Na temelju članka 13. stavak (4) Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/20) i članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federa­cije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 226. sjednici, održanoj 18.06.2020. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O NAČINU FINANCIRANJA I UPRAVLJANJA

GARANCIJSKIM FONDOM

 

I OSNOVNE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

 

Ovom uredbom uređuje se način financiranja, održavanja i upravljanja Garancijskim fondom (u daljnjem tekstu: Fond), ograničenja i uvjeti izdavanja garancija, način administriranja i financiranja troškova po garancijama Fonda, ovlasti i obveze Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Razvojna banka) koja, u ime i za račun Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) izdaje garancije Fonda, investiranje sredstava Fonda, kao i druga pitanja od značaja za funkcioniranje Fonda.

 

 

Članak 2.

 

 

(1)   Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeća značenja:

a)     Garancija predstavlja obvezu Federacije kojom Federacija jamči ispunjenje dijela obveze po glavnici kredita za koji se daje garancija;

b)     Fond je poseban novčani fond u okviru Razvojne ban­ke kojim upravlja Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije) na temelju kojeg se izdaju garancije komercijalnim bankama i izvršavaju obveze po  osnovi izdanih garancija, sukladno ovoj Uredbi;

c)     Garantni potencijal predstavlja maksimalni iznos garancija koje se mogu izdavati na teret Fonda;

d)     Poduzetnik je pravna osoba koja samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i obavlja usluge na tržištu radi stjecanja dobiti sukladno propisu o gospodarskim društvima i fizička osoba koje samostalno obavlja registriranu gospodarsku djelatnost;

e)     Izvoznik je poduzetnik koji je ostvario izvoz preko 30% od ukupnog prometa u prethodnoj godini.

(2)    Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi, a nisu definirani u istoj, imaju značenje kao u Zakonu o bankama, Zakonu o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, Zakonu o Razvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine, Uredbi o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke Federacije Bosne i Her­cegovine i podzakonskim aktima Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

Članak 3.

 

 

(1)    Garancije Fonda namijenjene su inicijalno, u razdoblju ne dužem od 12 mjeseci od dana proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom COVID-19, jačanju kreditnog potencijala poduzetnika za osiguranje izvora financiranja s ciljem ublažavanja negativnih efekata uzrokovanih pande­mijom COVID-19 na gospodarstvu Federacije Bosne i Hercegovine i stvaranju uvjeta za održivi rast gospodarstva i zapošljavanje.

(2)    Garancije Fonda koje se izdaju nakon isteka roka iz stavka (1) ovoga članka će biti usmjerene na pružanje podrške pokretanju novih poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih, povećanju konkurentnosti, inovacijama i zapošljavanju.

 

 

Članak 4.

 

 

(1)    Razvojna banka na temelju Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica i ove Uredbe, u ime i za tažun Federacije provodi postupak izdavanja garancija Fonda, investira sredstva Fonda, te izvješćuje i obavlja druge poslove shodno odredbama ove Uredbe.

(2) Sredstva koja predstavljaju razliku između garantnog potencijala i ukupnih sredstava Fonda u odgovarajućem iznosu planiraju se u Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine i utvrđuju Zakonom o izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za tekuću godinu.

(3) Garancije Fonda uključuju se u obuhvat izvješćivanja o dugu i garancijama Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II SREDSTVA FONDA

 

 

Članak 5.

 

 

(1)    Inicijalna sredstva za osnivanje Fonda u iznosu do 80.000.000 KM osigurat će se preusmjeravanjem raspolo­živih sredstava Vlade Federacije iz komisionih poslova i raspoloživih sredstava namjenskih depozita Vlade Federa­cije koja se vode kod Razvojne banke.

(2)    Dodatna sredstva Fonda mogu se osiguravati iz sljedećih izvora:

a)     sredstava Vlade Federacije iz komisionih poslova koja se vode kod Razvojne banke i komercijalnih banaka;

b)     proračuna Federacije Bosne i Hercegovine;

c)     proračuna kantona, gradova i općina;

d)     donacija i kredita;

e)     prihoda po osnovu izdanih garancija;

f)     drugih izvora.

(3)   Ukupna sredstva Fonda predstavljaju zbroj inicijalnih i dodatnih izvora sredstava Fonda koja je Vlada Federacije dužna redovito održavati radi pravodobnog ispunjenja obveza po izdanim garancijama Fonda.

(4)    Uslijed plaćanja garancija, u razdoblju ne dužem od 60 dana ukupna sredstva Fonda mogu povremeno varirati, ali ni u jednom trenutku ne smiju biti manja od 80% od inicijalnog iznosa sredstava iz stavka (1) ovoga članka.

 

 

Članak 6.

 

 

(1)   Razvojna banka je dužna otvoriti i održavati račun Fonda koji će se voditi kod Centralne banke Bosne i Hercegovine.

(2)    Isplata sredstva iz Fonda vrši se za plaćanje obveza po protestiranim garancijama.

(3)    Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i disperzije rizika, 80% ukupnih sredstva Fonda Razvojna banka može, uz prethodnu suglasnost Federalnog ministarstva financija, investirati samo u oročene depozite odgovarajućeg profila ročnosti kod četiri komercijalne banke koje sudjeluju u kreditno-garantnim programima Fonda.

(4)   U oročene depozite kod jedne komercijalne banke može se investirati najviše 25% raspoloživih sredstava Fonda iz stavka (3) ovoga članka.

(5)   U razdoblju od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe, sredstva Fonda, sukladno st. (3) i (4) ovoga članka, mogu se investirati kod komercijalnih banaka koje imaju najviši tržišni udio u kreditima nefinancijskim poduzećima na dan 31. prosinca 2019.

(6)    Istekom razdoblja iz stavka (5) ovoga članka, sredstva Fon­da, sukladno st. (3) i (4) ovoga članka, mogu se investirati kod komercijalnih banaka koje imaju najvišu izloženost prema Fondu.

 

III OGRANIČENJA I UVJETI IZDAVANJA GARANCIJA

 

 

Članak 7.

 

 

(1)    Ukupan iznos izdanih garancija Fonda (garantni potencijal) ne može biti veći od peterostrukog iznosa ukupnih sredstava Fonda.

(2)    Vlada Federacije utvrđuje maksimalni iznos garancija za svaki kreditno-garantni program.

 

 

Članak 8.

 

 

(1)    Ukupan iznos jamčenih obveza Fonda prema jednom poduzetniku ili grupi povezanih poduzetnika ne može biti veći od 5.000.000 KM.

(2)    Ukupan iznos jamčenih obveza Fonda prema jednoj komercijalnoj banci ne može biti veći:

a)     od 5% garantnog potencijala Fonda za komercijalne banke s tržišnim udjelom u kreditima nefinancijskim poduzećima ispod 10%;

b)     od 10% garantnog potencijala Fonda za komercijalne banke s tržišnim udjelom u kreditima nefinancijskim poduzećima od 10% do 15%;

c)     od 15% garantnog potencijala Fonda za komercijalne banke s tržišnim udjelom u kreditima nefinancijskim poduzećima od 15% do 20%;

d)     od 20% garantnog potencijala Fonda za komercijalne banke s tržišnim udjelom u kreditima nefinancijskirn poduzećima preko 20%.

(3)    Kao referentni datum tržišnog udjela komercijalnih banaka u kreditima nefinancijskim poduzećima, utvrđuje se 31.12. prethodne godine za tekuću godinu u kojoj se garancija izdaje.

(4)    Nominalni iznos danih garancija smanjuje se razmjerno otplati glavnice kredita.

(5)    U obračun ukupnog iznosa iz stavka (2) ovoga članka, pored iznosa potencijalnih obveza uključuju se i sve protestirane garancije.

(6)    Iznimno od stavka (2) ovoga članka, Vlada Federacije može, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, odobriti da ukupan iznos garantiranih obveza Fonda prema jednoj komercijalnoj banci bude veći ili manji od iznosa propisanog u stavku (2) ovoga članka.

(7)    Kriteriji na temelju kojih se procjenjuje opravdanost i odlučuje sukladno stavku (6) ovoga članka su:

a)     tržišni udjel komercijalne banke u kreditiranju nefinancijskih poduzeća;

b)     udjel NPL-ova kod pravnih osoba u ukupnim kreditima pravnih osoba kod komercijalne banke;

c)     stupanj korištenja garancija Fonda od strane komercijalne banke;

d)     stupanj kreditnih gubitaka Fonda po plaćenim garancijama komercijalnoj banci.

 

 

Članak 9.

 

 

(1)    Garancija Fonda za pojedinačni kredit iznosi 50% iznosa glavnice kredita, ali ne više od 3.000.000 KM.

(2)   Za kredite koji su odobreni s valutnom klauzulom u nekoj stranoj valuti, garancija Fonda se može izdati samo za kredite uz valutnu klauzulu za EUR.

(3)    Krediti za koje se izdaju garancije Fonda moraju imati utvrđen raspored otplate, uključujući redovne jednake mjesečne otplate i/ili jednokratne otplate.

 

 

Članak 10.

 

 

(1)    Garancije Fonda iz članka 3. stavka (1) ove Uredbe mogu se izdavati za kredite s rokom dospijeća do 60 mjeseci, uključujući grace razdoblje do 18 mjeseci za dugoročne kredite, a koji su namijenjeni financiranju:

a)     tekuće likvidnosti (isplata piaća, plaćanje poreza i doprinosa, i sl.);

b)     obrtnih sredstava;

c)     dovršavanju već započetih investicija;

d)     investicija manjeg opsega.

(2)    Garancije Fonda iz članka 3. stavka (1) ove Uredbe mogu se izdavati samo za korisnike kredita koji ispunjavaju sljedeće minimalne uvjete:

a)     plasmani korisnika kredita u banci na dan 29. 2. 2020. su raspoređeni u razinu kreditnog rizika l ili 2;

b)     korisnik kredita je izvoznik ili postoji kvalificiran i dokumentiran negativni utjecaj pandemije COVID-19 na poslovanje korisnika kredita, a koji se detaljnije propisuje kreditno-garancijskim programima iz članka 13. ove Uredbe.

(3)    Uvjeti iz stavka (2) točka a) ovoga članka ne primjenjuju se na korisnike kredita koji nemaju kredima zaduženja kod komercijalnih banaka.

(4)    Bliži uvjeti za izdavanje garancija Fonda propisuju se kreditno-garantnim programima iz članka 13. ove Uredbe.

 

 

Članak 11.

 

 

(1)    Garancije Fonda ne mogu se izdavati za kredite namijenjene za:

a)     kupnju zemljišta i poslovnih prostora;

b)     kupnju poslovnih udjela ili dionica;

c)     financiranje transakcija između korisnika kredita i s njim povezanih osoba;

d)     refnaanciranju postojećih kreditnih obveza i obveza po osnovi financijskog leasinga;

e)     financiranje djelatnosti kao što su:

i.      proizvodnja duhana i destiliranih alkoholnih pića, te povezanih proizvoda i trgovina njima;

ii.     igre na sreću, kockanje, klađenje i kasina;

iii.    proizvodnja oružja i municije, te trgovina njima;

iv.    trgovina na veliko i na malo;

v.     iznajmljivanje i davanja u zakup (leasing) automobila i motornih vozila (rent-a car).

(2)    Garancije Fonda'mogu se davati samo za korisnike kredita sa sjedištem, odnosno prebivalištem u Federaciji Bosne i Flercegovine.

(3)    Garancije Fonda ne mogu se izdavati korisnicima kredita koji:

a)     imaju dospjele, a neizmirene obveze po osnovi dopri­nosa, izranih i neizravnih poreza, a za koje nisu zaklju­čeni sporazumi o obročnom plaćanju duga i/ili koji uredno ne izmiruju dospjele obveze po sporazumu;

b)     su isplatili dobit, odnosno dividendu u razdoblju od 29. veljače 2020. do 30. lipnja 2021. ili u bilo kojem drugom razdoblju od 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za kredit koji se podnosi nakon 30. lipnja 2021. u postotku većem od 50% od ukupnog iznosa dobiti, odnosno dividende, osim ako je dividenda isplaćena u dionicama korisnika kredita;

c)     su sudužnici ili jamci po drugim kreditima ili financijskom leasingu koji nisu raspoređeni u razinu kreditnog rizika l ili 2;

d)     su u većinskom vlasništvu članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Vlade Federacije, Uprave i Nadzornog odbora Razvojne banke.

 

 

Članak 12.

 

 

(1)    Komercijalna banka sukladno svojim internim aktima pro­cjenjuje kreditnu sposobnost korisnika kredita, određuje kamatnu stopu, te procjenjuje i dogovara instrumente osiguranja.

(2)    Ukupnu financijsku korist garancije Fonda u okviru svakog kredita komercijalna banka prenosi na korisnika kredita u obliku smanjenja kamatne stope i/ili smanjenja kolaterale koju zahtijeva za dani kredit.

(3)    Pravo na garanciju ne postoji, već Razvojna banka o svakom zahtjevu donosi pojedinačnu odluku nakon provjere ispunjavanja uvjeta propisanih ovom Uredbom i kreditno-garantnim programima iz članka 13. ove Uredbe.

 

 

Članak 13.

 

 

(1)    Garancije Fonda mogu se odobravati za sljedeće kreditno-garantne programe:

a)     Kreditno-garantne programe za obrtnike i ostale samostalne gospodarske djelatnosti;

b)     Kreditno-garantne programe za mikro, mala i srednja poduzeća;

c)     Kreditno-garantne programe za poljoprivredu i prehrambenu industriju;

d)     Kreditno-garantne programe za velika poduzeća;

e)     Kreditno-garantne programe za izvoznike.

(2)    Kreditno-garantne programe iz stavka (l) ovoga članka usvaja Vlada Federacije na prijedlog resornog ministarstva.

 

 

Članak 14.

 

 

(1)    Svaka komercijalna banka registrirana u Federaciji Bosne i Hercegovine kojoj je Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine izdala dozvolu za rad može izraziti interes za sudjelovanje u kreditno-garantnim programima iz članka 13. ove Uredbe.

(2)    Razvojna banka na svojoj internetskoj stranici objavljuje javni poziv za izražavanje interesa komercijalnih banaka za sudjelovanje u kreditno-garantnim programima Fonda koji sadrži sljedeće elemente:

a)     Obrazac za iskazivanje interesa, prilog 1;

b)     Nacrt Izjave o nepostojanju supervizorskih mjera nad bankom, prilog 2;

c)     Nacrt izjave o postojanju vjerodostojne metodologije za upravljanje kreditnim rizikom, prilog 3;

d)     Nacrt izjave o pristanku na objavu podataka o kreditima koji će biti pokriveni garancijom Fonda, prilog 4;

e)     Nacrt izjave o pristanku na reviziju, prilog 5;

f)      Nacrt ugovora o poslovnoj suradnji sa svim prilozima.

(3)    Komercijalna banka na propisanom obrascu iskazuje interes za sudjelovanje u kreditno-garantnim programima Fonda koji dostavlja Razvojnoj banci zajedno s izjavama iz stavka (2) ovoga članka.

(4)    Forma obrasca i nacrti izjava iz stavka (2) ovoga članka su u prilogu ove Uredbe i čine njezin sastavni dio.

(5)    Kvalificiranost i izbor komercijalnih banaka obavlja Raz­vojna banka, sukladno kriterijima iz članka 15. ove Uredbe.

(6)    Razvojna banka na svojoj internetskoj stranici objavljuje listu banaka s kojima ima zaključen ugovor o poslovnoj suradnji i koje su uključene u kreditno-garantne programe.

 

 

Članak 15.

 

 

(1)    Komercijalne banke s udjelom NPL-ova kod nefmancijskih poduzeća u ukupnim kreditima nefraancijskim poduzećima manjim od 20% podobne su za sudjelovanje u svim kreditno-garantnim programima Fonda.

(2)    Komercijalne banke s udjelom NPL-ova kod nefinancijskih poduzeća u ukupnim kreditima nefinancijskim poduzećima od 20% do 30% podobne su za sudjelovanje u svim kredit­no-garantnim programima Fonda, ali isključivo za krediti­ranje djelatnosti kod kojih je udjel NPL-ova manji od 20%.

(3)    Komercijalne banke s udjelom NPL-ova kod nefinancijskih poduzeća u ukupnim kreditima nefinancijskim poduzećima preko  30% nisu podobne za sudjelovanje u kreditno-garantnim programima Fonda.

 

 

Članak 16.

 

 

Razvojna banka je dužna propisati interne procedure za pod­nošenje i dokumentiranje zahtjeva za izdavanje garancija Fonda.

 

IV PLAĆANJA PO GARANCIJAMA

 

 

Članak 17.

 

 

(1)    Garancije Fonda neopozive su i plative na prvi valjan poziv komercijalne banke koja je korisnik garancije, a pod uvjetima iz ovoga članka.

(2)    Komercijalna banka koja je korisnik garancije obavještava Razvojnu 'banku o otkazu ugovora o kreditu i proglašenju istog u potpunosti dospjelim, te svim mjerama koje je prethodno poduzimala i koje poduzima u svrhu osiguranja i naplate potraživanja po odobrenom kreditu,

(3)    Valjan pisani poziv iz stavka (1) ovoga članka mora sadržavati dokaze da je banka sukladno svojim internim aktima u vezi s postupanjem s nekvalitetnim izloženostima, nakon otkaza ugovora o kreditu i proglašenju istog u potpunosti dospjelim, pokrenula prinudne mjere naplate na svim instrumentima osiguranja kredita.

(4)    Obveza po garanciji na temelju valjanog pisanog poziva na plaćanje po garanciji za iznos nenaplaćene glavnice, a do visine obveze utvrđene prema stavku (5) ovoga članka, dospijeva u roku 15 radnih dana od dostave ovog valjanog pisanog poziva na plaćanje po garanciji.

(5)    Visina obveze po izdanoj garanciji predstavlja iznos utvrđen od strane komercijalne banke na dan otkaza ugovora o kreditu i iz stavka (2) ovoga članka

 

 

Članak 18.

 

 

(1)    U slučaju protesta, garancije se plaćaju na teret Fonda, a Razvojna banka ima puno pravo regresa u postupku prinudne naplate za račun Fonda.

(2)    Sve troškove postupka prinudne naplate snosi komercijalna banka.

(3)    Novčana sredstva ostvarena prinudnom naplatom (izvrše­njem) nad sredstvima osiguranja, izuzimajuću garanciju Fonda, komercijalna banka i Razvojna banka dijele u jednakom omjeru, sve do potpunog namirenja sredstava isplaćenih po osnovi protestirane garancije.

(4)    Uplatu novčanih sredstava iz stavka (3) ovoga članka u korist Razvojne banke komercijalna banka je dužna izvršiti u roku od 7 radnih dana od dana naplate takvih sredstava.

(5)    Komercijalne banke su dužne Razvojnoj banci na kvartalnoj osnovi dostavljati izvješća o pokrenutim postupcima prinudne naplate i ocjenu svakog pojedinačnog pokrenutog postupka prinudne naplate u smislu izvjesnosti naplate, uključujući i prijedlog, odnosno inicijativu za prodaju ili ustupanje potraživanja.

(6)    Razvojna banka na temelju izvješća iz stavka (5) ovoga članka dostavlja informaciju Federalnom ministarstvu financija, koje u zavisnosti od tijeka postupka prinudne naplate i ocjene izvjesnosti naplate Vladi Federacije može predložiti davanje suglasnosti Razvojnoj banci da proda ili ustupi bilo koje pravo potraživanja po osnovi plaćene garancije drugoj banci, ili drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

(7)    Ukoliko po okončanju postupka prinudne naplate nad sredstvima osiguranja ili postupka prodaje potraživanja Razvojna banka nije naplatila u cijelosti potraživanja po osnovi isplaćene garancije, odluku o otpisu takvih potraži­vanja na teret Fonda donosi Vlada Federacije na obrazložen zahtjev Federalnog ministarstva financija.

 

V NAKNADE I TROŠKOVI IZDAVANJA GARANCIJA

 

 

Članak 19.

 

 

(1)    Na garancije Fonda izdane u razdoblju ne dužem od 12 mjeseci od dana proglašenja prestanka nesreće uzrokovane pandemijom COVID-19, Razvojna banka ne naplaćuju naknade za izdavanje garancija i premije rizika.

(2)    Stvarne troškove izdavanja garancija i administriranja Fonda Razvojna banka naplaćuje iz prihoda po osnovi komisionih poslova koje Razvojna banka obavlja u ime i za račun Vlade Federacije, prihoda iz članka 20. stavka (2) točka a) ove Uredbe i Proračuna Federacije BiH, a sukladno ugovoru iz članka 26. stavka (1) ove Uredbe.

 

 

Članak 20.

 

 

(1)    Na garancije Fonda izdane nakon roka iz članka 19. stavka (1) ove Uredbe visinu naknada za izdavanja garancije i stope premije rizika utvrđuje Vlada Federacije posebno za svaki kreditno-garantni program.

(2)    Naknadu i premiju rizika iz stavka (1) ovoga članka, u ime korisnika kredita, plaća komercijalna banka i to na sljedeći način:

a)     jednokratna naknada za izdavanje garancije obraču­nava se na iznos garancije i plaća se prije izdavanja garancije;

b)     premija rizika obračunava se na nedospjeli iznos glavnice kredita za koji je dana garancija, za svaku godinu trajanja garancije i plaća se na kvartalnoj osnovi.

(3)    Prihodi iz stavka (2) točka b) ovoga članka su prihodi Fonda i koriste se za:

a)     pokriće očekivanih kreditnih gubitaka Fonda;

b)     povećanje ukupnih sredstava Fonda.

 

VI IZVJEŠĆIVANJE, NADZOR I UGOVORNI ARANŽMANI

 

 

Članak 21.

 

 

(1)    Po svim kreditima za koje su izdane garancije Fonda, komercijalna banka je dužna, na kvartalnoj osnovi, do kraja mjeseca po isteku kvartala Razvojnoj banci dostavljati izvješće o stanju otplate kredita (naplaćena i nenaplaćena otplata glavnice, naplaćena i nenaplaćena kamata, dani kašnjenja, aktivnostima praćenja i naplate i druge informacije) i statusu realizacije odobrenih kreditnih sredstava, za kpji su izdane garancije Fonda.

(2)    Razvojna banka je dužna propisati uputu i obrasce za dostavu izvješća iz stavka (1) ovoga članka.

 

 

Članak 22.

 

 

(1)    U cilju osiguranja pravodobnih i točnih podataka, Razvojna banka je dužna, na mjesečnoj razini, izvješćivati Federalno ministarstvo financija o svim promjenama i stanju sredstava na računu Fonda u roku od 15 dana od dana isteka izvještajnog mjeseca.

(2)    Razvojna banka je dužna, na kvartainoj osnovi, u roku od 60 dana po isteku kvartala izvješćivati Federalno ministar­stvo financija i resorna ministarstva, predlagače kreditno-garantni programa iz članka 13. ove Uredbe o broju i opsegu izdanih garancija, broju i opsegu protestiranih i plaćenih garancija, broju i opsegu neotplaćenih kredita, ostvarenim prihodima Fonda po osnovi premije rizika, povratu sredstava po osnovi plaćenih garancija i drugim mjerama i radnjama poduzetim u svrhu naplate potraživanja po osnovi ove Uredbe, uključujući i ostale relevantne informacije koje se potrebne za evaluaciju i ocjenu uspješnosti kreditno-garantnih programa.

(3)    Sukladno proračunskim kalendarom Razvojna banka je dužna postupati prema proračunskim instrukcijama Federal­nog ministarstva financija i dostavljati podatke i informacije iz članka 4. st. (2) i (3) ove Uredbe.

(4)    Razvojna banke je dužna, na kvartalnoj osnovi, u roku od 60 dana po isteku kvartala, na agregatnoj razini izvješćivati komercijalne banke o stanju sredstava Fonda, izdanim garancijama i izloženosti prema komercijalnim bankama, protestiranim i plaćenim garancijama, te druge informacije sukladno ugovoru o poslovnoj suradnji.

 

 

Članak 23.

 

 

(1)    Federalno ministarstvo financija je dužno, u roku od mjesec dana po primitku izvješća Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vladi Federacije BiH dostavljati godišnje izvješće o upravljanju Fondom.

(2)    Vlada Federacije podnosi izvješća iz stavka (1) ovoga članka Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine u roku utvrđenom za dostavljanje izvješća o izvršenju proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

Članak 24.

 

 

(1)    U suradnji s komercijalnom bankom, Razvojna banka nadzire namjensko korištenje i urednu otplatu kredita za koji su dane garancije Fonda, te nadzire i provodi postupak povrata sredstava po osnovi plaćenih garancija Fonda.

(2)    Iznimno od stavka (1) ovoga članka Razvojna banka može, u svrhu efikasnijeg nadzora, ovlastiti komercijalnu banku u čiju su korist izdane garancije Fonda da pažnjom dobrog stručnjaka provode i ostale poslove iz ovoga članka.

 

 

Članak 25.

 

 

(1)    Ako su sredstva kredita u cijelosti ili djelomično korištena suprotno odredbama ove Uredbe, komercijalna banka je dužna na prvi poziv Razvojne banke vratiti originalni primjerak garancije.

(2)    Razvojna banka i komercijalna banka će ugovorom o poslovnoj suradnji definirati uvjete, način, rokove i druge elemente za provođenje radnji i mjera iz stavka (1) ovoga članka, uz prethodno definiranje elemenata prema kojima se utvrđuje korištenje sredstava suprotno odredbama ove Uredbe.

 

 

Članak 26.

 

 

(1)    Ugovorom o pružanju financijskih usluga u okviru Fonda između Vlade Federacije i Razvojne banke, uredit će se međusobna prava i obveze po pitanju adrninistriranja i upravljanja Fondom.

(2)    Ugovorom o formiranju namjenskog dugoročnog depozita između Vlade Federacije i Razvojne banke uredit će se pitanja od značaja za način deponiranja i održavanja novčanih sredstava Fonda.

(3)    Za potpisivanje ugovora iz st. (1) i (2) ovoga članka, uz prethodnu suglasnost Vlade Federacije Bosne i Herce­govine, ovlašćuje se federalni ministar financija - federalni ministar finansija.

 

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 27.

 

 

Nadzor nad provedbom ove Uredbe obavlja Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

Članak 28.

 

 

Razvojna banka je dužna donijeti interne akte za provedbu ove Uredbe u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

 

 

Članak 29.

 

 

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Odluka o usvajanju Programa kreditiranja izvoznih poslova ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/13).

 

 

Članak 30.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 916/2020

18. lipnja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.