Na osnovu člana 123. stav (3) Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 213. sjednici, održanoj 12.03.2020. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENI UREDBE O ORGANIZOVANJU SLUŽBI

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

Član 1.

 

 

U Uredbi o organizovanju službi zaštite i spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 58/06, 40/10, 14/12, 66/12 i H/17), u članu 4. tačka 2) alineja 1. mijenja se i glasi:

"Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,".

 

 

Član 2.

 

 

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 375/2020

12. marta 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.