ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPANJU SA DJECOM I MALOLJETNICIMA U KAZNENOM POSTUPKU

 

 

Članak 1.

 

 

U Zakonu o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u kaznenom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/14), u članku 130. stavak (1) mijenja se i glasi:

"(1) Troškovi izvršenja kaznenih sankcija prema maloljetniku padaju na teret proračuna osnivača ustanove u kojoj se izvršava kaznena sankcija.".

 

 

Članak 2.

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović

 

 

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović