ZAKON

O KEMIKALIJAMA

 

 

I - TEMELJNE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

 

(Predmet)

 

 

Ovim zakonom uređuje se razvrstavanje, označivanje i pakiranje; sigurnosno-tehnički list; obavljanje djelatnosti sa kemikalijama; Integralni inventar kemikalija; ograničenja i zabrane kemikalija; uvjeti za uvoz i izvoz kemikalija; stavljanje deterdženata na tržište; integrirano upravljanje kemikalijama; nadzor i druga pitanja od značaja za sigurno upravljanje kemikalijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

 

 

Članak 2.

 

 

(Načela i nadležni organ)

 

 

(1) Ovaj zakon zasniva se na načelu da proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik treba da osiguraju da proizvode, stavljaju na tržište ili koriste tvari koje nemaju štetno dejstvo na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

(2) Odredbe ovog zakona zasnovane su na načelu predostrožnosti.

(3) Ovim zakonom ostvaruju se pretpostavke za implementaciju Globalno harmoniziranog sustava razvrstavanja i označivanja kemikalija Ujedinjenih nacija, Roterdamske konvencije o proceduri davanja suglasnosti na temelju prethodnog obavještenja za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini (u daljem tekstu: Roterdamska konvencija) i drugih međunarodnih sporazuma i inicijativa koje imaju za cilj sigurno upravljanje kemikalijama.

(4) Nadležni organ glede ovog zakona je Federalno ministarstvo zdravstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

 

 

Članak 3.

 

 

(Definicije izraza)

 

 

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1) kemikalija označava tvar i smjesu koja sadrži tvar;

2) tvar označava kemijski element i njegova jedinjena u prirodnom stanju ili dobijena u proizvodnom procesu, uključujući aditive potrebne za očuvanje njegove stabilnosti i nečistoće koje proizilaze iz primjenjenog procesa, a isključujući rastvarač koji se može izdvojiti bez utjecaja na stabilnost tvari ili promjenu njenog sastava;

3) smjesa označava mješavinu ili rastvor dvije ili više tvari;

4) proizvod označava predmet kojem je tijekom proizvodnje dat određeni oblik, površina ili dizajn koji određuju njegovu funkciju više nego njegov kemijski sastav;

5) opasna kemikalija označava kemikaliju koja je razvrstana u najmanje jednu od klasa opasnosti;

6) rukovanje označava proizvodnju, preradu, pakiranje, pohranjivanje, stavljanje na tržište, transport, prodaju i uporabu kemikalija ili bilo koju drugu aktivnost pri kojoj se koriste kemikalije;

7) uporaba označava obradu, formuliranje, potrošnju, pohranjivanje, čuvanje, preradu, punjenje u posude, prijenos iz jedne posude u drugu, miješanje, proizvodnju proizvoda ili bilo koju drugu uporabu;

8) proizvodnja označava proizvodnju ili ekstrakciju tvari u prirodnome obliku;

9) proizvođač označava svaku fizičku ili pravnu osobu sa sjedištem u Federaciji koja proizvodi tvar, a koja svoju djelatnost obavlja sukladno propisima o gospodarskim društvima, o registraciji poslovnih subjekata ili propisima o obrtu i srodnim djelatnostima;

10) uvoz označava fizički unos na teritorij Federacije;

11) uvoznik označava svaku fizičku ili pravnu osobu sa sjedištem u Federaciji koja je odgovorna za uvoz kemikalija, a koja svoju djelatnost obavlja sukladno propisima o gospodarskim društvima, o registraciji poslovnih subjekata ili propisima o obrtu i srodnim djelatnostima;

12) stavljanje na tržište označava snabdijevanje ili činjenje dostupnim kemikalije trećoj osobi na teritoriji Federacije, bilo uz naknadu ili bez naknade, pri čemu se i uvoz smatra stavljanjem na tržište;

13) dalji korisnik označava svaku fizičku ili pravnu osobu, kao i osobu koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost – obrt sa sjedištem u Federaciji, osim proizvođača i uvoznika, koja koristi tvar samu ili sadržanu u smjesi u industrijske ili profesionalne svrhe, uključujući i osobu koja vrši ponovni uvoz, pri čemu se distributer i potrošač ne smatraju daljim korisnikom;

14) distributer označava svaku fizičku i pravnu osobu sa sjedištem u Federaciji, uključujući i prodavca na malo, koja pohranjuje i stavlja na tržište kemikalije;

15) subjekti u lancu snabdijevanja označava sve proizvođače i uvoznike i dalje korisnike u lancu

snabdjevanja;

16) snabdjevač kemikalije označava proizvođača, uvoznika, daljeg korisnika ili distributera koji stavlja kemikaliju na tržište;

17) snabdjevač proizvoda označava svakog proizvođača ili uvoznika proizvoda, distributera ili drugog aktera u lancu snabdijevanja koji stavlja proizvod na tržište;

18) primatelj tvari ili smjese označava daljeg korisnika ili distributera kojem se isporučuje tvar ili smjesa;

19) znanstveno istraživanje i razvoj označava svako znanstveno eksperimentiranje, analiziranje ili istraživanje kemikalija koje se provodi pod kontroliranim uvjetima u opsegu manjem od jedne

tone godišnje;

20) istraživanje i razvoj proizvoda i procesa označava svaki znanstveni razvoj koji se odnosi na razvoj proizvoda ili dalji razvoj tvari, same, u smjesama ili u proizvodima, u svrhu čega se koriste pilot-postrojenja ili probne proizvodnje za razvoj proizvodnog procesa i/ili ispitivanje oblasti primjene tvari;

21) scenario izloženosti označava skup uvjeta, uključujući operativne uvjete i mjere upravljanja rizikom, koji opisuju kako se tvar proizvodi ili upotrebljava za vrijeme svog životnog ciklusa i kako proizvođač ili uvoznik kontroliraju, ili preporučuju daljim korisnicima kako da kontroliraju izloženost ljudi I životne sredine. Scenario izloženosti može pokrivati specifičan proces ili uporabu, ili više procesa ili uporaba, ovisno od slučaja;

22) ograničenje označava svaki uvjet za zabranu proizvodnje, uporabe ili stavljanja na tržište;

23) kemijski naziv prema IUPAC nomenklaturi jeste naziv kemikalije identificiran u nomenklaturi Međunarodne unije za čistu i primjenjenu kemiju (engl. International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC);

24) globalno harmonizirani sustav (eng. Globally Harmonised System) (u daljnjem tekstu: GHS sustav) označava globalno harmonizirani sustav Ujedinjenih nacija za razvrstavanje i označivanje kemikalija;

25) postupak prethodnog obavještenja je postupak prema kojem se kemikalije koje su zabranjene ili strogo ograničene u državi izvoznici, smiju izvoziti samo ako se o tome prethodno obavijesti država uvoznica;

26) postupak davanja suglasnosti na temelju prethodnog obavještenja (engl. Prior Informed

Consent) (u daljnjem tekstu: PIC) je postupak prema kojem se kemikalije koje su zabranjene ili strogo ograničene u državi izvoznici, smiju izvoziti samo ako se o tome prethodno obavijesti država uvoznica i ona da suglasnost za uvoz predmetne kemikalije;

27) deterdžent označava tvar ili smjesu koja sadrži sapune, odnosno druge surfaktante i koristi se za pranje i čišćenje. U deterdžente spadaju i pomoćne smjese za pranje (pretpranje, ispiranje ili izbjeljivanje odjeće I kućnog tekstila), omekšivači rublja, smjese za druga čišćenja i slično;

28) surfaktant označava bilo koju organsku tvar ili smjesu koja se koristi u deterdžentima, a koja ima površinski aktivna svojstva, i koja sadrži jednu ili više hidrofilnih i hidrofobnih skupina koje su sposobne da smanje površinski napon vode formirajući raširen ili adsorbujući monosloj na dodiru voda-zrak i stvore emulziju odnosno mikroemulziju, odnosno micele, kao i da se adsorbuju na dodiru voda – čvrsta površina;

29) primarna biorazgradljivost jeste strukturna promjena (transformacija) surfaktanta pod dejstvom mikroorganizama čime se gubi njegova površinski aktivna sposobnost zbog razgradnje njegove strukture;

30) potpuna aerobna biorazgradljivost jeste takva razina biorazgradljivosti da se surfaktant uz pomoć mikroorganizama u prisustvu kiseonika potpuno razgradi na ugljen dioksid, vodu i mineralne soli (mineralizacija);

31) pranje označava čišćenje veša i tekstila, posuđa i ostalih tvrdih površina;

32) čišćenje označava proces kojim se nepoželjne naslage uklanjaju sa podloge ili iz podloge i prevode u stanje rastvora ili disperzije.

