Na temelju članka 19. stavak (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 24. točka 5., a u svezi sa člankom 114. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. žurnoj sjednici, održanoj 25.03.2020. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENAMA UREDBE O FEDERALNOM STOŽERU

CIVILNE ZAŠTITE

 

 

Članak l.

 

 

U Uredbi o Federalnom stožeru civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/03, 38/06, 74/07 i 63/11), članak 3. mijenja se i glasi:

 

 

"Članak 3.

 

 

Federalni stožer čini komandant, načelnik i 7 članova."

 

 

Članak 2.

 

 

Članak 7. briše se.

 

 

Članak 3.

 

 

U članku 8. stavak (1) iza riječi "uprave" stavlja se točka i preostali dio teksta briše se.

 

 

Članak 4.

 

 

U članku 10. stavak (1) mijenja se i glasi:

"(1)  Sjednice Federalnog stožera, na zahtjev načelnika Federalnog stožera, obvezno saziva i njima predsjedava, komandant Federalnog štaba.

Stavak (3) briše se.

 

 

Članak 5.

 

 

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 457/2020

25. ožujka 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.