ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O IZMIRENJU OBAVEZA PO

OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Član 1.

 

 

U Zakonu o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 62/09, 42/11, 91/13 i 101/16) u članu

1. stav (1) riječi: "31.12.2018." zamjenjuju se riječima: "31.12.2022.".

 

 

Član 2.

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Mirsad Zaimović

 

 

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Tomislav Martinović