 

 

Članak 4.

 

 

(Zabrana diskriminacije)

 

 

(1) Zabranjuje se svaki vid diskriminacije temeljem rase, boje kože, spola, jezika, religije ili vjerovanja, političkih i drugih obavljanja radnji na temelju ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona.

(2) Izrazi koji imaju rodno značenje, a koji se koriste u ovom zakonu i propisima koji se donose na temelju ovog zakona, obuhvataju na jednak način muški i ženski rod, bez obzira da li se koriste u muškom ili ženskom rodu.

 

 

Članak 5.

 

 

(Opća izuzeća od primjene ovog zakona)

 

 

(1) Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na:

a) radioaktivne kemikalije,

b) kemikalije koje se nalaze pod nadzorom carine koje su privremeno uskladištene u carinskom skladištu ili slobodnim zonama radi ponovnog izvoza, ili su u tranzitu, pod uvjetom da se ne vrši njihova prerada ili obrada,

c) neizolirane međuproizvode,

d) prijevoz opasnih materija.

(2) Otpad koji je reguliran propisima o upravljanju otpadom ne smatra se tvari, smjesom ili proizvodom u smislu ovog zakona.

(3) Iznimno, odredbe ovog zakona se ne primjenjuju na određene kemikalije kada je to neophodno u obrambene svrhe.

 

Članak 6.

 

 

(Posebna izuzeća od primjene ovog zakona)

 

 

(1) Odredbe ovog zakona koje se odnose na razvrstavanje, označivanje i pakiranje kemikalija ne primjenjuju se na kemikalije:

a) koje se koriste za znanstveno istraživanje i razvoj i koje se ne stavljaju na tržište, ukoliko se koriste pod kontroliranim uvjetima gdje je smanjena izloženost,

b) koje se u finalnom obliku stavljaju na tržište kao:

- lijekovi i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini,

- kozmetički proizvodi i

- hrana i hrana za životinje, aditivi za hranu i hranu za životinje, arome i dodaci za životinje.

(2) Odredbe ovog zakona koje se odnose na sigurnosno-tehnički list ne primjenjuju se na smjese u gotovom obliku kako slijedi:

a) lijekovi i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini,

b) kozmetički proizvodi i

c) hrana i hrana za životinje, aditivi za hranu i hranu za životinje, arome i dodaci za životinje.

(3) Odredbe ovog zakona koje se odnose na upis kemikalija u Inventar kemikalija ne primjenjuju se na tvari koje se u finalnom obliku stavljaju na tržište kao:

a) biocidi,

b) sredstva za zaštitu bilja,

c) lijekovi i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini,

d) kozmetički proizvodi i

e) hrana i hrana za životinje, aditivi za hranu i hranu za životinje, arome i dodaci za životinje.

(4) Odredbe ovog zakona koje se odnose na uvoz i izvoz kemikalija ne primjenjuju se na:

a) opojne droge i psihotropne tvari, kao i njihove prekursore,

b) kemijsko oružje i prekursore za kemijsko oružje,

c) hranu i hranu za životinje, kao aditive za hranu i hranu za životinje,

d) genetski modificirane organizme,

e) lijekove i medicinska sredstva koja se koriste u humanoj i veterinarskoj medicini i

f) kemikalije koje se koriste za znanstveno istraživanje i razvoj u količini koja neće utjecati štetno na zdravlje ljudi i životnu sredinu, a koja ne prelazi 10 kg na godišnjoj razini.

 

 

II - RAZVRSTAVANJE, OZNAČIVANJE I PAKIRANJE KEMIKALIJA

 

 

Članak 7.

 

 

(Razvrstavanje, označivanje i pakiranje)

 

 

(1) Proizvođač i uvoznik koji stavlja kemikaliju na tržište dužan je da izvrši razvrstavanje, označivanje i pakiranje sukladno ovom zakonu i propisima donesenim na temelju ovog

zakona.

(2) Postupak razvrstavanja, označivanja i pakiranja kemikalija vrši se sukladno GHS sustavu, na način na koji je taj sustav primjenjen u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU).

 

 

Članak 8.

 

 

(Postupak razvrstavanja)

 

 

(1) Na temelju procjene opasnosti kemikalije i na temelju utvrđenih kriterija vrši se razvrstavanje kemikalije u određene klase opasnosti prema njihovim fizičkim svojstvima, svojstvima koja utječu na zdravlje ljudi, kao i svojstvima koja utječu na životnu sredinu.

(2) Federalni ministar zdravstva (u daljnjem tekstu: ministar) posebnim propisom uređuje razvrstavanje, označivanje i pakiranje kemikalija.

(3) Propis iz stavka (2) ovog članka obuhvata utvrđivanje klasa opasnosti, kriterija za razvrstavanje kemikalija, postupak razvrstavanja, označivanje, pakiranje i oglašavanje kemikalija.

 

 

Članak 9.

 

(Lista razvrstanih tvari)

 

 

(1) Lista razvrstanih tvari sadrži usuglašenu klasifikaciju i označivanje za određene opasne tvari.

(2) Za tvar koja je navedena na Listi razvrstanih tvari nije potrebno provoditi postupak razvrstavanja za klase opasnosti koje su obuhvaćene tom Listom.

(3) Iznimno od stavka (2) ovog članka, ako tvar navedena na Listi razvrstanih tvari potpada pod neku od klasa opasnosti koje nisu obuhvaćene tom Listom, potrebno je provesti postupak razvrstavanja sukladno ovom zakonu.

(4) Ako se tvar ne nalazi na Listi razvrstanih tvari, razvrstavanje te tvari vrši se na temelju analize postojećih podataka o svojstvima te tvari, odnosno na temelju rezultata novih ispitivanja njenih svojstava i uspoređivanja tih podataka, odnosno rezultata sa utvrđenim kriterijima za razvrstavanje kemikalije u određene klase opasnosti.

(5) Ministar donosi Listu razvrstanih tvari iz stavka (1) ovog članka i ista se redovito ažurira u cilju usklađivanja sa Usuglašenom klasifikacijom i označivanjem za određene opasne tvari u EU.

(6) Lista razvrstanih tvari objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Članak 10.

 

 

(Metode ispitivanja)

 

 

(1) Nova ispitivanja kemikalija u postupku razvrstavanja kemikalije vrše se po propisanim metodama.

(2) Toksikološka i ekotoksikološka ispitivanja provode se u laboratorijama koje primjenjuju načela dobre laboratorijske prakse.

(3) Ministar posebnim propisom uređuje metode ispitivanja kemikalija.

 

 

Članak 11.

 

 

(Dobra laboratorijska praksa)

 

 

(1) Dobra laboratorijska praksa (u daljnjem tekstu: DLP) predstavlja sustav kvaliteta koji se odnosi na organizacijske postupke i uvjete pod kojima se ispitivanja, u svezi sa zdravljem ljudi i životne sredine planiraju, obavljaju, nadgledaju, bilježe, arhiviraju i prikazuju.

(2) Ministar posebnim propisom uređuje načela DLP.

(3) Ministar posebnim propisom uređuje nadzor i provjeru načela DLP.

 

 

Članak 12.

 

 

(Označivanje i pakiranje)

 

 

(1) Proizvođač i uvoznik opasnih kemikalija, dužan je da osigura označivanje opasnosti i pakiranje kemikalija na način propisan ovim zakonom i propisima donesenim na temelju ovog zakona.

(2) Na označavanje kemikalija, osim odredbi ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona, primjenjuju se i odredbe propisa o zaštiti potrošača.

(3) Označivanje na pakiranju mora biti na jednom od jezika koji je u službenoj uporabi u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH).

 

 

Članak 13.

 

 

(Oglašavanje)

 

 

Svako oglašavanje kemikalije koja je razvrstana kao opasna mora da ukaže na odgovarajuću klasu ili kategoriju opasnosti.

 

 

Članak 14.

 

 

(Čuvanje podataka o razvrstavanju i označivanju)

 

 

(1) Snabdjevač kemikalije dužan je da prikuplja i čuva sve podatke o opasnim kemikalijama koji se odnose na razvrstavanje i označavanje, kao i druge podatke koji su mu potrebni u svrhu provedbe odredbi ovog zakona najmanje deset godina nakon posljednje proizvodnje ili stavljanja na tržište i uporabe kemikalije.

(2) Na zahtjev Ministarstva snabdjevač je dužan dostaviti podatke iz stavka (1) ovog članka.

(3) Ako je snabdjevač kemikalije prestao sa radom ili je svoje poslove ili dio svojih poslova ustupio trećoj osobi, obveza čuvanja podataka prelazi na tu osobu.

 

 

III - SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

 

 

Članak 15.

 

 

(Sigurnosno-tehnički list)

 

 

(1) Snabdjevač kemikalije obvezan je da pruži primatelju kemikalije sigurnosno-tehnički list (eng. Safety data sheet) (u daljnjem tekstu: STL) izrađen sukladno ovom zakonu i propisima donesenim na temelju ovog zakona.

(2) STL se dostavlja:

a) ako kemikalija ispunjava kriterije za razvrstavanje kao opasna sukladno ovom zakonu, ili

b) ako je tvar perzistentna, bioakumulativna i toksična (u daljnjem tekstu: PBT) ili veoma perzistentna i veoma bioakumulativna (u daljnjem tekstu: vPvB), ili

c) ako je tvar uvrštena u listu tvari koje su kandidati za uključivanje na Listu posebno zabrinjavajućih tvari iz članka 35. stavak (3) ovog zakona iz razloga različitih od onih koji su navedeni u toč. a) i b) ovog stavka.

(3) Ako je izrađeno izvješće o sigurnosti kemikalije, informacije navedene u STL treba da odgovaraju informacijama iz toga izvješća, a scenario izloženosti treba da bude naveden u

aneksu STL.

(4) Snabdjevač je dužan na zahtjev primatelja osigurati primatelju STL za smjesu kada ona nije razvrstana kao opasna ako sadrži:

a) najmanje jednu tvar razvrstanu kao opasnu po ljudsko zdravlje i životnu sredinu u koncentraciji koja je veća ili jednaka od 1% od mase smjese koja nije u gasovitom stanju, odnosno koja je veća ili jednaka od 0,2% od zapremine smjese koja je u gasovitom stanju;

ili

b) najmanje jednu tvar koja je razvrstana kao kancerogena kategorije 2 ili toksična po reprodukciju kategorije 1A, 1B i 2, senzibilizator kože kategorije 1, senzibilizator respiratornih organa kategorije 1, ili ima efekte na laktaciju ili preko laktacije, ili ispunjava kriterije za identifikaciju kao PBT ili vPvB, ili je uvrštena u listu tvari koje su kandidati za uključivanje

na Listu posebno zabrinjavajućih tvari iz članka 35. stavak (3) ovog zakona iz razloga različitih od onih koji su navedeni u točki a) ovog stavka, u koncentraciji koja je veća ili jednaka od 0,1% po masi smjese koja nije u gasovitom stanju; ili

c) tvar za koju su propisane maksimalno dozvoljene koncentracije u radnoj sredini u Federaciji.

(5) Ministar posebnim propisom uređuje kriterije za identifikaciju tvari kao PBT ili vPvB.

 

 

Članak 16.

 

 

(Dostavljanje STL)

 

 

(1) Kada je za opasne kemikalije ili smjese koje se nude ili prodaju u općoj uporabi pruženo dovoljno informacija kako bi korisnici mogli poduzeti potrebne mjere za zaštitu zdravlja ljudi i zaštitu životne sredine, STL se ne mora dostaviti, osim ako to zatraži dalji korisnik ili distributer.

(2) STL se dostavlja na jednom od jezika koji je u službenoj uporabi u BiH.

(3) Iznimno od stavka (2) ovog članka, STL može biti napisan na nekom od stranih jezika, ukoliko se kemikalija stavlja na tržište u količini manjoj od 50 kg na godišnjoj razini za laboratorijsku uporabu, pod uvjetom da je STL izrađen sukladno ovom zakonu i pod uvjetom da su osnovne informacije o kemikaliji navedene na jednom od jezika koji je u službenoj uporabi u BiH.

(4) STL se pruža bez naknade, u pisanoj ili u elektroničkoj formi, prilikom prve isporuke kemikalije.

(5) Poslodavac je dužan da djelatnicima osigura STL za kemikaliju kojom rukuju i kojoj mogu biti izloženi tijekom rada, te da osigura mjere koje proizlaze iz njegovog sadržaja.

 

 

Članak 17.

 

 

(Izmjene i dopune STL)

 

 

(1) Snabdjevač, koji je u obvezi da uradi STL, dužan je bez odlaganja da vrši izmjene i dopune sadržaja STL sukladno novim saznanjima o kemikaliji, naročito o saznanjima koja mogu utjecati na mjere za upravljanje rizikom, odnosno novim informacijama o opasnostima od kemikalije, kao i zakonskim odlukama u svezi s ograničenjem ili zabranom proizvodnje, stavljanjem na tržište ili uporabom kemikalije.

(2) Izmijenjen i dopunjen STL snabdjevač je dužan dostaviti svakom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdijevanja kojem je kemikalija isporučena u prethodnih 12 mjeseci.

(3) Izmijenjen i dopunjen STL mora da sadrži napomenu:

"revidiran" i datum kada su izvršene izmjene, odnosno dopune.

(4) Ministar posebnim propisom uređuje sadržaj STL.

 

 

Članak 18.

 

 

(Alternativni kemijski naziv tvari)

 

 

Alternativni kemijski naziv supstance može da se upotrijebi u STL ili prilikom označivanja na ambalaži opasne tvari sadržane u smjesi samo ukoliko je taj naziv odobren od strane Europske

agencije za kemikalije.

 

 

Članak 19.

 

 

(Izvješće o sigurnosti kemikalije)

 

 

(1) Izvješće o sigurnosti kemikalije je dokument o procjeni sigurnosti kemikalije i mjerama za smanjenje i kontrolu rizika.

(2) Radi sačinjavanja izvješća o sigurnosti kemikalije vrši se procjena sigurnosti kemikalije.

(3) Na temelju procjene sigurnosti kemikalije utvrđuju se mjere za smanjenje i kontrolu rizika koji predstavlja tvar.

 

 

Članak 20.

 

 

(Procjena sigurnosti kemikalije)

 

 

(1) Procjena sigurnosti kemikalije podrazumijeva procjenu opasnosti tvari po ljude i životnu sredinu i procjenu da li tvar ispunjava kriterije za identifikaciju kao PBT ili vPvB.

(2) Sukladno utvrđenom stupnju opasnosti prilikom procjene opasnosti, vrši se i procjena izloženosti ljudi i životne sredine toj tvari i karakterizacija rizika za tvar.

(3) Ministar posebnim propisom uređuje način procjene sigurnosti kemikalije i sadržaj izvješća o sigurnosti kemikalije.

 

 

IV - OBAVLJANJE DJELATNOSTI SA KEMIKALIJAMA

 

 

Članak 21.

 

 

(Proizvodnja)

 

 

Proizvođač koji se bavi proizvodnjom kemikalija dužan je da osigura odgovarajuće uvjete prostora, opreme i kadra kako bi takvu djelatnost obavljao bez štetnog utjecaja na zdravlje ljudi i

životnu sredinu sukladno posebnim propisima.

 

 

Članak 22.

 

 

(Pohranjivanje)

 

 

(1) Osoba koja rukuje kemikalijom obvezna je da pohranjuje kemikaliju tako da ta kemikalija ne ugrožava zdravlje ljudi ili životnu sredinu.

(2) Osoba koja rukuje kemikalijom dužna je da sakuplja, pohranjuje i sigurno odlaže ostatke kemikalija i ambalažu od tih kemikalija sukladno propisima o upravljanju otpadom.

 

 

Članak 23.

 

 

(Maloprodaja)

 

 

Opasna kemikalija koja se stavlja na tržište kao proizvod namijenjen širokoj potrošnji može da se prodaje u maloprodajnim objektima u kojima su osigurani posebni uvjeti za promet i pohranu tih kemikalija.

 

 

Članak 24.

 

 

(Uvjeti za obavljanje djelatnosti)

 

 

(1) Proizvodnja kemikalija, te njihovo skladištenje u svrhu proizvodnje kemikalija ili prodaje na veliko, nije dozvoljeno u stambenim objektima.

(2) Ministar posebnim propisom uređuje uvjete za obavljanje djelatnosti sa kemikalijama.

 

 

Članak 25.

 

 

(Savjetnik za kemikalije)

 

 

(1) Proizvođač i uvoznik kemikalije dužni su da imenuju osobu koja je zadužena za pravilno upravljanje kemikalijama (u daljnjem tekstu: savjetnik za kemikalije).

(2) Savjetnik za kemikalije je osoba koja ima visoku stručnu spremu i dodatnu edukaciju o kemikalijama kojima upravlja.

(3) Savjetnik za kemikalije kod proizvođača i uvoznika može biti u stalnom radnom odnosu, ili povremeno angažiran, ovisno od vrste i opsega registrirane proizvodnje, odnosno od vrste i opsega registriranog uvoza kemikalija.

(4) Savjetnik je dužan da pruži preporuke o pravilnom upravljanju kemikalijama svakom primatelju tvari i smjese u lancu snabdijevanja.

(5) Ministar posebnim propisom uređuje program dodatne edukacije za savjetnika za kemikalije.

 

 

Članak 26.

 

 

(Zaštita na radu)

 

 

Poslodavac je dužan da osigura djelatniku potrebna znanja o kemikalijama, shodno vrsti poslova koje djelatnik obavlja, a sukladno propisima o sigurnosti i zdravlju na radu.

 

 

Članak 27.

 

 

(Evidencije o kemikalijama)

 

 

(1) Proizvođač i uvoznik kemikalija obvezan je da void evidencije o kemikalijama.

(2) Izvješće o proizvodnji i stavljanju na tržište kemikalija na godišnjoj razini, proizvođač i uvoznik dužni su dostaviti Ministarstvu najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

(3) Ministar posebnim propisom uređuje sadržaj evidencija o kemikalijama i način godišnjeg izvješćivanja.

 

 

Članak 28.

 

 

(Upis u Registar proizvođača i uvoznika kemikalija)

 

 

(1) Proizvođač i uvoznik kemikalija dužan je da svoju djelatnost, prije početka proizvodnje i uvoza kemikalija, prijavi Ministarstvu, pri čemu odgovara za točnost, cjelovitost i istinitost podataka podnesenih u prijavi Ministarstvu.

(2) Na temelju podnesene prijave djelatnosti iz stavka (1) ovog članka, Ministarstvo vrši upis u Registar proizvođača I uvoznika kemikalija (u daljem tekstu: Registar).

(3) O izvršenom upisu izdaje se uvjerenje.

(4) Za upis u Registar proizvođač i uvoznik plaća naknadu.

(5) Ministarstvo vodi Registar u elektroničkoj formi, a izvod iz Registra se objavljuje na internet stranici Ministarstva.

(6) Ministar posebnim propisom uređuje Registar proizvođača i uvoznika kemikalija.

(7) Propis iz stavka (6) ovog članka obuhvata sadržaj Registra, način upisa i izdavanje uvjerenja o upisu proizvođača i uvoznika u Registar.

 

 

V - INTEGRALNI INVENTAR KEMIKALIJA

 

 

Članak 29.

 

 

(Integralni inventar kemikalija)

 

 

(1) Integralni inventar kemikalija koje se nalaze na tržištu Federacije vodi Ministarstvo, a sastoji se od Inventara kemikalija, Inventara biocida i podataka o sredstvima za zaštitu bilja.

(2) Podatke za Inventar kemikalija osigurava proizvođač i uvoznik kemikalija na temelju odredbi ovog zakona.

(3) Podatke za Inventar biocida osigurava proizvođač i uvoznik biocida na temelju propisa o biocidima.

(4) Podatke o sredstvima za zaštitu bilja Ministarstvu dostavlja organ nadležan za stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja na temelju posebnih propisa.

(5) Integralni inventar kemikalija vodi se kao elektronička baza podataka.

(6) Ministar posebnim propisom uređuje Integralni inventor kemikalija.

(7) Propis iz stavka (6) ovog članka obuhvata sadržaj i način vođenja Integralnog inventara kemikalija, te način dostavljanja podataka za potrebe vođenja ovog inventara.

(8) Podatci iz Integralnog inventara kemikalija će biti dostupni svim zainteresiranim subjektima na njihov zahtjev, a sukladno ovom zakonu.

 

 

Članak 30.

 

 

(Inventar kemikalija)

 

 

(1) Proizvođač ili uvoznik kemikalije koja se proizvodi ili uvozi u Federaciju u količini iznad propisane donje granice na godišnjoj razini dužan je tu kemikaliju da upiše u Inventar kemikalija, koji vodi Ministarstvo.

(2) Ministar posebnim propisom uređuje Inventar kemikalija.

(3) Propis iz stavka (2) ovog članka obuhvata uvjete za upis u Inventar kemikalija, način vođenja Inventara kemikalija, utvrđivanje donje granice za uvoz ili proizvodnju kemikalije iznad koje se kemikalija upisuje u Inventar kemikalija, kemikalije koje se ne upisuju u Inventar kemikalija, kao i proizvode za koje je obvezan upis u Inventar kemikalija.

 

 

Članak 31.

 

 

(Upis u Inventar kemikalija)

 

 

(1) Proizvođač ili uvoznik kemikalije ili proizvoda dužan je, prije otpočinjanja proizvodnje ili uvoza, da podnese zahtjev Ministarstvu za upis kemikalije u Inventar kemikalija.

(2) U svrhu upisa u Inventar kemikalija, u ovisnosti od opasnosti koju predstavljaju, kemikalije podliježu prijavi, registraciji ili autorizaciji.

(3) Ministarstvo vrši procjenu potpunosti prijave kemikalije u roku od 60 dana od dana podnošenja prijave, na temelju čega izdaje potvrda o upisu i Inventar kemikalija.

(4) Ministarstvo vrši procjenu potpunosti zahtjeva za registraciju ili autorizaciju kemikalije, te na temelju evaluacije dostavljenih podataka, donosi rješenje o upisu kemikalije u Inventar kemikalija u roku od 90 dana od dana donošenja potpunog zahtjeva, ili donosi rješenje kojim se zahtjev odbija.

(5) Rokovi iz st. (3) i (4) ovog članka prestaju teći kada Ministarstvo od podnositelja zahtjeva za upis kemikalije u Inventar kemikalija zatraži potrebne dopunske podatke ili objašnjenja i prekid računanja roka traje do ispunjenja zahtjeva Ministarstva.

(6) Na postupak izdavanja potvrde iz stavka (3) i donošenja rješenja iz stavka (4) ovoga članka shodno se primjenjuju propisi o upravnom postupku.

(7) Proizvođač ili uvoznik kemikalije ili proizvoda odgovara za točnost, cjelovitost i istinitost podataka dostavljenih u postupku upisa u Inventar kemikalija.

(8) Za upis u Inventar kemikalija, prema proceduri prijave, registracije ili autorizacije proizvođač i uvoznik plaća naknadu.

 

 

Članak 32.

 

 

(Suglasnost inozemnog proizvođača, odnosno snabdjevača

kemikalije)

 

 

(1) Uvoznik kemikalije u postupku upisa kemikalije u Inventar kemikalije dužan je osigurati suglasnost inozemnog proizvođača, odnosno snabdjevača kemikalije za upis te kemikalije u Inventar kemikalija

(2) Povjerljive podatke koji su potrebni za upis kemikalija u Inventar kemikalija inozemni proizvođač, odnosno snabdjevač kemikalije može da dostavi neposredno Ministarstvu ili putem uvoznika.

 

 

Članak 33.

 

 

(Slobodno stavljanje na tržište kemikalija)

 

 

Stavljanje na tržište kemikalija koje su upisane u Inventar kemikalija je slobodno, osim ukoliko se kemikalija nalazi na posebnom režimu uvoza kada je potrebno pribaviti dozvolu sukladno posebnim propisima.

 

 

VI - OGRANIČENJA I ZABRANE KEMIKALIJA

 

 

Članak 34.

 

 

(Ograničenja i zabrane kemikalija)

 

 

(1) Za kemikalije koje predstavljaju neprihvatljiv rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu propisuju se ograničenja i zabrane proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabu (u

daljnjem tekstu: ograničenja i zabrane).

(2) Ograničenja i zabrane odnose se na zabranjene, odnosno dozvoljene načine uporabe kemikalije i definiraju druge uvjete, koji se odnose na proizvodnju, stavljanje na tržište i

uporabu tvari, kao i smjese i proizvoda koji sadrže tu tvar.

(3) Ministar posebnim propisom uređuje ograničenja i zabrane kemikalija.

 

 

Članak 35.

 

 

(Lista posebno zabrinjavajućih tvari)

 

 

(1) Radi osiguranja kontrole rizika od posebno zabrinjavajućih tvari i osiguranja zamjene tih tvari odgovarajućim sigurnijim alternativama, ministar posebnim propisom utvrđuje Listu

posebno zabrinjavajućih tvari.

(2) Lista posebno zabrinjavajućih tvari objavljuje se u "Službenim novinama Federacije BiH".

(3) Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stranici i Listu tvari koje su kandidati za uključivanje u Listu posebno zabrinjavajućih tvari (u daljnjem tekstu: Kandidatska lista).

(4) Liste iz st. (1) i (3) ovog članka redovito se ažuriraju.

 

 

Članak 36.

 

 

(Upis posebno zabrinjavajuće tvari u Inventar kemikalija)

 

 

Prlikom upisa posebno zabrinjavajuće tvari u Inventar kemikalija, proizvođač ili uvoznik dužan je da osigura podatke o načinu uporabe tvari, o mogućim alternativnim tvarima i tehnologijama, njihovim opasnostima i rizicima po zdravlje ljudi i životnu sredinu, te podatke o tehničkoj i socio-ekonomskoj opravdanosti zamjene tvari manje opasnom.

 

 

Članak 37.

 

 

(Informacije o sigurnoj uporabi proizvoda)

 

 

(1) Snabdjevač proizvoda koji sadrži posebno zabrinjavajuću tvar ili tvar sa Kandidatske liste u koncentraciji većoj 0,1%, dužan je da svakom drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdjevanja dostavi informacije dovoljne za sigurnu uporabu tog proizvoda, a najmanje naziv te tvari.

(2) Snabdjevač proizvoda iz stavka (1) ovog članka dužan je da bez naknade, na zahtjev potrošača, dostavi informacije iz stavka (1) ovog članka.

 

 

VII - UVJETI ZA UVOZ I IZVOZ KEMIKALIJA

 

 

Članak 38.

 

 

(Postupak prethodnog obavještenja, odnosno postupak davanja

suglasnosti na temelju prethodnog obavještenja)

 

 

(1) U cilju unaprjeđenja suradnje i podjele odgovornosti u međunarodnoj trgovini opasnim kemikalijama, sukladno Roterdamskoj konvenciji, za uvoz i izvoz određene tvari za koju je utvrđeno ograničenje ili zabrana proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe, kao i određene smjese i proizvoda, koji sadrže tu tvar, provodi se postupak prethodnog obavještenja, odnosno postupak davanja suglasnosti na temelju prethodnog obavještenja.

(2) Za provođenje postupka prethodnog obavještenja, odnosno postupka davanja suglasnosti na osnovu postupka prethodnog obavještenja, izvoznik kemikalije podnosi zahtjev Ministarstvu.

(3) O provedenim postupcima iz stavka (2) ovog članka Ministarstvo izdaje potvrdu, odnosno suglasnost podnositelju zahtjeva.

(4) Za provođenje postupaka iz stavka (2) ovog članka, podnositelj zahtjeva plaća naknadu.

(5) Ministar posebnim propisom uređuje uvjete za uvoz i izvoz kemikalija.

 

 

Članak 39.

 

 

(Suradnja sa imenovanim tijelom BiH za implementaciju

Roterdamske konvencije)

 

 

Provođenje postupaka iz članka 38. ovog zakona, te provođenje potrebnih procedura prilikom uvoza kemikalija za koje je propisan postupak prethodnog obavještenja, odnosno postupak

davanja suglasnosti na temelju prethodnog obavještenja, vrši se u suradnji sa imenovanim tijelom BiH za implementaciju Roterdamske konvencije u BiH.

 

 

VIII - STAVLJANJE DETERDŽENTA NA TRŽIŠTE

 

 

Članak 40.

 

 

(Stavljanje deterdženta na tržište)

 

 

(1) Deterdžent se može staviti na tržište ako surfaktant sadržan u tom deterdžentu ispunjava kriterije potpune aerobne biorazgradljivosti i ako druge kemikalije sadržane u deterdžentu ispunjavaju uvjete propisane ovim zakonom.

(2) Stavljanje na tržište deterdženta koji sadrži surfaktant, koji ne ispunjava uvjete iz stavka (1) ovog članka, može da se odobri za industrijsku i institucionalnu uporabu pod uvjetom da surfaktant koji je sadržan u tom deterdžentu ispunjava kriterije primarne biorazgradljivosti i druge propisane uvjete.

 

 

Članak 41.

 

 

(Upis deterdženta u Inventar kemikalija)

 

 

(1) Proizvođač ili uvoznik koji stavlja deterdžent na tržište dužan je da izvrši upis deterdženta u Inventar kemikalija sukladno ovom zakonu.

(2) Kada se u Inventar kemikalija upisuje deterdžent za industrijsku i institucionalnu uporabu, podnositelj zahtjeva dostavlja i tehnički dosije o surfaktantu.

(3) Ministarstvo, u postupku iz stavka (2) ovog članka, razmatra tehnički dosije o surfaktantu, odlučuje o upisu deterdženta u Inventar kemikalija i odobravanju za industrijsku i institucionalnu uporabu.

 

 

Članak 42.

 

 

(Označivanje deterdženta i lista podataka o sastavu deterdženta)

 

 

(1) Pored obveza koje se odnose na razvrstavanje, pakiranje i označivanje, sukladno ovom zakonu, proizvođač i uvoznik koji stavlja deterdžent na tržište obvezan je da taj deterdžent

označi i sukladno posebnim zahtjevima o označivanju deterdženata.

(2) Proizvođač i uvoznik koji stavlja deterdžent na tržište, a koji je namijenjen općoj uporabi, dužan je da izradi Listu podataka o sastavu deterdženta i da tu listu ovjeri od strane odgovorne osobe.

(3) Ministar posebnim propisom uređuje uvjete za stavljanje deterdženta na tržište.

 

 

IX - INTEGRIRANO UPRAVLJANJE KEMIKALIJAMA

 

 

Članak 43.

 

 

(Zajedničko radno tijelo)

 

 

(1) Da bi se osiguralo adekvatno upravljanje kemikalijama, Vlada Federacije Bosne i Hercegovina (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) osniva Zajedničko radno tijelo za

integrirano upravljanje kemikalijama (u daljnjem tekstu: Zajedničko radno tijelo), pri čijem imenovanju je potrebno voditi računa o ravnopravnoj zastupljenosti oba spola.

(2) Zajedničko radno tijelo osniva se od predstavnika federalnih ministarstava mjerodavnih za pitanja zdravstva; poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva; okoliša i turizma; rada; unutrašnjih poslova; industrije, energetike i rudarstva; trgovine i poduzetništva i predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine. Zajedničko radno tijelo može pozivati na sastanke predstavnike gospodarskih subjekata, znanstveno-istraživačkih institucija i predstavnike drugih organizacija i institucija, u cilju konzultiranja i razmjene informacija neophodnih za

adekvatno upravljanje kemikalijama.

(3) Za potrebe Zajedničkog radnog tijela Ministarstvo vrši stručne i administrativno-tehničke poslove.

 

 

Članak 44.

 

 

(Strategija kemijske sigurnosti Federacije)

 

 

(1) Parlament Federacije, na prijedlog Vlade Federacije, donosi Strategiju kemijske sigurnosti Federacije, u cilju efikasnog i transparentnog provođenja politike na polju sigurnog upravljanja kemikalijama, zaštite zdravlja građana i zaštite životne sredine.

(2) Strategija kemijske sigurnosti Federacije stvara pretpostavke za adekvatno upravljanje kemikalijama u svim fazama životnog ciklusa od proizvodnje do odlaganja, čime se doprinosi održivom razvoju, pri čemu se ostvaruju načela međunarodnog upravljanja kemikalijama.

(3) Strategiju kemijske sigurnosti Federacije Priprema Ministarstvo, u suradnji sa Zajedničkim radnim tijelom imenovanim sukladno članku 43. ovog zakona.

 

 

Članak 45.

 

 

(Pravna osoba nadležna za kontrolu trovanja)

 

 

(1) Ministarstvo dostavlja podatke iz Integralnog inventara kemikalija pravnoj osobi nadležnoj za kontrolu trovanja, radi provedbe preventivnih mjera i mjera liječenja, naročito u hitnim slučajevima.

(2) U hitnim slučajevima pravna osoba iz stavka (1) ovog članka podatke o sigurnosti kemikalije može da zatraži i od osobe koja je stavila kemikaliju na tržište.

(3) Podatke iz st. (1) i (2) ovog članka pravna osoba nadležna za kontrolu trovanja može da koristi samo u cilju utvrđenom u stavku (1) ovog članka, i u druge svrhe se ne mogu koristiti.

(4) Podatke o provedbi preventivnih mjera i mjera liječenja, pravna osoba nadležna za kontrolu trovanja dostavlja zdravstvenim ustanovama koje vrše zbrinjavanje otrovanih osoba.

(5) Pravna osoba nadležna za kontrolu trovanja dužna je da void evidenciju o trovanjima kemikalijama, koja se dostavlja Ministarstvu na zahtjev.

 

 

X - POSEBNE ODREDBE

 

 

Članak 46.

 

 

(Podatci koji su obvezno dostupni javnosti)

 

 

(1) Ministarstvo osigurava mehanizme kojima se određeni podatci dobijeni u postupku upisa u Inventar kemikalija čine dostupnim javnosti.

(2) Podatci koji su obvezno dostupni javnosti odnose se naročito na:

a) kemijski naziv prema IUPAC nomenklaturi za opasnu tvar i opasnu tvar sadržanu u smjesi ili proizvodu,

b) trgovački naziv kemikalije,

c) razvrstavanje i označivanje kemikalije,

d) podatke o fizičkim i kemijskim svojstvima kemikalije,

e) rezultate toksikoloških i ekotoksikoloških ispitivanja,

f) podatke o izvedenoj razini izloženosti bez efekta (engl. Derived no-effect level - DNEL) i predviđenoj koncentraciji bez efekta (engl. Predicted no-effect concentration - PNEC),

g) naputak za sigurno rukovanje,

h) analitičke metode za identifikaciju opasne tvari u slučaju njenog ispuštanja u životnu sredinu i za određivanje izravne izloženosti ljudi.

 

 

Članak 47.

 

 

(Podatci koji ne smiju biti dostupni javnosti)

 

 

(1) Podatci koji ne smiju biti dostupni javnosti, u svrhu zaštite komercijalnih interesa vlasnika podataka, a koje Ministarstvo čuva kao poslovnu tajnu su:

a) podatci o točnom sastavu smjese;

b) precizni podatci o namjeni i načinu primjene tvari;

c) precizni podatci o količinama kemikalije proizvedene i stavljene na tržište;

d) odnos između proizvođača ili uvoznika i njihovih distributera i daljih korisnika.

(2) U hitnim slučajevima, ukoliko ministar procijeni da je to neophodno u cilju zaštite ljudi i životne sredine, podatci iz stavka (1) ovog članka mogu se učiniti javno dostupnim.

 

 

Članak 48.

 

 

(Dodatni zahtjevi za označavanjem povjerljivosti određenih

podataka)

 

 

(1) Pored podataka iz članka 47. ovog zakona koji ne smiju biti dostupni javnosti, osoba koja dostavlja podatke sukladno ovom zakonu može tražiti označivanje i drugih podataka kao

povjerljivih, uz dostavljanje obrazloženja u smislu da bi javno objavljivanje tih podataka prouzročilo štetu vlasniku podataka.

(2) Ministar, na temelju procjene opravdanosti zahtjeva za označivanje određenim stupnjem povjerljivosti podataka iz stavka (1) ovog članka, donosi rješenje o odobravanju zahtjeva ili odbija zahtjev sa obrazloženjem.

(3) Za procjenu opravdanosti zahtjeva iz stavka (2) ovog članka plaća se naknada.

 

 

Članak 49.

 

 

(Utvrđivanje naknada u postupku sa kemikalijama)

 

 

Ministar posebnim propisom određuje visinu naknada iz čl. 28, 31, 38. i 48. ovog zakona, koje su prihod Proračuna Federacije.

 

 

XI – NADZOR

 

 

Članak 50.

