ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O FAKTORINGU

 

 

Članak 1.

 

 

U Zakonu o faktoringu ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/16) u članku 11. stavak (2) riječi: "razliku između tražbine i isplaćenog predujma umanjenog" zamjenjuju se riječima: "iznos tražbine u visini isplaćenog predujma uvećan", a riječi: "i naknade faktora" brišu se.

 

 

Članak 2.

 

 

Iza članka 24. dodaje se novi članak 24a. koji glasi:

 

 

"Članak 24a.

 

 

(Ustupanje predmeta faktoringa)

 

 

Na ustupanje predmeta faktoringa na pružatelja usluga faktoringa primjenjuju se odredbe propisa kojim se uređuju obvezni odnosi.".

 

 

Članak 3.

 

 

U članku 102. stavak (2) mijenja se i glasi:

"(2) Protiv prvostupanjskih rješenja Agencije može se izjaviti žalba Drugostupanjskoj komisiji Agencije.".

Iza stavka (2) dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

"(3) Postupak po žalbi provodi se sukladno propisu kojim se regulira rad Agencije i provedbenim aktima Agencije.".

 

 

Članak 4.

 

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović

 

 

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović