Na temelju članka 21. st. (1) i (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 219. sjednici, održanoj 16.04.2020. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O UREDU VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA ZAKONODAVSTVO I

USKLAĐENOST SA PROPISIMA EUROPSKE UNIJE

 

DIO PRVI - TEMELJNE ODREDBE

POGLAVLJE I PREDMET UREDBE, PRAVNI STATUS, RUKOVOĐENJE I OSNOVE ORGANIZACIJE UREDA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAKONODAVSTVO I USKLAĐENOST SA PROPISIMA EUROPSKE UNIJE

Odjeljak A. Predmet uređivanja i pravni status Ureda Vlade

Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije

 

 

Članak l.

(Predmet uređivanja)

 

 

Ovom uredbom uređuje se pravni status, osnove organizacije i mjerodavnost, odnos s javnošću, te način rada i postupanja Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije (u daljem tekstu: Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije) i subjekata koji se Uredu za zakonodavstvo i propise Europske unije obraćaju sa zahtjevom za davanje mišljenja i pružanje stručne pomoći.

 

 

Članak 2.

(Pravni status)

 

 

Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije je samostalna stručna služba Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije).

 

Odjeljak B. Rukovođenje i unutarnje ustrojstvo

 

 

Članak 3.

(Postavljenje i razrješenje direktora i pomoćnika direktora Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije i odgovornost)

 

 

(1)    Radom Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije rukovodi direktor.

(2)    Direktora Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije postavlja i razrješava Vlada Federacije, sukladno Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16.).

(3)    Direktor za svoj rad i rad Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije odgovara Vladi Federacije, a u pogledu rukovođenja ima prava i dužnosti rukovoditelja samostalne federalne uprave, odnosno samostalne federalne upravne organizacije.

(4)    Direktor Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije ima pomoćnike. Pomoćnike postavlja i razrješava direktor Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije, sukladno Zakonu o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(5)    Pomoćnici direktora neposredno rukovode određenim područjem rada ili određenom organizacijskom jedinicom i vrše stručne poslove utvrđene pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

 

 

Članak 4.

(Unutarnje ustrojstvo)

 

 

(1)    Unutarnje ustrojstvo i sistematizacija radnih mjesta Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije utvrđuje se pravilnikom o unutarnjem ustojstvu, koji donosi direktor uz suglasnost Vlade Federacije.

(2)    Zbog složenosti i specifičnosti poslova, organizacijske jedinice Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije mogu imati manji broj izvršitelja od broja utvrđenog Uredbom o načelima za utvrđivanje unutarnjeg ustrojstva federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/06, 9/16 i 23/17).

 

POGLAVLJE II POSLOVI UREDA

Odjeljak A. Djelokrug rada

 

 

Članak 5.

(Mjerodavnost)

 

 

Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije obavlja sljedeće poslove:

a)     daje stručna pravna mišljenja o:

- zakonima i drugim propisima i općim aktima u fazi njihove pripreme, što uključuje ocjenu njihove usklađenosti sa zakonodavstvom Europske unije i europskim principima i standardima, zajedno sa tablicom usklađenosti odredbi prednacrta i nacrta zakona i općih akata sa zakonodavstvom Europske unije i ovjerenom Izjavom o usklađenosti odredaba prednacrta i nacrta zakona i općih akata sa zakonodavstvom Europske unije.

- pročišćenim tekstovima provedbenog propisa (pravilnik) i općeg akta (naputak, naredba i instrukcija) koje utvrđuje rukovoditelj federalnog organa uprave koji je donio te akte,

- ispravkaina tiskarskih grešaka provedbenog propisa (pravilnik) i općeg akta (naputak, naredba i instrukcija), koje utvrđuje rukovoditelj federalnog organa uprave koji je donio te akte;

b)     utvrđuje pročišćene tekstove propisa koje donosi Vlada Federacije, ako je za to ovlašten tim propisom, nakon što obrađivač te tekstove pripremi i dostavi ih Uredu za zakonodavstvo i propise Europske unije,

c)     utvrđuje tekstove akata o ispravci tiskarskih grešaka objavljenih propisa ili drugih općih akata, a koje ispravke priprema rukovoditelj obrađivača propisa mjerodavnog za izvršavanje tog propisa,

d)     osigurava metodološko jedinstvo u izradi federalnih zakona, drugih propisa i općih akata,

e)     prati međusobnu usklađenost i usklađenost važećih zakona, drugih propisa i općih akata sa propisima Bosne i Hercegovine, te međunarodnim ugovorima,

f)     proučava i razmatra pitanja izgradnje pravnog sustava.

 

 

Članak 6.

(Ostali poslovi)

 

 

Pored poslova utvrđenih člankom 5. ove uredbe, Ured za zakonodavstvo i   propise Europske unije obavlja i sljedeće poslove:

a)     koordinira korištenje TAIEX-a, programa pomoći Europskog povjerenstva (organiziranje seminara, studijskih posjeta i posjeta eksperata EU),

b)     osigurava stručne i organizacijske temelje za uvođenja metodologije analize utjecaja propisa,

c)     osigurava kordinaciju suradnje obrađivača propisa, kao i organizacija koje vrše javne ovlasti sa poslovnom zajednicom i civilnim društvom, radi provedbe procedura analize utjecaja propisa,

d)     obavlja i druge poslove, koje mu, u svezi sa svojom mjerodavnošću, povjeri Vlada Federacije.

 

Odjeljak B. Subjekti, rok, sadržaj, ustavna i pravna provjera i obvezujući dijelovi mišljenja

 

 

Članak 7.

(Subjekti kojima se daje mišljenje)

 

 

Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije daje stručna pravna mišljenja sljedećim subjektima:

a)     Vladi Federacije, sa stanovišta usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, o prednacrtima i nacrtima zakona, drugih propisa i općih akata koje, na prijedlog Vlade Federacije, donosi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije), kao i propisa koje Vlada Federacije sama donosi, u okviru vlastite mjerodavnosti,

b)     predsjedniku i potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), na njihov zahtjev,

c)     federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama (u daljem tekstu: obrađivaći propisa), kada pripremaju prednacrte i nacrte zakona, prijedloge akata koje donosi Vlada Federacije, te provedbene propise i opće akte koje donosi rukovoditelj obrađivača propisa.

 

 

Članak 8.

(Rok za davanje mišljenja)

 

 

Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije dužan je dati mišljenje najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva za davanje mišljenja, a, kada su u pitanju složeni zakoni i drugi propisi u dužem roku, najkasnije u roku od 15 dana od naprijed navedenog roka.

 

 

Članak 9.

(Sadržaj mišljenja)

 

 

O propisima iz članka 5. točka a) alineja prva ove uredbe, Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije daje stručno pravno mišljenje koje obuhvata sljedeća pitanja:

a)     za zakone - ustavni temelj za donošenje zakona,

b)     za podzakonske propise (uredbe, odluke, pravilnike, naputke, instrukcije, naredbe i druge opće akte) -zakonski temelj za donošenje tih propisa,

c)     vrstu i opseg materije koja se može urediti zakonom, odnosno koja se može urediti podzakonskim propisom imajući u vidu ustavnu, odnosno zakonsku ovlast da se određena materija uredi federalnim zakonom, odnosno podzakonskim propisom,

d)     sadrži li zakon rješenja koja su suprotna ustavu, ili koja nisu sukladna ustavu i pravnom sustavu, a posebno sa rješenjima sistemskih zakona iz odgovarajuće upravne oblasti,

e)     je li zakon odnosno podzakonski propis usklađen sa zakonodavstvom i standardima Europske unije i je li uz njih priložena Tablica usklađenosti i ovjerena Izjava iz članka 5. točka a) alineja prva ove Uredbe,

f)      je li zakon, odnosno podzakonski propis izrađen pravnom tehnikom koja se koristi u izradi federalnih zakona, odnosno podzakonsldh propisa,

g)      sadrži li obrazloženje zakona, odnosno podzakonskog propisa sva pitanja koja se u obrazloženju moraju obraditi, sukladno članku 63. Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14), te je li zakon i podzakonski propis usklađen sa zakonodavstvom i standardima Europske unije i jesu li ispoštovani mehanizmi praćenja tih propisa.

 

 

Članak 10.

(Usklađivanje s propisima Europske unije)

 

 

(1)    Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije daje Vladi Federacije stručna pravna mišljenja o propisima iz članka 9. ove uredbe sa stanovišta njihove usklađenosti sa zakonodavstvom Europske unije i europskim principima i standardima, zajedno sa Tablicom usklađenosti i Izjavom o usklađenosti odredbi prednacrta i nacrta zakona i općih akata sa zakonodavstvom Europske unije i ovjerenom Izjavom o usklađenosti odredaba prednacrta i nacrta zakona i općih akata sa zakonodavstvom Europske unije i koordinira Taiex-om.

(2)    Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije, u obavljanju poslova iz stavka (1) ovog članka, naročito:

a)     pruža stručnu pomoć organima iz članka 7. ove uredbe u postupku usklađivanja propisa Federacije Bosne i Hercegovine sa propisima Europske unije i ostvaruje stručnu i drugu suradnju),

b)     ostvaruje suradnju sa Direkcijom za europske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,

c)     ostvaruje suradnju sa specijaliziranim međunarodnim i domaćim institucijama,

d)     obavija druge poslove, u okviru svoje nadležnosti, u svezi s usklađivanjem propisa i općih akata Federacije sa zakonodavstvom i standardima Europske unije.

(3)    Kada se, s ciljem usklađivanja zakonodavstva Federacije sa zakonodavstvom Europske unije, vrši izmjena i dopuna postojećeg propisa ili se donosi novi propis, obrađivač propisa nastoji osigurati i pregled usuglašenosti propisa s pravnom tečevinom Europske unije (acquis communau-taire).

 

 

Članak 11.

(Ustavna i pravna provjera)

 

 

(1)    Ustavnopravni i zakonski temelj za donošenje propisa sadrži provjeru od Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije, i to:

a)     ustavnih i zakonskih ovlasti za reguliranje pojedine materije i za donošenje propisa.

b)     usklađenosti prema postojećem zakonodavstvu, uključujući međunarodne sporazume,

c)     usklađenost s obvezujućim pravnim načelima (pravna sigurnost, srazmjernost, jednakost pred zakonom, proceduralni zahtjevi)  i opće  prihvaćenim pravnim standardima.

(2)    Ako nije postupljeno sukladno st. (i) i (2) ovoga članka, Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije vraća propis obrađivaču na doradu.

 

 

Članak 12.

(Dorada instrumenata za usklađivanje)

 

 

(1)    Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije vraća na doradu obrađivaču propis kojim se usklađuje zakonodavstvo Federacije s propisima Europske unije, uz koji nisu priloženi instrumenti za usklađivanje ili su instrumenti nepravilno popunjeni.

(2)    Obrađivač je dužan u roku od 10 dana postupiti po zahtjevu Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije i dostaviti pravilno popunjene instrumente za usklađivanje.

 

 

Članak 13.

(Obvezujući dijelovi mišljenja)

 

 

Mišljenje Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije za obrađivače je obvezujuće u pitanjima iz članka 9. toč. a), b), e) i f) ove uredbe.

 

POGLAVLJE III POSTUPANJE U SVEZI S MIŠLJENJEM

Odjeljak A. Način rada i postupanja obrađivača propisa

 

 

Članak 14.

(Obveze obrađivača propisa za dostavljanje na mišljenje)

 

 

(1)    Poslovi iz članka 5. ove uredbe, obavljaju se tako što su obrađivači propisa, obvezni Uredu za zakonodavstvo i propise Europske unije, dostaviti na mišljenje sljedeće propise:

a)     prednacrt i nacrt zakona,

b)    opće akte koje donosi predsjednik i potpredsjednici Federacije,

c)    prijedloge propisa koje donosi Vlada Federacije (uredbe, odluke ili druge opće akte - u daljem tekstu; podzakonski propis),

d)    prijedloge provedbenih propisa i opće akte koje donose rukovoditelji obrađivača propisa (pravilnike, kao provedbene propise i naputke, instrukcije, naredbe i druge propise kao opće akte).

(2)    Obrađivači propisa obvezni su propise iz stavka (1) ovog članka dostaviti pravodobno na mišljenje Uredu za zakonodavstvo i propise Europske unije, prije dostavljanja Vladi Federacije na razmatranje.

(3)   Zakoni, koji se dostavljaju na mišljenje prije njihovog prvog razmatranja od strane Vlade Federacije, dostavljaju se Uredu za zakonodavstvo i propise Europske unije u vidu prednacrta.

(4)    Iznimno od odredbe stavka (3) ovoga članka, zakoni za koje se predlaže donošenje po žurnom odnosno skraćenom postupku dostavljaju se u vidu nacrta, uz navođenje razloga za donošenje po ovim postupcima, utvrđenim poslovnicima domova Parlamenta Federacije.

 

 

Članak 15.

(Obveze obrađivača u svezi s usklađivanjem propisa

s propisima Europske unije)

 

 

Sa stanovišta usklađenosti propisa sa zakonodavstvom Europske unije i europskim principima i standardima, obrađivači su dužni izraditi Tablicu usklađenosti odredbi prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa sa zakonodavstvom Europske unije i dostaviti ovjerenu Izjavu o usklađenosti odredaba prednacrta i nacrta zakona i općih akata sa zakonodavstvom Europske unije uz obvezatno označavanje propisa oznakom "E" na prvoj stranici propisa, u gornjem desnom kutu.

 

Odjeljak B. Obveze Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije

 

 

Članak 16.

(Obveze Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije

pri davanju mišljenja na prednacrte odnosno nacrte zakona)

 

 

(1)    Kada Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije primi akta iz članka 14. stavak (1) ove uredbe radi davanja mišljenja, dužan je akt razmotriti i dati pisano mišljenje koje sadrži primjedbe, prijedloge i sugestije, kako na normativni dio akta, tako i na obrazloženje akta.

(2)    Ako je kao razlog za donošenje zakona, u obrazloženju prednacrta odnosno nacrta, obrađivač propisa naveo da je važeći zakon ili drugi propis neustavan, a ne radi se o usklađivanju zakona ili drugih propisa sa amandmanima na Ustav Bosne i Hercegovine ili Ustav Federacije Bosne i Hercegovine ili postupanju po odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije obustavlja postupak davanja mišljenja na prednacrt, odnosno nacrt zakona ili prijedlog drugog akta.

(3)    U slučaju iz stavka (2) ovoga članka, Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije obavještava Vladu Federacije o navodima obrađivača propisa, s ciljem pokretanja postupka ocjene ustavnosti važećeg zakona ili drugog propisa i predmet vraća obrađivaču propisa.

(4)    Ukoliko donošenje zakona iziskuje izmjenu postojećih ili donošenje novih zakona, Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije je na to dužan ukazati u mišljenju.

(5)    Ako uz prednacrt odnosno nacrt zakona nije priloženo obrazloženje ili je isto neodgovarajuće (ne sadrži potrebne elemente iz članka 9. stavak 1) točke g) ove uredbe, ili se samo ponavlja sadržaj pojedinih odredaba normativnog dijela prednacrta odnosno nacrta zakona, bez pojašnjenja biti predložene odredbe, Ured je na to dužan ukazati u mišljenju.

 

 

Članak 17.

(Načelne, pojedinačne i pravno-tehničke primjedbe)

 

 

(1)    Pisano mišljenje Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije sadrži:

a)     načelne primjedbe,

b)     pojedinačne primjedbe,

c)     pravno-tehničke primjedbe i

d)     primjedbe vezane za usklađenost sa propisima Europske unije.

(2)    Načelne-primjedbe se odnose na pitanja iz članka 9. toč. a), b), e) i r) i članka 16. stavak (2) ove uredbe, a u pisanom mišljenju se situiraju iza ocjene ustavnog i pravnog temelja za donošenje propisa.

(3)    Ukoliko su primjedbe iz stavka (2) ovoga članka takvog značaja da je donošenje propisa bez njihovog otklanjanja bespredmetno, to se u mišljenju konstatira, pa se naglašava da se Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije nije upuštao u davanje pojedinačnih i pravno-tehničkih primjedaba, uz napomenu da akt nije podoban za razmatranje na sjednici Vlade Federacije (kada se radi o prednacrtima i nacrtima zakona odnosno prijedlozima propisa koje donosi Vlada Federacije), odnosno da provedbeni propis ili opći akt nije podoban za objavu u "Službenim novinama Federacije BiH" (kada se radi o podzakonskim propisima koje donosi rukovoditelj obrađivača propisa).

Pojedinačne primjedbe se daju na konkretne odredbe akta dostavljenog radi davanja mišljenja, uz napomene da je, npr., takva odredba suvišna, suprotna ostalim odredbama, nejasna, uz sugestiju da se još jednom preispita ili prijedlog kako bi tu odredbu trebalo formulirati. Pravno tehničke primjedbe određuju obvezu usuglašavanja sa Pravilima i postupcima za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine.

Primjedbe, prijedlozi i sugestije Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije, vezane za usklađivanje s propisima Europske unije, situiraju se u završnom dijelu mišljenja.

 

 

Članak 18.

(Obveze Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije pri

davanju mišljenja na opće akte koje donose predsjednik i potpredsjednici Federacije i prijedloge podzakonskih propisa koje donosi Vlada Federacije)

 

Odredbe članka 9. ove uredbe primjenjuju se i na davanje mišljenja na opće akte koje donose predsjednik i potpredsjednici Federacije i prijedloge podzakonskih akata koje donosi Vlada Federacije.

 

 

Članak 19.

(Obveze Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije pri davanju mišljenja na prijedloge provedbenih propisa i općih akata)

 

 

Ako Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije ocijeni da prijedlog provedbenog propisa, odnosno općeg akta koji donosi rukovoditelj obrađivača propisa, ili pojedine odredbe tog provedbenog propisa ili općeg akta nisu u suglasnosti sa ustavom, zakonom ili propisima Vlade Federacije, dužan je na tu nesuglasnost upozoriti u mišljenju, te navesti da je navedene nesuglasnosti potrebno ispraviti i ponovno dostaviti prijedlog provedbenog propisa odnosno općeg akta na mišljenje, u roku od najduže 15 dana od dana prijema mišljenja.

 

 

Članak 20.

(Postupak izmjena i dopuna zakona, podzakonskih propisa,

provedbenih propisa i opčih akata)

 

 

(1)    Na postupak Izmjena i dopuna zakona, podzakonskih propisa, provedbenih propisa i općih akata primjenjuju se odredbe koje se odnose na donošenje temeljnih propisa.

(2)    Ako Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije ocijeni da su ispunjeni uvjeti za donošenje novog propisa, dužan je na to ukazati u svom mišljenju.

 

 

Članak 21.

(Otklanjanje propusta u aktu dostavljenom na mišljenje u

neposrednom kontaktu s obrađivačem propisa)

 

 

(1)    Kada se radi o opsežnim propisima i kada direktor Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije ocijeni da je to svrsishodno i učinkovito, uočeni propusti u dostavljenom aktu otklanjaju se u neposrednom kontaktu s predstavnikom obrađivača propisa,

(2)    U slučaju iz stavka (1) ovoga članka, obrađivač propisa je dužan ispraviti akt dostavljen na mišljenje i tako ispravljen akt dostaviti Uredu za zakonodavstvo i propise Europske unije, u dogovorenom roku, radi davanja pisanog mišljenja.

(3)    Ukoliko Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije konstatira da su sve primjedbe prihvaćene i ugrađene u tekst ispravljenog akta, u pisanom mišljenju će to navesti, uz napomenu da na ispravljeni tekst akta nema primjedaba, a, u protivnom, ukazat će u novom mišljenju na propuste obrađivača propisa.

 

Odjeljak C. Obveze obrađivača propisa nakon dostave mišljenja Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije u odnosu na dato mišljenje

 

 

Članak 22.

(Usklađivanje s mišljenjem)

 

 

(1)    Obrađivači propisa dužni su zakon, odnosno podzakonski propis uskladiti sa stručnim pravnim mišljenjem Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije, s tim što se moraju obvezno uskladiti sve primjedbe koje se odnose na obvezujuće dijelove mišljenja iz članka 13. ove uredbe.

(2)    U obrazloženju propisa, u slučaju prihvaćanja svih primjedaba Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije, obrađivač propisa će tu činjenicu navesti, a, također, i u dopisu kojim akt dostavlja Vladi Federacije radi razmatranja na sjednici Vlade Federacije (kada se radi o prednacrtima odnosno nacrtima zakona odnosno prijedlozima akata koje donosi Vlada Federacije).

(3)    Obrađivači propisa dužni su u obrazloženju zakona, odnosno

podzakonskog propisa iznijeti konkretne razloge, posebno za svaku primjedbu,    prijedlog i sugestiju Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije, koje   nisu prihvaćene.

(4)    Nakon što se zakon, odnosno podzakoriski propis uskladi sa stručnim pravnim mišljenjem Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije, taj zakon, odnosno, podzakonski propis se može uputiti u dalju proceduru.

 

 

Članak 23.

 

(Obveze Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije

nakon davanja mišljenja)

 

 

(1)    Ako obrađivač nije postupio na način propisan odredbama čl. 20. i 21. ove uredbe, direktor Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije odnosno, u   slučaju izočnosti, direktora, pomoćnik direktora ili drugi uposlenik kojeg direktor ovlasti za nazočnost na sjednici Vlade Federacije, upozorit će na tu okolnost pri utvrđivanju dnevnog reda sjednice Vlade Federacije.

(2)    Ukoliko propis iz članka (1) ovoga stavka, ipak, bude uvršten u dnevni red sjednice Vlade Federacije, direktor ili drugi uposlenik Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije koji nazoči sjednici ukazat će na nepostupanje obrađivača propisa prema odredbama čl. 20. i 21. ove uredbe pri razmatranju propisa.

 

DIO DRUGI - PROČIŠĆENI TEKSTOVI I ISPRAVKE GREŠAKA

POGLAVLJE I OBVEZE UREDA U SVEZI S PROČIŠĆENIM TEKSTOVIMA

Odjeljak A. Utvrđivanje pročišćenih tekstova

 

 

Članak 24.

(Propisi za koje se utvrđuje pročišćeni tekst)

 

 

(1)    Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije utvrđuje pročišćene tekstove propisa koje donosi Vlada Federacije, ako je za to ovlašten tim propisom.

(2)    Obrađivač propisa izrađuje pročišćeni tekst propisa iz stavka (1) ovoga članka i dostavlja ga Uredu za zakonodavstvo i propise Europske unije, radi utvrđivanja istog.

 

 

Članak 25.

(Dostavljanje radi verificiranja)

 

 

Nakon što Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije utvrdi pročišćeni tekst propisa Vlade Federacije, taj tekst dostavlja Vladi Federacije radi verificiranja.

 

Odjeljak B. Davanje mišljenja na pročišćene tekstove

 

 

Članak 26.

(Provedbeni propisi i opći akti)

 

 

(1)    Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije daje i mišljenje na    pročišćeni tekst provedbenog propisa (pravilnik) i općeg akta (naputak, naredba i instrukcija).

(2)    Pročišćeni tekst iz stavka (3) ovoga članka utvrđuje rukovoditelj  obrađivača propisa koji je donio te akte i dostavlja ga Uredu za zakonodavstvo i propise Europske unije radi davanja mišljenja.

 

 

Članak 27.

(Obveze obrađivača po dobijenom mišljenju)

 

 

(1)    Rukovoditelj, obrađivača propisa dužan je postupiti  po mišljenju Ureda za zakonodavstvo i propisima Europske unije i dostaviti pročišćeni tekst Uredu za zakonodavstvo i propise uropske unije radi provjere, u roku od 10 dana od dana prijema mišljenja.

(2)    Kada pročišćeni tekst podzakonskog propisa bude utvrđen, rukovoditelj obrađivača propisa dužan je taj tekst dostaviti tajniku Vlade Federacije, radi objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Članak 28.

(Postupak u slučaju nesuglasnosti važećih provedbenih propisa i

općih akata s Ustavom, zakonima i drugim aktima)

 

 

Ako direktor Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije ocijeni da pojedini važeći provedbeni propis, odnosno opći akt koji donosi rukovoditelj obrađivača propisa, ili pojedine odredbe tog provedbenog propisa ili općeg akta nisu u suglasnosti s Ustavom, zakonom ili propisima Vlade Federacije, dužan je na tu nesuglasnost upozoriti rukovoditelja obrađivača propisa, a, ako se ta nesuglasnost ne otkloni, dužan je upozoriti Vladu Federacije na tu nesuglasnost.

 

POGLAVLJE II OBVEZE UREDA ZA ZAKONODAVSTVO I PROPISE EUROPSKE UNIJE I OBRAĐIVAČA PROPISA U SVEZI S ISPRAVCIMA ĆREŠAKA, TAIEXI ANALIZA UTJECAJA PROPISA 

Odjeljak A. Ispravak tiskarskih grešaka

 

 

Članak 29.

(Ispravak tiskarskih grešaka)

 

 

Ako u objavljenom tekstu propisa ili drugom općem aktu Vlade Federacije postoje tiskarske greške, rukovoditelj obrađivača propisa koji je nadležan za izvršavanje tog propisa, odnosno akta Vlade Federacije, dužan je pripremiti tekst akta o ispravku tiskarskih grešaka i taj akt dostaviti Uredu za zakonodavstvo i  propise Europske unije, koji utvrđuje tekst akta o ispravku tiskarske greške.

 

 

Članak 30.

(Obveze utvrđivanja pročišćenih tekstova i ispravaka grešaka

provedbenih propisa i općih akata)

 

 

(1)    Rukovoditelj obrađivača propisa utvrđuje pročišćeni tekst odnosno ispravke tiskarskih grešaka podzakonskog propisa i općeg akla koji je, sukladno zakonu, on donio i dostavlja ga Uredu za zakonodavstvo i propise Europske unije na mišljenje.

(2)    Rukovoditelj obrađivača propisa, kada pročišćeni tekst podzakonskog propisa, odnosno ispravke grešaka iz stavka (1) ovog članka uskladi sa mišljenjem Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije, dužan je taj propis, odnosno ispravak dostaviti tajniku Vlade Federacije, radi objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Odjeljak B. Taiex i Analiza utjecaja propisa

 

 

Članak

31. (TAIEX)

 

 

(1) U djelokrugu Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije je koordinacija korištenja TAIEX-a, programa pomoći Europskog povjerenstva (organiziranje seminara, studijskih posjeta i posjeta eksperata EU).

(2)    TAIEX (Technical Asslstcmce and Information Exchange) predstavlja instrument Europskog povjerenstva za tehničku potporu i razmjenu informacija, odnosno za pružanje kratkoročne tehničke pomoći novim državama članicama, te zemljama u procesu pristupanja Europskoj uniji u oblastima preuzimanja zakonodavstva Europske unije i njegovog uvođenja u domaći pravni sustav.

(3)    U odnosu na korištenje TAIEX-a, Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije osigurava aktivno sudjelovanje državnih službenika Federacije studijskim posjetama zemljama članicama Europske unije.

 

 

Članak 32.

(Utjecaj propisa)

 

 

Poslovi iz članka 6. ove uredbe uređuju se sukladno Uredbi o procjeni utjecaja propisa ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/14 i 19/20).

 

DIO TREĆI - PODNOŠENJE IZVJEŠĆA I ODNOSI S JAVNOŠĆU POGLAVLJE I IZVJEŠĆA

Odjeljak A: Podnošenje izvješća

 

 

Članak 33.

(Praćenje usklađenosti federalnih zakona i drugih propisa)

 

 

Ured za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije zaduženje da stalno prati međusobnu usklađenost federalnih zakona i drugih propisa, kao i usklađenost istih sa propisima Bosne i Hercegovine, te da, na uočene eventualne nepravilnosti, upozori mjerodavne obrađivače propisa.

 

 

Članak 34.

(Rok za podnošenje izvješća)

 

 

Ured za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije dužan je izvješćivati Vladu Federacije svakih šest mjeseci o aktivnostima iz članka 33. ove uredbe.

 

POGLAVLJE II PRISTUP INFORMACIJAMA I SURADNJA

Odjeljak A. Postupanje po Zakonu o slobodi pristupa informacijama

 

 

Članak35.

(Postupak sukladno Zakonu o slobodi pristupa informacijama)

 

 

U pogledu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/01 i 48/11), Ured postupa na sljedeći način:

a)     mišljenja Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije kao ni akta na koja su mišljenja data ne mogu se proslijediti podnositelju zahtjeva prije razmatranja tog akta na sjednicu Vlade Federacije, odnosno prije utvrđivanja podobnosti akta za objavu u "Službenim novinama Federacije BiH", kada se radi o aktima koje donose rukovoditelji obrađivača propisa.

b)     U slučaju iz točke a) ovog članka direktor Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije donijet će rješenje, na temelju članka 6. točka 3. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje će se uputiti podnositelju zahtjeva, uz napomenu da se obrati organu koji je od Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije tražio mišljenje.

 

 

Članak 36.

(Iznimke)

 

 

(1)    Mišljenja na objavljene i važeće akte, koja su pribavljena od Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije u proceduri njihovog donošenja, mogu se dostaviti podnositeljima zahtjeva po odobrenju direktora Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju,

(2)    Iznimke se ne primjenjuju kada se radi o obradi zahtjeva podnesenih od strane organa kaznenog gonjenja, tužiteljstva i pravosudnih organa, kao i organa državne sigurnosti. U slučaju prijema zahtjeva od strane navedenih organa, direktor Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije dostavit će im informacije i o tome obavijestiti Vladu Federacije.

 

Odjeljak B. Suradnja

 

 

Članak 37.

(Suradnja sa drugim institucijama)

 

 

U cilju unapređenja svoga rada, komparativnog pregleda propisa i razmjene iskustava, Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije ostvaruje suradnju s odgovarajućim službama za zakonodavstvo kantona i drugih organa u Federaciji, odnosno s odgovarajućim službama za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

 

Članak 38.

(Iznimke)

 

 

(1)    Ured za zakonodavstvo i propise Europske unije iznimno, kada se radi o najznačajnijim pitanjima vezanim za ustavni i pravni sustav Bosne i Hercegovine i Federacije može dati stručna pojašnjenja i drugim subjektima (javna poduzeća, javne ustanove, znanstvene institucije i građani).

(2)    Opravdanost postupanja glede stavka (1) ovog članka u svakom konkretnom slučaju cijeni direktor Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije

 

DIO ČETVRTI - ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 39.

 

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/07-Pročišćeni tekst, 35/12 i 38/17).

 

 

Članak 40.

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 554/2020

16. travnja 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.