 

 

(Nadzor nad primjenom zakona)

 

 

(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona obavlja Federalna uprava za inspekcijske poslove putem federalnih sanitarnih inspektora za nadzor nad otrovima.

(2) Iznimno od stavka (1) ovog članka, inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona i propisa donesenih na temelju ovog zakona, a koji se odnose na maloprodaju, pored inspektora iz stavka (1) ovog članka obavljaju i kantonalni sanitarni inspektori.

 

 

Članak 51.

 

 

(Prava i dužnosti inspektora)

 

 

(1) U obavljanju inspekcijskog nadzora ovlašteni inspektor ima pravo i dužnost da:

a) zabrani proizvodnju, stavljanje na tržište i uporabu kemikalija te, po potrebi, naredi da se one unište ako utvrdi da uslijed njihovog djelovanja mogu nastati štetne posljedice po zdravlje ljudi ili na životnu sredinu;

b) zabrani proizvodnju i stavljanje na tržište kemikalija koje nisu upisane u Registar proizvođača i uvoznika kemikalija;

c) zabrani stavljanje na tržište kemikalija koje nisu upisane u Inventar kemikalija;

d) zabrani stavljanje na tržište i uporabu kemikalija koje nisu razvrstane, pakirane i označene sukladno ovom zakonu;

e) naredi uklanjanje nedostataka u svezi sa proizvodnjom, stavljanjem na tržište ili uporabom kemikalija ako takvi nedostatci predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi ili opasnost po životnu sredinu;

f) naredi poduzimanje mjera za koje je ovlašten ovim zakonom i drugim propisima, i

g) naredi da se u određenom roku otklone nedostatci i nepravilnosti utvrđeni inspekcijskim pregledom.

(2) Inspektor upravne mjere iz stavka (1) ovog članka nalaže rješenjem, sukladno propisima o inspekcijama Federacije i propisima o upravnom postupku.

(3) Protiv rješenja iz stavka (2) ovog članka dozvoljena je žalba i podnosi se Ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

(4) Žalba iz stavka (3) ovog članka ne odlaže izvršenje rješenja.

 

 

Članak 52.

 

 

(Obveza omogućavanja nadzora)

 

 

Pravne osobe, kao i osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost – obrt, obvezne su omogućiti inspektoru obavljanje nadzora i staviti na raspolaganje potrebnu dokumentaciju u svrhu provedbe nadzora, staviti na raspolaganje potrebnu količinu uzoraka radi utvrđivanja usklađenosti sadržaja kemikalije ili proizvoda sa uvjetima propisanim ovim zakonom i propisima

donesenim na temelju ovog zakona, te pružiti druge potrebne podatke i obavještenja.

 

 

Članak 53.

 

 

(Obveza izvješćivanja Ministarstva o izvršenim inspekcijama)

 

 

Radi praćenja stanja i poduzimanja adekvatnih mjera iz oblasti upravljanja kemikalijama, Federalna uprava za inspekcijske poslove obvezna je da dostavlja Ministarstvu izvješća

o nalazima i rezultatima izvršenih inspekcija u oblasti kemikalija, kao i da razmjenjuje informacije sukladno propisima o inspekcijama u Federaciji.

 

 

XII - KAZNENE ODREDBE

 

 

Članak 54.

 

 

(Prekršaji snabdjevača kemikalija i proizvoda)

 

 

(1) Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 KM kaznit će se za prekršaj snabdjevač kemikalija i proizvoda ako:

1) oglašava kemikaliju suprotno odredbama ovog zakona i propisima donesenim na temelju ovog zakona (članak 13.),

2) ne čuva podatke koji se odnose na razvrstavanje i označivanje kemikalija na način i u roku koji je propisan ovim zakonom (članak 14. stavak 1.),

3) ne pruži primatelju kemikalije STL izrađen sukladno ovom zakonu i propisima donesenim na temelju ovog zakona (članak 15. stavak 1.),

4) ne dostavi STL na jednom od jezika koji je u službenoj uporabi u BiH (članak 16. stavak 2.),

5) ne osigura STL djelatnicima za kemikaliju kojom rukuju ili kojoj mogu biti izloženi tijekom rada (članak 16. stavak 5.),

6) ne izvrši izmjene i dopune STL sukladno novim saznanjima (članak 17. stavak 1.),

7) ne dostavi izmijenjen i dopunjen STL svakom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdijevanja (članak 17. stavak 2.),

8) ne navede napomenu "revidiran" i datum kada su izvršene izmjene, odnosno dopune u izmijenjenom i dopunjenom STL (članak 17. stavak 3.),

9) ne pohranjuje kemikaliju sukladno ovom zakonu I propisima donesenim na temelju ovog zakona (članak 22.),

10) vrši maloprodaju opasne kemikalije u maloprodajnim objektima u kojima nisu osigurani posebni uvjeti za promet i pohranjivanje kemikalija (članak 23.),

11) proizvodi, stavlja na tržište ili upotrebljava kemikaliju za koju je propisano ograničenje ili zabrana suprotno uvjetima definiranim u tom ograničenju ili zabrani (članak 34. stavak 1.),

12) stavi na tržište posebno zabrinjavajuću tvar koja se nalazi na Listi posebno zabrinjavajućih tvari suprotno odredbama ovog zakona (članak 35.),

13) ne podnese Ministarstvu zahtjev za provođenje postupka prethodnog obavještenja, odnosno postupka davanja suglasnosti na temelju prethodnog obavještenja za kemikaliju za koju je ovaj postupak propisan sukladno ovom zakonu i propisima donesenim na temelju ovog zakona (članak 38. stavak 2.),

14) proizvodi ili stavlja na tržište deterdžent koji sadrži surfaktant koji ne ispunjava uvjete biorazgradljivosti propisane ovim zakonom i propisima donesenim na temelju ovog zakona (članak 40.),

15) ne dostavi podatke o kemikaliji u hitnim slučajevima kada je to zatražila pravna osoba nadležna za kontrolu trovanja (članak 45. stavak 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka snabdjevaču se može, uz izrečenu novčanu kaznu, izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja određene djelatnosti u trajanju do šest mjeseci.

(3) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se I odgovorna osoba uposlena kod snabdjevača novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 KM.

(4) Iznimno, ukoliko snabdjevač kemikalije djelatnost obavlja kao samostalnu poslovnu djelatnost - obrt, za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od

1.500 do 15.000 KM.

 

 

Članak 55.

 

 

(Prekršaji proizvođača ili uvoznika kemikalije)

 

 

(1) Novčanom kaznom od 5.000 do 50.000 KM kaznit će se za prekršaj proizvođač ili uvoznik kemikalije ako:

1) proizvodi ili stavlja na tržište opasnu kemikaliju koja nije razvrstana, pakirana i označena sukladno ovom zakonu i propisima donesenim na temelju ovog zakona (članak 7. stavak 1);

2) ne osigura označivanje opasnosti i pakiranje kemikalija sukladno ovom zakonu i propisima donesenim na temelju ovog zakona (članak 12.),

3) proizvodi kemikaliju u neodgovarajućim uvjetima koji dovode do štetnog utjecaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu (članak 21.),

4) ne imenuje savjetnika za kemikalije (članak 25. stavak 1.),

5) ne vodi evidencije o kemikalijama sukladno ovom zakonu i propisima donesenim na temelju ovog zakona (članak 27. stavak 1.),

6) ne dostavi Ministarstvu izvješće o proizvodnji i stavljanju na tržište kemikalija na godišnjoj razini sukladno ovom zakonu i propisima donesenim na temelju ovog zakona (članak 27. stavak 2.),

7) ne dostavi Ministarstvu prijavu o obavljanju djelatnosti sa kemikalijama radi upisa u Registar (članak 28. stavak 1.),

8) proizvodi ili stavlja na tržište kemikaliju koja nije upisana u Inventar kemikalija (članak 30. stavak 1.),

9) ne podnese zahtjev Ministarstvu, prije otpočinjanja proizvodnje ili uvoza, za upis kemikalije u Inventar kemikalija (članak 31. stavak 1.),

10) prilikom upisa posebno zabrinjavajuće tvari u Inventar kemikalija, ne osigura podatke o načinu uporabe tvari, o mogućim alternativnim tvarima i tehnologijama, njihovim opasnostima i rizicima po zdravlje ljudi i životnu sredinu, te tehničke i socio-ekonomske podatke o opravdanosti zamjene tvari manje opasnom (članak 36.),

11) za proizvod koji sadrži posebno zabrinjavajuću tvar ili tvar sa Kandidatske liste u koncentraciji većoj 0,1%, svakom drugome distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdijevanja, ne dostavi informacije dovoljne za sigurnu uporabu tog proizvoda, a najmanje naziv te tvari (članak 37.),

12) proizvodi ili stavlja na tržište deterdžent koji nije upisan u Inventar kemikalija (članak 41. stavak 1.),

13) ne razvrsta, pakira i označi deterdžent sukladno ovom zakonu i propisima donesenim na temelju ovog zakona, te ne označi deterdžent sukladno posebnim zahtjevima o označavanju deterdženata (članak 42. stavak 1.),

14) ne izradi listu podataka o sastavu deterdženta (članak 42. stavak 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka proizvođaču ili uvozniku kemikalije može se, uz izrečenu novčanu kaznu, izreći i zaštitna mjera zabrane vršenja određene djelatnosti u trajanju do šest mjeseci.

(3) Za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba proizvođača ili uvoznika kemikalije novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 KM.

(4) Iznimno, ukoliko proizvođač ili uvoznik kemikalije djelatnost obavlja kao samostalnu poslovnu djelatnost - obrt, za prekršaj iz stavka (1) ovog članka kaznit će se novčanom kaznom od 1.500 do 15.000 KM.

 

 

XIII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 56.

 

(Prijelazni rokovi)

 

 

(1) Proizvođač i uvoznik koji stavlja na tržište kemikaliju dužan je da razvrsta, pakira i označi tu kemikaliju sukladno čl. 7, 8, 9. i 12. ovog zakona u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu propisa kojim se uređuje razvrstavanje, označivanje i pakiranje kemikalija, a koji se donosi na temelju članka 8. stavak (2) ovog zakona.

(2) Proizvođač ili uvoznik kemikalije dužan je da podnese Ministarstvu prijavu djelatnosti proizvodnje i stavljanja na tražište kemikalije sukladno članku 28. ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu propisa kojim se uređuje Registar proizvođača i uvoznika kemikalija, a koji se donosi na temelju članka 28. stavak (6) ovog zakona.

(3) Proizvođač ili uvoznik kemikalije dužan je da podnese Ministarstvu prijavu za upis kemikalije u Inventar kemikalija sukladno čl. 30. i 31. ovog zakona u roku od šest mjeseci od

dana stupanja na snagu propisa kojim se uređuje Inventar kemikalija, a koji se donosi na temelju članka 30. stavak (2) ovog zakona.

(4) Proizvođač ili uvoznik kemikalije dužan je da osigura savjetnika za kemikalije u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu propisa kojim se uređuje program dodatne edukacije za savjetnika za kemikalije, a koji se donosi na temelju članka 25. stavak (4) ovog zakona.

(5) Proizvođač ili uvoznik koji stavlja deterdžent na tržište dužan je izvršiti upis u Inventar kemikalija u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu propisa kojim se uređuju uvjeti za stavljanje deterdženata na tržište, a koji se donosi na temelju članka 42. stavak (3) ovog zakona.

(6) Postupci započeti pred Ministarstvom prije stupanja na snagu ovog zakona, a koji se odnose na zahtjev za razvrstavanje i označavanje otrova završit će se sukladno Zakonu o prometu otrova ("Službeni list RBiH", br. 2/92 I 13/94) i propisima donesenim temeljem tog Zakona.

 

 

Članak 57.

 

 

(Prijelazni rokovi)

 

 

(1) Vlada Federacije će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona imenovati Zajedničko radno tijelo sukladno članku 43. ovog zakona.

(2) Zajedničko radno tijelo će sačiniti Prijedlog Strategije kemijske sigurnosti Federacije u roku od 12 mjeseci od dana imenovanja.

 

 

Članak 58.

 

 

(Provedbeni propisi)

 

 

U roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona ministar će donijeti provedbene propise na temelju ovog zakona kojima se regulira sljedeće:

a) razvrstavanje, pakiranje i označivanje kemikalija (članak 8. stavak 2.),

b) lista razvrstanih tvari (članak 9. stavak 5.),

c) metode ispitivanja kemikalija (članak 10. stavak 3.),

d) načela dobre laboratorijske prakse (članak 11. stavak 2.),

e) nadzor i provjera načela dobre laboratorijske prakse (članak 11. stavak 3.),

f) kriteriji za identifikaciju tvari kao PBT ili vPvB (članak 15. stavak 5.),

g) sadržaj sigurnosno-tehničkog lista (članak 17. Stavak 4.),

h) način procjene sigurnosti kemikalije i sadržaj izvješća o sigurnosti kemikalije (članak 20. stavak 3.),

i) uvjeti za obavljanje djelatnosti sa kemikalijama (članak 24. stavak 2.),

j) program dodatne edukacije za savjetnika za kemikalije (članak 25. stavak 5.).

k) sadržaj evidencija o kemikalijama i način godišnjeg izvješćivanja (članak 27. stavak 3.),

l) Registar proizvođača i uvoznika kemikalija (članak 28. stavak 6.),

m) Integralni inventar kemikalija (članak 29. stavak 6.),

n) Inventar kemikalija (članak 30. stavak 2.),

o) ograničenja i zabrane kemikalija (članak 34. stavak 3.),

p) lista posebno zabrinjavajućih tvari (članak 35. Stavak 1.),

q) uvjeti za uvoz i izvoz kemikalija (članak 38. stavak 5.),

r) uvjeti za stavljanje deterdženta na tržište (članak 42. stavak 3.),

s) visina naknada koje se odnose na kemikalije (čl. 28, 31, 38. i 48.).

 

 

Članak 59.

 

 

(Primjena drugih propisa)

 

 

Do donošenja propisa iz članka 58. ovog zakona, primjenjivat će se propisi doneseni na temelju Zakona o prometu otrova ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), Zakona o prijevozu opasnih materija ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), Zakona o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće uporabe ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), kao i Lista otrova

čiji se promet dozvoljava ("Službene novine Federacije BiH", broj 50/08), Pravilnik o higijensko tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati prometnici otrovima ("Službene list RBiH", br. 2/92 i 13/94 i "Službene novine Federacije BiH", broj 60/07), Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o zabrani odnosno ograničenju uvoza, proizvodnje i uporabe određenih opasnih

industrijskih kemikalija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/16) i Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o postupku utvrđivanja uvjeta za

promet i uporabu otrova pred Federalnim ministarstvom zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/16), ukoliko nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

 

 

Članak 60.

 

 

(Prestanak važenja drugih propisa)

 

 

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o prometu otrova ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), i Zakon o zdravstvenoj ispravnosti živežnih namirnica i predmeta opće

uporabe ("Službeni list RBiH", br. 2/92 i 13/94), u dijelu koji se odnosi na deterdžente, kao sredstva za održavanje čistoće.

 

 

Članak 61.

 

 

(Stupanje na snagu)

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj

Zastupničkoga doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović

 

 

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović