tijeku trajanja obuke za kadete.

(3) Oblik i sadržaj ugovora iz stavka (2) ovog članka uređuje se propisom o radnim odnosima.

 

 

IX. - POSTAVLJENJE, RASPOREĐIVANJE I PREKOBROJNOST

 

 

Članak 95.

 

 

(Postavljenje i raspoređivanje)

 

 

Postavljenje i raspoređivanje službenika Sudbene policije se vrši na radna mjesta utvrđena pravilnikom iz članka 14. ovog zakona.

 

 

1. Postavljenje kadeta

 

 

Članak 96.

 

 

(Postavljenje kadeta)

 

 

(1) Po uspješnom okončanju obuke iz članka 111. ovog zakona kadet se postavlja na radno mjesto službenika Sudbene policije.

(2) Kadet stiče status službenika Sudbene policije nakon date i potpisane izjave zakletve.

(3) Tekst i način davanja zakletve utvrđuje se propisom koji na prijedlog ravnatelja donosi predsjednik Vrhovnog suda.

(4) Na iskaznicu kadeta shodno se primjenjuju odredbe članka 80. ovog zakona.

 

 

Članak 97.

 

 

(Probni rad)

 

 

(1) Kadet postavljen na radno mjesto službenika Sudbene policije je na probnom radu.

(2) Probni rad službenika Sudbene policije obuhvata uvođenje u posao i radni period koji ukupno traje šest mjeseci.

(3) U slučaju da službenik Sudbene policije na probnom radu bude privremeno spriječen za obavljanje probnog rada zbog bolovanja, porodiljnog odsustva, odnosno iz drugog opravdanog razloga, trajanje probnog rada produžit će se za onoliko vremena koliko je trajala privremena spriječenost za obavljanje probnog rada.

(4) Za vrijeme probnog rada službenik Sudbene policije obavlja poslove i primjenjuje ovlasti utvrđene ovim zakonom i podzakonskim propisima.

 

 

Članak 98.

 

 

(Ocjena probnog rada)

 

 

(1) Za organizaciju i ocjenu probnog rada službenika Sudbene policije odgovoran je rukovoditelj osnovne organizacijske jedinice ili drugi rukovoditelj kojeg odredi ravnatelj.

(2) U slučaju da ocjena rada bude:

a) "zadovoljava" - Sudbena policija potvrđuje upošljavanje službenika Sudbene policije;

b) "ne zadovoljava" - Sudbena policija otpušta službenika Sudbene policije koji gubi svoj status, bez prava na naknadu zbog otpuštanja iz službe.

(3) Službenik Sudbene policije protiv rješenja o ocjeni iz Stavka (2) točka b) ovog članka ima pravo podnijeti priziv Odboru sudbene policije u roku od 15 dana od dana prijema rješenja

o ocjeni.

 

 

2. Interni i eksterni premještaj

 

 

Članak 99.

 

 

(Interni premještaj u istom činu)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije može biti premješten na drugo radno mjesto istog čina unutar Sudbene policije.

(2) Premještaj službenika Sudbene policije na lokaciju koja je 70 ili više kilometara udaljena od njegova sadašnjeg mjesta rada ili njegovog prebivališta može se izvršiti:

a) na zahtjev službenika Sudbene policije;

b) odlukom ravnatelja, nakon što se službenik Sudbene policije prijavio na upražnjeno radno mjesto koje je interno objavljeno ili

c) rješenjem o internom premještaju, bez njegove suglasnosti.

(3) Rješenje o internom premještaju bez suglasnosti službenika Sudbene policije, ravnatelj može donijeti samo kada je to u interesu Sudbene policije i samo onda kada nijedan službenik Sudbene policije nije mogao biti odabran sukladno sa stavkom (2) toč. a) ili b) ovog članka.

(4) Premještaj službenika Sudbene policije iz stavka (2) točka c) ovog članka, ne može trajati duže od jedne godine i ne može se ponoviti bez suglasnosti raspoređenog službenika Sudbene policije.

(5) Protiv rješenja o internom premještaju službenik Sudbene policije može podnijeti priziv Odboru sudbene policije u roku od osam dana po prijemu rješenja.

(6) Priziv iz stavka (5) ovog članka ne odlaže izvršenje rješenja.

 

 

Članak 100.

 

 

(Interni premještaj u posebnim okolnostima)

 

 

(1) Izuzetno od članka 99. ovog zakona, radi obavljanja žurnih službenih zadataka, potrebe za zamjenom službenika Sudbene policije ili u drugim posebnim okolnostima, službenik Sudbene policije može biti interno premješten na drugo radno mjesto unutar Sudbene policije ili na drugu

lokaciju izvan trenutnog mjesta rada.

(2) Rješenje o internom premještaju iz stavka (1) ovog članka donosi ravnatelj, a isti može trajati najduže tri mjeseca i takva se vrsta premještaja za istog službenika Sudbene policije može izvršiti jednom u četiri godine.

(3) Za vrijeme trajanja premještaja iz stavka (1) ovog članka službenik Sudbene policije ne može imati manja prava iz radnog odnosa, u odnosu na prava koja je imao prije premještaja.

(4) Protiv rješenja o premještaju iz stavka (2) ovog članka službenik Sudbene policije može podnijeti priziv Odboru sudbene policije u roku od osam dana po prijemu rješenja.

(5) Priziv iz stavka (4) ovog članka ne odlaže izvršenje rješenja.

 

 

Članak 101.

 

 

(Interni premještaj službenika Sudbene policije na radno mjesto

namještenika)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije iz razloga navedenih u članku 109. stavak (1) ovog zakona može se interno premjestiti na upražnjeno radno mjesto namještenika sukladno s njegovom zdravstvenom i psihofizičkom sposobnosti.

(2) Službenik Sudbene policije može podnijeti priziv Odboru sudbene policije u roku od osam dana od dana prijema rješenja o premještaju na radno mjesto namještenika.

 

 

Članak 102.

 

 

(Eksterni premještaj u drugi policijski organ)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije iz razloga potreba za obavljanjem određenih poslova i aktivnosti može biti privremeno eksterno premješten u drugi policijski organ u Bosni i Hercegovini, na upražnjeno radno mjesto u okviru istog čina.

(2) Privremeni eksterni premještaj se može odrediti na vremenski period od najduže četiri godine. Privremeni eksterni premještaj moguće je obnoviti samo u drugom uzastopnom periodu.

(3) Privremeni eksterni premještaj moguć je na zahtjev rukovoditelja policijskog organa u koji se službenik Sudbene policije eksterno premješta uz suglasnost službenika Sudbene policije i ravnatelja.

(4) Tijekom trajanja privremenog eksternog premještaja, prava i obveze iz radnog odnosa službenika Sudbene policije u Sudbenoj policiji miruju, a svoja prava iz radnog odnose ostvaruje u policijskom organu u koji je privremeno eksterno premješten.

 

 

3. Imenovanje ravnatelja

 

 

Članak 103.

 

 

(Imenovanje ravnatelja)

 

 

(1) Ravnatelja imenuje i razrješava predsjednik Vrhovnog suda.

(2) Za ravnatelja se može imenovati službenik Sudbene policije koji ima čin glavni inspektor Sudbene policije ili čin samostalni inspektor Sudbene policije.

(3) Ravnatelj se imenuje na period od sedam godina, s mogućnošću reizbora.

(4) Ravnatelj u ostvarivanju prava iz radnog odnosa, ima status ravnatelja samostalne federalne uprave, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

(5) Postupak imenovanja i razrješenja iz stavka (1) ovog članka uredit će se propisom koji donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

Članak 104.

