Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 24. taška 5., a u vezi sa članom 114. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. hitnoj sjednici, održanoj 25.03.2020. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENAMA UREDBE O FEDERALNOM ŠTABU

CIVILNE ZAŠTITE

 

 

Član 1.

 

 

U Uredbi o Federalnom štabu civilne zaštite ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/03, 38/06, 74/07 i 63/11), član 3. mijenja se i glasi:

 

 

"Član 3.

 

 

Federalni štab čini komandant, načelnik i 7 članova."

 

 

Član 2.

 

 

Član 7. briše se.

 

 

Član 3.

 

U članu 8. stav (1) iza riječi "uprave" stavlja se tačka i preostali dio teksta briše se.

 

 

Član 4.

 

 

U članu 10. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1)  Sjednice Federalnog štaba, na zahtjev načelnika Federalnog štaba, obavezno saziva i njima predsjedava, komandant Federalnog štaba. Stav (3) briše se.

 

 

Član 5.

 

 

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 457/2020

25. marta 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.