Na osnovu člana 21. st. (1) i (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06, 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 219. sjednici, održanoj 16.04.2020. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O UREDU VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA ZAKONODAVSTVO I

USKLAĐENOST SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

 

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

POGLAVLJE I PREDMET UREDBE, PRAVNI STATUS,

RUKOVOĐENJE I OSNOVI ORGANIZACIJE UREDA

VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA

ZAKONODAVSTVO I USKLAĐENOST SA PROPISIMA

EVROPSKE UNIJE

Odjeljak A. Predmet uređivanja i pravni status Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije

 

 

Član l.

(Predmet uređivanja)

 

 

Ovom uredbom uređuje se pravni status, osnove organizacije i nadležnost, odnos s javnošću, te način rada i postupanja Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije (u daljem tekstu: Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije) i subjekata koji se Uredu za zakonodavstvo i propise Evropske unije obraćaju sa zahtjevom za davanje mišljenja i pružanje stručne pomoći.

 

 

Član 2.

(Pravni status)

 

 

Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije je samostalna stručna služba Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije).

 

Odjeljak B. Rukovođenje i unutrašnja organizacija

 

 

Član 3.

(Postavljenje i razrješenje direktora i pomoćnika direktora Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije i odgovornost)

 

 

(1)    Radom Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije rukovodi direktor.

(2)    Direktora Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije postavlja i razrješava Vlada Federacije, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17 - Presuda Ustavnog suda Federacije BiH, broj U-13/16.).

(3)    Direktor za svoj rad i rad Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije odgovara Vladi Federacije, a u pogledu rukovođenja ima prava i dužnosti rukovodioca samostalne federalne uprave, odnosno samostalne federalne upravne organizacije.

(4)    Direktor Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije ima pomoćnike. Pomoćnike postavlja i razrješava direktor Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

(5)    Pomoćnici direktora neposredno rukovode određenim područjem rada ili određenom organizacijskom jedinicom i vrše stručne poslove utvrđene pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

 

 

Član 4.

(Unutrašnja organizacija)

 

 

(1)    Unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije utvrđuje se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, koji donosi direktor uz saglasnost Vlade Federacije.

(2)    Zbog složenosti i specifičnosti poslova, organizacijske jedinice Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije mogu imati manji broj izvršilaca od broja utvrđenog Uredbom o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/06, 9/16 i 23/17).

 

POGLAVLJE II POSLOVI UREDA

Odjeljak A. Djelokrug rada

 

 

Član 5.

(Nadležnost)

 

 

Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije obavlja sljedeće poslove:

a)     daje stručna pravna mišljenja o:

- zakonima i drugim propisima i općim aktima u fazi njihove pripreme, što uključuje ocjenu njihove usklađenosti sa zakonodavstvom Evropske unije i evropskim principima i standardima, zajedno sa tabelom usklađenosti odredbi prednacrta i acrta zakona i općih akata sa zakonodavstvom Evropske unije i ovjerenom Izjavom o usklađenosti odredaba prednacrta i nacrta zakona i općih akata sa zakonodavstvom Evropske unije.

- prečišćenim tekstovima provedbenog propisa (pravilnik) i općeg akta (uputstvo, naredba i instrukcija) koje utvrđuje rukovodilac federalnog organa uprave koji je donio te akte,

- ispravkama štamparskih grešaka provedbenog propisa (pravilnik) i općeg akta (uputstvo, naredba i instrukcija), koje utvrđuje rukovodilac federalnog organa uprave koji je donio te akte;

b)     utvrđuje prečišćene tekstove propisa koje donosi Vlada Federacije, ako je za to ovlašten tim propisom, nakon što obrađivač te tekstove pripremi i dostavi ih Uredu za zakonodavstvo i propise Evropske unije,

c)      utvrđuje tekstove akata o ispravci štamparskih grešaka objavljenih propisa ili drugih općih akata, a koje ispravke priprema rukovodilac obrađivača propisa nadležnog za izvršavanje tog propisa,

d)     osigurava metodološko jedinstvo u izradi federalnih zakona, drugih propisa i općih akata,

e)     prati međusobnu usklađenost i usklađenost važećih zakona, drugih propisa i općih akata sa propisima Bosne i Hercegovine, te međunarodnim ugovorima,

f)      proučava i razmatra pitanja izgradnje pravnog sustava.

 

 

Član 6.

(Ostali poslovi)

 

 

Pored poslova utvrđenih članom 5. ove uredbe, Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije obavlja i sljedeće poslove:

a)     koordinira korištenje TAIEX-a, programa pomoći Evropske komisije (organiziranje seminara, studijskih posjeta i posjeta eksperata EU),

b)     osigurava stručne i organizacijske osnove za uvođenja metodologije analize utjecaja propisa,

c)     osigurava koordinaciju saradnje obrađivača propisa, kao i organizacija koje vrše javna ovlaštenja sa poslovnom zajednicom i civilnim društvom, radi provođenja procedura analize uticaja propisa,

d)     obavlja i druge poslove, koje mu, u vezi sa svojom nadležnošću, povjeri Vlada Federacije.

 

Odjeljak B. Subjekti, rok, sadržaj, ustavna i pravna provjera i obavezujući dijelovi mišljenja

 

 

Član 7.

(Subjekti kojima se daje mišljenje)

 

 

Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije daje stručna pravna mišljenja sljedećim subjektima:

a)     Vladi Federacije, sa stanovišta usklađenosti s Ustavom i pravnim sistemom, o prednacrtima i nacrtima zakona, drugih propisa i općih akata koje, na prijedlog Vlade Federacije, donosi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije), kao i propisa koje Vlada Federacije sama donosi, u okviru vlastite nadležnosti,

b)     predsjedniku i potpredsjednicima Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), na njihov zahtjev,

c)     federalnim organima uprave i federalnim upravnim organizacijama (u daljem tekstu: obrađivači propisa), kada pripremaju prednacrte i nacrte zakona, prijedloge akata koje donosi Vlada Federacije, te provedbene propise i opće akte koje donosi rukovodilac obrađivača propisa.

 

 

Član 8.

(Rok za davanje mišljenja)

 

 

Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije dužan je dati mišljenje najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva za davanje mišljenja, a kada su u pitanju složeni zakoni i drugi propisi u dužem roku, najkasnije u roku od 15 dana od naprijed navedenog roka.

 

 

Član 9.

(Sadržaj mišljenja)

 

 

O propisima iz člana 5. tačka a) alineja prva ove uredbe, Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije daje stručno pravno mišljenje koje obuhvata sljedeća pitanja:

a)     za zakone - ustavni osnov za donošenje zakona,

b)     za podzakonske propise (uredbe, odluke, pravilnike, uputstva, instrukcije, naredbe i druge opće akte) -zakonski osnov za donošenje tih propisa,

c)     vrstu i obim materije koja se može urediti zakonom, odnosno koja se može urediti pedzakonskim propisom imajući u vidu ustavno, odnosno zakonsko ovlaštenje da se određena materija uredi federalnim zakonom, odnosno podzakonskim propisom,

d)     sadrži li zakon rješenja koja su suprotna ustavu, ili koja nisu u skladu sa ustavom i pravnim sistemom, a posebno sa rješenjima sistemskih zakona iz odgovarajuće upravne oblasti,

e)     je li zakon, odnosno podzakonski propis usklađen sa zakonodavstvom i standardima Evropske unije i je li uz njih priložena Tabela usklađenosti i ovjerena Izjava iz člana 5. tačka a) alineja prva ove uredbe,

f)     je li zakon, odnosno podzakonski propis izrađen pravnom tehnikom koja se koristi u izradi federalnih zakona, odnosno podzakonskih propisa,

g)     sadrži li obrazloženje zakona, odnosno podzakonskog propisa sva pitanja koja se u obrazloženju moraju obraditi, u skladu sa članom 63. Pravila i postupaka za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14), te je li zakon i podzakonski propis usklađen sa zakonodavstvom i standardima Evropske unije i jesu li ispoštovani mehanizmi praćenja tih propisa.

 

 

Član 10.

(Usklađivanje s propisima Evropske unije)

 

 

(1)    Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije daje Vladi Federacije stručna pravna mišljenja o propisima iz člana 9. ove uredbe sa stanovišta njihove usklađenosti sa zakonodavstvom Evropske unije i evropskim principima i standardima, zajedno sa Tabelom usklađenosti i Izjavom o usklađenosti odredbi prednacrta i nacrta zakona i općih akata sa zakonodavstvom Evropske unije i ovjerenom Izjavom o usklađenosti odredaba prednacrta i nacrta zakona i općih akata sa zakonodavstvom Evropske unije i koordinira Taiex-om.

(2)    Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije, u obavljanju poslova iz stava (1) ovog člana, naročito:

a)     pruža stručnu pomoć organima iz člana 7. ove uredbe u postupku usklađivanja propisa Federacije Bosne i Hercegovine sa propisima Evropske unije i ostvaruje stručnu i drugu saradnju),

b)     ostvaruje saradnju sa Direkcijom za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,

c)     ostvaruje saradnju sa specijaliziranim međunarodnim i domaćim institucijama,

d)     obavlja druge postove, u okviru svoje nadležnosti, u vezi s usklađivanjem propisa i općih akata Federacije sa zakonodavstvom i standardima Evropske unije.

(3)    Kada se, s ciljem usklađivanja zakonodavstva Federacije sa zakonodavstvom Evropske unije, vrši izmjena i dopuna postojećeg propisa ili se donosi novi propis, obrađivač propisa nastoji osigurati i pregled usaglašenosti propisa s pravnom stečevinom Evropske unije (acquis communautaire).

 

 

Član 11.

(Ustavna i pravna provjera)

 

 

(1)    Ustavnopravni i zakonski osnov za donošenje propisa sadrži provjeru od Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije, i to:

a)     ustavnih i zakonskih ovlaštenja za reguliranje pojedine materije i za donošenje propisa,

b)     usklađenosti prema postojećem zakonodavstvu, uključujući međunarodne sporazume,

c)     usklađenost s obavezujućim pravnim načelima (pravna sigurnost, srazmjernost, jednakost pred zakonom, proceduralni zahtjevi) i općeprihvaćenim pravnim standardima.

(2)    Ako nije postupljeno u skladu sa st. (1) i (2) ovoga člana, Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije vraća propis obrađivaču na doradu.

 

 

Član 12.

(Dorada instrumenata za usklađivanje)

 

 

(1)    Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije vraća na doradu obrađivaču propis kojim se usklađuje zakonodavstvo Federacije s propisima Evropske unije, uz koji nisu priloženi instrumenti za usklađivanje ili su instrumenti nepravilno popunjeni.

(2)    Obrađivač je dužan u roku od 10 dana postupiti po zahtjevu Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije i dostaviti pravilno popunjene instrumente za usklađivanje.

 

 

Član 13.

(Obavezujući dijelovi mišljenja)

 

 

Mišljenje Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije za obrađivače je obavezujuće u pitanjima iz člana 9. tač. a), b), e) i f) ove uredbe.

 

POGLAVLJE III POSTUPANJE U VEZI S MIŠLJENJEM

Odjeljak A. Način rada i postupanja obrađivača propisa

 

 

Član 14.

(Obaveze obrađivača propisa za dostavljanje na mišljenje)

 

 

(1)    Poslovi iz člana 5. ove uredbe, obavljaju se tako što su obradivači propisa, obavezni Uredu za zakonodavstvo i propise Evropske unije, dostaviti na mišljenje sljedeće propise:

a)     prednacrt i nacrt zakona,

b)    opće akte koje donosi predsjednik i potpredsjednici Federacije,

c)     prijedloge propisa koje donosi Vlada Federacije (uredbe, odluke ili druge opće akte - u daljem tekstu: podzakonski propis),

d)     prijedloge provedbenih propisa i opće akte koje donose rukovodioci obrađivača propisa (pravilnike, kao provedbene propise i uputstva, instrukcije, naredbe i druge propise kao opće akte).

(2)    Obradivači propisa obavezni su propise iz stava (1) ovog člana dostaviti blagovremeno na mišljenje Uredu za zakonodavstvo i propise Evropske unije, prije dostavljanja Vladi Federacije na razmatranje.

(3)    Zakoni, koji se dostavljaju na mišljenje prije njihovog prvog razmatranja od strane Vlade Federacije, dostavljaju se Uredu za zakonodavstvo i propise   Evropske unije u vidu prednacrta.

(4)    Izuzetno od odredbe stava (3) ovoga člana, zakoni za koje se predlaže donošenje po hitnom odnosno skraćenom postupku dostavljaju se u vidu nacrta, uz navođenje razloga za donošenje po ovim postupcima, utvrđenim poslovnicima domova Parlamenta Federacije.

 

 

Član 15.

(Obaveze obrađivača u vezi s usklađivanjem propisa s propisima

Evropske unije)

 

 

Sa stanovišta usklađenosti propisa sa zakonodavstvom Evropske unije i evropskim principima i standardima, obradivači su dužni izraditi Tabelu usklađenosti odredbi prednacrta i nacrta zakona i drugih propisa sa zakonodavstvom Evropske unije i dostaviti ovjerenu Izjavu o usklađenosti odredaba prednacrta i nacrta zakona i općih akata sa zakonodavstvom Evropske unije uz obavezno označavanje propisa oznakom "E" na prvoj stranici propisa, u gornjem desnom uglu.

 

Odjeljak B. Obaveze Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije

 

 

Član 16.

(Obaveze Ureda za zakonodavstvo propise Evropske unije pri davanju mišljenja na prednacrte odnosno nacrte zakona)

 

 

(1)    Kada Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije primi akte iz člana 14. stav (1) ove uredbe radi davanja mišljenja, dužan je akt razmotriti i dati pisano mišljenje koje sadrži primjedbe, prijedloge i sugestije, kako na normativni dio akta, tako i na obrazloženje akta.

(2)    Ako je kao razlog za donošenje zakona, u obrazloženju prednacrta odnosno nacrta, obrađivač propisa naveo da je važeći zakon ili drugi propis neustavan, a ne radi se o usklađivanju zakona ili drugih propisa sa amandmanima na Ustav Bosne i Hercegovine ili Ustav Federacije Bosne i Hercegovine ili postupanju po odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije obustavlja postupak davanja mišljenja na prednacrt, odnosno nacrt zakona ili prijedlog drugog akta.

(3)    U slučaju iz stava (2) ovoga člana, Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije obavještava Vladu Federacije o navodima obrađivača propisa, s ciljem pokretanja postupka ocjene ustavnosti važećeg zakona ili drugog propisa i predmet vraća obrađivaču propisa.

(4)    Ukoliko donošenje zakona iziskuje izmjenu postojećih ili donošenje novih zakona, Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije je na to dužan ukazati u mišljenju.

(5)    Ako uz prednacrt odnosno nacrt zakona nije priloženo obrazloženje ili je isto neodgovarajuće (ne sadrži potrebne elemente iz člana 9. stav 1) tačke g) ove uredbe, ili se samo ponavlja sadržaj pojedinih odredaba normativneg dijela prednacrta odnosno nacrta zakona, bez pojašnjenja biti predložene odredbe, Ured je na to dužan ukazati u mišljenju.

 

 

Član 17.

(Načelne, pojedinačne i pravno-tehničke primjedbe)

 

 

(1)    Pisano mišljenje Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije sadrži:.

a)     načelne primjedbe,

b)     pojedinačne primjedbe,

c)     pravno-tehnićke primjedbe i

d)     primjedbe vezane za usklađenost sa propisima Evropske unije.

(2)    Načelne primjedbe se odnose na pitanja iz člana 9. tač. a), b),

e) i f) i člana 16. stav (2) ove uredbe, a u pisanom mišljenju se situiraju iza ocjene ustavnog i pravnog osnova za donošenje propisa.

(3)    Ukoliko su primjedbe iz stava (2) ovoga člana takvog značaja da je donošenje propisa bez njihovog otklanjanja bespredmetno, to se u mišljenju konstatira, pa se naglašava da se Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije nije upuštao u davanje pojedinačnih i pravno-tehničkih primjedaba, uz napomenu da akt nije podoban za razmatranje na sjednici Vlade Federacije (kada se radi o prednacrtima i nacrtima zakona odnosno prijedlozima propisa koje donosi Vlada Federacije), odnosno da provedbeni propis ili opći akt nije podoban za objavljivanje u "Službenim novinama Federacije BiH" (kada se radi o podzakonskim propisima koje donosi rukovodilac obrađivača propisa).

(4)    Pojedinačne primjedbe se daju na konkretne odredbe akta dostavljenog radi davanja mišljenja, uz napomene da je, npr., takva odredba suvišna, suprotna ostalim odredbama, nejasna, uz sugestiju da se još jednom preispita ili prijedlog kako bi tu odredbu trebalo formulirati.

(5)    Pravno tehničke primjedbe određuju obavezu usaglašavanja sa Pravilima i postupcima za izradu zakona i drugih propisa Federacije Bosne i Hercegovine.

(6)    Primjedbe, prijedlozi i sugestije Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije, vezane za usklađivanje s propisima Evropske unije, situiraju se u završnom dijelu mišljenja.

 

 

Član 18.

(Obaveze Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije pri

davanju mišljenja na opće akte koje donose predsjednik i potpredsjednici Federacije i prijedloge podzakonskih propisa koje donosi Vlada Federacije)

 

 

Odredbe člana 9. ove uredbe primjenjuju se i na davanje mišljenja na opće akte koje donose predsjednik i potpredsjednici Federacije i prijedloge podzakonskih akata koje donosi Vlada Federacije.

 

 

Član 19.

(Obaveze Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije pri davanju mišljenja na prijedloge provedbenih propisa i općih akata)

 

Ako Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije ocijeni da prijedlog provedbenog propisa, odnosno općeg akta koji donosi rukovodilac obrađivača propisa, ili pojedine odredbe tog provedbenog propisa ili općeg akta nisu u saglasnosti sa ustavom, zakonom ili propisima Vlade Federacije, dužan je na tu nesaglasnost upozorili u mišljenju, te navesti da je navedene nesaglasnosti potrebno ispraviti i ponovno dostaviti prijedlog provedbenog propisa odnosno općeg akta na mišljenje, u roku od najduže 15 dana od dana prijema mišljenja.

 

 

Član 20.

(Postupak izmjena i dopuna zakona, podzakonskih propisa,

provedbenih propisa i općih akata)

 

 

(1)    Na postupak Izmjena i dopuna zakona, podzakonskih propisa, provedbenih propisa i općih akata primjenjuju se odredbe koje se odnose na donošenje osnovnih propisa.

(2)    Ako Ured za .zakonodavstvo i propise Evropske unije ocijeni da su ispunjeni uslovi za donošenje novog propisa, dužan je na to ukazati u svom mišljenju.

 

 

Član 21.

(Otklanjanje propusta u aktu dostavljenom na mišljenje

u neposrednom kontaktu s obrađivacem propisa)

 

 

(1)    Kada se radi o obimnim propisima i kada direktor Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije ocijeni da je to svrsishodno i efikasno, uočeni propusti u dostavljenom aktu otklanjaju se u neposrednom kontaktu s predstavnikom obrađivača propisa.

(2)    U slučaju iz stava (1) ovoga člana, obrađivač propisa je dužan ispraviti akt dostavljen na mišljenje i tako ispravljen akt dostaviti Uredu za zakonodavstvo i propise Evropske unije, u dogovorenom roku, radi davanja pisanog mišljenja.

(3)    Ukoliko Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije konstatira da su sve primjedbe prihvaćene i ugrađene u tekst ispravljenog akta, u pisanom mišljenju će to navesti, uz napomenu da na ispravljeni tekst akta nema primjedaba, a u protivnom, ukazat će u novom mišljenju na propuste obrađivača propisa.

 

Odjeljak C. Obaveze obrađivača propisa nakon dostave mišljenja Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije u odnosu na dato mišljenje

 

 

Član 22.

(Usklađivanje s mišljenjem)

 

 

(1)    Obrađivači propisa dužni su zakon, odnosno podzakonski propis uskladiti sa stručnim pravnim mišljenjem Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije, s tim što se moraju obavezno uskladiti sve primjedbe koje se odnose na obavezujuće dijelove mišljenja iz člana 13. ove uredbe.

(2)    U obrazloženju propisa, u slučaju prihvaćanja svih primjedbi Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije, obrađivač propisa će tu činjenicu navesti, a, također, i u dopisu kojim akt dostavlja Vladi Federacije radi razmatranja na sjednici Vlade Federacije (kada se radi o prednacrtima odnosno nacrtima zakona odnosno prijedlozima akata koje donosi Vlada Federacije).

(3)    Obrađivači propisa dužni su u obrazloženju zakona, odnosno podzakonskog propisa iznijeti konkretne razloge, posebno za svaku primjedbu, prijedlog i sugestiju Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije, koje  nisu prihvaćene.

(4)    Nakon što se zakon, odnosno podzakonski propis uskladi sa stručnim pravnim mišljenjem Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije, taj zakon, odnosno podzakonski propis se može uputiti u dalju proceduru.

 

 

Član 23.

(Obaveze Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije

nakon davanja mišljenja)

 

 

(1)    Ako obrađivač nije postupio na način propisan odredbama čl. 20. i 21. ove uredbe, direktor Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije odnosno, u slučaju odsustva direktora, pomoćnik direktora ili drugi zaposlenik kojeg direktor ovlasti za prisutnost na sjednici Vlade Federacije, upozorit će na tu okolnost pri utvrđivanju dnevnog reda sjednice Vlade Federacije.

(2)    Ukoliko propis iz člana (1) ovoga stava, ipak, bude uvršten u dnevni red sjednice Vlade Federacije, direktor ili drugi zaposlenik Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije koji prisustvuje sjednici ukazat će na nepostupanje obrađivača propisa prema odredbama čl. 20.121. ove uredbe pri razmatranju propisa.

 

DIO DRUGI - PREČIŠĆENI TEKSTOVI I ISPRAVKE GREŠAKA

POGLAVLJE I. OBAVEZE UREDA U SVEZI S PREČIŠĆENIM TEKSTOVIMA

Odjeljak A, Utvrđivanje prečišćenih tekstova

 

 

Član 24.

(Propisi za koje se utvrđuje prečišćeni tekst)

 

 

(1)    Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije utvrđuje prečišćene tekstove propisa koje donosi Vlada Federacije, ako je za to ovlašten tim propisom.

(2)    Obrađivač propisa izrađuje prečišćeni tekst propisa iz stava (1) ovoga člana i dostavlja ga Uredu za zakonodavstvo i propise Evropske unije, radi utvrđivanja istog.

 

 

Član 25.

(Dostavljanje radi verificiranja)

 

 

Nakon što Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije utvrdi prečišćeni tekst propisa Vlade Federacije, taj tekst dostavlja Vladi Federacije radi verificiranja.

 

Odjeljak B, Davanje mišljenja na prečišćene tekstove

 

 

Član 26.

(Provedbeni propisi i opći akti)

 

 

(1)    Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije daje mišljenje na prečišćeni tekst provedbenog propisa (pravilnik) i općeg akta (uputstvo, naredba i instrukcija).

(2)    Prečišćeni tekst iz stava (1) ovoga člana utvrđuje rukovodilac obrađivača propisa koji je donio te akte i dostavlja ga Uredu za zakonodavstvo i propise Evropske unije radi davanja mišljenja.

 

 

Član 27.

(Obveze obrađivača po dobijenom mišljenju)

 

 

(1)    Rukovodilac obrađivača propisa dužan je postupiti po mišljenju Ureda za zakonodavstvo i propisima Evropske unije i dostaviti prečišćeni tekst Uredu za zakonodavstvo i propise Evropske unije radi provjere, u roku od 10 dana od dana prijema mišljenja.

(2)    Kada prečišćeni tekst podzakonskog propisa bude utvrđen, rukovodilac obrađivača propisa dužan je taj tekst dostaviti sekretaru Vlade Federacije, radi objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Član 28.

(Postupak u slučaju nesaglasnosti važećih provedbenih propisa i

općih akata s Ustavom, zakonima i drugim aktima)

 

 

Ako direktor Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije ocijeni da pojedini važeći provedbeni propis, odnosno opći akt koji donosi rukovodilac obrađivača propisa, ili pojedine odredbe tog provedbenog propisa ili općeg akta nisu li saglasnosti s ustavom, zakonom ili propisima Vlade Federacije, dužan je na tu nesaglasnost upozoriti rukovodioca obrađivača propisa, a, ako se ta nesaglasnost ne otkloni, dužan je upozoriti Vladu Federacije na tu nesaglasnost.

 

POGLAVLJE II. OBAVEZE UREDA ZA ZAKONODAVSTVO I PROPISE EVROPSKE UNIJE I OBRAĐIVAČA PROPISA U VEZI S ISPRA VKAMA GREŠAKA, TAIEXI ANALIZA UTICAJA PROPISA Odjeljak A. Ispravak štamparskih grešaka

 

 

Član 29.

(Ispravak štamparskih grešaka)

 

 

Ako u objavljenom tekstu propisa ili drugom općem aktu Vlade Federacije postoje štamparske greške, rukovodilac obrađivača propisa koji je nadležan za izvršavanje tog propisa, odnosno akta Vlade Federacije, dužan je pripremiti tekst akta o ispravci štamparskih grešaka i taj akt dostaviti Uredu za zakonodavstvo i propise Evropske unije, koji utvrđuje tekst akta o ispravku štamparske greške.

 

 

Član 30.

(Obaveze utvrđivanja prečišćenih tekstova i ispravaka grešaka

provedbenih propisa i općih akata)

 

 

(1)    Rukovodilac obrađivača propisa utvrđuje prečišćeni tekst odnosno ispravke štamparskih grešaka podzakonskog propisa i općeg akta koji je, u skladu sa zakonom, on donio i dostavlja ga Uredu za zakonodavstvo i propise Evropske unije na mišljenje.

(2)    Rukovodilac obrađivača propisa, kada prečišćeni tekst podzakonskog propisa, odnosno ispravke grešaka iz stava (1) ovog člana uskladi sa mišljenjem Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije, dužan je taj propis, odnosno ispravak dostaviti sekretaru Vlade Federacije, radi objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Odjeljak B. Taiex i Analiza uticaja propisa

 

 

Član 31.

(TAIEX)

 

 

(1)    U djelokrugu Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije je koordinacija korištenja TAIEX-a, programa pomoći Evropske komisije (organiziranje seminara, studijskih posjeta i posjeta eksperata EU).

{2)    TA1EX (Technical Assistance and Information Exchange) predstavlja instrument Evropske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija, odnosno za pružanje kratkoročne tehničke pomoći novim državama članicama, te zemljama u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblastima preuzimanja zakonodavstva Evropske unije i njegovog uvođenja u domaći pravni sistem.

(3)    U odnosu na korištenje TAIEX-a, Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije osigurava aktivno učešće državnih službenika Federacije studijskim posjetama zemljama članicama Evropske unije.

 

 

Član 32.

(Uticaj propisa)

 

 

Poslovi iz člana 6. ove uredbe uređuju se u skladu sa Uredbom o procjeni uticaja propisa ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/14 i 19/20).

 

DIO TREĆI - PODNOŠENJE IZVJEŠTAJA I ODNOSI S JAVNOŠĆU

POGLAVLJE I IZVJEŠTAJI

Odjeljak A. Podnošenje izvještaja

 

 

Član 33.

(Praćenje usklađenosti federalnih zakona i drugih propisa)

 

 

Ured za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije zaduženje da stalno prati međusobnu usklađenost federalnih zakona i drugih propisa, kao i usklađenost istih sa propisima Bosne i Hercegovine, te da, na uočene eventualne nepravilnosti, upozori nadležne obrađivače propisa.

 

 

Član 34.

(Rok za podnošenje izvještaja)

 

 

Ured za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije dužan je izvještavati Vladu Federacije svakih šest mjeseci o aktivnostima iz člana 33. ove uredbe.

 

POGLAVLJE II PRISTUP INFORMACIJAMA I SARADNJA

Odjeljak A. Postupanje po Zakonu o slobodi pristupa informacijama

 

 

Član 35.

(Postupak u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama)

 

 

U pogledu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 32/01 i 48/11), Ured postupa na sljedeći način:

a)     mišljenja Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije kao ni akti na koja su mišljenja data ne mogu se proslijediti podnosiocu zahtjeva prije razmatranja tog akta na sjednici Vlade Federacije, odnosno prije utvrđivanja podobnosti akta za objavljivanje u "Službenim novinama Federacije BiH", kada se radi o aktima koje donose rukovodioci obrađivača propisa.

b)     U slučaju iz tačke a) ovog člana direktor Ureda za zakonodavstvo i propise Europske unije donijet će rješenje, na osnovu člana 6. tačka 3. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje će se uputiti podnosiocu zahtjeva, uz napomenu da se obrati organu koji je od Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije tražio mišljenje.

 

 

Član 36.

(Izuzeci)

 

 

(1)    Mišljenja na objavljene i važeće akte, koja su pribavljena od Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije u proceduri njihovog donošenja, mogu se dostaviti podnosiocima zahtjeva po odobrenju direktora Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije, što će se cijeniti u svakom konkretnom slučaju,

(2)    Izuzeci se ne primjenjuju kada se radi o obradi zahtjeva podnesenih od strane organa krivičnog gonjenja, tužilaštva i pravosudnih organa, kao i organa državne sigurnosti. U slučaju prijema zahtjeva od strane navedenih organa, direktor Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije dostavit će im informacije i o tome obavijestiti Vladu Federacije.

 

Odjeljak B. Saradnja

 

 

Član 37.

(Saradnja sa drugim institucijama)

 

 

U cilju unapređenja svoga rada, komparativneg pregleda propisa i razmjene iskustava, Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije ostvaruje saradnju s odgovarajućim službama za zakonodavstvo kantona i drugih organa u Federaciji, odnosno s odgovarajućim službama za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

 

 

Član 38.

(Izuzeci)

 

 

(1)    Ured za zakonodavstvo i propise Evropske unije iznimno, kada se radi o najznačajnijim pitanjima vezanim za ustavni i pravni sistem Bosne i Hercegovine i Federacije može dati stručna pojašnjenja i drugim subjektima {javna preduzeća, javne ustanove, znanstvene institucije i građani).

(2)    Opravdanost postupanja u smislu stava (1) ovog člana u svakom konkretnom slučaju cijeni direktor Ureda za zakonodavstvo i propise Evropske unije

 

DIO ČETVRTI - ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 39.

 

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe, prestaje važiti Uredba o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/07 - Prečišćeni tekst, 35/12 i 38/17).

 

 

Član 40.

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 554/2020

16. aprila 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.