ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O IZMIRENJU OBVEZA PO

OSNOVI RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Članak 1.

 

 

U Zakonu o izmirenju obveza po osnovi računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 62/09, 42/11, 91/13 i 101/16) u članku

1. stavku (1) riječi: "31.12.2018." zamjenjuju se riječima: "31.12.2022.".

 

Članak 2.

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović

 

 

Predsjedatelj

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović