ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ZAKONA O FAKTORINGU

 

 

Član 1.

 

 

U Zakonu o faktoringu ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/16) u članu 11. stav (2) riječi: "razliku između tražbine i isplaćenog avansa umanjenog" zamjenjuju se riječima: "iznos tražbine u visini isplaćenog avansa uvećan", a riječi: "i naknade faktora", brišu se.

 

 

Član 2.

 

 

Iza člana 24. dodaje se novi član 24a. koji glasi:

 

 

"Član 24a.

 

 

(Ustupanje predmeta faktoringa)

 

 

Na ustupanje predmeta faktoringa na pružaoca usluga faktoringa primjenjuju se odredbe propisa kojim se uređuju obligacioni odnosi.".

 

 

Član 3.

 

 

U članu 102. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Protiv prvostepenih rješenja Agencije može se izjaviti žalba Drugostepenoj komisiji Agencije.".

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Postupak po žalbi provodi se u skladu sa propisom kojim se reguliše rad Agencije i provedbenim aktima Agencije.".

 

 

Član 4.

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović

 

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović