ZAKON

O SUDSKOJ POLICIJI U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I. - OPĆE ODREDBE

 

 

Član 1.

 

 

(Predmet zakona)

 

 

Ovim zakonom uređuje se organizacija, upravljanje i rukovođenje, sredstva za rad, nadležnosti, ovlaštenja, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i stručno usavršavanje, plate i naknade, disciplinska i materijalna odgovornost, kontrola rada, odbor sudske policije i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:

Sudska policija).

 

 

Član 2.

 

 

(Značenje izraza)

 

 

(1) Pravosudne institucije u smislu ovog zakona su sudovi i tužilaštva u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

(2) Nosilac pravosudne funkcije u smislu ovog zakona je sudija i tužilac u pravosudnim institucijama u Federaciji.

(3) Službenik Sudske policije u smislu ovog zakona je zaposlenik Sudske policije koji je ovlašten da primjenjuje ovlaštenja propisana ovim zakonom i postupa kao ovlaštena službena osoba prema Zakonu o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ZKP) i

drugim zakonima.

(4) Izrazi koji se koriste u ovom zakonu, koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako i na muški i ženski rod, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije.

(5) Izrazi koji se koriste u ovom zakonu, koji su navedeni u jednini ili množini odnose se jednako i na jedninu i množinu, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije.

 

 

Član 3.

 

 

(Definicija)

 

 

Sudska policija je samostalni policijski organ, uspostavljena u okviru sistema sudske vlasti u Federaciji, osnovana radi preduzimanja radnji kojim se osigurava uspješno vođenje odgovarajućeg sudskog postupka i stvaranja sigurnosnih uvjeta za rad pravosudnih institucija u Federaciji.

 

 

Član 4.

 

 

(Pravni osnov za rad)

 

 

Sudska policija poslove iz svoje nadležnosti utvrđene ovim zakonom vrši na način propisan ovim zakonom, zakonima o pravilima postupka i podzakonskim propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

 

 

Član 5.

 

 

(Obavještavanje javnosti)

 

 

Sudska policija obavještava javnost o aktivnostima iz djelokruga rada Sudske policije, kada je to u interesu javnosti ili Sudske policije.

 

 

Član 6.

 

 

(Dostavljanje izvještaja i podataka)

 

 

(1) Sudska policija podnosi godišnji izvještaj o radu Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) i Federalnom ministarstvu pravde, najkasnije do kraja marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

(2) Izvještaj iz stava (1) ovog člana dostavlja se u svrhu informisanja.

 

 

II. - ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE

 

 

Član 7.

 

 

(Sjedište)

 

 

Sjedište Sudske policije je u Sarajevu.

 

 

Član 8.

 

 

(Upravljanje Sudskom policijom)

 

 

Predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: predsjednik Vrhovnog suda), odgovoran je za upravljanje Sudskom policijom.

 

 

Član 9.

 

 

(Rukovođenje Sudskom policijom)

 

 

(1) Sudskom policijom rukovodi direktor Sudske policije (u daljem tekstu: direktor), koji za svoj rad odgovara predsjedniku Vrhovnog suda.

(2) Direktoru u rukovođenju Sudskom policijom pomažu pomoćnici direktora, koji za svoj rad odgovaraju direktoru.

 

 

Član 10.

 

 

(Dužnosti predsjednika Vrhovnog suda)

 

 

U upravljanju Sudskom policijom predsjednik Vrhovnog suda ima sljedeće dužnosti:

a) nadzire rad Sudske policije;

b) raspoređuje i razrješava direktora i odlučuje o pravima i obavezama iz radnih odnosa za direktora;

c) donosi pravilnike, uputstva, procedure, instrukcije i naredbe iz nadležnosti Sudske policije;

d) donosi uputstva za pravosudne institucije i Sudsku policiju u pitanjima iz nadležnosti Sudske policije;

e) uspostavlja Odbor sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Odbor sudske policije);

f) daje saglasnost na budžetske zahtjeve Sudske policije;

g) daje saglasnosti na odluke direktora u skladu sa ovim zakonom;

h) vrši i druge poslove u cilju efikasnog rada Sudske policije.

 

 

Član 11.

 

 

(Dužnosti direktora)

 

 

Direktor obavlja sljedeće poslove:

a) nadgleda, usmjerava i koordinira aktivnosti organizacionih jedinica Sudske policije;

b) priprema i predsjedniku Vrhovnog suda predlaže donošenje podzakonskih propisa vezanih za rad Sudske policije;

c) odlučuje o popuni upražnjenih radnih mjesta, pravima, obavezama i odgovornostima službenika Sudske policije, državnih službenika i namještenika, u skladu sa ovim zakonom i drugim federalnim zakonima;

d) sarađuje sa pravosudnim institucijama i drugim organima i organizacijama u pitanjima iz nadležnosti Sudske policije;

e) priprema prijedloge budžetskih zahtjeva za finansijska i druga sredstva za rad Sudske policije, donosi odluke za raspored odobrenih finansijskih i materijalnih sredstava kojima se finansira rad Sudske policije i priprema izvještaje i preporuke u vezi sa budžetom;

f) planira i izvršava obaveze u vezi sa platama i naknadama zaposlenih, doprinosima poslodavca i ostalim doprinosima, troškovima za robe, usluge i nabavke sredstava za redovan rad u skladu sa

odobrenim budžetskim sredstvima za Sudsku policiju i računovodstvenim politikama korisnika budžeta i trezora Federacije i odobrava isplatu finansijskih sredstava u okviru odobrenih sredstava dodijeljenih Sudskoj policiji;

g) osigurava planiranje i realizaciju zajedničkih aktivnosti sa drugim sigurnosnim agencijama i policijskim organima u Bosni i Hercegovini;

h) na zahtjev predsjednika Vrhovnog suda ili na vlastitu inicijativu priprema programe, informacije, analize i druge materijale iz djelokruga Sudske policije;

i) redovno izvještava predsjednika Vrhovnog suda o radu i preduzetim aktivnostima Sudske policije;

j) u skladu sa potrebama i zahtjevima informiše javnost o radu i aktivnostima Sudske policije;

k) vrši i druge poslove predviđene ovim zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji ili vrši druge poslove određene od strane predsjednika Vrhovnog suda.

 

 

Član 12.

 

 

(Dužnosti pomoćnika direktora)

 

 

(1) Pomoćnici direktora vrše dužnosti utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i koje im povjeri direktor.

(2) Direktor određuje jednog od pomoćnika direktora koji ga zamjenjuje u njegovom odsustvu ili privremenoj spriječenosti da obavlja dužnosti direktora.

 

 

Član 13.

 

 

(Prava i obaveze u upravljanju i rukovođenju)

 

 

Federalni propisi koji se odnose na prava i obaveze u rukovođenju federalnim organom uprave, shodno se primjenjuju na prava i obaveze predsjednika Vrhovnog suda i direktora u pogledu upravljanja i rukovođenja Sudskom policijom.

 

 

Član 14.

 

 

(Uređenje organizacione strukture)

 

 

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda uz saglasnost Vlade.

 

 

III. - SREDSTVA ZA RAD

 

 

Član 15.

 

 

(Sredstva za rad)

 

 

(1) Sredstva za rad Sudske policije osiguravaju se u Budžetu Federacije.

(2) Radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, Sudska policija upotrebljava objekte, vozila, naoružanje i drugu posebnu opremu.

 

 

Član 16.

 

 

(Prostorije za smještaj)

 

 

(1) Prostorije za smještaj osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica u sjedištu Sudske policije osiguravaju pravosudne institucije na nivou Federacije u saradnji sa Vladom Federacije.

(2) Prostorije za smještaj osnovnih i unutrašnjih organizacionih jedinica sa sjedištem u kantonu ili općini, kao i njihovo održavanje osiguravaju pravosudne institucije na nivou kantona odnosno općine u saradnji sa vladom kantona.

 

 

IV. - NADLEŽNOSTI I IZVRŠENJE POSLOVA

1. Nadležnosti

 

 

Član 17.

 

 

(Nadležnosti Sudske policije)

 

 

(1) Sudska policija je nadležna za obavljanje sljedećih poslova:

a) prikupljanje informacija;

b) dovođenje osumnjičenih, optuženih osoba, svjedoka i vještaka;

c) lišenje slobode osuđenih osoba i osoba kojima je određena mjera pritvora;

d) sprovođenje osoba lišenih slobode;

e) zadržavanje osoba lišenih slobode;

f) provođenje sudskih odluka;

g) fizička i tehnička zaštita objekata i imovine pravosudnih institucija i Sudske policije;

h) održavanje reda u sudnicama i drugim prostorijama ili prostorima kojim se osigurava uspješnost vođenja odgovarajućeg postupka;

i) fizička i tehnička zaštita nosilaca pravosudnih funkcija, njihove imovine i članova uže porodice;

j) zaštita svjedoka;

k) izvršavanje drugih naloga pravosudnih institucija kojim se osigurava uspješno vođenje odgovarajućeg postupka.

(2) Sudska policija poslove iz stava (1) ovog člana obavlja na teritoriji Federacije.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana Sudska policija poslove iz stava (1) ovog člana može obavljati i na teritoriji Republike Srpske i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u slučajevima

kada je za okončanje započete aktivnosti neophodno postupanje izvan teritorije Federacije.

(4) Sudska policija poslove iz stava (1) ovog člana može obavljati i izvan teritorije Federacije u slučajevima kada Sudska policija postupa po naredbama ili zamolnicama izdatim shodno odredbama zakona o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima i drugim pozitivnim propisima koji uređuju navedenu oblast.

 

 

2. Izvršenje poslova

Član 18.

 

 

(Prikupljanje informacija)

 

 

(1) Sudska policija u skladu sa pismenom naredbom pravosudne institucije za prikupljanje informacija može vršiti prikupljanje informacija potrebnih za uspješno vođenje odgovarajućeg postupka.

(2) Sudska policija može vršiti prikupljanje informacija u cilju realizacije pismenih naredbi pravosudnih institucija.

(3) Sudska policija može vršiti prikupljanje informacija i bez posebne pismene naredbe pravosudne institucije, ukoliko se radi o informacijama potrebnim za izvršenje poslova iz člana

17. stav (1) tač. g), h) i i) ovog zakona.

 

 

Član 19.

 

 

(Dovođenje)

 

 

(1) U cilju osiguranja prisustva i uspješnog vođenja odgovarajućeg postupka Sudska policija postupa po pismenim naredbama pravosudnih institucija za dovođenje osumnjičenih i optuženih osoba, svjedoka i vještaka, u skladu sa posebnim zakonom.

(2) Ukoliko osoba prema kojoj se izvršava dovođenje iz stave (1) ovog člana pokazuje znakove teške bolesti ili oboljenja ili je visokog stadija trudnoće, a čijim bi se dovođenjem životno ugrozila, Sudska policija će bez odlaganja obavijestiti postupajućeg nosioca pravosudne funkcije i zatražiti uputu za izvršavanje naredbe.

 

 

Član 20.

 

 

(Dovođenje maloljetnih osoba)

 

 

(1) Sudska policija prilikom postupanja po naredbama za dovođenje maloljetnih osoba postupa u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

(2) Dovođenje maloljetne osobe se vrši u pratnji roditelja ili staratelja.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, ako roditelj ili staratelj odbija ili iz drugih razloga nije u mogućnosti da bude u pratnji maloljetne osobe ili je isti nepoznat, maloljetna osoba će se dovesti bez njihovog prisustva, o čemu će se bez odlaganja obavijestiti postupajući nosilac pravosudne

funkcije.

 

 

Član 21.

 

 

(Lišenje slobode)

 

 

(1) Sudska policija u skladu sa pismenom naredbom suda vrši poslove lišenja slobode osoba koje se nisu dobrovoljno javile na izdržavanje kazne zatvora i osoba kojima je određena mjera pritvora.

(2) Osoba lišena slobode mora se na maternjem jeziku ili jeziku koji razumije odmah obavijestiti o razlozima lišenja slobode te ima pravo da njena porodica, konzularni službenik strane države čiji je državljanin ili druga osoba koju ona odredi bude obavještena o njenom lišenju slobode.

(3) Ukoliko osoba prema kojoj se izvršava naredba za lišenje slobode iz stava (1) ovog člana pokazuje znakove teške bolesti ili oboljenja ili je visokog stadija trudnoće, a čijim bi se lišenjem slobode životno ugrozila, Sudska policija će bez odlaganja obavijestiti postupajućeg nosioca pravosudne funkcije i zatražiti uputu za izvršavanje naredbe.

 

 

Član 22.

 

 

(Mjesto dovođenja i lišenja slobode)

 

 

Dovođenje i lišenje slobode osobe iz čl. 19., 20. i 21. ovog zakona može se vršiti iz mjesta prebivališta ili boravišta osobe, iz ustanova ili drugog mjesta gdje se osoba nalazi.

 

 

Član 23.

 

 

(Sprovođenje osoba lišenih slobode)

 

 

(1) Sudska policija sprovođenje osoba lišenih slobode preduzima u skladu sa pismenom naredbom suda.

(2) Pod sprovođenjem osoba lišenih slobode u smislu stava (1) ovog člana se podrazumijeva premještanje pritvorene osobe iz jedne u drugu ustanovu, premještanje pritvorenika u ustanovu za izdržavanje kazne zatvora ili u ustanovu za izdržavanje mjere obaveznog liječenja, sprovođenje osobe koja je u skladu sa naredbama sudova o raspisanim potjernicama lišena slobode od strane drugih policijskih agencija i druga sprovođenja pritvorenih osoba koja su

vezana za procesne radnje u odgovarajućem postupku.

 

 

Član 24.

 

 

(Postupanje sa osobama lišenim slobode i koje se dovode)

 

 

Službenici Sudske policije su odgovorni za sigurnost osoba lišenih slobode i osoba koje se dovode te su dužni spriječiti eventualni pokušaj njihovog bjekstva, onemogućiti kontakt sa

drugim osobama i onemogućiti druge radnje koje bi ugrozile sigurnost osoba ili prouzrokovale štetne posljedice za postupak.

 

 

Član 25.

 

 

(Zadržavanje osoba lišenih slobode)

 

 

(1) Sudska policija postupa po pismenim naredbama pravosudnih institucija za zadržavanje osoba lišenih slobode u smislu prava na zadržavanje koje je za pravosudne institucije utvrđeno odredbama ZKP-a.

(2) U provođenju poslova iz stava (1) ovog člana Sudska policija preduzima mjere fizičkog i tehničkog osiguranja osobe lišene slobode kojoj je određena mjera zadržavanja, te osigurava njeno prisustvo tokom saslušanja.

(3) Primopredaja osobe lišene slobode koja se zadržava će se, shodno pismenoj naredbi nosioca pravosudne funkcije, izvršiti između ovlaštenih službenih osoba koje su osobu lišila slobode i službenika Sudske policije.

(4) Pravosudna institucija koja izdaje naredbu za zadržavanje je obavezna osigurati uvjete potrebne za provođenje mjere zadržavanja, što pored ostalog podrazumijeva prostorije za

zadržavanje sa drugom infrastrukturom, ishranu za zadržanu osobu u toku zadržavanja i druge potrebne uvjete.

(5) Izuzetno od stava (1) ovog člana Sudska policija može zadržati osobu koja se dovodi, a nije lišena slobode, u smislu odredbe čl. 19. i 20. ovog zakona i bez posebne naredbe pravosudne institucije za zadržavanje, s tim da zadržavanje ove osobe može trajati najduže 24 sata prije termina zakazanog saslušanja ili suđenja, odnosno prije predaje dovedene osobe nosiocu pravosudne funkcije koji je izdao naredbu za dovođenje.

(6) Osoba koja se zadržava u smislu stava (5) ovog člana ima pravo da njena porodica, konzularni službenik strane države čiji je državljanin ili druga osoba koju ona odredi budu

obaviješteni o njenom zadržavanju.

 

 

Član 26.

 

 

(Provođenje sudskih odluka)

 

 

(1) Sudska policija u skladu sa pismenom naredbom suda pruža pomoć u provođenju sudskih odluka, kojom prilikom stvara potrebne sigurnosne uvjete za nesmetano provođenje sudske

odluke i sigurnost učesnika u postupku izvršenja.

(2) U naredbi suda kojim se traži pomoć Sudske policije za provođenje sudskih odluka se obavezno navode sigurnosni i drugi razlozi zbog kojih se pomoć traži.

(3) Sigurnosnu procjenu i neophodne mjere i radnje potrebne za nesmetano provođenje sudske odluke, odnosno svakog konkretnog zadatka provodi Sudska policija.

(4) U skladu sa sigurnosnom procjenom Sudska policija može sudu predložiti i preduzimanje drugih mjera i radnji koje će na osnovu naloga suda izvršiti nadležni organi.

(5) Izuzetno od stava (1) ovog člana Sudska policija će po nalogu suda neposredno provesti sudsku odluku u postupku oduzimanja nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.

 

 

Član 27.

 

 

(Fizička i tehnička zaštita objekata i imovine)

 

 

(1) Sudska policija vrši fizičku i tehničku zaštitu objekata i imovine koju koriste pravosudne institucije i Sudska policija.

(2) Poslovi iz stava (1) ovog člana podrazumijevaju obavezu Sudske policije na preduzimanje potrebnih mjera za zaštitu i sigurnost objekata, osoba koje se nalaze u objektu, praćenje i

kontrolu stanja ulaska, kretanja i izlaska iz zgrade, kontrolu rada portirsko-čuvarske službe posebno u toku noći, te preduzimanje drugih potrebnih mjera za sigurnost objekata posebno u odnosu na sprečavanje eksplozije, napada na objekat i drugih vidova ugrožavanja sigurnosti.

(3) Sudska policija u obavljanju poslova iz stava (1) ovog člana može zabraniti unošenje predmeta pogodnih za ugrožavanje sigurnosti objekta kao i osoba koje se nalaze u objektu, te

predmeta pogodnih za ometanje rada nosilaca pravosudne funkcije i pravosudne institucije.

 

 

Član 28.

 

 

(Stepen i vrste zaštite)

 

 

Na osnovu sigurnosne procjene Sudska policija određuje stepen i vrstu zaštite, sačinjava planove osiguranja, te preduzima neophodne mjere i radnje u cilju adekvatnog osiguranja objekata

koji se osiguravaju ili preduzimanje potrebnih mjera i radnji predlaže rukovodiocu pravosudne institucije.

 

 

Član 29.

 

 

(Sigurnost u sudnicama i drugim prostorijama ili prostorima)

 

 

(1) Sudska policija brine o sigurnosti u sudnici i drugim prostorijama ili prostorima gdje se održavaju ročišta i saslušanja ili se osigurava uspješnost vođenja odgovarajućeg postupka, kojom prilikom preduzima preventivne i represivne mjere u cilju stvaranja sigurnog ambijenta za

održavanje suđenja, saslušanja ili druge radnje.

(2) Sudska policija po odluci nosioca pravosudne funkcije ili sudskog izvršioca može odstraniti sve osobe koje ometaju rad suda ili provođenje procesne radnje.

(3) Sudska policija u obavljanju poslova iz stava (1) ovog člana može zabraniti unošenje predmeta pogodnih za ugrožavanje sigurnosti osoba koje se nalaze u sudnici i drugim

prostorijama ili prostorima iz stava (1) ovog člana, te predmeta pogodnih za ometanje rada nosilaca pravosudne funkcije i pravosudne institucije.

 

 

Član 30.

 

 

(Fizička i tehnička zaštita osobe)

 

 

(1) Sudska policija pruža fizičku i tehničku zaštitu nosiocima pravosudnih funkcija ukoliko je njihova sigurnost ugrožena u vezi obavljanja njihove funkcije ili poslova.

(2) Kada to sigurnosni razlozi zahtijevaju Sudska policija će pružiti fizičku i tehničku zaštitu članovima uže porodice osobe iz stava (1) ovog člana.

(3) Fizička i tehnička zaštita osoba iz st. (1) i (2) ovog člana može se odrediti tokom 24 sata dnevno i može obuhvatati mjere zaštite po mjestu rada, mjestu stanovanja i u pokretu.

(4) Odluku o zaštiti, kao i stepenu i vrsti zaštite donosi direktor, na osnovu sigurnosne procjene Sudske policije.

(5) U slučaju kada su odlukom iz stava (4) ovog člana, mjere zaštite određene i po mjestu stanovanja, a štićena osoba stanuje izvan teritorija Federacije, Sudska policija će se za pružanje mjera zaštite po mjestu stanovanja obratiti mjesno nadležnoj policijskoj agenciji.

(6) Izuzetno od stava (4) ovog člana, kada to sigurnosni razlozi zahtijevaju direktor može odrediti hitne mjere zaštite i bez sigurnosne procjene Sudske policije.

(7) Mjere iz stava (6) ovog člana mogu trajati dok to sigurnosni razlozi zahtijevaju a najkasnije do okončanja sigurnosne procjene.

(8) Direktor kontinuirano provjerava postojanje sigurnosnih razloga za pružanje mjera zaštite, stepen i vrstu zaštite utvrđene odlukom iz stava (4) ovog člana.

(9) Osoba kojoj su određene mjere zaštite dužna je postupati po sigurnosnim uputama službenika Sudske policije.

(10) Ukoliko osoba kojoj su određene mjere zaštite odbija mjere zaštite ili ne postupa po sigurnosnim uputama službenika Sudske policije, direktor može donijeti odluku o ukidanju

mjera zaštite.

 

 

Član 31.

 

(Procjena sigurnosti i edukacija)

 

 

Sudska policija kontinuirano provodi procjene sigurnosti i pruža stručnu edukaciju nosiocima pravosudnih funkcija i članovima njihove uže porodice u vezi njihove sigurnosti.

 

 

Član 32.

 

 

(Zaštita svjedoka)

 

 

(1) Sudska policija u skladu sa pismenom naredbom pravosudne institucije obavlja poslove zaštite svjedoka koji se u krivičnim postupcima tretiraju kao svjedoci pod prijetnjom, ugroženi svjedoci i zaštićeni odnosno anonimni svjedoci, uključujući članove porodice i drugih osoba u bliskoj vezi sa svjedokom.

(2) Zaštita svjedoka iz stava (1) ovog člana podrazumijeva mjere zaštite, odnosno sve pojedinačne mjere čija je svrha zaštita svjedoka i bliske osobe od zastrašivanja, napada ili bilo kakvih drugih posljedica zbog njegove odluke da svjedoči, odnosno sarađuje sa organima pravosuđa.

(3) Mjere kojima se osigurava zaštita svjedoka, odnosno bliske osobe su:

a) fizička i tehnička zaštita osobe, koja se sastoji u sprečavanju ugrožavanja života, zdravlja, fizičkog integriteta, slobode ili imovine svjedoka odnosno njoj bliske osobe, upotrebom fizičko - tehničkih mjera;

b) premještanje, koje se sastoji u privremenom preseljenju svjedoka i bliske osobe iz mjesta njegovog prebivališta ili boravišta u drugo mjesto u Federaciji koje odredi nadležna organizaciona jedinica Sudske policije;

c) druge mjere predviđene zakonom o pravilima postupka i drugim propisima.

(4) Mjere iz stava (3) tač. a) i b) ovog člana preduzimaju se na osnovu pismene saglasnosti svjedoka i bliske osobe, a u slučajevima iz stava (3) tačka b) Sudska policija sa svjedokom i bliskom osobom potpisuje sporazum.

(5) Sudska policija će svjedoku odnosno njemu bliskoj osobi u toku primjene mjera zaštite pružiti ili organizovati pružanje potrebne pravne, medicinske i psihološke pomoći.

(6) Pomoć iz stava (5) ovog člana ne može biti veća od iznosa koji je neophodan za pokrivanje životnih troškova i uključenja u novu društvenu sredinu.

(7) Sredstva za provođenje mjera zaštite svjedoka u skladu sa ovim zakonom se planiraju i osiguravaju u Budžetu Federacije.

(8) Svi organi uprave i javne ustanove u Federaciji dužni su postupiti po zahtjevima Sudske policije, te u cilju provođenja mjera zaštite svjedoka Sudskoj policiji pružiti pomoć iz svoje nadležnosti.

 

 

Član 33.

 

 

(Izvršavanje drugih naredbi pravosudnih institucija)

 

 

Sudska policija izvršava i druge naredbe izdate od strane nosioca pravosudnih funkcija kojim se osigurava uspješno vođenje odgovarajućeg postupka.

 

 

Član 34.

 

 

(Propisi o vršenju poslova i primjeni ovlaštenja)

 

 

Način postupanja, taktika, metodika i druga pitanja od značaja za izvršenje poslova iz nadležnosti Sudske policije uredit će se propisom o načinu vršenja poslova i primjeni ovlaštenja

Sudske policije, koji na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

V. - OVLAŠTENJA I PRIMJENA OVLAŠTENJA

1. Ovlaštenja

 

 

Član 35.

 

 

(Ovlaštenja službenika Sudske policije)

 

 

(1) Pored dužnosti i ovlaštenja propisanih ZKP-om i drugim procesnim zakonima, radi izvršenja poslova iz člana 17. ovog zakona, službenik Sudske policije ima sljedeća ovlaštenja:

a) provjera i utvrđivanje identiteta osoba;

b) obavljanje razgovora;

c) izdavanje upozorenja i naredbi;

d) privođenje;

e) privremeno ograničenje slobode kretanja;

f) potraga za osobama i stvarima;

g) privremeno oduzimanje predmeta;

h) privremeno korištenje tuđih vozila i komunikacijskih sredstava;

i) ulazak u tuđi stan i druge prostorije;

j) pretres osoba, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih sredstava;

k) pregled osoba, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih sredstava;

l) upotreba sredstava prinude;

m) audio i video snimanje na javnim mjestima;

n) obrada osobnih podataka i vođenje evidencija;

o) postupanje sa tajnim podacima i vođenje evidencija.

(2) Ovlaštenja iz stava (1) ovog člana službenik Sudske policije vrši u skladu sa odredbama od čl. 39. do 67. ovog zakona.

 

 

2. Osnovni principi

 

 

Član 36.

 

 

(Obaveza identifikacije)

 

 

(1) Službenik Sudske policije se pri izvršenju poslova iz nadležnosti Sudske policije u svakoj komunikaciji sa drugim osobama dužan predstaviti kao službenik Sudske policije.

(2) U izuzetnim slučajevima, kada identifikacija iz stava (1) ovog člana može ugroziti sigurnost službenika Sudske policije ili druge osobe, ili dovesti u pitanje postizanje zakonitog cilja koji opravdava primjenu ovlaštenja, službenik Sudske policije može se identifikovati na drugi

način ili odgoditi identifikaciju.

(3) Kada okolnosti iz stava (2) ovog člana prestanu, službenik Sudske policije identifikuje se na način iz stava (1) ovog člana.

 

Član 37.

 

 

 

(Prikladnost i proporcionalnost primjene ovlaštenja)

 

 

(1) Primjena ovlaštenja mora biti prikladna i proporcionalna potrebi radi koje se preduzima.

(2) Ovlaštenja se primjenjuju sredstvima kojima se može postići zakoniti cilj sa najmanje štetnih posljedica i u najkraćem vremenu.

 

 

Član 38.

 

 

(Odluke i naredbe za primjenu ovlaštenja)

 

 

(1) Službenik Sudske policije primjenjuje ovlaštenja prema vlastitoj odluci u skladu sa zakonom, kao i na osnovu naredbe nadređenog službenika ili nadležnog organa.

(2) Službenik Sudske policije neće izvršiti naredbu ukoliko bi time učinio krivično djelo propisano krivičnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini.

(3) Službenik Sudske policije će u slučaju iz stava (2) ovog člana, odmah podnijeti izvještaj o neizvršenju naredbe svom neposredno nadređenom službeniku, odnosno višem nadređenom službeniku ukoliko je naredba izdata od neposredno nadređenog službenika Sudske policije.

(4) Ukoliko naredba bude ponovljena bez obzira na izvještaj o neizvršenju, službenik Sudske policije svoj izvještaj dostavlja organizacionoj jedinici nadležnoj za unutrašnju kontrolu.

 

 

3. Primjena ovlaštenja

 

 

Član 39.

 

 

(Utvrđivanje i provjera identiteta osobe)

 

 

(1) Službenik Sudske policije u obavljanju poslova iz člana 17. ovog zakona ovlašten je izvršiti provjeru i utvrđivanje identiteta osobe.

(2) Službenik Sudske policije upoznat će osobu o razlozima zbog kojih je potrebno utvrđivanje ili provjera njenog identiteta.

 

 

Član 40.

 

 

(Načini utvrđivanja i provjere identiteta)

 

 

(1) Službenik Sudske policije utvrđivanje identiteta osobe vrši uvidom u njenu osobnu kartu ili drugu javnu ispravu koja sadrži fotografiju.

(2) Utvrđivanje identiteta može se izvršiti i na osnovu izjave druge osobe čiji je identitet utvrđen na način opisan u stavu (1) ovog člana ili putem raspoloživih evidencija ili kod nadležne institucije.

(3) Ukoliko službenik Sudske policije nije u mogućnosti utvrditi identitet osobe na način iz st. (1) i (2) ovog člana ili ukoliko postoji sumnja u vjerodostojnost isprave, službenik Sudske policije će utvrđivanje identiteta zahtijevati od nadležnog organa unutrašnjih poslova.

 

 

Član 41.

 

 

(Obavljanje razgovora)

 

 

(1) Službenik Sudske policije u obavljanju poslova iz člana 17. ovog zakona može obavljati razgovore sa drugim osobama.

(2) Obavljanje razgovora iz stava (1) ovog člana se može provoditi kroz aktivnosti Sudske policije na terenu ili u prostorijama Sudske policije u koje se može pozvati određena osoba.

(3) Ukoliko se obavljanje započetog razgovora na terenu ne može okončati na siguran i učinkovit način, službenik Sudske policije je ovlašten osobu pozvati usmeno pri čemu joj je dužan saopćiti razlog pozivanja.

(4) Pozivanje iz stava (2) ovog člana podrazumijeva pismeno pozivanje, a obavljanje razgovora se može vršiti u vremenu između 06,00 i 21,00 sat i ne može trajati duže od šest sati.

(5) Izuzetno, ukoliko postoji hitna potreba za obavljanje razgovora iz stava (1) ovog člana, službenik Sudske policije je ovlašten osobu pozvati usmeno pri čemu joj je dužan saopćiti razlog pozivanja.

 

 

Član 42.

 

 

(Izdavanje upozorenja i naredbi)

 

 

(1) Službenik Sudske policije upozorit će osobu koja svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem može ugroziti izvršenje poslova iz člana 17. ovog zakona.

(2) Službenik Sudske policije u obavljanju poslova iz člana 17. ovog zakona može izdavati naredbe pravnim i fizičkim osobama.

(3) Upozorenja i naredbe izdaju se usmenim ili pismenim putem ili na drugi odgovarajući način (optičkim ili zvučnim signalima, rukom itd.).

 

 

Član 43.

 

 

(Privođenje)

 

 

(1) Službenik Sudske policije može u službene prostorije privesti:

a) osobu koja narušava red i mir u zgradi pravosudne institucije ili u zoni objekta koji se osigurava;

b) osobu koja prijeti, napada ili ometa rad nosioca pravosudne funkcije, drugih zaposlenika pravosudnih institucija ili službenika Sudske policije u izvršenju konkretnih poslova i zadataka;

c) osobu čiji je identitet potrebno utvrditi kada nema drugog načina;

d) osobu koja se ne odazove na poziv iz člana 41. st. (4) i (5) ovog zakona.

(2) U skladu sa procjenom Sudske policije, osobe iz stava (1) tač. a), b) i c) ovog člana mogu se predati nadležnom organu, radi preduzimanja mjera i radnji iz njihove nadležnosti.

(3) Privođenje iz stava (1) ovog člana može trajati onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje službenog zadatka, a najduže šest sati.

 

 

Član 44.

 

 

(Privremeno ograničenje kretanja)

 

 

(1) Službenik Sudske policije može privremeno ograničiti kretanje osobe na određenom prostoru ili u određenom objektu kada je to potrebno kako bi se osiguralo izvršenje poslova iz člana 17. ovog zakona.

(2) Privremeno ograničenje kretanja iz stava (1) ovog člana, može trajati onoliko dugo koliko je potrebno za realizaciju naredbe ili provođenje mjere osiguranja i zaštite i ne može se nastaviti nakon postizanja cilja zbog kojeg je bilo primijenjeno.

 

 

Član 45.

 

 

(Potraga za osobama i stvarima)

 

 

(1) Službenik Sudske policije ovlašten je provoditi mjere potrage za osobama prilikom postupanja po naredbama iz čl. 19., 20. i 21. ovog zakona.

(2) Mjere potrage za stvarima službenik Sudske policije preduzima u skladu sa pismenom naredbom suda.

(3) Mjere potrage u smislu st. (1) i (2) ovog člana podrazumijevaju provođenje sigurnosno taktičkih radnji, kao što su pretraga, pregled određenih zgrada i prostorija, zasjeda, racija, djelimična ili potpuna blokada saobraćaja i drugog prostora.

 

 

Član 46.

 

 

(Privremeno oduzimanje predmeta)

 

 

(1) Službenik Sudske policije ovlašten je privremeno oduzeti predmete koji su u posjedu osobe prema kojoj se preduzimaju mjere i radnje u smislu odredbi ovog zakona, predmete koji su u posjedu drugih osoba koje ometaju ili mogu ometati izvršenje službene radnje, kao i predmete koje može upotrijebiti za samoozljeđivanje, bijeg, napad na osobu ili imovinu koja se osigurava ili napad na službenika Sudske policije.

(2) Službenik Sudske policije dužan je izdati potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta.

(3) Zavisno od konkretnih mjera preduzetih u provođenju poslova, predmeti iz stava (1) ovog člana će se predati na dalje postupanje nadležnoj pravosudnoj instituciji, nadležnom policijskom ili drugom organu, nadležnoj kaznenopopravnoj ustanovi ili će se po završetku službene radnje vratiti osobi od koje su oduzeti, ukoliko nije drugačije određeno zakonom ili odlukom pravosudne institucije.

 

 

Član 47.

 

 

(Privremeno korištenje tuđih vozila ili komunikacijskih sredstava)

 

 

(1) Službenik Sudske policije ovlašten je privremeno koristiti tuđa vozila ili komunkacijska sredstva radi osiguranja izvršenja započetih poslova iz člana 17. ovog zakona čije je izvršenje neodloživo iz sigurnosnih razloga, a zbog nemogućnosti trenutnog korištenja raspoloživih sredstava Sudske policije.

(2) Službenik Sudske policije tuđa vozila i komunkacijska sredstva mogu koristiti do prestanka razloga iz stava (1) ovog člana.

(3) O korištenju tuđeg vozila i komunkacijskih sredstava službenik Sudske policije će odmah po sticanju uvjeta obavijestiti neposrednog rukovodioca, a vlasniku ili korisniku vozila ili komunikacijskog sredstva iz stava (1) ovog člana izdati potvrdu.

(4) Vlasnik ili korisnik vozila ili komunikacijskog sredstva iz stava (1) ovog člana ima pravo na naknadu troškova, odnosno štete pričinjene upotrebom njegove imovine.

(5) Propis o postupku utvrđivanja i visini naknade troškova ili štete iz stava (4) ovog člana donosi predsjednik Vrhovnog suda uz saglasnost Vlade Federacije.

 

 

Član 48.

 

 

(Ulazak u stan i druge prostorije bez posebne naredbe)

 

 

(1) Službenik Sudske policije pri izvršenju poslova dovođenja ili lišenja slobode osumnjičenog, optuženog ili osuđene osobe može ući u stan ili druge prostorije bez posebne naredbe i bez svjedoka i pretražiti stan ili druge prostorije, ako je vidio ili dobio informaciju da se ta osoba nalazi u stanu ili drugim prostorijama.

(2) U slučaju iz stava (1) ovog člana sačinit će se potvrda u kojoj će se naznačiti razlog i vrijeme ulaženja u stan ili drugu prostoriju.

(3) U slučaju kad se pri izvršenju poslova iz stava (1) ovog člana u stanu ili drugim prostorijama ne zatekne vlasnik ili korisnik stana ili druge prostorije, službenik Sudske policije je dužan sačiniti zapisnik te preduzeti mjere za osiguranje stana ili druge prostorije od neovlaštenog ulaska trećih osoba.

(4) O radnjama i postupcima iz stava (1) ovog člana Sudska policija će obavijestiti nosioca pravosudne funkcije koji je izdao naredbu za prinudno dovođenje ili lišenje slobode.

 

 

Član 49.

 

 

(Pretres osobe, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih

sredstava)

 

 

(1) Sudska policija u skladu sa naredbom suda može vršiti pretresanje osobe, stana, drugih prostorija, prijevoznih sredstava i pokretnih stvari.

(2) Pretresanje iz stava (1) ovog člana se provodi sa ciljem sigurnog i nesmetanog izvršenja poslova iz člana 17. Ovog zakona.

(3) Pretresanje iz st. (1) i (2) ovog člana se provodi na način propisan odredbama ZKP-a.

(4) Izuzetno od stava (1) ovog člana Sudska policija pretresanje osobe, stana, drugih prostorija, prijevoznih sredstava i pokretnih stvari može vršiti i bez naredbe suda, samo u slučajevima i na način propisan odredbama ZKP-a.

 

Član 50.

 

 

(Pregled osobe, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih

sredstava)

 

 

(1) Službenik Sudske policije ovlašten je da izvrši pregled osobe, stvari koje osoba nosi sa sobom i prijevoznih sredstava kada je to neophodno radi izvršenja poslova iz člana 17. ovog zakona, sa ciljem pronalaska predmeta koji bi mogli biti iskorišteni za samoozljeđivanje, bijeg, napad na osobu i imovinu koja se osigurava, napad na službenika Sudske policije ili ometanje provođenja odgovarajućeg postupka.

(2) Pregled osobe u svrhu iz stava (1) ovog člana obuhvata uvid u sadržaj njene odjeće i obuće.

(3) Pregled stvari koje osoba nosi sa sobom obuhvata pregled stvari koje su kod osobe ili u njenoj neposrednoj blizini.

(4) Pregled prijevoznih sredstava obuhvata pregled svih otvorenih i zatvorenih prostora prijevoznog sredstva i predmeta koji se u njima prevoze.

(5) Prilikom pregleda iz stava (1) ovog člana službenik Sudske policije ovlašten je koristiti tehnička pomagala i službene pse.

(6) Pregled osoba iz stava (1) ovog člana obavlja osoba istog spola, izuzev u slučajevima kada je neophodan hitan pregled osobe kako bi joj se oduzelo oružje ili drugi predmet kojim se može izvesti napad na objekat, drugu osobu ili samopovrjeđivanje.

 

 

Član 51.

 

 

(Vrsta sredstva prinude)

 

 

Službenik Sudske policije u obavljanju poslova iz nadležnosti Sudske policije može upotrijebiti sredstva prinude i to:

a) vatreno oružje;

b) fizičku snagu;

c) službenu palicu;

d) sredstva za vezivanje;

e) sredstva za privremeno onesposobljavanje;

f) hemijska sredstva za privremeno onesposobljavanje osobe;

g) službene pse;

h) sredstva za prisilno zaustavljanje vozila;

i) sredstva za prisilno zaustavljanje osobe i

j) eksplozivne naprave i druga sredstva za prinudno otvaranje prostorija.

 

 

Član 52.

 

 

(Principi upotrebe sredstava prinude)

 

 

(1) Službenik Sudske policije, prije upotrebe sredstava prinude, dužan je izdati naređenje i upozorenje osobi prema kojoj upotrebljava sredstva prinude, osim ako bi to ugrozilo sigurnost službenika Sudske policije ili druge osobe, ili to ne bi bilo svrsishodno u konkretnim okolnostima.

(2) Pod naređenjem i upozorenjem za upotrebu sredstava prinude iz stava (1) ovog člana podrazumijeva se verbalno upozorenje (jasno i glasno izgovaranje naredbe i upozorenja), kao i vizuelno upozorenje (stavljanje sredstva prinude u položaj za upotrebu, vađenje oružja iz futrole,

repetiranje i sl.), odnosno preduzimanja radnji koje prethode upotrebi sredstava prinude.

(3) Ako osoba ne postupi u skladu sa naređenjem i upozorenjem iz stava (1) ovog člana službenik Sudske policije ako ocijeni svrsishodnim, može ispaliti hice upozorenja.

 

 

Član 53.

 

 

(Uvjeti za upotrebu vatrenog oružja)

 

 

U izvršavanju poslova iz člana 17. ovog zakona, službenik Sudske policije može upotrijebiti vatreno oružje, ako drugim sredstvima prinude ne može:

a) zaštititi svoj ili život druge osobe, a trenutne okolnosti ukazuju na direktno prijeteću smrtnu opasnost ili nanošenje ozljede opasne po život ili zdravlje;

b) odbiti neposredni napad kojim se ugrožava njegov život ili život drugih osoba koje je dužan štititi;

c) odbiti neposredni napad na objekat koji je dužan štititi, ako se tim napadom ugrožava njegov ili život osoba koje je dužan štititi;

d) spriječiti bijeg osumnjičenog, optuženog ili osuđenoga, ako posebne okolnosti ukazuju da će ta osoba ugroziti živote drugih osoba.

 

 

Član 54.

 

 

(Opasnost po život ili zdravlje)

 

 

Opasnost u smislu člana 53. tačka a) ovog zakona postoji ukoliko okolnosti konkretnog slučaja ukazuju da osoba posjeduje vatreno oružje, imitaciju vatrenog oružja, eksplozivnu napravu ili

drugo oružje ili oruđe opasno po život ili zdravlje i da će ga upotrijebiti.

 

 

Član 55.

 

 

(Neposredan napad)

 

 

Neposrednim napadom u smislu člana 53. tač. b) i c) ovog zakona smatra se istovremeni protivpravni:

a) napad vatrenim oružjem potezanjem vatrenog oružja;

b) napad oruđem ili drugim opasnim predmetom;

c) napad koji istovremeno vrše dvije ili više osoba;

d) napad na mjestu i u vrijeme, kada se objektivno, ne može očekivati pomoć;

e) napad očigledno fizički snažnije osobe ili osoba koje se služe posebnim vještinama.

 

 

Član 56.

 

 

(Upotreba vatrenog oružja pri sprečavanju bijega)

 

 

(1) Pri sprečavanju bijega iz člana 53. tačka d) ovog zakona, službenik Sudske policije će pokušati da zaustavi osobu koja bježi izdavanjem usmene naredbe: "Stoj, Sudska policija!".

(2) Ako osoba ne postupi po naredbi iz stava (1) ovog člana, službenik Sudske policije će izdati usmeno upozorenje:

"Stoj, pucat ću!", pa ako osoba ne postupi po upozorenju, službenik Sudske policije će upotrijebiti vatreno oružje.

(3) Noću, u gustoj magli, na nepreglednom terenu ili u šumi, kao i kada osoba bježi prema šumi ili u pravcu objekta gdje se može sakriti, vatreno oružje može se upotrijebiti nakon što osoba nije postupila po usmenoj naredbi iz stava (1) ovog člana.

(4) Službenik Sudske policije će pri upotrebi vatrenog oružja dati osobi dovoljno vremena da postupi po naredbi ili upozorenju.

(5) Ako osoba bježi prema okupljenim građanima, a postoji opasnost da bi neko od građana upotrebom vatrenog oružja mogao biti smrtno ugrožen ili povrijeđen, službenik Sudske policije ne smije upotrijebiti vatreno oružje.

 

 

Član 57.

 

 

(Naredba za upotrebu vatrenog oružja)

 

 

(1) Službenik Sudske policije može upotrijebiti vatreno oružje samoinicijativno ili po naredbi neposrednog rukovodioca.

(2) Službenik Sudske policije koji obavlja poslove i zadatke u sastavu tima ili grupe može da upotrijebi vatreno oružje samo po naredbi neposrednog rukovodioca, izuzev, ako je upotreba vatrenog oružja jedino sredstvo za odbranu od neposrednog napada i opasnosti, oružje može upotrijebiti i prije izdate naredbe.

(3) Naredbu za upotrebu vatrenog oružja neposredni rukovodilac može izdati samo na mjestu događaja i u skladu sa članom 53. ovog zakona.

 

 

Član 58.

 

 

(Upotreba vatrenog oružja prema životinjama)

 

 

Vatreno oružje upotrijebljeno prema životinjama koje neposredno ugrožavaju živote službenika Sudske policije ili osobe koja se štiti, ne smatra se upotrebom vatrenog oružja u smislu ovog zakona.

 

 

Član 59.

 

 

(Traženje pomoći)

 

 

Upotreba vatrenog oružja pucanjem u zrak radi signalizacije i traženja pomoći, ne smatra se upotrebom vatrenog oružja u smislu ovog zakona.

 

 

Član 60.

 

 

(Uvjeti za upotrebu drugih sredstava prinude)

 

 

U izvršavanju poslova iz člana 17. ovog zakona, službenik Sudske policije može upotrijebiti sredstva prinude iz člana 51. tač. b) do j) ako drugačije ne može:

a) da spriječi napad na službenika Sudske policije;

b) da spriječi napad na osobu koju je dužan štititi;

c) da spriječi otpor osobe prema kojoj se izvršava nalog;

d) da spriječi otpor osobe koja ometa izvršenje službenog zadatka;

e) da spriječi bijeg osobe;

f) da spriječi samopovrjeđivanje osobe;

g) da spriječi prouzrokovanje materijalne štete na objektima i drugoj imovini koju osigurava.

 

 

Član 61.

 

 

(Ograničenja upotrebe sredstava prinude)

 

 

(1) Sredstva prinude se ne mogu upotrijebiti prema maloljetnicima, očigledno bolesnim, starim i iznemoglim osobama, teškim invalidima i ženama čija je trudnoća vidljiva.

(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, službenik Sudske policije može upotrijebiti sredstva prinude i prema tim osobama, ako neka od tih osoba vatrenim oružjem, oruđem ili drugim opasnim predmetima neposredno ugrožava život službenika Sudske policije, život osobe koja se štiti ili život osobe prema kojoj se izvršava nalog.

(3) Upotreba vatrenog oružja nije dozvoljena ako bi ugrozila živote drugih ljudi, osim ako je to jedini način odbrane sebe ili drugoga od izravnog napada ili opasnosti.

(4) Službenik Sudske policije ne smije upotrijebiti vatreno oružje protiv vozila i plovila u pokretu, osim, ako se to vozilo i plovilo koristi kao sredstvo neposrednog napada prema službeniku Sudske policije i osobi koja se štiti, ili ako je to neophodno radi sprečavanja neposrednog napada u slučaju pucanja iz oružja na službenika Sudske policije, osobe koja se štiti ili štićenog objekta pod uvjetima iz člana 53. tačka c) ovog zakona.

 

 

Član 62.

 

 

(Izvještavanje o upotrebi sredstava prinude)

 

 

(1) O svakoj upotrebi sredstava prinude, u skladu sa ovim zakonom, službenik Sudske policije koji je upotrijebio ili naredio upotrebu sredstava prinude, dužan je podnijeti pisani izvještaj.

(2) O upotrebi sredstva za vezivanje osoba prethodno lišenih slobode, neće se sačinjavati izvještaj iz stava (1) ovog člana.

 

 

Član 63.

 

 

(Ocjena zakonitosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude)

 

 

O zakonitosti i pravilnosti upotrebe sredstava prinude od strane službenika Sudske policije, odlučuje organizaciona jedinica nadležna za unutrašnju kontrolu.

 

 

Član 64.

 

 

(Propis o upotrebi sredstava prinude)

 

 

Propis o upotrebi sredstava prinude, uvjetima i načinu upotrebe sredstava prinude, izvještavanju, ocjeni zakonitosti i pravilnosti i posttraumatskom savjetovanju nakon upotrebe sredstava prinude od strane službenika Sudske policije na prijedlog direktora, donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

Član 65.

 

 

(Pomoć građana službeniku Sudske policije)

 

 

(1) Osoba koja na zahtjev službenika Sudske policije pruži pomoć ili samoinicijativno učestvuje u savladavanju osobe koja pruža otpor ili hvatanju osobe koja bježi i tom prilikom bude ozlijeđena, razboli se ili trajnije bude spriječena za rad, ima prava iz socijalnog osiguranja, kao i osoba u stalnom radnom odnosu.

(2) Ako osoba iz stava (1) ovog člana, prilikom pružanja pomoći službeniku Sudske policije izgubi život, pokopat će se o trošku Sudske policije, u mjestu koje odredi njena porodica.

(3) U slučaju iz stava (2) ovog člana, porodici ili osobi koju je izdržavala poginula osoba pripada jednokratna novčana pomoć u visini posljednjih šest mjesečnih plata poginule osobe ili šest prosječnih mjesečnih plata isplaćenih u Federaciji ako poginula osoba nije bila u radnom odnosu ili je to za nju povoljnije.

(4) Osoba iz st. (1) i (3) ovog člana ima pravo na naknadu štete ukoliko nisu obeštećena u smislu odredbe st. (1) do (3) ovog člana.

 

 

Član 66.

 

 

(Audio i video snimanje na javnim mjestima)

 

 

Radi izvršenja poslova iz člana 17. ovog zakona službenik Sudske policije može vršiti audio i video snimanje osobe ili grupe osoba, okruženja i svake druge okolnosti ili predmeta.

 

 

Član 67.

 

 

(Obrada osobnih podataka i vođenje evidencija)

 

 

(1) Sudska policija ovlaštena je obrađivati osobne podatke i voditi evidencije koje uključuju i osobne podatke u vezi sa izvršenjem poslova iz člana 17. ovog zakona i primjeni ovlaštenja iz člana 35. ovog zakona.

(2) Pravo obrade osobnih podataka iz stava (1) ovog člana ima samo službenik Sudske policije koji je za to posebno ovlašten od strane direktora.

(3) Službenik Sudske policije ima pravo pristupa evidencijama iz stava (1) ovog člana i ovlašten je koristiti osobne podatke u slučajevima kada je to neophodno za izvršenje poslova iz člana 17. ovog zakona i primjenu ovlaštenja iz člana 35. ovog zakona.

(4) Službenik Sudske policije ne smije ustupati osobne podatke trećoj strani osim u slučajevima kada je to neophodno za izvršenje poslova iz člana 17. ovog zakona i primjenu ovlaštenja iz člana 35. ovog zakona.

(5) Propis o načinu obrade i korištenja osobnih podataka, vrsti, sadržaju i načinu vođenja evidencija na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

VI. – RADNI ODNOSI U SUDSKOJ POLICIJI

 

 

Član 68.

 

 

(Zaposleni u Sudskoj policiji)

 

 

(1) Poslove u Sudskoj policiji obavljaju službenici Sudske policije, državni službenici i namještenici.

(2) Nacionalna zastupljenost zaposlenih u Sudskoj policiji odražava nacionalnu strukturu stanovništva Federacije, prema posljednjem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini.

 

 

Član 69.

 

 

(Status službenika Sudske policije)

 

 

Službenik Sudske policije u pravima iz radnog odnosa, zdravstvenog, penzijskog - invalidskog, kao i drugim pravima po osnovu rada, a koja nisu propisana ovim zakonom, se izjednačava

sa pravima koja ima policijski službenik Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.

 

 

Član 70.

 

 

(Državni službenik i namještenik)

 

 

Na radne odnose državnih službenika i namještenika zaposlenih u Sudskoj policiji primjenjuju se federalni propisi kojim se uređuje radni odnos državnih službenika i namještenika u Federaciji, osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano.

 

 

VII. - DUŽNOSTI I PRAVA SLUŽBENIKA SUDSKE POLICIJE

1. Dužnosti

 

 

Član 71.

 

 

(Dužnosti službenika Sudske policije)

 

 

(1) Službenik Sudske policije dužan je poznavati zakone i druge propise na osnovu kojih vrši službu i stručno se usavršavati.

(2) Službenik Sudske policije dužan je postupiti po naređenju rukovodioca.

(3) Službenik Sudske policije pri obavljanju svojih dužnosti rukovodit će se općim interesom, te naročito služiti i pomagati javnosti.

(4) Službenik Sudske policije bit će nepristran te izbjegavati aktivnosti ili propuste koji su nespojivi sa dužnostima ili koji krše dužnosti propisane ovim zakonom.

(5) Službenik Sudske policije će se suzdržavati od javnog promovisanja političkih i vjerskih uvjerenja.

(6) Službenik Sudske policije neće tražiti niti prihvaćati za sebe ili svoje srodnike ili drugu osobu bilo kakvu dobit, korist, uslugu ili kakvu drugu naknadu.

(7) Službenik Sudske policije je tokom i izvan radnoga vremena dužan djelovati na način koji ne šteti interesu i ugledu Sudske policije.

(8) Službenik Sudske policije koji se zatekne na mjestu izvršenja krivičnog djela ili prekršaja dužan je o tome bez odlaganja obavijestiti nadležni organ, a u slučajevima kada bi izvršenjem krivičnog djela ili prekršaja mogle nastupiti posljedice opasne po život i zdravlje građana dužan je primijeniti ovlaštenja i sredstva prinude u skladu sa odredbama ovog zakona, o čemu je odmah po sticanju uvjeta dužan obavijestiti neposrednog rukovodioca.

(9) Službenik Sudske policije dužan je u svrhu provjere svoje posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti pristupiti sistematskom kontrolnom zdravstvenom pregledu, a na obrazloženi prijedlog doktora primarne zdravstvene zaštite ili nadređenog rukovodioca i vanrednom kontrolnom zdravstvenom pregledu.

(10) Službenik Sudske policije je u slučaju da se protiv njega vodi krivični ili prekršajni postupak isto dužan prijaviti neposrednom rukovodiocu, osim prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja.

(11) Službenik Sudske policije dužan je dati sva obavještenja o dužnostima i djelatnostima koje obavlja on ili članovi njegove uže porodice, kao i podatke o imovini kojom on ili članovi njegove uže porodice raspolažu.

(12) Članovi uže porodice, u smislu stava (11) ovog člana, su bračni odnosno vanbračni partner roditelji i djeca, usvojioci i usvojenici koji žive u zajedničkom domaćinstvu.

(13) Podaci iz stava (11) ovoga člana pohranjuju se u kadrovskoj evidenciji Sudske policije i redovno se ažuriraju, u skladu sa važećim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka.

(14) Službenik Sudske policije pridržavat će se i svih drugih dužnosti propisanih ovim zakonom i podzakonskim propisima.

 

 

Član 72.

 

 

(Posebna zdravstvena sposobnost)

 

 

Predsjednik Vrhovnog suda, na prijedlog direktora, donosi propis kojim utvrđuje kriterije i način utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika Sudske policije iz člana 71. stav (9) ovog zakona i kandidata iz člana 92. stav (2) ovog zakona, kao i druga pitanja koja se odnose na zdravstveni i psihofizički pregled.

 

 

Član 73.

 

 

(Posebni uvjeti rada)

 

 

(1) Poslovi službenika Sudske policije smatraju se poslovima sa posebnim uvjetima rada.

(2) Službenik Sudske policije dužan je izvršavati i one poslove koji mogu dovesti u opasnost njega i njegov život.

 

 

Član 74.

 

 

(Nespojivost)

 

 

(1) Službenik Sudske policije ne može obavljati dužnost ili obavljati djelatnosti koje su nespojive sa njegovim službenim dužnostima, a posebno:

a) ne može biti nosiocem javne dužnosti;

b) ne može obavljati dodatnu djelatnost uz naknadu, osim uz odobrenje direktora;

c) ne može biti članom političke stranke niti slijediti upute političkih stranaka, niti u uniformi prisustvovati skupovima političkih stranaka ili drugim političkim skupovima, osim ukoliko je na dužnosti;

d) ne može davati javne izjave niti na drugi način komentarisati rad i aktivnosti pravosudnih institucija i Sudske policije bez odobrenja direktora.

(2) Službeniku Sudske policije prestaje radni odnos kada je imenovan ili izabran na javnu dužnost bilo kojeg organa vlasti u Bosni i Hercegovini.

 

 

Član 75.

 

 

(Obaveza čuvanja informacija)

 

 

(1) Službenik Sudske policije je dužan čuvati podatke, informacije i isprave do kojih je došao u obavljanju poslova, čijim bi se odavanjem neovlaštenoj osobi moglo osujetiti ili ugroziti obavljanje poslova pravosudne institucije ili Sudske policije.

(2) Obaveze čuvanja podataka, informacija i isprava iz stava (1) ovog člana se nastavlja i nakon prekida radnog odnose službenika Sudske policije.

 

 

2. Prava

 

 

Član 76.

 

 

(Prava službenika Sudske policije)

 

 

(1) Službenik Sudske policije ima pravo:

a) na stalni radni odnos do trenutka dok se ne steknu zakonski uvjeti za prestanak radnog odnosa;

b) na odmor i odsustva, kako je određeno ovim zakonom i podzakonskim propisima;

c) biti nagrađen za dužnosti i obavljanje poslova, kako je određeno ovim zakonom i podzakonskim propisima;

d) na platu, uvećanje plate po osnovu posebnih uvjeta rada i naknade, u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima;

e) na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja sa uključenim rizikom od prirodne smrti;

f) na napredovanje u karijeri i profesionalni razvoj kroz obuku i na drugi način;

g) osnivati i učlanjivati se u sindikat ili udruženje, u skladu sa zakonom;

h) na štrajk u skladu sa federalnim propisima kojima se uređuje ova oblast, pod uvjetom da se ne ugrozi izvršenje neodložnih poslova iz člana 17. ovog zakona;

i) na pošten i pravičan tretman, bez obzira na spol, rasu, nacionalno ili socijalno porijeklo, vjeroispovijest ili drugu pripadnost;

j) da nadređeni i podređeni postupaju s njim uz poštivanje ljudskog dostojanstva.

(2) Predsjednik Vrhovnog suda i predstavnici sindikata zaključit će sporazum kojim će se utvrditi neodložni poslovi u smislu stava (1) tačke h) ovog člana.

(3) Sporazum iz stava (2) ovog člana zaključit će se najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

 

Član 77.

 

 

(Uniforma i službene oznake)

 

 

(1) Službenik Sudske policije ima pravo na uniformu sa službenim oznakama za obavljanje poslova.

(2) Službenik Sudske policije zbog specifičnosti prirode određenih poslova i zadataka i u skladu sa prihvaćenim policijskim standardima, određene poslove i zadatke može izvršavati u civilnoj odjeći ili posebnoj službenoj uniformi i sa opremom.

(3) Predsjednik Vrhovnog suda, na prijedlog direktora, donosi propis o izgledu i nošenju uniforme i službenim oznakama u Sudskoj policiji.

 

 

Član 78.

 

 

(Oprema i oružje)

 

 

(1) Službenik Sudske policije ima pravo na opremu i oružje za obavljanje poslova.

(2) Predsjednik Vrhovnog suda, na prijedlog direktora, donosi propis o vrsti opreme, držanju i nošenju opreme, oružja I municije u Sudskoj policiji.

 

 

Član 79.

 

 

(Kodeks ponašanja službenika Sudske policije)

 

 

(1) Pravila ponašanja, međusobni odnosi službenika Sudske policije, odnosi prema građanima i osobni izgled službenika Sudske policije propisuju se Kodeksom ponašanja službenika Sudske policije, koji na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda.

(2) Propisom iz stava (1) ovog člana uredit će se izgled, način i druga pitanja vezana za nošenje kose, brade, brkova, piercinga, tetovaža, nakita, kao i drugih stvari koje mogu ugroziti ili otežavati izvršenje službenih zadataka ili mogu imati štetan utjecaj na nesmetano obavljanje službenih zadataka ili po svom izgledu odstupaju od pravila nošenja uniforme.

 

 

Član 80.

 

 

(Službena iskaznica i značka)

 

 

(1) Službenik Sudske policije svojstvo službenika Sudske policije dokazuje iskaznicom i značkom Sudske policije koja mora biti prepoznatljiva kao oznaka Sudske policije.

(2) Službenu iskaznicu i značku Sudske policije izdaje direktor.

(3) Kandidati koji pohađaju obuku za rad u Sudskoj policiji nemaju službenu iskaznicu i značku Sudske policije, već tokom obuke imaju iskaznicu kadeta.

(4) Izgled službene iskaznice i značke Sudske policije, postupak izdavanja, oduzimanja kao i druga pitanja, na prijedlog direktora propisuje predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

Član 81.

 

 

(Trajna nesposobnost)

 

 

(1) Službeniku Sudske policije ne može prestati radni odnos na osnovu njegove trajne nesposobnosti za rad, proistekle usljed profesionalne bolesti ili povrede na radu, osim u

slučajevima predviđenim ovim zakonom.

(2) Povreda iz stava (1) ovog člana koja nastane na putu prema poslu ili sa posla smatra se povredom na radu.

(3) Na ostvarivanje prava službenika Sudske policije neće utjecati trajna nesposobnost za rad usljed profesionalne bolesti ili povrede na radu.

 

 

Član 82.

 

 

(Pravo na pravnu i finansijsku pomoć)

 

 

(1) Ako se protiv službenika Sudske policije pokrene sudski postupak zbog upotrebe sredstava prinude ili drugih radnji tokom izvršenja zadataka, Sudska policija će službeniku Sudske policije osigurati stručnu pravnu i finansijsku pomoć, sa ciljem angažovanja branioca i pokrivanja ostalih

finansijskih troškova, kojima službenik Sudske policije bude izložen u vezi sa postupkom.

(2) Pravna i finansijska pomoć također će se osigurati službeniku Sudske policije kao oštećeniku u postupku za naknadu štete, odnosno njegovoj porodici, ukoliko je šteta nanesena u izvršenju ili u vezi sa izvršenjem zadataka Sudske policije.

(3) U slučajevima iz st. (1) i (2) ovoga člana Sudska policija će osigurati pravnu i finansijsku pomoć službeniku Sudske policije i nakon prestanka radnoga odnosa, izuzev u slučaju da ima pravo na istu pravnu pomoć po nekom drugom osnovu.

(4) Sudska policija će pravnu i finansijsku pomoć osigurati i građaninu koji je pomogao službeniku Sudske policije ako je protiv građanina pokrenut krivični postupak zbog djelovanja

koje je u vezi sa pruženom pomoći.

(5) Izuzetno od st. (1) do (4) ovog člana službenik Sudske policije nema pravo na pravnu i finansijsku pomoć ukoliko Sudska policija utvrdi da je djelovao izvan okvira svojih ovlaštenja ili ih je zloupotrijebio.

 

 

VIII. - UPRAŽNJENA RADNA MJESTA I UVJETI ZA ZAPOŠLJAVANJE

1. Upražnjena radna mjesta

 

 

Član 83.

 

 

(Utvrđivanje radnih mjesta i osnov za zapošljavanje)

 

 

(1) Direktor periodično utvrđuje upražnjena radna mjesta za zapošljavanje.

(2) Upražnjena radna mjesta utvrđuju se radi periodičnog zapošljavanja novih službenika Sudske policije kako bi se održao propisani optimum radnih mjesta i održavala operativnost Sudske policije.

(3) Zapošljavanje službenika Sudske policije zasniva se na sljedećim principima:

a) raspoloživosti radnih mjesta;

b) javnom konkursu;

c) prethodnom utvrđivanju uvjeta;

d) transparentnom postupku odabira.

(4) Pri utvrđivanju principa iz stava (3) ovog člana, u svakom konkretnom postupku zapošljavanja uzimaju se u obzir i odredbe člana 68. stav (2) ovog zakona.

 

 

Član 84.

 

 

(Nivoi pristupa)

 

 

Nivoi pristupa Sudskoj policiji mogu biti:

a) u činu sudskog policajca - kao prvi nivo pristupanja za kandidata sa najmanje završenom SSS -IV stepena;

b) u činu mlađeg inspektora Sudske policije - kao drugi nivo pristupa za kandidata sa najmanje završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja sa ostvarenih 180 ECTS bodova ili VŠS - VI stepenom školske spreme.

 

 

2. Uvjeti za zapošljavanje u početne činove

 

 

Član 85.

 

 

(Opći uvjeti)

 

 

Da bi bio zaposlen kao službenik Sudske policije, osoba mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

a) državljanstvo Bosne i Hercegovine;

b) životna dob između 18 i 27 godina života za početni čin sudski policajac, a između 20 i 35 godina života za početni čin mlađi inspektor Sudske policije;

c) SSS - IV stepen za čin sudski policajac, a najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja, 180 ECTS bodova ili VŠS - VI stepen školske spreme za čin mlađeg inspektora Sudske policije;

d) da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova službenika Sudske policije;

e) da nije otpušten sa bilo koje pozicije u organima državne uprave, institucije sa javnim ovlaštenjima na svim nivoima u Bosni i Hercegovini ili vojne službe u Bosni i Hercegovine kao rezultat disciplinske sankcije;

f) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak ili da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom.

 

 

Član 86.

 

 

(Posebni uvjeti)

 

 

Pored općih uvjeta propisanih članom 85. ovog zakona, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, koji se odnose na konkretno radon mjesto.

 

 

3. Postupak selekcije i izbora kandidata

 

 

Član 87.

 

 

(Javni konkurs)

 

 

(1) Javni konkurs za prijem službenika Sudske policije u radni odnos raspisuje direktor.

(2) Javni konkurs za prijem službenika Sudske policije provodi Komisija za izbor koju imenuje direktor.

 

 

Član 88.

 

 

(Objavljivanje i sadržaj javnog konkursa)

 

 

(1) Javni konkurs iz člana 87. ovog zakona se objavljuje u najmanje dvije dnevne novine koje se distribuiraju na teritoriji Bosne i Hercegovine.

(2) Javni konkurs iz stava (1) ovog člana ostaje otvoren najmanje 15 dana od dana zadnje objave u dnevnim novinama.

(3) Javni konkurs iz stava (1) ovog člana sadrži:

a) naziv radnog mjesta i broj izvršilaca;

b) opće i posebne uvjete za zapošljavanje;

c) dokumentaciju koju kandidati moraju podnijeti;

d) rok, način i mjesto dostavljanja prijava;

e) vrste i sadržaj testiranja;

f) obavijest o trajanju obuke u statusu kadeta;

g) obavijest o trajanju probnog rada;

h) obavijesti i o drugim pitanjima vezanim za javni konkurs.

 

 

Član 89.

 

 

(Komisija za izbor)

 

 

(1) Komisija za izbor vrši sljedeće poslove:

a) sačinjava listu prijavljenih kandidata;

b) utvrđuje i objavljuje liste kandidata koji ispunjavaju i ne ispunjavaju opće i posebne uvjete utvrđene javnim konkursom;

c) utvrđuje sadržaj testova i provodi postupak testiranja iz člana 90. st. (2) i (3) ovog zakona uz odobrenje direktora;

d) utvrđuje i objavljuje bodovne liste kandidata koji su pristupili testiranjima;

e) utvrđuje i objavljuje listu uspješnih kandidata sa rezultatima ostvarenim na testovima iz člana 90. st. (2) i (3) i intervjua iz člana 90. stav (5) ovog zakona i istu dostavlja direktoru.

(2) Komisija za izbor se sastoji od pet članova, odabranih iz reda službenika Sudske policije, sa najmanjim činom mlađi inspektor Sudske policije.

(3) Komisija za izbor može, a u zavisnosti od svakog konkretnog postupka selekcije, direktoru predložiti formiranje podkomisije za provođenje pojedinih konkretnih radnji u postupku selekcije kandidata, koja će radnje u postupku provoditi po nalogu Komisije za izbor.

 

 

Član 90.

 

 

(Pravila postupka izbora)

 

 

(1) Kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz člana 85. ovog zakona i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju predviđenu javnim konkursom, imaju pravo pristupa testiranju.

(2) Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz stava (1) ovog člana testiraju se po sljedećem redoslijedu:

a) Test općeg znanja, uključujući pismeni rad (esej);

b) Provjera morfoloških karakteristika;

c) Test fizičke sposobnosti.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana u slučajevima kada to zahtijeva priroda radnog mjesta kandidati se mogu podvrgnuti i dodatnim testiranjima.

(4) Prilikom utvrđivanja sadržaja testa fizičke sposobnosti iz stava (2) tačka c) ovog člana, Komisija za izbor vodi računa da test uvažava biološke razlike muškaraca i žena i razlike u

pogledu godina života.

(5) Kandidat koji ne zadovolji utvrđene kriterije na jednom od testova iz st. (2) i (3) ovog člana isključuje se iz daljeg procesa odabira.

(6) Kandidat koji zadovolji na testiranjima iz st. (2) i (3) ovog člana poziva se na intervju.

(7) Program, kriterije i sadržaj testiranja iz st. (2) i (3) ovog člana i intervjua iz stava (6) ovog člana utvrdit će se posebnim propisom koji donosi direktor.

 

 

Član 91.

 

 

(Objavljivanje liste u postupku selekcije i izbora)

 

 

(1) Komisija za izbor na oglasnoj tabli Sudske policije u sjedištu i njenim organizacionim jedinicama ili službenoj web stranici Sudske policije objavljuje liste kandidata iz člana 89.

stav (1) tač. b), d) i e) ovog zakona najkasnije u roku od tri dana od dana donošenja liste.

(2) Kandidat koji je učestvovao u postupku selekcije i izbora ima nesmetan pristup rezultatima svojih testova.

(3) Protiv liste iz člana 89. stav (1) tačka b) ovog zakona, kandidat koji je isključen iz postupka ima pravo prigovora direktoru u roku od pet dana od dana objave liste.

(4) Kandidat koji je pristupio testiranju iz člana 90. st. (2) i (3) ovog zakona ima pravo prigovora protiv liste sa rezultatima svakog pojedinačnog testa u roku od pet dana od dana objave liste.

(5) Odluku po prigovoru iz st. (3) i (4) ovog člana direktor je dužan donijeti u roku od osam dana od dana prijema prigovora.

 

 

Član 92.

 

 

(Sigurnosne provjere kandidata i ljekarski pregled)

 

 

(1) Direktor sa liste iz člana 89. stav (1) tačka e) ovog zakona vrši izbor kandidata za koje pokreće postupak sigurnosne provjere u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka.

(2) Kandidati iz stava (1) ovog člana za koje se izvršenom sigurnosnom provjerom utvrdi da nemaju sigurnosne smetnje, upućuju se na provjeru posebnih zdravstvenih sposobnosti utvrđenih u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i propisu iz člana 72. ovog zakona.

(3) Nakon izvršenih provjera posebnih zdravstvenih sposobnosti iz stava (2) ovog člana, direktor utvrđuje listu kandidata koji se upućuju na obuku za obavljanje poslova službenika Sudske policije.

(4) Lista iz stava (3) ovog člana se objavljuje na oglasnoj table Sudske policije u sjedištu i njenim organizacionim jedinicama ili službenoj web stranici Sudske policije, najkasnije u roku od pet dana od dana utvrđivanja liste.

 

 

Član 93.

 

 

(Žalba)

 

 

(1) U roku od osam dana od dana objavljivanja liste iz člana 92. stav (4) ovog zakona, kandidat sa liste uspješnih kandidata može izjaviti žalbu Odboru sudske policije.

(2) Razlozi za podnošenje žalbe iz stava (1) ovog člana ne mogu biti radnje i postupci koji su mogli biti razlog za podnošenje prigovora iz člana 91. st. (3) i (4) ovog zakona.

(3) Kada je žalba iz stava (1) ovog člana izjavljena, process izbora se prekida.

(4) Odbor sudske policije će o žalbi iz stava (1) ovog člana odlučiti u roku od 15 dana od dana prijema žalbe.

 

 

Član 94.

 

 

(Odluka o izboru)

 

 

(1) Nakon isteka roka iz člana 93. stav (1) ovog zakona ili prijema odluke po žalbi Odbora sudske policije iz člana 93. stav (4) ovog zakona, direktor odlučuje o izboru kandidata koji se upućuju na osnovnu obuku za kadete.

(2) Sa svakim kandidatom iz stava (1) ovog člana director zaključuje ugovor o pravima i obavezama u toku trajanja obuke za kadete.

(3) Oblik i sadržaj ugovora iz stava (2) ovog člana uređuje se propisom o radnim odnosima.

 

 

IX. - POSTAVLJENJE, RASPOREĐIVANJE I PREKOBROJNOST

 

 

Član 95.

 

 

(Postavljenje i raspoređivanje)

 

 

Postavljenje i raspoređivanje službenika Sudske policije se vrši na radna mjesta utvrđena pravilnikom iz člana 14. ovog zakona.

 

 

1. Postavljenje kadeta

 

 

Član 96.

 

 

(Postavljenje kadeta)

 

 

(1) Po uspješnom okončanju obuke iz člana 111. ovog zakona kadet se postavlja na radno mjesto službenika Sudske policije.

(2) Kadet stiče status službenika Sudske policije nakon date i potpisane izjave zakletve.

(3) Tekst i način davanja zakletve utvrđuje se propisom koji na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda.

(4) Na iskaznicu kadeta shodno se primjenjuju odredbe člana 80. ovog zakona.

 

 

Član 97.

 

 

(Probni rad)

 

 

(1) Kadet postavljen na radno mjesto službenika Sudske policije je na probnom radu.

(2) Probni rad službenika Sudske policije obuhvaća uvođenje u posao i radni period koji ukupno traje šest mjeseci.

(3) U slučaju da službenik Sudske policije na probnom radu bude privremeno spriječen za obavljanje probnog rada zbog bolovanja, porodiljnog odsustva, odnosno iz drugog opravdanog razloga, trajanje probnog rada produžit će se za onoliko vremena koliko je trajala privremena spriječenost za obavljanje probnog rada.

(4) Za vrijeme probnog rada službenik Sudske policije obavlja poslove i primjenjuje ovlaštenja utvrđena ovim zakonom i podzakonskim propisima.

 

 

Član 98.

 

 

(Ocjena probnog rada)

 

 

(1) Za organizaciju i ocjenu probnog rada službenika Sudske policije odgovoran je rukovodilac osnovne organizacione jedinice ili drugi rukovodilac kojeg odredi direktor.

(2) U slučaju da ocjena rada bude:

a) "zadovoljava" - Sudska policija potvrđuje zapošljavanje službenika Sudske policije;

b) "ne zadovoljava" - Sudska policija otpušta službenika Sudske policije koji gubi svoj status, bez prava na naknadu zbog otpuštanja iz službe.

(3) Službenik Sudske policije protiv rješenja o ocjeni iz stava (2) tačka b) ovog člana ima pravo podnijeti žalbu Odboru sudske policije u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o ocjeni.

 

 

2. Interni i eksterni premještaj

 

 

Član 99.

 

 

(Interni premještaj u istom činu)

 

 

(1) Službenik Sudske policije može biti premješten na drugo radno mjesto istog čina unutar Sudske policije.

(2) Premještaj službenika Sudske policije na lokaciju koja je 70 ili više kilometara udaljena od njegova sadašnjeg mjesta rada ili njegovog prebivališta može se izvršiti:

a) na zahtjev službenika Sudske policije;

b) odlukom direktora, nakon što se službenik Sudske policije prijavio na upražnjeno radno mjesto koje je interno objavljeno ili

c) rješenjem o internom premještaju, bez njegove saglasnosti.

(3) Rješenje o internom premještaju bez saglasnosti službenika Sudske policije, direktor može donijeti samo kada je to u interesu Sudske policije i samo onda kada nijedan službenik Sudske policije nije mogao biti odabran u skladu sa stavom (2) tač. a) ili b) ovog člana.

(4) Premještaj službenika Sudske policije iz stava (2) tačka c) ovog člana, ne može trajati duže od jedne godine i ne može se ponoviti bez saglasnosti raspoređenog službenika Sudske policije.

(5) Protiv rješenja o internom premještaju službenik Sudske policije može podnijeti žalbu Odboru sudske policije u roku od osam dana po prijemu rješenja.

(6) Žalba iz stava (5) ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

 

 

Član 100.

 

 

(Interni premještaj u posebnim okolnostima)

 

 

(1) Izuzetno od člana 99. ovog zakona, radi obavljanja hitnih službenih zadataka, potrebe za zamjenom službenika Sudske policije ili u drugim posebnim okolnostima, službenik Sudske policije može biti interno premješten na drugo radno mjesto unutar Sudske policije ili na drugu lokaciju izvan trenutnog mjesta rada.

(2) Rješenje o internom premještaju iz stava (1) ovog člana donosi direktor, a isti može trajati najduže tri mjeseca i takva se vrsta premještaja za istog službenika Sudske policije može izvršiti jednom u četiri godine.

(3) Za vrijeme trajanja premještaja iz stava (1) ovog člana službenik Sudske policije ne može imati manja prava iz radnog odnosa, u odnosu na prava koja je imao prije premještaja.

(4) Protiv rješenja o premještaju iz stava (2) ovog člana službenik Sudske policije može podnijeti žalbu Odboru sudske policije u roku od osam dana po prijemu rješenja.

(5) Žalba iz stava (4) ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

 

 

Član 101.

 

 

(Interni premještaj službenika Sudske policije na radno mjesto

namještenika)

 

 

(1) Službenik Sudske policije iz razloga navedenih u članu 109. stav (1) ovog zakona može se interno premjestiti na upražnjeno radno mjesto namještenika u skladu sa njegovom zdravstvenom i psihofizičkom sposobnosti.

(2) Službenik Sudske policije može podnijeti žalbu Odboru sudske policije u roku od osam dana od dana prijema rješenja o premještaju na radno mjesto namještenika.

 

 

Član 102.

 

 

(Eksterni premještaj u drugi policijski organ)

 

 

(1) Službenik Sudske policije iz razloga potreba za obavljanjem određenih poslova i aktivnosti može biti privremeno eksterno premješten u drugi policijski organ u Bosni i Hercegovini, na upražnjeno radno mjesto u okviru istog čina.

(2) Privremeni eksterni premještaj se može odrediti na vremenski period od najduže četiri godine. Privremeni eksterni premještaj moguće je obnoviti samo u drugom uzastopnom periodu.

(3) Privremeni eksterni premještaj moguć je na zahtjev rukovodioca policijskog organa u koji se službenik Sudske policije eksterno premješta uz saglasnost službenika Sudske policije i direktora.

(4) Tokom trajanja privremenog eksternog premještaja, prava i obaveze iz radnog odnosa službenika Sudske policije u Sudskoj policiji miruju, a svoja prava iz radnog odnose ostvaruje u policijskom organu u koji je privremeno eksterno premješten.

 

 

3. Imenovanje direktora

 

 

Član 103.

 

 

(Imenovanje direktora)

 

 

(1) Direktora imenuje i razrješava predsjednik Vrhovnog suda.

(2) Za direktora se može imenovati službenik Sudske policije koji ima čin glavni inspektor Sudske policije ili čin samostalni inspektor Sudske policije.

(3) Direktor se imenuje na period od sedam godina, sa mogućnošću reizbora.

(4) Direktor u ostvarivanju prava iz radnog odnosa, ima status direktora samostalne federalne uprave, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

(5) Postupak imenovanja i razrješenja iz stava (1) ovog člana uredit će se propisom koji donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

Član 104.

 

 

(Razrješenje direktora)

 

 

Direktor se razrješava dužnosti u sljedećim slučajevima:

a) istekom mandata;

b) na osobni zahtjev;

c) ako trajno nije u mogućnosti obavljati svoje dužnosti i odgovornosti;

d) ako ne izvršava zakonom utvrđene zadaće ili ih izvršava nepravilno ili nezakonito;

e) ako je izrečena pravomoćna presuda za krivično djelo.

 

 

4. Upućivanje na rad u inostranstvo

 

 

Član 105.

 

 

(Upućivanje na rad u inostranstvo)

 

 

(1) Kada interes Bosne i Hercegovine to zahtijeva, službenik Sudske policije se može uputiti na rad izvan područja Bosne i Hercegovine u okviru saradnje sa inostranim nadležnim organima ili međunarodnim organizacijama.

(2) Upućivanje u inostranstvo moguće je samo uz saglasnost službenika Sudske policije.

(3) Upućivanje iz stava (1) ovog člana vrši se u skladu sa propisima koje donosi organ nadležan za regulisanje takvih pitanja u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.

Modaliteti takvog rasporeda utvrđuju se u dogovoru između Sudske policije i navedenog nadležnog organa.

 

 

5. Raspoređivanje u niži čin

 

 

Član 106.

 

 

(Raspoređivanje na radno mjesto za koje je propisan niži čin)

 

 

(1) Direktor uz saglasnost službenika Sudske policije može rasporediti službenika Sudske policije na radno mjesto za koje je propisan niži čin od onog koji službenik Sudske policije ima.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana raspored na radno mjesto za koje je propisan niži čin od onoga koji službenik Sudske policije ima, može se izvršiti i bez saglasnosti službenika Sudske policije u sljedećim slučajevima:

a) u slučaju da potrebe Sudske policije nalažu obavljanje hitnih poslova i zadataka u ograničenom vremenskom periodu ili

b) kada je prijeko potrebno pružiti pomoć službeniku Sudske policije koji obavlja druge poslove i zadatke ili privremeno zamijeniti odsutnog službenika Sudske policije.

(3) Raspoređivanje iz st. (1) i (2) ovog člana može trajati najduže šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini.

(4) Za vrijeme raspoređivanja iz st. (1) i (2) ovog člana službenik Sudske policije zadržava svoj čin, plaću i naknade koje su propisane zakonom.

(5) Na rješenje o rasporedu iz stava (2) ovog člana službenik Sudske policije može podnijeti žalbu Odboru sudske policije u roku od osam dana po prijemu rješenja.

(6) Žalba iz stava (5) ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

 

 

6. Imenovanje na mandatnu poziciju u drugi policijski organ u Bosni i Hercegovini

 

 

Član 107.

 

 

(Imenovanje na mandatnu poziciju)

 

 

(1) Službenik Sudske policije može biti imenovan na poziciju rukovodioca ili zamjenika rukovodioca u drugi policijski organ u Bosni i Hercegovini.

(2) Službeniku Sudske policije iz stava (1) ovog člana prava i obaveze iz radnog odnosa u Sudskoj policiji miruju za vrijeme trajanja mandata.

(3) Rješenje o mirovanju prava i obaveza iz radnog odnosa, kojim se utvrđuje datum od kada je počelo korištenje tog prava, donosi direktor po prijemu odluke o imenovanju službenika Sudske policije na mandatnu poziciju iz stava (1) ovog člana.

(4) Mirovanje prava iz stava (2) ovog člana može trajati najduže pet godina.

 

 

Član 108.

 

 

(Postupak nakon mirovanja prava i obaveza iz radnog odnosa)

 

 

(1) Službenik Sudske policije koji je ostvario pravo iz člana 107. ovog zakona po isteku mandata, a najkasnije do isteka roka iz člana 107. stav (4) ovog zakona, može se vratiti u Sudsku

policiju i rasporediti na radno mjesto koje odgovara njegovom činu.

(2) Službenik Sudske policije dužan je podnijeti zahtjev za raspored u smislu stava (1) ovog člana u roku od 30 dana od dana isteka mandata a najkasnije u roku iz člana 107. stav (4) ovog zakona.

(3) Rješenje o rasporedu u Sudsku policiju donosi direktor u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva iz stava (2) ovog člana.

 

 

7. Prekobrojnost službenika Sudske policije

 

 

Član 109.

 

 

(Prekobrojnost)

 

 

(1) Prekobrojnost službenika Sudske policije nastaje u slučajevima:

a) smanjenja obima posla u Sudskoj policiji;

b) ukidanjem radnog mjesta;

c) kada je konačnom odlukom nadležnog organa utvrđeno postojanje sigurnosne smetnje za pristup tajnim podacima u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka;

d) kada je konačnom odlukom nadležnog organa utvrđena smanjena radna sposobnost službenika

Sudske policije, odnosno nesposobnost za primjenu ovlaštenja.

(2) Direktor može proglasiti službenika Sudske policije prekobrojnim u slučaju iz stava (1) ovog člana, samo onda kada taj službenik Sudske policije ne može biti interno premješten prema članu 99. ili članu 101. ovog zakona.

(3) Službenik Sudske policije koji se proglasi prekobrojnim ostvaruje prava u skladu sa ovim zakonom.

(4) Službenik Sudske policije može podnijeti žalbu Odboru sudske policije u roku od osam dana od dana prijema rješenja o prekobrojnosti.

 

 

Član 110.

 

 

(Propis o postavljenju, rasporedu i prekobrojnosti)

 

 

Postupak postavljenja kadeta, internog premještaja, raspoređivanja i prekobrojnosti službenika Sudske policije utvrđuje se propisom iz člana 137. ovog zakona.

 

 

X. - OBUKA I STRUČNO USAVRŠAVANJE

1. Obuka kadeta

 

 

Član 111.

 

 

(Obuka kadeta)

 

 

(1) Kadeti koji su u skladu sa procedurom propisanom ovim zakonom izabrani za zapošljavanje u Sudsku policiju dužni su pohađati obuku.

(2) Obuka iz stava (1) ovog člana se provodi u skladu sa planom i programom obuke koji donosi direktor.

(3) Obuka iz stava (1) ovog člana realizuje se u okvirima institucije koja vrši školovanje i obuku policijskih službenika u Federaciji.

 

 

Član 112.

 

 

(Samovoljno napuštanje obuke i isključenje kadeta)

 

 

Kadet koji je u skladu sa ovim zakonom upućen na obuku iz člana 111. ovog zakona, a kojoj ne pristupi ili je samovoljno napusti ili sa obuke bude isključen svojom krivicom, nadoknadit

će Sudskoj policiji troškove obuke.

 

 

2. Usavršavanje službenika Sudske policije

 

 

Član 113.

 

 

(Usavršavanje službenika Sudske policije)

 

 

(1) Službenik Sudske policije dužan je učestvovati na kursevima, seminarima i drugim vidovima stručnog usavršavanja.

(2) Prirodu, sadržaj i oblik stručnog usavršavanja iz stava (1) ovog člana podzakonskim propisom uređuje direktor.

 

 

XI. - ČINOVI, OCJENA RADA I UNAPRJEĐENJE

1. Činovi

 

 

Član 114.

 

 

(Činovi službenika Sudske policije)

 

 

(1) Službenik Sudske policije stiče svoj početni čin zavisno od nivoa pristupa Sudskoj policiji, a svoje sljedeće činove postupkom unaprjeđenja u skladu sa ovim zakonom.

(2) Činovi službenika Sudske policije su:

a) sudski policajac;

b) stariji sudski policajac;

c) narednik sudske policije;

d) stariji narednik sudske policije;

e) mlađi inspektor sudske policije;

f) inspektor sudske policije;

g) viši inspektor sudske policije;

h) samostalni inspektor sudske policije;

i) glavni inspektor sudske policije;

j) generalni inspektor sudske policije;

k) glavni generalni inspektor sudske policije.

 

 

Član 115.

 

 

(Oznaka kadeta)

 

 

Kandidati koji prolaze obuku za rad u Sudskoj policiji nemaju činove, već tokom obuke imaju oznaku kadeta.

 

 

Član 116.

 

 

(Funkcionalni činovi)

 

 

(1) Čin glavni generalni inspektor sudske policije stiče isključivo službenik Sudske policije koji je imenovan na mjesto direktora.

(2) Čin generalni inspektor sudske policije stiče isključivo službenik Sudske policije za vrijeme trajanja ovlaštenja iz člana 12. stav (2) ovog zakona.

(3) Direktor po razrješenju sa radnog mjesta iz st. (1) ovog člana, se vraća u čin koji je imao u momentu postavljenja za direktora i raspoređuje se na radno mjesto koje odgovara navedenom činu.

 

 

Član 117.

 

 

(Oduzimanje činova)

 

 

(1) Čin dodijeljen službeniku Sudske policije se ne može oduzeti, osim u slučaju iz člana 101. ovog zakona i člana 116. stav (3) ovog zakona ili nakon prestanka radnoga odnosa u skladu sa ovim zakonom.

(2) Izuzetno, čin koji je službenik Sudske policije imao u vrijeme prestanka radnog odnosa iz razloga penzionisanja, službenik Sudske policije može zadržati čin na počasnoj osnovi, po odluci predsjednika Vrhovnog suda.

 

 

2. Unaprjeđenje

 

 

Član 118.

 

 

(Postupak unaprjeđenja)

 

 

(1) Postupak za unaprjeđenje službenika Sudske policije u viši čin provodi se u skladu sa principima slobode prijavljivanja, jednakosti uvjeta i jednakih mogućnosti za sve službenike

Sudske policije.

(2) Unaprjeđenje službenika Sudske policije se provodi na osnovu:

a) pokrenutog postupka popune upražnjenog radnog mjesta putem unaprjeđenja;

b) podnesenog zahtjeva za unaprjeđenje kada su za radon mjesto na koje je službenik Sudske policije raspoređen propisana dva čina;

c) prijedloga za posebno unaprjeđenje.

 

 

Član 119.

 

 

(Uvjeti za unaprjeđenje)

 

 

Službenik Sudske policije unaprjeđuje se u naredni viši čin kada se ispune sljedeći uvjeti:

a) da ima školsku spremu u skladu sa članom 120. ovog zakona;

b) da je ispunjen uvjet iz člana 121. ovog zakona;

c) da su posljednje tri ocjene "dobar" ili više ocjene;

d) da se protiv njega ne vodi krivični postupak ili disciplinski postupak za tešku povredu službene dužnosti;

e) da je položio interni stručni ispit iz člana 123. ovog zakona;

f) da njegovo unaprjeđenje nije suspendovano u skladu sa članom 153. ovog zakona.

 

 

Član 120.

 

 

(Školska sprema)

 

 

(1) Službenik Sudske policije koji se prijavljuje za unaprjeđenje u čin stariji sudski policajac, čin narednik sudske policije ili čin stariji narednik sudske policije mora imati srednju stručnu spremu IV stepen.

(2) Službenik Sudske policije koji se prijavljuje za unaprjeđenje u čin mlađi inspektor sudske policije, čin inspektor sudske policije ili čin viši inspektor sudske policije mora imati najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS bodova ili VŠS - VI stepen školske spreme.

(3) Službenik Sudske policije koji se prijavljuje za unaprjeđenje iz čina viši inspektor sudske policije u čin samostalni inspektor sudske policije ili iz čina samostalni inspector sudske policije u čin glavni inspektor sudske policije mora imati najmanje završen prvi ciklus visokog obrazovanja sa 240 ECTS bodova ili VSS - VII stepen školske spreme.

 

 

Član 121.

 

 

(Vrijeme provedeno u činu)

 

 

(1) Vrijeme provedeno u prethodnom činu koje je potrebno da bi službenik Sudske policije stekao uvjete za unaprjeđenje u neposredno viši čin je:

a) iz čina sudski policajac u čin stariji sudski policajac - tri godine;

b) iz čina stariji sudski policajac u čin narednik sudske policije – četiri godine;

c) iz čina narednik sudske policije u čin stariji narednik sudske policije – četiri godine;

d) iz čina mlađi inspektor sudske policije u čin inspector sudske policije - četiri godine za službenika Sudske policije sa VŠS - VI stepenom školske spreme ili završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja sa 180 ECTS bodova i dvije godine za službenika Sudske policije sa VSS - VII stepenom stručne spreme ili najmanje završenim drugim ciklusom visokog obrazovanje sa 240 ECTS bodova.

e) iz čina inspektor sudske policije u čin viši inspector sudske policije - četiri godine za službenika sudske policije sa VŠS - VI stepenom školske spreme ili završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja sa 180 ECTS bodova i dvije godine za službenika Sudske policije sa VSS - VII stepenom stručne spreme ili najmanje završenim drugim ciklusom visokog obrazovanje sa 240 ECTS bodova.

f) iz čina viši inspektor sudske policije u čin samostalni inspektor sudske policije - tri godine;

g) iz čina samostalni inspektor sudske policije u čin glavni inspektor sudske policije – tri godine.

(2) Vrijeme koje je službenik Sudske policije proveo raspoređen na radno mjesto za koje je propisan niži čin u skladu sa članom 106. ovog zakona smatra se vremenom koje je proveo u svom činu.

(3) Vrijeme trajanja suspenzije službenika Sudske policije koja je rezultovala izricanjem sankcije ili mjere u disciplinskom odnosno krivičnom postupku, ne uračunava se u vrijeme provedeno u činu u smislu stava (1) ovog člana.

(4) Izuzetno od stava (1) ovog člana za unaprjeđenje u čin mlađi inspektor sudske policije može se prijaviti službenik Sudske policije koji je raspoređen na poslovima sa srednjom stručnom spremom – IV stepen, a posjeduje najmanje VŠS – VI stepen školske spreme ili prvi ciklus visokog obrazovanja sa 180 ECTS bodova, ako je na poslovima službenika Sudske policije proveo najmanje tri godine i ispunjava ostale uvjete za sticanje čina mlađi inspektor sudske policije.

 

 

Član 122.

 

 

(Posebno unaprjeđenje)

 

 

(1) Službenik Sudske policije čiji je rad u prethodne tri godine ocijenjen ocjenom naročito uspješan, uz obrazloženje da je u tom periodu postigao izvanredne rezultate i značajno

doprinosio unaprjeđenju organizacije i rezultata rada Sudske policije, te koji je proveo u trenutnom činu pola vremena propisanog za sticanje višeg čina i koji ispunjava uvjete iz

člana 121. ovog zakona, osim uvjeta iz tačke b) člana 121. ovog zakona, može biti unaprijeđen u sljedeći viši čin zaključno sa činom viši inspektor sudske policije.

(2) Službenik Sudske policije može biti unaprijeđen na način iz stava (1) ovog člana najviše dva puta u toku rada u Sudskoj policiji.

 

 

Član 123.

 

 

(Interni stručni ispit)

 

 

(1) Službenik Sudske policije koji ispuni ostale uvjete za unaprjeđenje u čin narednik sudske policije, mlađi inspector sudske policije i čin samostalni inspektor sudske policije, obavezan je položiti interni stručni ispit za unaprjeđenje u Sudskoj policiji.

(2) Interni stručni ispit se polaže pred Komisijom koju imenuje direktor.

 

 

Član 124.

 

 

(Propis o činovima, internom stručnom ispitu i unaprjeđenju)

 

 

Izgled činova službenika Sudske policije i oznake kadeta, postupak dodjele, unaprjeđenja i oduzimanja činova, interni stručni ispit, imenovanje i način rada Komisije i druga pitanja

vezana za proceduru sticanja činova, interni stručni ispit i unaprjeđenje službenika Sudske policije uređuje se propisom koji na prijedlog predsjednika Vrhovnog suda donosi Vlada

Federacije.

 

 

3. Ocjena rada

 

 

Član 125.

 

 

(Ocjenjivanje rada službenika Sudske policije)

 

 

(1) Sudska policija jednom godišnje za prethodnu kalendarsku godinu vrši ocjenjivanje rada službenika Sudske policije.

(2) Ocjene rada službenika Sudske policije su:

a) ne zadovoljava;

b) zadovoljava;

c) dobar;

d) uspješan;

e) naročito uspješan.

(3) Službenik Sudske policije koji je u periodu ocjenjivanja bio odsutan sa rada duže od šest mjeseci u toku kalendarske godine neće se ocijeniti.

 

 

Član 126.

 

 

(Propis o ocjenjivanju rada)

 

 

Postupak, kriteriji i način testiranja za godišnje ocjenjivanje službenika Sudske policije utvrđuje se propisom o ocjenjivanju rada koji na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

XII. - UVJETI RADA, PLATE I NAKNADE

1. Uvjeti rada

 

 

Član 127.

 

 

(Radno vrijeme službenika Sudske policije)

 

 

(1) U pravilu prosječno puno radno vrijeme službenika Sudske policije je 40 sati sedmično, raspoređeno na najmanje pet radnih dana.

(2) Redovno radno vrijeme je osam sati dnevno, što uključuje pauzu u toku radnog vremena.

(3) Raspored radnog vremena određuje rukovodilac osnovne organizacione jedinice.

 

 

Član 128.

 

 

(Preraspodjela radnog vremena službenika Sudske policije)

 

 

(1) Puno radno vrijeme službenika Sudske policije može se preraspodijeliti tako da tokom jednog perioda traje duže, a tokom drugog perioda kraće od punog radnog vremena, s tim da prosječno radno vrijeme tokom preraspodjele ne može biti duže od 52 sata sedmično.

(2) Preraspodjela radnog vremena se primjenjuje zbog vršenja sljedećih poslova i zadataka:

a) kod kojih je potreban kontinuitet rada ili

b) kada se određeni zadaci moraju izvršiti u određenim rokovima ili u planiranom vremenskom periodu.

(3) Ako se primjenjuje preraspodjela radnog vremena, prosječno radno vrijeme službenika Sudske policije tokom kalendarske godine, ne može biti duže od 40 sati u sedmici.

 

 

Član 129.

 

 

(Raspored radnog vremena)

 

 

(1) Službenik Sudske policije dužan je u obavljanju poslova raditi po rasporedu radnog vremena.

(2) Radno vrijeme može biti:

a) u smjenama;

b) u turnusu;

c) subotama, nedjeljama, blagdanima, praznicima i drugim neradnim danima;

d) na terenu;

e) noću;

f) dvokratno radno vrijeme;

g) pripravnost za rad.

(3) Kada je poslove potrebno obavljati u neprekidnom trajanju, redovno radno vrijeme službenika Sudske policije, može trajati duže od osam sati u periodu od 24 sata, ali ne duže od

12 sati osim u slučajevima kada je potrebno izvršiti započetu aktivnost.

 

 

Član 130.

 

 

(Rad u vanrednim prilikama)

 

 

(1) U slučaju više sile, elementarne nepogode ili vanrednog povećanja obima posla, službenik Sudske policije, obavezan je da radi duže od punog radnog vremena, odnosno prekovremeno.

(2) Prekovremeni rad iz stava (1) ovog člana može trajati najviše do 20 sati sedmično.

(3) Za poslove iz stava (1) ovog člana službenici Sudske policije imaju pravo na naknadu u slobodnim satima ili u novcu.

 

 

Član 131.

 

 

(Godišnji odmor)

 

 

(1) Službenik Sudske policije ima pravo na najmanje 20, a najviše 30 radnih dana plaćenog godišnjeg odmora, zavisno od dužine radnog staža.

(2) Dužina godišnjeg odmora za službenika Sudske policije određena je prema sljedećem:

godine radnog staža radni dani

od 6 mjeseci do 5 godina 20

od 6 do 7 godina 22

od 8 do 10 godina 23

od 11 do 12 godina 24

od 13 do 15 godina 25

od 16 do 20 godina 27

od 21 do 25 godina 29

preko 25 godina 30

(3) U smislu ovog zakona, u dane godišnjega odmora ne računaju se subota, nedjelja, blagdani, praznici i drugi neradni dani.

 

 

Član 132.

 

 

(Prekid i promjena rasporeda korištenja godišnjeg odmora)

 

 

(1) Službeniku Sudske policije može se promijeniti raspored korištenja godišnjeg odmora radi obavljanja službenih poslova koji ne trpe odgodu.

(2) U slučaju da promjena u rasporedu iz stava (1) ovog člana rezultira prekidom korištenja godišnjeg odmora službenika Sudske policije, navedeni službenik dobit će nadoknadu za

putne i druge troškove koji su nastali prekidom korištenja godišnjeg odmora.

 

 

Član 133.

 

 

(Plaćeno odsustvo)

 

 

(1) Službenik Sudske policije ima pravo na plaćeno odsustvo do sedam radnih dana u jednoj kalendarskoj godini, u sljedećim slučajevima:

a) smrt člana uže porodice: do sedam radnih dana;

b) smrt srodnika: do dva radna dana;

c) njega člana uže porodice: do tri radna dana;

d) rođenje djeteta: do tri radna dana;

e) sklapanje braka: do pet radnih dana;

f) selidba: do dva radna dana;

g) dobrovoljno darivanje krvi: jedan dan po doniranju, ali ne više od tri dana u toku godine;

h) izvanrednih rezultata rada: dva radna dana.

(2) Plaćeno odsustvo iz stava (1) ovog člana odobrava se na pismeni zahtjev službenika Sudske policije.

 

 

Član 134.

 

 

(Neplaćeno odsustvo)

 

 

Na zahtjev službenika Sudske policije, a iz opravdanih razloga, direktor može odobriti neplaćeno odsustvo za period od najduže 30 dana u jednoj kalendarskoj godini.

 

 

Član 135.

 

 

(Staž sa uvećanim trajanjem)

 

 

(1) Službenik Sudske policije ima pravo na staž sa uvećanim trajanjem po kojem se svakih 12 mjeseci efektivno provedenih na radu računa kao 16 mjeseci staža osiguranja.

(2) Računanje staža iz stava (1) ovog člana vrši se na način kako je to utvrđeno propisom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

 

Član 136.

 

 

(Penzijski osnov)

 

Na utvrđivanje penzijskog osnova za službenike Sudske policije shodno se primjenjuje propis kojim se uređuje utvrđivanje penzijskog osnova policijskih službenika Federalnog ministarstva

unutrašnjih poslova/Federalnog ministarstva unutarnjih poslova.

 

 

Član 137.

 

 

(Propis o radnim odnosima)

 

 

Uvjeti rada, radno vrijeme, godišnji odmori, odsustva i druga pitanja iz oblasti radnih odnosa preciznije će se urediti propisom o radnim odnosima, koji na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

2. Plata i naknade plate

 

 

Član 138.

 

 

(Plata, dodaci i ostale naknade službenika Sudske policije)

 

 

Na utvrđivanje plata, dodataka na platu i ostalih naknada službenika Sudske policije primjenjuje se federalni zakon kojim je uređeno pitanje plata, dodataka i ostalih naknada.

 

 

3. Pohvale, nagrade i priznanja

 

 

Član 139.

 

 

(Pohvale, nagrade i priznanja)

 

 

(1) Službeniku Sudske policije za izuzetne rezultate u radu može biti dodijeljena pohvala, nagrada i priznanje.

(2) Sudska policija može dodijeliti zahvalnicu i priznanje drugoj fizičkoj i pravnoj osobi koja je doprinijela uspješnosti i afirmaciji rada Sudske policije.

(3) Vrste, uvjete i postupak dodjele pohvala, nagrada, priznanja i zahvalnica uređuje se propisom koji na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

XIII. - DISCIPLINSKA I MATERIJALNA ODGOVORNOST

1. Disciplinska odgovornost

 

 

Član 140.

 

 

(Disciplinska odgovornost službenika Sudske policije)

 

 

(1) Službenik Sudske policije je disciplinski odgovoran za povrede službene dužnosti propisane ovim zakonom.

(2) Službenik Sudske policije disciplinski je odgovoran za povredu službene dužnosti učinjenu za vrijeme vršenja službe i izvan službe.

 

 

Član 141.

 

 

(Odnos krivične, prekršajne i disciplinske odgovornosti)

 

 

(1) Krivična ili prekršajna odgovornost za krivično djelo ili prekršaj ne isključuje disciplinsku odgovornost službenika Sudske policije ukoliko radnja povrede službene dužnosti istovremeno predstavlja učinjenje krivičnog djela ili prekršaja.

(2) Oslobađanje od krivične ili prekršajne odgovornosti ne podrazumijeva istovremeno i oslobađanje od disciplinske odgovornosti.

 

 

Član 142.

 

 

(Povrede službene dužnosti)

 

 

(1) Povrede službene dužnosti mogu biti lakše i teže.

(2) Lakše povrede službene dužnosti se utvrđuju Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika Sudske policije.

 

 

Član 143.

 

 

(Teže povrede službene dužnosti)

 

 

Teže povrede službene dužnosti su:

a) neizvršavanje, nesavjesno, nepravovremeno ili nepažljivo izvršavanje službenih zadataka;

b) izbjegavanje obaveza vezanih za profesionalnu obuku i usavršavanje;

c) neovlašteno korištenje sredstava povjerenih radi izvršavanja zadataka i dužnosti;

d) vršenje aktivnosti koje nisu u skladu sa interesima Sudske policije ili bez prethodnog odobrenja direktora;

e) ponašanje koje onemogućava, ometa ili otežava drugima izvršavanje službenih zadataka odnosno njihovih prava;

f) odbijanje pružanja pomoći građanima ako mogu nastupiti posljedice opasne po život i zdravlje građana;

g) ponašanje suprotno odredbama ovog zakona i podzakonskih propisa kojim se narušava ugled Sudske policije;

h) nepreduzimanje ili nedovoljno preduzimanje mjera u okviru vlastitih dužnosti neophodnih za izvršenje službenih zadataka;

i) nepružanje pomoći drugom službeniku Sudske policije koji traži pomoć kada mu je pomoć neophodna za izvršavanje njegovih službenih zadataka;

j) prikrivanje činjenica o načinu izvršavanja službenih radnji ili upotrebi sile drugog službenika Sudske policije koji je načinom izvršenja službene radnje ili upotrebom sredstava prisile učinio težu povredu službene dužnosti;

k) otkrivanje tajnih, osobnih ili drugih službenih podataka suprotno odredbama zakona i podzakonskih propisa;

l) samovoljno napuštanje dužnosti ili mjesta čuvanja određenog objekta ili osobe koje može imati štetne posljedice;

m) dolazak na posao pod utjecajem alkohola ili narkotika, korištenje narkotika, opijata ili alkohola za vrijeme radnog vremena;

n) sprečavanje, izbjegavanje, ometanje ili na drugi način odgađanje provođenja internih ili disciplinskih postupaka;

o) narušavanje javnog reda i mira, posebno nepristojnim i grubim ponašanje, tučom na javnom mjestu ili bilo kojom drugom radnjom kojom se narušava javni red i mir i tom radnjom narušava ugled Sudske policije, bez obzira na vrijeme i mjesto događaja;

p) davanje netačnih podataka koji utječu na donošenje odluka u Sudskoj policiji;

q) neopravdano odsustvo sa dužnosti u trajanju od najmanje dva uzastopna radna dana ili ukupno pet radnih dana sa prekidima u toku šest mjeseci;

r) zloupotreba bolovanja;

s) izbjegavanje provjere posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti;

t) upotreba sredstava prinude u suprotnosti sa ovim zakonom;

u) zloupotreba službenih ovlaštenja ili odbijanje izvršavanja zakonitih naredbi izdatih u svrhu

izvršavanja službenih zadataka i dužnosti;

z) vršenje diskriminacije pri vršenju dužnosti na osnovu: rase, boje kože, spola, jezika, religije, političkog ili drugog opredjeljenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla ili po bilo kojem drugom osnovu;

ž) učinjenje tri ili više lakših povreda službene dužnosti u periodu od dvije godine.

 

 

Član 144.

 

 

(Bodovanje povreda službene dužnosti)

 

 

(1) Lakše povrede službene dužnosti stepenuju se bodovima od 1 do 4.

(2) Teže povrede službene dužnosti iz člana 143. ovog zakona stepenuju se bodovima od 5 do 30.

(3) Bodovanje iz st. (1) i (2) ovog člana vrši se na osnovu utvrđenog stepena krivnje u izvršenoj povredi službene dužnosti, načina izvršenja radnje povrede službene dužnosti i težine posljedice nastale izvršenjem radnje povrede službene dužnosti.

(4) Način bodovanja iz stava (3) ovog člana detaljnije će se propisati Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika Sudske policije.

 

 

2. Disciplinski postupak

 

 

Član 145.

 

 

(Principi disciplinskog postupka)

 

 

(1) Disciplinski postupak mora biti pravedan, javan i transparentan.

(2) Tokom disciplinskog postupka službenik Sudske policije ima pravo:

a) da bude pravovremeno obaviješten o optužbi za povredu službene dužnosti i o dokazima, kao i pravo da pisano odgovori na optužbu ili da se njegova usmena izjava zapiše;

b) na saslušanje u razumnom roku od organa utvrđenih ovim zakonom;

c) da se brani šutnjom;

d) da se od optužbe brani sam ili uz stručnu pomoć branioca kojeg sam izabere;

e) prisustvovanja svakom saslušanju u postupku;

f) na podnošenje žalbe.

(3) Javnost može biti isključena sa saslušanja ako to zahtijevaju interesi morala, javnog reda i sigurnosti, ili ako je to u interesu maloljetnika ili zaštite privatnog života.

 

 

Član 146.

 

 

(Pokretanje disciplinskog postupka)

 

 

(1) Disciplinski postupak za lakšu povredu službene dužnosti pokreće se naredbom za provođenje unutrašnje istrage koju donosi direktor.

(2) Disciplinski postupak za težu povredu službene dužnosti pokreće se rješenjem disciplinske komisije na zahtjev direktora, a nakon provedene unutrašnje istrage iz člana 164. ovog zakona.

(3) Disciplinska komisija će odbaciti zahtjev iz stava (2) ovog člana ako ocijeni da je nedopušten, nepravovremen ili izjavljen od neovlaštene osobe.

 

 

Član 147.

 

 

(Izricanje disciplinske sankcije)

 

 

(1) Disciplinske sankcije za lakše povrede službene dužnosti izriče direktor.

(2) Disciplinske sankcije za teže povrede službene dužnosti izriče disciplinska komisija.

(3) Odluka o disciplinskoj odgovornosti dostavlja se službeniku Sudske policije.

 

 

Član 148.

 

 

(Organi disciplinskog postupka)

 

 

(1) Organi disciplinskog postupka za težu povredu službene dužnosti su disciplinska komisija i disciplinski tužilac.

(2) Disciplinsku komisiju imenuje direktor.

(3) Disciplinska komisija sastoji se od tri člana, koju čine predsjednik i dva člana, istog broja zamjenskih članova i sekretara.

(4) Članovi disciplinske komisije moraju imati najmanje čin mlađi inspektor sudske policije a najmanje jedan član disciplinske komisije mora biti diplomirani pravnik ili Bakalaureat/Bachelor prava sa ostvarenih 240 ECTS bodova.

(5) Funkciju disciplinskog tužioca vrši službenik Sudske policije raspoređen u organizacionoj jedinici nadležnoj za unutrašnju kontrolu kojeg za svaki pojedinačan slučaj imenuje direktor.

(6) Način rada, glasanja, donošenja odluka i pitanje naknada članovima organa disciplinskog postupka uređuje se Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika Sudske policije.

 

 

Član 149.

 

 

(Rokovi u disciplinskom postupku)

 

 

(1) Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka za težu povredu službene dužnosti dostavlja direktor disciplinskoj komisiji u roku od sedam dana od dana prijema izvještaja o provedenoj unutrašnjoj istrazi.

(2) Disciplinska komisija o zahtjevu iz stava (1) ovog člana odlučit će u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva.

(3) Odluka iz stava (2) ovog člana dostavlja se službeniku Sudske policije i direktoru bez odlaganja a najkasnije u roku od pet dana od dana donošenja odluke.

(4) Disciplinska komisija donosi odluku o disciplinskoj odgovornosti u roku od 90 dana od dana donošenja odluke o pokretanju disciplinskog postupka.

 

 

Član 150.

 

 

(Vođenje disciplinskog postupka)

 

 

(1) Disciplinski postupak protiv službenika Sudske policije za težu povredu službene dužnosti vodi se uz prisustvo disciplinski optuženog službenika Sudske policije i njegovog branioca ukoliko ga ima.

(2) U slučaju izostanka uredno pozvanog disciplinski optuženog rasprava se odlaže, a ukoliko oni ne dođu ni na sljedeću zakazanu raspravu, onda će se javna rasprava održati u njihovom odsustvu.

 

 

3. Disciplinske sankcije i mjere

 

 

Član 151.

 

 

(Disciplinske sankcije za lakše povrede službene dužnosti)

 

 

Za lakše povrede službene dužnosti mogu se izreći sljedeće disciplinske sankcije:

a) pismena opomena;

b) novčana kazna u visini 15% osnovne plate službenika Sudske policije za jedan mjesec.

 

 

Član 152.

 

 

(Disciplinske sankcije za teže povrede službene dužnosti)

 

 

(1) Za teže povrede službene dužnosti propisane u članu 143. ovog zakona mogu se izreći sljedeće disciplinske sankcije:

a) novčana kazna;

b) prestanak radnog odnosa.

(2) Novčana kazna za teže povrede službene dužnosti izriče se:

a) za 5 do 9 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjesečne plate u visini od 10% do 15% na period od 3 mjeseca;

b) za 10 do 14 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjesečne plate u visini od 10% do 15% na period od 4 mjeseca;

c) za 15 do 19 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjesečne plate u visini od 15% do 20% na period od 4 mjeseca;

d) za 20 do 24 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjesečne plate u visini od 15% do 20% na period od 5 mjeseci;

e) za 25 do 29 kaznenih bodova kazna umanjenje osnovne jednomjesečne plate u visini od 20% do 25% na period od 6 mjeseci.

(3) Disciplinka sankcija prestanak radnog odnosa izriče se za teže povrede službene dužnosti za koje se utvrdi 30 kaznenih bodova.

(4) Ako se službenik Sudske policije tereti za dvije ili više povreda proisteklih iz istog događaja, disciplinska odgovornost utvrđuje se za svaku povredu zasebno, a izriče se jedinstvena disciplinska sankcija za sve povrede.

 

 

Član 153.

 

 

(Disciplinska mjera)

 

 

(1) Disciplinska mjera zabrana unaprjeđenja u viši čin izriče se uz novčanu kaznu izrečenu za težu povredu službene dužnosti za koje se utvrdi 20 i više bodova.

(2) Disciplinska mjera iz stava (1) ovog člana izriče se na period od 5 godina.

 

 

Član 154.

 

 

(Pravo žalbe na odluku o disciplinskoj odgovornosti)

 

 

(1) Protiv odluke o izrečenoj disciplinskoj sankciji može se podnijeti žalba Odboru sudske policije u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

(2) Odbor sudske policije o žalbi odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe.

 

 

Član 155.

 

 

(Suspenzija)

 

 

(1) Službenik Sudske policije će biti suspendovan iz Sudske policije ako mu je određena mjera pritvora.

(2) Službenik Sudske policije može biti suspendovan:

a) ako je protiv njega potvrđena optužnica;

b) ako postoje osnovi sumnje da je počinio krivično djelo ukoliko bi to štetilo ugledu Sudske policije;

c) ako je protiv njega pokrenuta unutrašnja istraga ili disciplinski postupak za težu povredu službene dužnosti a uzevši u obzir prirodu teže povrede službene dužnosti i okolnosti pod kojima je izvršena.

(3) Rješenje o suspenziji donosi direktor.

(4) Suspenzija službenika Sudske policije određena u skladu sa st. (1) i (2) ovog člana može trajati do okončanja unutrašnje istrage, disciplinskog postupka ili krivičnog postupka.

(5) Za vrijeme trajanja suspenzije službeno oružje, sredstva prinude, značka i službena iskaznica službenika Sudske policije oduzimaju se i zabranjeno mu je nositi službenu uniformu i druga sredstva koja su mu povjerena za obavljanje službene dužnosti.

(6) Izvršenje rješenja o suspenziji ne odgađa se u slučaju da se službenik Sudske policije nalazi na bolovanju ili je odsutan sa rada po drugom osnovu.

(7) Službenik Sudske policije koji je primio rješenje o suspenziji iz st. (1) i (2) ovog člana može podnijeti žalbu na rješenje o suspenziji Odboru sudske policije u roku od 15 dana od dana prijema rješenja o suspenziji. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja o suspenziji.

 

 

Član 156.

 

 

(Visina plate za vrijeme trajanja suspenzije)

 

 

(1) Za vrijeme trajanja suspenzije službenik Sudske policije ima pravo na 55% od svoje plate uvećane za minuli rad isplaćene u prethodnom mjesecu. U posebnim slučajevima kada ima

porodicu koju izdržava službenik Sudske policije ima pravo na 65% od svoje plate uvećane za minuli rad isplaćene u prethodnom mjesecu.

(2) Službenik Sudske policije ima pravo na punu naknadu svoje plate i druga prava po osnovu rada ako se utvrdi da nije odgovoran za težu povredu službene dužnosti ili za učinjenje

krivičnog djela.

 

 

Član 157.

 

 

(Trajanje postupka)

 

 

(1) Za lakše povrede službene dužnosti unutrašnja istraga i donošenje rješenja direktora o sankciji mora biti okončano u roku od 60 dana od dana kada je povreda prijavljena organizacionoj jedinici nadležnoj za unutrašnju kontrolu.

(2) Za teže povrede službene dužnosti unutrašnja istraga i disciplinski postupak mora biti okončan u roku od devet mjeseci od dana kada je povreda prijavljena organizacionoj

jedinici nadležnoj za unutrašnju kontrolu.

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, kada se protiv službenika Sudske policije vodi krivični ili prekršajni postupak, pokrenuta unutrašnja istraga ili disciplinski postupak se prekidaju do okončanja krivičnog odnosno prekršajnog postupka.

 

 

Član 158.

 

 

(Zastarjelost)

 

 

(1) Pokretanje postupka zbog lakše povrede službene dužnosti zastarijeva u roku od tri mjeseca od dana saznanja za izvršenu povredu službene dužnosti i učinioca, odnosno u roku od šest mjeseci od dana izvršenja povrede.

(2) Pokretanje postupka zbog teže povrede službene dužnosti zastarijeva u roku od šest mjeseci od dana saznanja za izvršenu povredu i učinioca, odnosno u roku od godine dana od dana izvršenja povrede.

(3) Izvršenje disciplinske sankcije za lakšu povredu službene dužnosti zastarijeva u roku od tri mjeseca a za težu povredu službene dužnosti u roku od šest mjeseci, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim je izrečena disciplinska sankcija.

(4) U pogledu prekida zastare pokretanja postupka, odnosno izvršenja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe o prekidu zastare pokretanja, odnosno izvršenja propisane Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine.

(5) Izuzetno od stava (2) ovog člana, rokovi zastare ne teku u slučajevima kada se radi o prekidu postupka iz člana 157. stav (3) ovog zakona.

 

 

Član 159.

 

 

(Brisanje)

 

 

(1) Disciplinska sankcija za lakšu povredu službene dužnosti briše se iz evidencije po isteku dvije godine od dana pravosnažnosti rješenja kojim je izrečena.

(2) Disciplinska sankcija i mjera za težu povredu službene dužnosti briše se iz evidencije po isteku pet godina od dana pravosnažnosti rješenja kojim je izrečena.

(3) Brisanje sankcija i mjera iz st. (1) i (2) ovog člana se vrši po službenoj dužnosti rješenjem direktora.

 

 

4. Odgovornost za materijalnu štetu

 

 

Član 160.

 

 

(Odgovornost službenika Sudske policije za materijalnu štetu)

 

 

(1) Službenik Sudske policije obavezan je Sudskoj policiji nadoknaditi materijalnu štetu na imovini Sudske policije koju je prouzrokovao namjerno ili krajnjom nepažnjom.

(2) Svaki službenik Sudske policije obavezan je, odmah po saznanju, podnijeti izvještaj o pričinjenoj materijalnoj šteti.

 

 

Član 161.

 

 

(Utvrđivanje i naknada materijalne štete)

 

 

(1) Materijalnu štetu, odgovornost za nastanak materijalne štete, okolnosti pod kojima je materijalna šteta nastala i visinu naknade materijalne štete utvrđuje komisija koju imenuje

direktor.

(2) Na osnovu izvještaja komisije iz stava (1) ovog člana, direktor donosi odluku o visini, rokovima i načinu naknade materijalne štete.

(3) Direktor i službenik Sudske policije mogu sačiniti pismeni sporazum o iznosu i načinu naknade materijalne štete.

(4) U skladu sa visinom naknade i na osnovu zahtjeva službenika Sudske policije, direktor može odobriti naknade štete u ratama.

(5) Protiv odluke iz stava (2) ovog člana, službenik Sudske policije može izjaviti žalbu Odboru sudske policije, u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

 

 

Član 162.

 

 

(Naknada štete drugim osobama)

 

 

(1) Za štetu pričinjenu fizičkim i pravnim osobama koja je nastala kao rezultat postupanja službenika Sudske policije u izvršenju ili u vezi sa izvršenjem zadataka Sudske policije

odgovorna je Federacija.

(2) U slučaju da je izvršena naknada štete iz stava (1) ovog člana, Federacija stiče pravo regresa isplaćene naknade štete od službenika Sudske policije za kojeg se utvrdi da je odgovoran za štetu ako je pričinjena šteta posljedica njegove krajnje nepažnje ili namjere ili neovlaštenih radnji ili

postupaka.

 

 

Član 163.

 

 

(Propis o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti)

 

 

Način provođenja unutrašnje istrage, rada organa disciplinskog postupka, utvrđivanja materijalne odgovornosti, evidencije, kao i druga pitanja od značaja za unutrašnju istragu, disciplinski postupak, materijalnu odgovornost službenika Sudske policije i evidencije detaljnije će se urediti Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti službenika Sudske policije, koji na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

XIV. - KONTROLA RADA

 

 

Član 164.

 

 

(Unutrašnja kontrola i unutrašnja istraga)

 

 

(1) Unutrašnju kontrolu zakonitosti i ispravnosti rada organizacionih jedinica i službenika Sudske policije provodi organizaciona jedinica nadležna za unutrašnju kontrolu.

(2) Organizaciona jedinica iz stava (1) ovog člana provodi unutrašnju istragu protiv službenika Sudske policije.

(3) Unutrašnja kontrola i unutrašnja istraga provodi se na osnovu naredbe direktora.

(4) Unutrašnju kontrolu zakonitosti i ispravnosti rada direktora kao i unutrašnju istragu protiv direktora provodi posebno tijelo koje po potrebi imenuje predsjednik Vrhovnog suda.

(5) Unutrašnju kontrolu zakonitosti i ispravnosti rada, kao i unutrašnju istragu protiv službenika Sudske policije raspoređenih u organizacionu jedinicu nadležnu za unutrašnju kontrolu provodi posebno tijelo koje po potrebi imenuje direktor.

(6) Pitanja od značaja za unutrašnju kontrolu iz stava (1) ovog člana uredit će se propisom koji na prijedlog direktora donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

XV. - PRESTANAK RADNOG ODNOSA

 

 

Član 165.

 

 

(Prestanak radnog odnosa)

 

 

(1) Službeniku Sudske policije prestaje radni odnos u sljedećim slučajevima:

a) smrću službenika Sudske policije;

b) otkazom službenika Sudske policije;

c) kada dobije ocjenu "ne zadovoljava" na kraju probnog rada;

d) kada navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, odnosno najmanje 20 godina penzijskog staža ili kada navrši 40 godina staža osiguranja bez obzira na godine života;

e) kada nadležno tijelo penzijskog i invalidskog osiguranja utvrdi trajan gubitak radne sposobnosti;

f) kada dva puta uzastopno dobije ocjenu "ne zadovoljava" za rad;

g) gubitkom državljanstva BiH;

h) zbog prekobrojnosti službenika Sudske policije;

i) kada mu je za krivično djelo izrečena pravosnažna kazna zatvora, a za krivična djela iz oblasti sigurnosti saobraćaja izrečena pravosnažna kazna zatvora od tri mjeseca ili teža kazna;

j) kada mu je izrečena disciplinska sankcija prestanka radnog odnosa;

k) kada se utvrdi da je prilikom prijema u radni odnos, ili u toku trajanja radnog odnosa u Sudskoj policiji podnio lažne ili falsifikovane javne isprave, ili dao lažne izjave;

l) kada se neopravdano ne javi na posao u periodu od pet radnih dana uzastopno;

m) kada je imenovan ili izabran na javnu dužnost bilo kojeg organa vlasti u Bosni i Hercegovini.

n) kada je odlukom nadležnog organa utvrđeno postojanje sigurnosne smetnje za pristup tajnim

podacima u skladu sa članom 109. stav (2) ovog zakona.

(2) O prestanku radnog odnosa odlučuje direktor.

(3) Protiv odluke o prestanku radnog odnosa može se u roku od 15 dana od dana prijema odluke izjaviti žalba Odboru sudske policije.

(4) Žalba izjavljena na odluku o prestanku radnog odnose donesena u slučajevima iz stava (1) tač. a),b),c),e),f),g),h), k), m) i n), ne odlaže izvršenje odluke.

(5) O prestanku radnog odnosa direktora zbog ispunjenja uvjeta za odlazak u penziju odlučuje predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

XVI. - ODBOR SUDSKE POLICIJE

 

 

Član 166.

 

 

(Nadležnost i imenovanje Odbora sudske policije)

 

 

(1) Odbor sudske policije je nadležan za postupanje po žalbama na prvostepene odluke Sudske policije koje se odnose na prijem u radni odnos i prava iz radnog odnosa službenika Sudske policije, u skladu sa ovim zakonom.

(2) Odbor sudske policije imenuje predsjednik Vrhovnog suda.

(3) Način rada, postupak, odlučivanje kao i druga pitanja od važnosti za rad Odbora sudske policije uredit će se propisom koji donosi predsjednik Vrhovnog suda.

 

 

Član 167.

 

 

(Sastav odbora)

 

 

(1) Odbor sudske policije se sastoji od tri člana, istog broja zamjenika i sekretara.

(2) Dva člana i dva zamjenika su službenici Sudske policije sa najmanjim činom viši inspektor sudske policije, koji predstavljaju Sudsku policiju, a jedan član i jedan zamjenik državni službenik iz Vrhovnog suda.

(3) Najmanje jedan član Odbora sudske policije mora imati obrazovanje pravnog smjera, a zasjedanjem Odbora sudske policije predsjedava osoba koja ima najviši čin.

(4) Članovi Odbora sudske policije se imenuju na mandat od dvije godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

(5) Član Odbora sudske policije može biti razriješen dužnosti prije kraja svoga mandata samo po odluci predsjednika Vrhovnog suda.

(6) Uvjete za rad Odbora sudske policije osigurava Sudska policija.

(7) Osobe iz stava (1) ovog člana imaju pravo na naknadu za rad u skladu sa propisom kojim se reguliše pravo na naknadu za rad u stalnim radnim tijelima u Federaciji.

 

 

XVII. - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 168.

 

 

(Službenici Sudske policije koji su stekli čin prema ranijem

propisu)

 

 

Službenici Sudske policije kojima su pravosnažnim odlukama dodijeljeni činovi u skladu sa zakonima i drugim propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona zadržavaju dodijeljene činove.

 

 

Član 169.

 

 

(Postupci u toku)

 

 

Predmeti u kojima nije okončan postupak pred nadležnim tijelima Sudske policije do stupanja na snagu ovog zakona, rješavat će ta nadležna tijela prema odredbama zakona i drugih propisa koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona.

 

 

Član 170.

 

 

(Status Glavnog zapovjednika)

 

 

(1) Dužnosti direktora u prvom mandatnom periodu obavlja službenik Sudske policije koji je danom stupanja na snagu ovog zakona obavljao dužnost Glavnog zapovjednika Sudske policije.

(2) Rješenje o imenovanju direktora iz stava (1) ovog člana donosi predsjednik Vrhovnog suda u roku od sedam dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Na utvrđivanje platnog razreda direktora, odnosno za čin iz člana 114. stav (2) tačka k) ovog zakona, shodno se primjenjuju odredbe federalnog zakona kojima je utvrđen platni razred za čin glavni generalni inspektor policije.

(4) Platni razred direktora utvrđivat će se na način iz stava (3) ovog člana do usklađivanja propisa o platama službenika Sudske policije i policijskih službenika.

 

 

Član 171.

 

 

(Uspostavljanje posebnih službi)

 

 

Administrativno tehničke poslove i finansijsko računovodstvene poslove za Sudsku policiju će do uspostavljanja posebnih službi u sastavu Sudske policije, obavljati nadležne službe Vrhovnog suda.

 

 

Član 172.

 

 

(Poslovi interne revizije)

 

 

Poslove interne revizije za Sudsku policiju će u skladu sa federalnim propisima obavljati Jedinica za internu reviziju uspostavljena pri Vrhovnom sudu.

 

 

Član 173.

 

 

(Podzakonski propisi)

 

 

(1) Vlada Federacije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijet će propis iz člana 124. ovog zakona.

(2) Predsjednik Vrhovnog suda u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijet će propis iz člana 14. ovog zakona.

(3) Predsjednik Vrhovnog suda u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijet će:

a) propis iz člana 34. ovog zakona;

b) propis iz člana 47. stav (5) ovog zakona;

c) propis iz člana 64. ovog zakona;

d) propis iz člana 67. stav (5) ovog zakona;

e) propis iz člana 72. ovog zakona;

f) propis iz člana 77. stav (3) ovog zakona;

g) propis iz člana 78. stav (2) ovog zakona;

h) propis iz člana 79. stav (1) ovog zakona;

i) propis iz člana 80. stav (4) ovog zakona;

j) propis iz člana 96. stav (3) ovog zakona;

k) propis iz člana 103. stav (5) ovog zakona;

l) propis iz člana 126. ovog zakona;

m) propis iz člana 137. ovog zakona;

n) propis iz člana 139. stav (3) ovog zakona;

o) propis iz člana 163. ovog zakona;

p) propis iz člana 164. stav (6) ovog zakona;

r) propis iz člana 166. stav (3) ovog zakona.

(4) Direktor u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijet će:

a) propis iz člana 90. stav (7) ovog zakona;

b) propis iz člana 113. stav (2) ovog zakona.

 

 

Član 174.

 

 

(Prestanak važenja zakona i propisa)

 

 

(1) Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o sudskoj policiji ("Službene novine Federacije BiH", br. 19/96 i 37/04).

(2) Do stupanja na snagu propisa iz člana 173. ovog zakona, primjenjivat će se podzakonski propisi doneseni na osnovu zakona iz stava (1) ovog člana.

 

 

Član 175.

 

 

(Stupanje na snagu)

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović

 

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović