Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 212. sjednici, održanoj 06.03.2020. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENAMA UREDBE O POSTUPKU PROCJENE

UTICAJA PROPISA

 

 

Član 1.

 

 

U Uredbi o postupku procjene uticaja propisa ("Službene novine Federacije BiH", broj 55/14), u članu 11. stav (2), mijenja se i glasi:

"(2) Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zako­nodavstvo i usklađenost sa propisima Europske unije daje ocjenu o provedenoj procjeni uticaja popunjavanjem i ovjerom Kontrolnog lista (u daljem takstu: Obrazac broj 2.)."

 

 

Član 2.

 

 

Član 12. mijenja se i glasi:

 

 

"Član 12.

(Nadzor nad provošenjem Uredbe)

 

 

Ured Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakono­davstvo i usklađenost sa propisima Europske unije dostavlja Vla­di Federacije na razmatranje godišnji izvještaj o provošenju ove uredbe."

 

 

Član 3.

 

 

Obrazac broj 2. "Kontrolna izjava o provedenoj procjeni uticaja propisa", zamjenjuje se novim Obrascem broj 2. koji se nalazi u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni dio, kako slijedi.

 

KONTROLNA IZJAVA O PROVEDENOJ PROCJENI

UTICAJA PROPISA

 

 

Kontrolna izjava o provedenoj procjeni utjecaja propisa

Naziv propisa

 

Datum

 

Kontrolno područje

DA

NE

AKTIVNOST

Naziv propisa je naveden i razumljiv

 

 

Naveden je naziv kontakt obrađivača

 

 

Naveden je datum

 

 

DEFINIRANJE PROBLEMA

Problem je jasno i sažeto objašnjen

 

 

Ciljevi su jasno i sažeto objašnjeni

 

Očekivani rezultatii su jasno i sažeto objašnjeni

 

 

KONSULTACIJE

Zainteresirane strane su jasno datinifane

 

 

Proces konsultacija je jasno i sažeto objašnjen

 

 

PREDLOŽENA RJEŠENJA

Predložena su normativna i nenormativna rješenja

 

Definirani su rizici predloženog rješenja

 

 

Definiran je utjecaj rješenja na proračun

 

 

Definiran je utjecaj rjesenja na gospodarstvo, društvo, okoliš te održivi razvoj i zdravlje ljudi

 

 

Definiran je način promjene i usuglsšenost sa ostalim propisima

 

 

Delinisano je prijelazno rješenje

 

 

PROCJENA PROVEDENA SUKLADNO UREDBI

 

 

 

 

 

Član 4.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 355/2020

06. marta 2020. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.