 

 

(Razrješenje ravnatelja)

 

 

Ravnatelj se razrješava dužnosti u sljedećim slučajevima:

a) istekom mandata;

b) na osobni zahtjev;

c) ako trajno nije u mogućnosti obnašati svoje dužnosti i odgovornosti;

d) ako ne izvršava zakonom utvrđene zadaće ili ih izvršava nepravilno ili nezakonito;

e) ako je izrečena pravomoćna presuda za kazneno djelo.

 

 

4. Upućivanje na rad u inozemstvo

 

 

Članak 105.

 

 

(Upućivanje na rad u inozemstvo)

 

 

(1) Kada interes Bosne i Hercegovine to zahtijeva, službenik Sudbene policije se može uputiti na rad izvan područja Bosne i Hercegovine u okviru suradnje s inozemnim nadležnim organima ili međunarodnim organizacijama.

(2) Upućivanje u inozemstvo moguće je samo uz suglasnost službenika Sudbene policije.

(3) Upućivanje iz stavka (1) ovog članka vrši se sukladno s propisima koje donosi organ nadležan za reguliranje takvih pitanja sukladno sa zakonima Bosne i Hercegovine.

Modaliteti takvog rasporeda utvrđuju se u dogovoru između Sudbene policije i navedenog nadležnog organa.

 

 

5. Raspoređivanje u niži čin

 

 

Članak 106.

 

 

(Raspoređivanje na radno mjesto za koje je propisan niži čin)

 

 

(1) Ravnatelj uz suglasnost službenika Sudbene policije može rasporediti službenika Sudbene policije na radno mjesto za koje je propisan niži čin od onog koji službenik Sudbene policije ima.

(2) Izuzetno od stavka (1) ovog članka raspored na radno mjesto za koje je propisan niži čin od onoga koji službenik Sudbene policije ima, može se izvršiti i bez suglasnosti službenika Sudbene policije u sljedećim slučajevima:

a) u slučaju da potrebe Sudbene policije nalažu obavljanje žurnih poslova i zadataka u ograničenom vremenskom periodu ili

b) kada je prijeko potrebno pružiti pomoć službeniku Sudbene policije koji obavlja druge poslove i zadatke ili privremeno zamijeniti odsutnog službenika Sudbene policije.

(3) Raspoređivanje iz st. (1) i (2) ovog članka može trajati najduže šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini.

(4) Za vrijeme raspoređivanja iz st. (1) i (2) ovog članka službenik Sudbene policije zadržava svoj čin, plaću i naknade koje su propisane zakonom.

(5) Na rješenje o rasporedu iz stavka (2) ovog članka službenik Sudbene policije može podnijeti priziv Odboru sudbene policije u roku od osam dana po prijemu rješenja.

(6) Priziv iz stavka (5) ovog članka ne odlaže izvršenje rješenja.

 

 

6. Imenovanje na mandatnu poziciju u drugi policijski organ u Bosni i Hercegovini

 

 

Članak 107.

 

 

(Imenovanje na mandatnu poziciju)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije može biti imenovan na poziciju rukovoditelja ili zamjenika rukovoditelja u drugi policijski organ u Bosni i Hercegovini.

(2) Službeniku Sudbene policije iz stavka (1) ovog članka prava i obveze iz radnog odnosa u Sudbenoj policiji miruju za vrijeme trajanja mandata.

(3) Rješenje o mirovanju prava i obveza iz radnog odnosa, kojim se utvrđuje datum od kada je počelo korištenje tog prava, donosi ravnatelj po prijemu odluke o imenovanju službenika Sudbene policije na mandatnu poziciju iz stavka (1) ovog članka.

(4) Mirovanje prava iz stavka (2) ovog članka može trajati najduže pet godina.

 

 

Članak 108.

 

 

(Postupak nakon mirovanja prava i obveza iz radnog odnosa)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije koji je ostvario pravo iz članka 107. ovog zakona po isteku mandata, a najkasnije do isteka roka iz članka 107. stavak (4) ovog zakona, može se vratiti u

Sudbenu policiju i rasporediti na radno mjesto koje odgovara njegovom činu.

(2) Službenik Sudbene policije dužan je podnijeti zahtjev za raspored u smislu stavka (1) ovog članka u roku od 30 dana od dana isteka mandata a najkasnije u roku iz članka 107. stavak (4) ovog zakona.

(3) Rješenje o rasporedu u Sudbenu policiju donosi ravnatelj u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stavka (2) ovog članka.

 

 

7. Prekobrojnost službenika Sudbene policije

 

 

Članak 109.

 

 

(Prekobrojnost)

 

 

(1) Prekobrojnost službenika Sudbene policije nastaje u slučajevima:

a) smanjenja obujma posla u Sudbenoj policiji;

b) ukidanjem radnog mjesta;

c) kada je konačnom odlukom nadležnog organa utvrđeno postojanje sigurnosne smetnje za pristup tajnim podacima sukladno sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka;

d) kada je konačnom odlukom nadležnog organa utvrđena smanjena radna sposobnost službenika

Sudbene policije, odnosno nesposobnost za primjenu ovlasti.

(2) Ravnatelj može proglasiti službenika Sudbene policije prekobrojnim u slučaju iz stavka (1) ovog članka, samo onda kada taj službenik Sudbene policije ne može biti interno premješten prema članku 99. ili članku 101. ovog zakona.

(3) Službenik Sudbene policije koji se proglasi prekobrojnim ostvaruje prava sukladno s ovim zakonom.

(4) Službenik Sudbene policije može podnijeti priziv Odboru sudbene policije u roku od osam dana od dana prijema rješenja o prekobrojnosti.

 

 

Članak 110.

 

 

(Propis o postavljenju, rasporedu i prekobrojnosti)

 

 

Postupak postavljenja kadeta, internog premještaja, raspoređivanja i prekobrojnosti službenika Sudbene policije utvrđuje se propisom iz članka 137. ovog zakona.

 

 

X. - OBUKA I STRUČNO USAVRŠAVANJE

1. Obuka kadeta

 

 

Članak 111.

 

 

(Obuka kadeta)

 

 

(1) Kadeti koji su sukladno s procedurom propisanom ovim zakonom izabrani za upošljavanje u Sudbenu policiju dužni su pohađati obuku.

(2) Obuka iz stavka (1) ovog članka se provodi sukladno s planom i programom obuke koji donosi ravnatelj.

(3) Obuka iz stavka (1) ovog članka realizira se u okvirima institucije koja vrši školovanje i obuku policijskih službenika u Federaciji.

 

 

Članak 112.

 

 

(Samovoljno napuštanje obuke i isključenje kadeta)

 

 

Kadet koji je sukladno s ovim zakonom upućen na obuku iz članka 111. ovog zakona, a kojoj ne pristupi ili je samovoljno napusti ili s obuke bude isključen svojom krivicom, nadoknadit će

Sudbenoj policiji troškove obuke.

 

 

2. Usavršavanje službenika Sudbene policije

 

 

Članak 113.

 

 

(Usavršavanje službenika Sudbene policije)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije dužan je učestvovati na tečajevima, seminarima i drugim vidovima stručnog usavršavanja.

(2) Prirodu, sadržaj i oblik stručnog usavršavanja iz stavka (1) ovog članka podzakonskim propisom uređuje ravnatelj.

 

 

XI. - ČINOVI, OCJENA RADA I UNAPRJEĐENJE

1. Činovi

 

 

Članak 114.

 

 

(Činovi službenika Sudbene policije)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije stiče svoj početni čin ovisno od nivoa pristupa Sudbenoj policiji, a svoje sljedeće činove postupkom unaprjeđenja sukladno s ovim zakonom.

(2) Činovi službenika Sudbene policije su:

a) sudbeni policajac;

b) stariji sudbeni policajac;

c) narednik sudbene policije;

d) stariji narednik sudbene policije;

e) mlađi inspektor sudbene policije;

f) inspektor sudbene policije;

g) viši inspektor sudbene policije;

h) samostalni inspektor sudbene policije;

i) glavni inspektor sudbene policije;

j) generalni inspektor sudbene policije;

k) glavni generalni inspektor sudbene policije.

 

 

Članak 115.

 

 

(Oznaka kadeta)

 

 

Kandidati koji prolaze obuku za rad u Sudbenoj policiji nemaju činove, već tijekom obuke imaju oznaku kadeta.

 

 

Članak 116.

 

 

(Funkcionalni činovi)

 

 

(1) Čin glavni generalni inspektor sudbene policije stiče isključivo službenik Sudbene policije koji je imenovan na mjesto ravnatelja.

(2) Čin generalni inspektor sudbene policije stiče isključivo službenik Sudbene policije za vrijeme trajanja ovlasti iz članka 12. stavak (2) ovog zakona.

(3) Ravnatelj po razrješenju s radnog mjesta iz st. (1) ovog članka, se vraća u čin koji je imao u momentu postavljenja za ravnatelja i raspoređuje se na radno mjesto koje odgovara navedenom činu.

 

 

Članak 117.

 

 

(Oduzimanje činova)

 

 

(1) Čin dodijeljen službeniku Sudbene policije se ne može oduzeti, osim u slučaju iz članka 101. ovog zakona i članka 116. stavak (3) ovog zakona ili nakon prestanka radnoga odnosa sukladno s ovim zakonom.

(2) Izuzetno, čin koji je službenik Sudbene policije imao u vrijeme prestanka radnog odnosa iz razloga umirovljenja, službenik Sudbene policije može zadržati čin na počasnoj osnovi, po odluci predsjednika Vrhovnog suda.

 

 

2. Unaprjeđenje

 

 

Članak 118.

 

 

(Postupak unaprjeđenja)

 

 

(1) Postupak za unaprjeđenje službenika Sudbene policije u viši čin provodi se sukladno s načelima slobode prijavljivanja, jednakosti uvjeta i jednakih mogućnosti za sve službenike

Sudbene policije.

(2) Unaprjeđenje službenika Sudbene policije se provodi na temelju:

a) pokrenutog postupka popune upražnjenog radnog mjesta putem unaprjeđenja;

b) podnesenog zahtjeva za unaprjeđenje kada su za radon mjesto na koje je službenik Sudbene policije raspoređen propisana dva čina;

c) prijedloga za posebno unaprjeđenje.

 

 

Članak 119.

 

 

(Uvjeti za unaprjeđenje)

 

 

Službenik Sudbene policije unaprjeđuje se u naredni viši čin kada se ispune sljedeći uvjeti:

a) da ima školsku spremu sukadno s člankom 120. ovog zakona;

b) da je ispunjen uvjet iz članka 121. ovog zakona;

c) da su posljednje tri ocjene "dobar" ili više ocjene;

d) da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ili disciplinski postupak za tešku povredu službene dužnosti;

e) da je položio interni stručni ispit iz članka 123. ovog zakona;

f) da njegovo unaprjeđenje nije suspendovano sukladno s člankom 153. ovog zakona.

 

 

Članak 120.

 

 

(Školska sprema)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije koji se prijavljuje za unaprjeđenje u čin stariji sudbeni policajac, čin narednik sudbene policije ili čin stariji narednik sudbene policije mora imati srednju stručnu spremu IV stupanj.

(2) Službenik Sudbene policije koji se prijavljuje za unaprjeđenje u čin mlađi inspektor sudbene policije, čin inspektor sudbene policije ili čin viši inspektor sudbene policije mora imati najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS bodova ili VŠS - VI stupanj školske spreme.

(3) Službenik Sudbene policije koji se prijavljuje za unaprjeđenje iz čina viši inspektor sudbene policije u čin samostalni inspektor sudbene policije ili iz čina samostalni inspektor sudbene policije u čin glavni inspektor sudbene policije mora imati najmanje završen prvi ciklus visokog

obrazovanja sa 240 ECTS bodova ili VSS - VII stupanj školske spreme.

 

 

Članak 121.

 

 

(Vrijeme provedeno u činu)

 

 

(1) Vrijeme provedeno u prethodnom činu koje je potrebno da bi službenik Sudske policije stekao uvjete za unaprjeđenje u neposredno viši čin je:

a) iz čina sudbeni policajac u čin stariji sudbeni policajac - tri godine;

b) iz čina stariji sudbeni policajac u čin narednik sudbene policije - četiri godine;

c) iz čina narednik sudbene policije u čin stariji narednik sudbene policije - četiri godine;

d) iz čina mlađi inspektor sudbene policije u čin inspector sudbene policije - četiri godine za službenika Sudbene policije sa VŠS - VI stupnjem školske spreme ili završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja sa 180 ECTS bodova i dvije godine za službenika Sudbene policije sa VSS - VII stupanj stručne spreme ili najmanje završenim drugim ciklusom visokog obrazovanje sa 240 ECTS bodova.

e) iz čina inspektor sudbene policije u čin viši inspector sudbene policije - četiri godine za službenika sudbene policije sa VŠS - VI stupnjem školske spreme ili završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja sa 180 ECTS bodova i dvije godine za službenika Sudbene policije sa VSS - VII stupnjem stručne spreme ili najmanje završenim drugim ciklusom visokog obrazovanje sa 240 ECTS bodova.

f) iz čina viši inspektor sudbene policije u čin samostalni inspektor sudbene policije - tri godine;

g) iz čina samostalni inspektor sudbene policije u čin glavni inspektor sudbene policije – tri godine.

(2) Vrijeme koje je službenik Sudbene policije proveo raspoređen na radno mjesto za koje je propisan niži čin sukladno s člankom 106. ovog zakona smatra se vremenom koje je proveo u svom činu.

(3) Vrijeme trajanja suspenzije službenika Sudbene policije koja je rezultirala izricanjem sankcije ili mjere u disciplinskom odnosno kaznenom postupku, ne uračunava se u vrijeme

provedeno u činu u smislu stavka (1) ovog članka.

(4) Izuzetno od stavka (1) ovog članka za unaprjeđenje u čin mlađi inspektor sudbene policije može se prijaviti službenik Sudbene policije koji je raspoređen na poslovima sa srednjom stručnom spremom – IV stupanj, a posjeduje najmanje VŠS – VI stupanj školske spreme ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS bodova, ako je na poslovima službenika Sudbene policije proveo najmanje tri godine i ispunjava ostale uvjete za sticanje čina mlađi inspektor sudbene policije.

 

 

Članak 122.

 

 

(Posebno unaprjeđenje)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije čiji je rad u prethodne tri godine ocijenjen ocjenom naročito uspješan, uz obrazloženje da je u tom periodu postigao izvanredne rezultate i značajno

doprinosio unaprjeđenju organizacije i rezultata rada Sudbene policije, te koji je proveo u trenutnom činu pola vremena propisanog za sticanje višeg čina i koji ispunjava uvjete iz članka 121. ovog zakona, osim uvjete iz točke b) članka 121. ovog zakona, može biti unaprijeđen u sljedeći viši čin zaključno s činom viši inspektor sudbene policije.

(2) Službenik Sudbene policije može biti unaprijeđen na način iz stavka (1) ovog članka najviše dva puta u tijeku rada u Sudbenoj policiji.

 

 

Članak 123.

 

 

(Interni stručni ispit)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije koji ispuni ostale uvjete za unaprjeđenje u čin narednik sudbene policije, mlađi inspektor sudbene policije i čin samostalni inspector sudbene policije, obvezan je položiti interni stručni ispit za unaprjeđenje u Sudbenoj policiji.

(2) Interni stručni ispit se polaže pred Povjerenstvom kojeg imenuje ravnatelj.

 

 

Članak 124.

 

 

(Propis o činovima, internom stručnom ispitu i unaprjeđenju)

 

 

Izgled činova službenika Sudbene policije i oznake kadeta, postupak dodjele, unaprjeđenja i oduzimanja činova, interni stručni ispit, imenovanje i način rada Povjerenstva i druga pitanja

vezana za proceduru sticanja činova, interni stručni ispit i unaprjeđenje službenika Sudbene policije uređuje se propisom koji na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda donosi Vlada

Federacije.

 

 

3. Ocjena rada

 

 

Članak 125.

 

 

(Ocjenjivanje rada službenika Sudbene policije)

 

 

(1) Sudbena policija jednom godišnje za prethodnu kalendarsku godinu vrši ocjenjivanje rada službenika Sudbene policije.

(2) Ocjene rada službenika Sudbene policije su:

a) ne zadovoljava;

b) zadovoljava;

c) dobar;

d) uspješan;

e) naročito uspješan.

(3) Službenik Sudbene policije koji je u periodu ocjenjivanja bio odsutan s rada duže od šest mjeseci u tijeku kalendarske godine neće se ocijeniti.

 

 

Članak 126.

 

 

(Propis o ocjenjivanju rada)

 

 

Postupak, kriteriji i način testiranja za godišnje ocjenjivanje službenika Sudbene policije utvrđuje se propisom o ocjenjivanju rada koji na prijedlog ravnatelja donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

XII. - UVJETI RADA, PLAĆE I NAKNADE

1. Uvjeti rada

 

 

Članak 127.

 

 

(Radno vrijeme službenika Sudbene policije)

 

 

(1) U pravilu prosječno puno radno vrijeme službenika Sudbene policije je 40 sati tjedno, raspoređeno na najmanje pet radnih dana.

(2) Redovno radno vrijeme je osam sati dnevno, što uključuje pauzu u tijeku radnog vremena.

(3) Raspored radnog vremena određuje rukovoditelj osnovne organizacijske jedinice.

 

 

Članak 128.

 

 

(Preraspodjela radnog vremena službenika Sudbene policije)

 

 

(1) Puno radno vrijeme službenika Sudbene policije može se preraspodijeliti tako da tijekom jednog perioda traje duže, a tijekom drugog perioda kraće od punog radnog vremena, s tim da prosječno radno vrijeme tijekom preraspodjele ne može biti duže od 52 sata tjedno.

(2) Preraspodjela radnog vremena se primjenjuje zbog vršenja sljedećih poslova i zadataka:

a) kod kojih je potreban kontinuitet rada ili

b) kada se određeni zadaci moraju izvršiti u određenim rokovima ili u planiranom vremenskom periodu.

(3) Ako se primjenjuje preraspodjela radnog vremena, prosječno radno vrijeme službenika Sudbene policije tijekom kalendarske godine, ne može biti duže od 40 sati u tjednu.

 

 

Članak 129.

 

 

(Raspored radnog vremena)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije dužan je u obavljanju poslova raditi po rasporedu radnog vremena.

(2) Radno vrijeme može biti:

a) u smjenama;

b) u turnusu;

c) subotama, nedjeljama, blagdanima, praznicima i drugim neradnim danima;

d) na terenu;

e) noću;

f) dvokratno radno vrijeme;

g) pripravnost za rad.

(3) Kada je poslove potrebno obavljati u neprekidnom trajanju, redovno radno vrijeme službenika Sudbene policije, može trajati duže od osam sati u periodu od 24 sata, ali ne duže od

12 sati osim u slučajevima kada je potrebno izvršiti započetu aktivnost.

 

 

Članak 130.

 

 

(Rad u izvanrednim prilikama)

 

 

(1) U slučaju više sile, elementarne nepogode ili izvanrednog povećanja obima posla, službenik Sudbene policije, obvezan je da radi duže od punog radnog vremena, odnosno prekovremeno.

(2) Prekovremeni rad iz stavka (1) ovog članka može trajati najviše do 20 sati tjedno.

(3) Za poslove iz stavka (1) ovog članka službenici Sudbene policije imaju pravo na naknadu u slobodnim satima ili u novcu.

 

 

Članak 131.

 

 

(Godišnji odmor)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije ima pravo na najmanje 20, a najviše 30 radnih dana plaćenog godišnjeg odmora, ovisno od dužine radnog staža.

(2) Dužina godišnjeg odmora za službenika Sudbene policije određena je prema sljedećem:

godine radnog staža radni dani

od 6 mjeseci do 5 godina 20

od 6 do 7 godina 22

od 8 do 10 godina 23

od 11 do 12 godina 24

od 13 do 15 godina 25

od 16 do 20 godina 27

od 21 do 25 godina 29

preko 25 godina 30

 

 

Članak 132.

 

 

(Prekid i promjena rasporeda korištenja godišnjeg odmora)

 

 

(1) Službeniku Sudbene policije može se promijeniti raspored korištenja godišnjeg odmora radi obavljanja službenih poslova koji ne trpe odgodu.

(2) U slučaju da promjena u rasporedu iz stavka (1) ovog članka rezultira prekidom korištenja godišnjeg odmora službenika Sudbene policije, navedeni službenik dobit će nadoknadu za putne i druge troškove koji su nastali prekidom korištenja godišnjeg odmora.

 

 

Članak 133.

 

 

(Plaćeno odsustvo)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije ima pravo na plaćeno odsustvo do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini, u sljedećim slučajevima:

a) smrt člana uže obitelji: do sedam radnih dana;

b) smrt srodnika: do dva radna dana;

c) njega člana uže obitelji: do tri radna dana;

d) rođenje djeteta: do tri radna dana;

e) sklapanje braka: do pet radnih dana;

f) selidba: do dva radna dana;

g) dragovoljno darivanje krvi: jedan dan po doniranju, ali ne više od tri dana u tijeku godine;

h) izvanrednih rezultata rada: dva radna dana.

(2) Plaćeno odsustvo iz stavka (1) ovog članka odobrava se na pismeni zahtjev službenika Sudbene policije.

 

 

Članak 134.

 

 

(Neplaćeno odsustvo)

 

 

Na zahtjev službenika Sudbene policije, a iz opravdanih razloga, ravnatelj može odobriti neplaćeno odsustvo za period od najduže 30 dana u jednoj kalendarskoj godini.

 

 

Članak 135.

 

 

(Staž s uvećanim trajanjem)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije ima pravo na staž s uvećanim trajanjem po kojem se svakih 12 mjeseci efektivno provedenih na radu računa kao 16 mjeseci staža osiguranja.

(2) Računanje staža iz stavka (1) ovog članka vrši se na način kako je to utvrđeno propisom kojim se uređuje mirovinsko i invalidsko osiguranje.

 

 

Članak 136.

 

 

(Mirovinski osnov)

 

 

Na utvrđivanje mirovisnkog osnova za službenike Sudbene policije shodno se primjenjuje propis kojim se uređuje utvrđivanje mirovinskog osnova policijskih službenika Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.

 

 

Članak 137.

 

 

(Propis o radnim odnosima)

 

 

Uvjeti rada, radno vrijeme, godišnji odmori, odsustva i druga pitanja iz oblasti radnih odnosa preciznije će se urediti propisom o radnim odnosima, koji na prijedlog ravnatelja donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

2. Plaća i naknade plaće

 

 

Članak 138.

 

 

(Plaća, dodaci i ostale naknade službenika Sudbene policije)

 

 

Na utvrđivanje plaća, dodataka na plaću i ostalih naknada službenika Sudbene policije primjenjuje se federalni zakon kojim je uređeno pitanje plaća, dodataka i ostalih naknada.

 

 

3. Pohvale, nagrade i priznanja

 

 

Članak 139.

 

 

(Pohvale, nagrade i priznanja)

 

 

(1) Službeniku Sudbene policije za izuzetne rezultate u radu može biti dodijeljena pohvala, nagrada i priznanje.

(2) Sudbena policija može dodijeliti zahvalnicu i priznanje drugoj fizičkoj i pravnoj osobi koja je doprinijela uspješnosti i afirmaciji rada Sudbene policije.

(3) Vrste, uvjete i postupak dodjele pohvala, nagrada, priznanja i zahvalnica uređuje se propisom koji na prijedlog ravnatelja donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

XIII. - DISCIPLINSKA I MATERIJALNA ODGOVORNOST

1. Disciplinska odgovornost

 

 

Članak 140.

 

 

(Disciplinska odgovornost službenika Sudbene policije)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije je disciplinski odgovoran za povrede službene dužnosti propisane ovim zakonom.

(2) Službenik Sudbene policije disciplinski je odgovoran za povredu službene dužnosti učinjenu za vrijeme vršenja službe i izvan službe.

 

 

Članak 141.

 

 

(Odnos kaznene, prekršajne i disciplinske odgovornosti)

 

 

(1) Kaznena ili prekršajna odgovornost za kazneno djelo ili prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost službenika Sudbene policije ukoliko radnja povrede službene dužnosti istovremeno predstavlja učinjenje kaznenog djela ili prekršaja.

(2) Oslobađanje od kaznene ili prekršajne odgovornosti ne podrazumijeva istovremeno i oslobađanje od disciplinske odgovornosti.

 

 

Članak 142.

 

 

(Povrede službene dužnosti)

 

 

(1) Povrede službene dužnosti mogu biti lakše i teže.

(2) Lakše povrede službene dužnosti se utvrđuju Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika Sudbene policije.

 

 

Članak 143.

 

 

(Teže povrede službene dužnosti)

 

 

Teže povrede službene dužnosti su:

a) neizvršavanje, nesavjesno, neblagovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka;

b) izbjegavanje obveza vezanih za profesionalnu obuku i usavršavanje;

c) neovlašteno korištenje sredstava povjerenih radi izvršavanja zadataka i dužnosti;

d) vršenje aktivnosti koje nisu sukladne s interesima Sudbene policije ili bez prethodnog odobrenja ravnatelja;

e) ponašanje koje onemogućava, ometa ili otežava drugima izvršavanje službenih zadataka odnosno njihovih prava;

f) odbijanje pružanja pomoći građanima ako mogu nastupiti posljedice opasne po život i zdravlje građana;

g) ponašanje suprotno odredbama ovog zakona i podzakonskih propisa kojim se narušava ugled

Sudbene policije;

h) nepoduzimanje ili nedovoljno poduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za izvršenje službenih zadataka;

i) nepružanje pomoći drugom službeniku Sudbene policije koji traži pomoć kada mu je pomoć neophodna za izvršavanje njegovih službenih zadataka;

j) prikrivanje činjenica o načinu izvršavanja službenih radnji ili uporabi sile drugog službenika Sudbene policije koji je načinom izvršenja službene radnje ili uporabom sredstava prisile učinio težu povredu službene dužnosti;

k) otkrivanje tajnih, osobnih ili drugih službenih podataka suprotno odredbama zakona i podzakonskih propisa;

l) samovoljno napuštanje dužnosti ili mjesta čuvanja određenog objekta ili osobe koje može imati štetne posljedice;

m) dolazak na posao pod utjecajem alkohola ili narkotika, korištenje narkotika, opijata ili alkohola za vrijeme radnog vremena;

n) sprečavanje, izbjegavanje, ometanje ili na drugi način odgađanje provođenja internih ili disciplinskih postupaka;

o) narušavanje javnog reda i mira, posebice nepristojnim i grubim ponašanje, tučom na javnom mjestu ili bilo kojom drugom radnjom kojom se narušava javni red i mir i tom radnjom narušava ugled Sudbene policije, bez obzira na vrijeme i mjesto događaja;

p) davanje netočnih podataka koji utječu na donošenje odluka u Sudbenoj policiji;

r) neopravdano odsustvo s dužnosti u trajanju od najmanje dva uzastopna radna dana ili ukupno pet radnih dana sa prekidima u tijeku šest mjeseci;

s) zlouporaba bolovanja;

t) izbjegavanje provjere posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti;

u) uporaba sredstava prinude u suprotnosti s ovim zakonom;

v) zlouporaba službenih ovlaštenja ili odbijanje izvršavanja zakonitih naredbi izdatih u svrhu

izvršavanja službenih zadataka i dužnosti;

z) vršenje diskriminacije pri vršenju dužnosti na temelju: rase, boje kože, spola, jezika, religije, političkog ili drugog opredjeljenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla ili po bilo kojem drugom osnovu;

ž) učinjenje tri ili više lakših povreda službene dužnosti u periodu od dvije godine.

 

 

Članak 144.

 

 

(Bodovanje povreda službene dužnosti)

 

 

(1) Lakše povrede službene dužnosti stupnjuju se bodovima od 1 do 4.

(2) Teže povrede službene dužnosti iz članka 143. ovog zakona stupnjuju se bodovima od 5 do 30.

(3) Bodovanje iz st. (1) i (2) ovog članka vrši se na temelju utvrđenog stupnja krivnje u izvršenoj povredi službene dužnosti, načina izvršenja radnje povrede službene dužnosti i težine posljedice nastale izvršenjem radnje povrede službene dužnosti.

(4) Način bodovanja iz stavka (3) ovog članka detaljnije će se propisati Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika Sudbene policije.

 

 

2. Disciplinski postupak

 

 

Članak 145.

 

 

(Načela disciplinskog postupka)

 

 

(1) Disciplinski postupak mora biti pravedan, javan i transparentan.

(2) Tijekom disciplinskog postupka službenik Sudbene policije ima pravo:

a) da bude blagovremeno obaviješten o optužbi za povredu službene dužnosti i o dokazima, kao i pravo da pisano odgovori na optužbu ili da se njegova usmena izjava zapiše;

b) na saslušanje u razumnom roku od organa utvrđenih ovim zakonom;

c) da se brani šutnjom;

d) da se od optužbe brani sam ili uz stručnu pomoć branitelja kojeg sam izabere;

e) nazočenje svakom saslušanju u postupku;

f) na podnošenje priziva.

(3) Javnost može biti isključena sa saslušanja ako to zahtijevaju interesi morala, javnog reda i sigurnosti, ili ako je to u interesu maloljetnika ili zaštite privatnog života.

 

 

Članak 146.

 

 

(Pokretanje disciplinskog postupka)

 

 

(1) Disciplinski postupak za lakšu povredu službene dužnosti pokreće se naredbom za provođenje unutarnje istrage koju donosi ravnatelj.

(2) Disciplinski postupak za težu povredu službene dužnosti pokreće se rješenjem disciplinskog povjerenstva na zahtjev ravnatelja, a nakon provedene unutarnje istrage iz članka 164. ovog zakona.

(3) Disciplinsko povjerenstvo će odbaciti zahtjev iz stavka (2) ovog članka ako ocijeni da je nedopušten, neblagovremen ili izjavljen od neovlaštene osobe.

 

 

Članak 147.

 

 

(Izricanje disciplinske sankcije)

 

 

(1) Disciplinske sankcije za lakše povrede službene dužnosti izriče ravnatelj.

(2) Disciplinske sankcije za teže povrede službene dužnosti izriče disciplinsko povjerenstvo.

(3) Odluka o disciplinskoj odgovornosti dostavlja se službeniku Sudbene policije.

 

 

Članak 148.

 

 

(Organi disciplinskog postupka)

 

 

(1) Organi disciplinskog postupka za težu povredu službene dužnosti su disciplinsko povjerenstvo i disciplinski tužitelj.

(2) Disciplinsko povjerenstvo imenuje ravnatelj.

(3) Disciplinsko povjerenstvo sastoji se od tri člana, koju čine predsjednik i dva člana, istog broja zamjenskih članova i tajnika.

(4) Članovi disciplinskog povjerenstva moraju imati najmanje čin mlađi inspektor sudbene policije a najmanje jedan član disciplinskog povjerenstva mora biti diplomirani pravnik ili

Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS bodova.

(5) Funkciju disciplinskog tužitelja vrši službenik Sudbene policije raspoređen u organizacijskoj jedinici nadležnoj za unutarnju kontrolu kojeg za svaki pojedinačan slučaj imenuje ravnatelj.

(6) Način rada, glasovanja, donošenja odluka i pitanje naknada članovima organa disciplinskog postupka uređuje se Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika Sudbene policije.

 

 

Članak 149.

 

 

(Rokovi u disciplinskom postupku)

 

 

(1) Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka za težu povredu službene dužnosti dostavlja ravnatelj disciplinskom povjerenstvu u roku od sedam dana od dana prijema izvješća o provedenoj unutarnjoj istrazi.

(2) Disciplinsko povjerenstvo o zahtjevu iz stavka (1) ovog članka odlučit će u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva.

(3) Odluka iz stavka (2) ovog članka dostavlja se službeniku Sudbene policije i ravnatelju bez odlaganja a najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke.

(4) Disciplinsko povjerenstvo donosi odluku o disciplinskoj odgovornosti u roku od 90 dana od dana donošenja odluke o pokretanju disciplinskog postupka.

 

 

Članak 150.

 

 

(Vođenje disciplinskog postupka)

 

 

(1) Disciplinski postupak protiv službenika Sudbene policije za težu povredu službene dužnosti vodi se uz nazočnost disciplinski optuženog službenika Sudbene policije i njegovog branitelja ukoliko ga ima.

(2) U slučaju izostanka uredno pozvanog disciplinski optuženog službenika Sudbene policije ili njegovog branitelja, javna rasprava se odlaže, a ukoliko oni ne dođu ni na sljedeću zakazanu raspravu, onda će se javna rasprava održati u njihovom odsustvu.

 

 

3. Disciplinske sankcije i mjere

 

 

Članak 151.

 

 

(Disciplinske sankcije za lakše povrede službene dužnosti)

 

 

Za lakše povrede službene dužnosti mogu se izreći sljedeće disciplinske sankcije:

a) pismena opomena;

b) novčana kazna u visini 15% osnovne plaće službenika Sudbene policije za jedan mjesec.

 

 

Članak 152.

 

 

(Disciplinske sankcije za teže povrede službene dužnosti)

 

 

(1) Za teže povrede službene dužnosti propisane u članku 143. ovog zakona mogu se izreći sljedeće disciplinske sankcije:

a) novčana kazna;

b) prestanak radnog odnosa.

(2) Novčana kazna za teže povrede službene dužnosti izriče se:

a) za 5 do 9 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjesečne plaće u visini od 10% do 15% na period od 3 mjeseca;

b) za 10 do 14 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjesečne plaće u visini od 10% do 15% na period od 4 mjeseca;

c) za 15 do 19 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjesečne plaće u visini od 15% do 20% na period od 4 mjeseca;

d) za 20 do 24 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjesečne plaće u visini od 15% do 20% na period od 5 mjeseci;

e) za 25 do 29 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjesečne plaće u visini od 20% do 25% na period od 6 mjeseci.

(3) Disciplinka sankcija prestanak radnog odnosa izriče se za teže povrede službene dužnosti za koje se utvrdi 30 kaznenih bodova.

(4) Ako se službenik Sudbene policije tereti za dvije ili više povreda proisteklih iz istog događaja, disciplinska odgovornost utvrđuje se za svaku povredu posebice, a izriče se jedinstvena disciplinska sankcija za sve povrede.

 

 

Članak 153.

 

 

(Disciplinska mjera)

 

 

(1) Disciplinska mjera zabrana unaprjeđenja u viši čin izriče se uz novčanu kaznu izrečenu za težu povredu službene dužnosti za koje se utvrdi 20 i više bodova.

(2) Disciplinska mjera iz stavka (1) ovog članka izriče se na period od 5 godina.

 

 

Članak 154.

 

 

(Pravo priziva na odluku o disciplinskoj odgovornosti)

 

 

(1) Protiv odluke o izrečenoj disciplinskoj sankciji može se podnijeti priziv Odboru sudbene policije u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

(2) Odbor sudbene policije o prizivu odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema priziva.

 

 

Članak 155.

 

 

(Suspenzija)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije će biti suspendiran iz Sudbene policije ako mu je određena mjera pritvora.

(2) Službenik Sudbene policije može biti suspendiran:

a) ako je protiv njega potvrđena optužnica;

b) ako postoje osnovi sumnje da je počinio kazneno djelo ukoliko bi to štetilo ugledu Sudbene policije;

c) ako je protiv njega pokrenuta unutarnja istraga ili disciplinski postupak za težu povredu službene dužnosti a uzevši u obzir prirodu teže povrede službene dužnosti i okolnosti pod kojima je izvršena.

(3) Rješenje o suspenziji donosi ravnatelj.

(4) Suspenzija službenika Sudbene policije određena sukladno sa st. (1) i (2) ovog članka može trajati do okončanja unutarnje istrage, disciplinskog postupka ili kaznenog postupka.

(5) Za vrijeme trajanja suspenzije službeno oružje, sredstva prinude, značka i službena iskaznica službenika Sudbene policije oduzimaju se i zabranjeno mu je nositi službenu uniformu i druga sredstva koja su mu povjerena za obavljanje službene dužnosti.

(6) Izvršenje rješenja o suspenziji ne odgađa se u slučaju da se službenik Sudbene policije nalazi na bolovanju ili je odsutan sa rada po drugom osnovu.

(7) Službenik Sudbene policije koji je primio rješenje o suspenziji iz st. (1) i (2) ovog članka može podnijeti priziv na rješenje o suspenziji Odboru sudbene policije u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o suspenziji. Priziv ne odlaže izvršenje rješenja o suspenziji.

 

 

Članak 156.

 

 

(Visina plaće za vrijeme trajanja suspenzije)

 

 

(1) Za vrijeme trajanja suspenzije službenik Sudbene policije ima pravo na 55% od svoje plaće uvećane za minuli rad isplaćene u prethodnom mjesecu. U posebnim slučajevima kada ima obitelj koju izdržava službenik Sudbene policije ima pravo na 65% od svoje plaće uvećane za minuli rad isplaćene u prethodnom mjesecu.

(2) Službenik Sudbene policije ima pravo na punu naknadu svoje plaće i druga prava po osnovu rada ako se utvrdi da nije odgovoran za težu povredu službene dužnosti ili za učinjenje kaznenog djela.

 

 

Članak 157.

 

 

(Trajanje postupka)

 

 

(1) Za lakše povrede službene dužnosti unutarnja istraga i donošenje rješenja ravnatelja o sankciji mora biti okončano u roku od 60 dana od dana kada je povreda prijavljena organizacijskoj jedinici nadležnoj za unutarnju kontrolu.

(2) Za teže povrede službene dužnosti unutarnja istraga i disciplinski postupak mora biti okončan u roku od devet mjeseci od dana kada je povreda prijavljena organizacijskoj jedinici nadležnoj za unutarnju kontrolu.

(3) Izuzetno od stavka (2) ovog članka, kada se protiv službenika Sudbene policije vodi kazneni ili prekršajni postupak, pokrenuta unutarnja istraga ili disciplinski postupak se prekidaju do okončanja kaznenog odnosno prekršajnog postupka.

 

 

Članak 158.

 

 

(Zastarjelost)

 

 

(1) Pokretanje postupka zbog lakše povrede službene dužnosti zastarijeva u roku od tri mjeseca od dana saznanja za izvršenu povredu službene dužnosti i učinitelja, odnosno u roku od šest mjeseci od dana izvršenja povrede.

(2) Pokretanje postupka zbog teže povrede službene dužnosti zastarijeva u roku od šest mjeseci od dana saznanja za izvršenu povredu i učinitelja, odnosno u roku od godine dana od dana izvršenja povrede.

(3) Izvršenje disciplinske sankcije za lakšu povredu službene dužnosti zastarijeva u roku od tri mjeseca a za težu povredu službene dužnosti u roku od šest mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim je izrečena disciplinska sankcija.

(4) U pogledu prekida zastare pokretanja postupka, odnosno izvršenja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o prekidu zastare pokretanja, odnosno izvršenja propisane Kaznenim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

(5) Izuzetno od stavka (2) ovog članka, rokovi zastare ne teku u slučajevima kada se radi o prekidu postupka iz članka 157. stavak (3) ovog zakona.

 

 

Članak 159.

 

 

(Brisanje)

 

 

(1) Disciplinska sankcija za lakšu povredu službene dužnosti briše se iz evidencije po isteku dvije godine od dana pravosnažnosti rješenja kojim je izrečena.

(2) Disciplinska sankcija i mjera za težu povredu službene dužnosti briše se iz evidencije po isteku pet godina od dana pravosnažnosti rješenja kojim je izrečena.

(3) Brisanje sankcija i mjera iz st. (1) i (2) ovog članka se vrši po službenoj dužnosti rješenjem ravnatelja.

 

 

4. Odgovornost za materijalnu štetu

 

 

Članak 160.

 

 

(Odgovornost službenika Sudbene policije za materijalnu štetu)

 

 

(1) Službenik Sudbene policije obvezan je Sudbenoj policiji naknaditi materijalnu štetu na imovini Sudbene policije koju je prouzrokovao namjerno ili krajnjom nepažnjom.

(2) Svaki službenik Sudbene policije obvezan je, odmah po saznanju, podnijeti izvješće o pričinjenoj materijalnoj šteti.

 

 

Članak 161.

 

 

(Utvrđivanje i naknada materijalne štete)

 

 

(1) Materijalnu štetu, odgovornost za nastanak materijalne štete, okolnosti pod kojima je materijalna šteta nastala i visinu naknade materijalne štete utvrđuje povjerenstvo koje imenuje ravnatelj.

(2) Na temelju izvješća povjerenstva iz stavka (1) ovog članka, ravnatelj donosi odluku o visini, rokovima i načinu naknade materijalne štete.

(3) Ravnatelj i službenik Sudbene policije mogu sačiniti pismeni sporazum o iznosu i načinu naknade materijalne štete.

(4) Sukladno s visinom naknade i na temelju zahtjeva službenika Sudbene policije, ravnatelj može odobriti naknade štete u ratama.

(5) Protiv odluke iz stavka (2) ovog članka, službenik Sudbene policije može izjaviti priziv Odboru sudbene policije, u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

 

 

Članak 162.

 

 

(Naknada štete drugim osobama)

 

 

(1) Za štetu pričinjenu fizičkim i pravnim osobama koja je nastala kao rezultat postupanja službenika Sudbene policije u izvršenju ili u svezi s izvršenjem zadataka Sudbene policije odgovorna je Federacija.

(2) U slučaju da je izvršena naknada štete iz stavka (1) ovog članka, Federacija stiče pravo regresa isplaćene naknade štete od službenika Sudbene policije za kojeg se utvrdi da je

odgovoran za štetu ako je pričinjena šteta posljedica njegove krajnje nepažnje ili namjere ili neovlaštenih radnji ili postupaka.

 

 

Članak 163.

 

 

(Propis o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti)

 

 

Način provođenja unutarnje istrage, rada organa disciplinskog postupka, utvrđivanja materijalne odgovornosti, evidencije, kao i druga pitanja od značaja za unutarnju istragu, disciplinski postupak, materijalnu odgovornost službenika Sudbene policije i evidencije detaljnije će se urediti Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika Sudbene policije, koji na prijedlog ravnatelja donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

XIV. - KONTROLA RADA

 

 

Članak 164.

 

 

(Unutarnja kontrola i unutarnja istraga)

 

 

(1) Unutarnju kontrolu zakonitosti i ispravnosti rada organizacijskih jedinica i službenika Sudbene policije provodi organizacijska jedinica nadležna za unutrarnju kontrolu.

(2) Organizacijska jedinica iz stavka (1) ovog članka provodi unutarnju istragu protiv službenika Sudbene policije.

(3) Unutarnja kontrola i unutarnja istraga provodi se na temelju naredbe ravnatelja.

(4) Unutarnju kontrolu zakonitosti i ispravnosti rada ravnatelja kao i unutarnju istragu protiv ravnatelja provodi posebno tijelo koje po potrebi imenuje predsjednik Vrhovnog suda.

(5) Unutarnju kontrolu zakonitosti i ispravnosti rada, kao i unutarnju istragu protiv službenika Sudbene policije raspoređenih u organizacijsku jedinicu nadležnu za unutarnju kontrolu provodi posebno tijelo koje po potrebi imenuje ravnatelj.

(6) Pitanja od značaja za unutarnju kontrolu iz stavka (1) ovog članka uredit će se propisom koji na prijedlog ravnatelja donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

XV. - PRESTANAK RADNOG ODNOSA

 

 

Članak 165.

 

 

(Prestanak radnog odnosa)

 

 

(1) Službeniku Sudbene policije prestaje radni odnos u sljedećim slučajevima:

a) smrću službenika Sudbene policije;

b) otkazom službenika Sudbene policije;

c) kada dobije ocjenu "ne zadovoljava" na kraju probnog rada;

d) kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina mirovinskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života;

e) kada nadležno tijelo mirovinskog i invalidskog osiguranja utvrdi trajan gubitak radne sposobnosti;

f) kada dva puta uzastopce dobije ocjenu "ne zadovoljava" za rad;

g) gubitkom državljanstva BiH;

h) zbog prekobrojnosti službenika Sudbene policije;

i) kada mu je za kazneno djelo izrečena pravosnažna kazna zatvora, a za kaznena djela iz oblasti sigurnosti prometa izrečena pravosnažna kazna zatvora od tri mjeseca ili teža kazna;

j) kada mu je izrečena disciplinska sankcija prestanka radnog odnosa;

k) kada se utvrdi da je prilikom prijema u radni odnos, ili u tijeku trajanja radnog odnosa u Sudbenoj policiji podnio lažne ili falsificirane javne isprave, ili dao lažne izjave;

l) kada se neopravdano ne javi na posao u periodu od pet radnih dana uzastopce;

m) kada je imenovan ili izabran na javnu dužnost bilo kojeg organa vlasti u Bosni i Hercegovini.

n) kada je odlukom nadležnog organa utvrđeno postojanje sigurnosne smetnje za pristup tajnim

podacima sukladno s člankom 109. stavak (2) ovog zakona.

(2) O prestanku radnog odnosa odlučuje ravnatelj.

(3) Protiv odluke o prestanku radnog odnosa može se u roku od 15 dana od dana prijema odluke izjaviti priziv Odboru sudbene policije.

(4) Priziv izjavljen na odluku o prestanku radnog odnose donesen u slučajevima iz stavka (1) toč. a),b),c),e),f),g),h), k), m) i n), ne odlaže izvršenje odluke.

(5) O prestanku radnog odnosa ravnatelja zbog ispunjenja uvjeta za odlazak u mirovinu odlučuje predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

XVI. - ODBOR SUDBENE POLICIJE

 

 

Članak 166.

 

 

(Nadležnost i imenovanje Odbora sudbene policije)

 

 

(1) Odbor sudbene policije je nadležan za postupanje po prizivima na prvostupanjske odluke Sudbene policije koje se odnose na prijem u radni odnos i prava iz radnog odnose službenika Sudbene policije, sukladno s ovim zakonom.

(2) Odbor sudbene policije imenuje predsjednik Vrhovnog suda.

(3) Način rada, postupak, odlučivanje kao i druga pitanja od važnosti za rad Odbora sudbene policije uredit će se propisom koji donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

Članak 167.

 

 

(Sastav odbora)

 

 

(1) Odbor sudbene policije se sastoji od tri člana, istog broja zamjenika i tajnika.

(2) Dva člana i dva zamjenika su službenici Sudbene policije s najmanjim činom viši inspektor sudbene policije, koji predstavljaju Sudbenu policiju, a jedan član i jedan zamjenik državni službenik iz Vrhovnog suda.

(3) Najmanje jedan član Odbora sudbene policije mora imati naobrazbu pravnog smjera, a zasjedanjem Odbora sudbene policije predsjedava osoba koja ima najviši čin.

(4) Članovi Odbora sudbene policije se imenuju na mandat od dvije godine s mogućnošću ponovnog imenovanja.

(5) Član Odbora sudbene policije može biti razriješen dužnosti prije kraja svoga mandata samo po odluci predsjednika Vrhovnog suda.

(6) Uvjete za rad Odbora sudbene policije osigurava Sudbena policija.

(7) Osobe iz stavka (1) ovog članka imaju pravo na naknadu za rad sukladno s propisom kojim se regulira pravo na naknadu za rad u stalnim radnim tijelima u Federaciji.

 

 

XVII. - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 168.

 

 

(Službenici Sudbene policije koji su stekli čin prema ranijem

propisu)

 

 

Službenici Sudbene policije kojima su pravosnažnim odlukama dodijeljeni činovi sukladno sa zakonima i drugim propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona zadržavaju dodijeljene činove.

 

 

Članak 169.

 

 

(Postupci u tijeku)

 

 

Predmeti u kojima nije okončan postupak pred nadležnim tijelima Sudbene policije do stupanja na snagu ovog zakona, rješavat će ta nadležna tijela prema odredbama zakona i drugih propisa koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona.

 

 

Članak 170.

 

 

(Status Glavnog zapovjednika)

 

 

(1) Dužnosti ravnatelja u prvom mandatnom periodu obnaša službenik Sudbene policije koji je danom stupanja na snagu ovog zakona obnašao dužnost Glavnog zapovjednika Sudbene policije.

(2) Rješenje o imenovanju ravnatelja iz stavka (1) ovog članka donosi predsjednik Vrhovnog suda u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Na utvrđivanje platnog razreda ravnatelja, odnosno za čin iz članka 114. stavak (2) točka k) ovog zakona, shodno se primjenjuju odredbe federalnog zakona kojima je utvrđen platni razred za čin glavni generalni inspektor policije.

(4) Platni razred ravnatelja utvrđivat će se na način iz stavka (3) ovog članka do usklađivanja propisa o plaćama službenika Sudbene policije i policijskih službenika.

 

 

Članak 171.

 

 

(Uspostavljanje posebnih službi)

 

 

Administrativno tehničke poslove i financijsko računovodstvene poslove za Sudbenu policiju će do uspostavljanja posebnih službi u sastavu Sudbene policije, obavljati nadležne službe Vrhovnog suda.

 

 

Članak 172.

 

 

(Poslovi interne revizije)

 

 

Poslove interne revizije za Sudbenu policiju će sukladno s federalnim propisima obavljati Jedinica za internu reviziju uspostavljena pri Vrhovnom sudu.

 

 

Članak 173.

 

 

(Podzakonski propisi)

 

 

(1) Vlada Federacije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijet će propis iz članka 124. Ovog zakona.

(2) Predsjednik Vrhovnog suda u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijet će propis iz članka 14. ovog zakona.

(3) Predsjednik Vrhovnog suda u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijet će:

a) propis iz članka 34. ovog zakona;

b) propis iz članka 47. stavak (5) ovog zakona;

c) propis iz članka 64. ovog zakona;

d) propis iz članka 67. stavak (5) ovog zakona;

e) propis iz članka 72. ovog zakona;

f) propis iz članka 77. stavak (3) ovog zakona;

g) propis iz članka 78. stavak (2) ovog zakona;

h) propis iz članka 79. stavak (1) ovog zakona;

i) propis iz članka 80. stavak (4) ovog zakona;

j) propis iz članka 96. stavak (3) ovog zakona;

k) propis iz članka 103. stavak (5) ovog zakona;

l) propis iz članka 126. ovog zakona;

m) propis iz članka 137. ovog zakona;

n) propis iz članka 139. stavak (3) ovog zakona;

o) propis iz članka 163. ovog zakona;

p) propis iz članka 164. stavak (6) ovog zakona;

r) propis iz članka 166. stavak (3) ovog zakona.

(4) Ravnatelj u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijet će:

a) propis iz članka 90. stavak (7) ovog zakona;

b) propis iz članka 113. stavak (2) ovog zakona.

 

 

Članak 174.

 

 

(Prestanak važenja zakona i propisa)

 

 

(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o sudbenoj policiji ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/96 i 37/04).

(2) Do stupanja na snagu propisa iz članka 173. ovog zakona, primjenjivat će se podzakonski propisi doneseni na temelju zakona iz stavka (1) ovog članka.

 

 

Članak 175.

 

 

(Stupanje na snagu)

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović

 

 

Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović